Artikel I - V

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de koper geen aanspraak kan maken op het verzakingsrecht bij het aankopen van tickets op onze website.

ARTIKEL I: DEFINITIES

In deze voorwaarden en behoudens als verder hierin bepaald zijn de volgende termen gebruikt in de hieronder vermelde betekenis: 

Bagage
betekent zowel Geregistreerde- als Niet-geregistreerde Bagage, tenzij anderszins aangegeven.

Bagage-Identificatieformulier of Bagagelabel 
betekent een door de Vervoerder afgegeven label ter identificatie van Geregistreerde Bagage dat bestaat uit een deel dat aan de Bagage is bevestigd (“Bagagelabel”) en een deel dat aan de Passagier wordt overhandigd ter identificatie van genoemde Bagage (“Bagagereçu”). 

Bagagereçu
betekent het identificatiereçu afgegeven door de Vervoerder, dat betrekking heeft op het Vervoer van de Geregistreerde Bagage.

Begunstigde (zie Schadevergoedingsgerechtigde)

Bevestigde Reservering
houdt in dat de Passagier een Ticket heeft dat: 
a) ingeval van een papieren Ticket, een specificatie omvat van het nummer, de datum en de tijd van de vlucht en de vermelding “OK” op de daartoe bestemde plaats, of;
b) ingeval van een Elektronisch Ticket of papierloos vervoerdocument, een aanduiding bevat dat de Reservering is geregistreerd en bevestigd.

Bevoegde Agent
betekent een persoon of rechtspersoon die door de Vervoerder is gemachtigd om de Vervoerder te vertegenwoordigen bij de verkoop van vervoersdiensten van Vervoerder aan passagiers en, indien daartoe gemachtigd, bij de verkoop van diensten die door een andere luchtvervoerder worden verleend.

Bijzonder Trekkingsrecht (Special Drawing Right) of SDR
is een door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vastgestelde rekeneenheid waarvan de waarde periodiek door het IMF wordt bijgesteld op basis van de geregistreerde prijzen van diverse referentievaluta.

Bijzondere Verklaring van Belang
betekent de verklaring die tegen betaling van een toeslag wordt afgegeven door de Passagier bij het overdragen van de in te checken Bagage, waarop een waarde is aangegeven die hoger is dan de aansprakelijkheidslimiet onder het Verdrag.

Binnenlandse Vlucht
betekent iedere vlucht waarvan de vertrek- en aankomstplaats gelegen zijn binnen één territoriaal gebied van dezelfde Staat.
 
Charterovereenkomst
betekent overeenkomst waarin de contracterende vervoerder (contractueel vervoerder) aan een andere vervoerder (uitvoerend vervoerder) het geheel of ten dele uitvoeren van het vervoer uitbesteed op basis van een charterovereenkomst en omvat tevens de commerciële overeenkomst waarbij een derde (bijvoorbeeld een touroperator/reisorganisator) of KLM optredend als touroperator/ reisorganisator een overeenkomst heeft gesloten met de Passagier of een ander voor pakketreizen, vakantiepakketten en rondreispakketen, al dan niet onder de Richtlijn 90/314/EEG, en waarbij de Vervoerder belast wordt met de uitvoering van de gehele of een deel van het Vervoer onder die overeenkomst. De “contractueel vervoerder” is in dit geval de charteraar of de touroperator die een overeenkomst sluit met de Passagier of een ander.

Charterticket
is een ticket, elektronisch of anderszins, uitgegeven ingevolge een Charterovereenkomst.

Check-In Deadlines (CID)
betekent de voor elke vlucht vastgestelde tijdslimiet waarbinnen de Passagiers hun incheck formaliteiten moeten afhandelen en hun instapkaarten- of passen ontvangen.

Code van Luchtvervoerder 
betekent de code toegekend door IATA, waarmee een luchtvervoerder wordt aangeduid die lid is van deze vereniging door middel van twee of meer alfabetische, numerieke of alfanumerieke karakters die onder andere op het Ticket vermeld staan.

Conjunctieticket
is een Ticket dat in samenhang met een ander Ticket aan een Passagier is uitgegeven en die samen één Vervoersovereenkomst vormen.

Coupon
is een papieren Vluchtcoupon of een Elektronische Coupon, die elk de naam van de Passagier vermelden. 

Dagen
betekent kalenderdagen en omvat de zeven dagen van de week, met dien verstande dat bij kennisgevingen de dag waarop de kennisgeving is verzonden niet meetelt, en dat de dag waarop het Ticket is uitgegeven dan wel de vlucht is aangevangen niet meetelt voor de vaststelling van de geldigheidsduur van het Ticket. 

Dienstregeling of Dienstregelingaanduidingen
betekent de lijst met vertrek- en aankomsttijden van de vlucht zoals aangeduid in de dienstregeling uitgegeven door of op gezag van de Vervoerder, of zoals middels elektronisch verkeer openbaar gemaakt. 

Elektronische Coupon
is een elektronische Vluchtcoupon of enig ander document van gelijke waarde, dat digitaal is opgeslagen in het geautomatiseerde reserveringssysteem van de Vervoerder.

Elektronisch Ticket
is het Ticket dat door de Vervoerder zelf of op diens verzoek is opgeslagen door een geautomatiseerd reserveringssysteem aantoonbaar door het door de Vervoerder of uit diens naam uitgegeven Reisschema (ook wel Reisroute en Reçu genoemd), de elektronische Vluchtcoupon of enig ander document van gelijke waarde. 

Geregistreerde Bagage
is Bagage die de Vervoerder in bewaring heeft genomen en waarvoor een Bagage Identificatieformulier is uitgegeven.

IATA (International Air Transport Association)
is de International Air Transport Association, opgericht in april 1945 in Montreal, met als doelstelling te zorgen voor de ontwikkeling van veilig, regelmatig en economisch luchtvervoer en het promoten van luchtdiensten en het onderzoeken van de gerelateerde problemen.

Internationale Overeenkomsten (IIA en MIA) van de International Air Transport Association (IATA)
omvatten de “intercarrier overeenkomsten” betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders, ondertekend op 31 oktober 1995 in Kuala Lumpur (IIA) en op 3 april 1996 in Montreal (MIA), die van toepassing zijn op vervoerders die sinds 1 april 1997 lid zijn van de International Air Transport Association (zie IATA) en die opgenomen zijn in de internationale regelgeving inzake vervoerderaansprakelijkheid waaraan gerefereerd wordt in de punten (a) t/m (d) van de term “Verdrag” zoals hieronder nader gedefinieerd.

Internationale Vlucht 
betekent, zoals vermeld in het Verdrag, iedere vlucht waarvan de Plaats van Vertrek en de Plaats van Bestemming en, mogelijk, de Reisonderbreking gelegen zijn op het grondgebied van ten minste twee Staten die partij zijn bij het Verdrag, niettegenstaande Overeengekomen Landingsplaatsen of wisseling van luchtvaarttoestel, of binnen één enkele Staat indien een Reisonderbreking gepland is in een andere Staat ongeacht of genoemde andere Staat partij is bij het Verdrag. 

KLM
betekent Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te (1182 GP) Amsterdamseweg 55 te Amstelveen, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland, met inschrijfnummer 33014286.

Niet-geregistreerde Bagage of “Handbagage”
is alle Bagage, waaronder persoonlijke bezittingen, die niet valt onder Geregistreerde Bagage. Deze Niet-geregistreerde Bagage blijft bij de Passagier in bewaring.

Overeengekomen Landingsplaats
betekent een geplande landingsplaats van de Vervoerder gelegen tussen de Plaats van Vertrek en de Plaats van Bestemming zoals weergegeven in de Dienstregeling.

Overboeking 
is een vlucht waarvoor het aantal passagiers dat beschikt over een Bevestigde Reservering en dat zich binnen de gestelde tijdslimiet en met inachtneming van de gestelde voorwaarden voor het inchecken aanmeldt, groter is dan het aantal beschikbare stoelen. 

Overmacht
betekent buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden. 

Passagier(s)
is iedere persoon, behoudens bemanningsleden, die vervoerd wordt of zal worden en die in het bezit is/zijn van een Ticket.

Passagierscoupon of Passagiersreçu
is dat deel van het Ticket, uitgegeven door de Vervoerder of in diens naam, dat die aanduiding draagt en dat de Passagier bij zich dient te houden.

Passagier met Beperkte Mobiliteit
iedere persoon wiens mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke handicap (zintuiglijk of locomotorisch, permanent of tijdelijk), een intellectuele stoornis, leeftijd of enige andere oorzaak van handicap, en wier situatie vereist dat zij passende aandacht krijgen en dat de aan alle Passagiers verstrekte diensten aan hen worden aangepast.

Plaats van Bestemming
betekent punt van aankomst waar de passagier zijn uiteindelijke bestemming zoals aangeduid op het Ticket bereikt (bijvoorbeeld luchthaven, treinstation of ander punt van aankomst als aangeduid op het Ticket).

Plaats van Vertrek 
betekent het vertrekpunt vanwaar de reis oorspronkelijk aanvangt zoals aangeduid op het Ticket (bijvoorbeeld luchthaven, treinstation of ander vertrekpunt als aangeduid op het Ticket).

Reisonderbreking
betekent de plaats, behoudens de Plaats van Vertrek en de Plaats van Bestemming, aangeduid op het Ticket of in de Dienstregeling als geplande reisonderbreking in de reisroute van de Passagier.

Reisroute  en Reçu (zie Reisschema)

Reisschema (ofwel Reisroute en Reçu)
betekent één of meerdere door de Vervoerder aan de Passagier uitgegeven documenten die reizen op een Elektronisch Ticket dat zijn/haar naam draagt, vluchtinformatie bevat waarop mededelingen voor de Passagiers staan vermeld. Het Reisschema wordt ook “Reisroute en Reçu” genoemd.

Reservering
betekent dat de Passagier beschikt over een Ticket, of van enig ander bewijs, waarop vermeld staat dat de Reservering geaccepteerd en verwerkt is door de Vervoerder.

Schade 
omvat overlijden, lichamelijk letsel van een Passagier, schade als gevolg van vertraging, gedeeltelijk verlies of andere schade van welke aard dan ook voorvloeiend uit of verband houdend met door Vervoerder verricht Vervoer of andere daarmee verband houdende diensten.

Schadevergoedingsgerechtigde
is de Passagier of elke persoon die volgens het toepasselijke recht gerechtigd is om met betrekking tot die Passagier schadeloosstelling te verlangen.

Tariefvoorwaarden 
Betekent de tarieven, toeslagen, heffingen, kosten, belastingen (al dan niet geheven door de overheid), tariefvoorwaarden en/of de vervoersvoorwaarden van de Vervoerder al dan niet door Vervoerder gedeponeerd bij de overheden die zulks vereisen (waaronder maar niet beperkt tot de tariefvoorwaarden zoals van toepassing in de Verenigde Staten van Amerika en Canada). 

Ticket
is een document dat kan worden aangevuld met een Bagagereçu of een identificatieformulier voor Geregistreerde Bagage, of met gelijkwaardige middelen in niet materiële vorm, waaronder elektronische middelen, die zijn uitgegeven door of namens de Vervoerder of diens Bevoegde Agent. Het Ticket dient als bewijs van de Vervoersovereenkomst, omvat de Vluchtcoupons, de Passagiercoupons, kennisgevingen aan de passagier en deze Algemene Vervoersvoorwaarden maken daarvan ook deel uit. 

Verdrag
betekent, voorzover van toepassing:
(a) Het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, gesloten te Warschau op 12 oktober 1929.
(b)  Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd bij Protocol van ’s-Gravenhage van 28 september 1955.
(c)  Het Verdrag ter aanvulling van het Verdrag van Warschau tot het brengen van Eenheid in enige Bepalingen betreffende het Internationale luchtvervoer verricht door een ander dan de contractueel vervoerder, ondertekend te Guadalajara op 18 september 1961.
(d)  Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd bij Protocollen 1, 2 en 4 (1975) van Montreal.
(e) Een combinatie van de voornoemde Verdragen en Protocollen.
(f)  Het Verdrag tot het brengen van Eenheid in Enige Bepalingen betreffende het Internationale Luchtvervoer, gesloten te Montreal op 28 mei 1999.

Vervoer
betekent het vervoer van passagiers en/of bagage, kosteloos of tegen betaling.

Vervoerder
omvat KLM en/of enig andere vervoerder van wie de Code van Luchtvervoerder vermeld staat op het Ticket of op een Conjunctieticket. 

Vervoersovereenkomst
omvat het geheel van mededelingen en bepalingen aangehecht aan het Ticket en aan het Reisschema (Reisroute en Reçu) en deze Algemene Vervoersvoorwaarden alsmede alle mededelingen aan Passagiers 

Vluchtcoupon
is dat deel van het Ticket waarop vermeld staat “geldig voor vervoer” of, in geval van een Elektronisch Ticket, de Elektronische Coupon waarop de plaatsen staan aangegeven waartussen de Passagier vervoerd zal worden.

 

ARTIKEL II: TOEPASSINGSGEBIED

1.  Algemene Bepalingen 
(a)  Behoudens voor zover anders bepaald in Lid 2 en 4, zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden van toepassing op alle vluchten of delen van vluchten waarvoor de KLM Code van Luchtvervoerder vermeld staat in het vak “Vervoerder” op het Ticket of op de overeenkomstige Coupon.
 
(b)  Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn ook van toepassing op kosteloos vervoer of vervoer tegen gereduceerd tarief, tenzij anders bepaald in de Vervoersovereenkomst of enig ander contractueel document tussen KLM en de Passagier.

(c)  Alle Vervoer is onderworpen aan de Algemene Vervoersvoorwaarden en aan de Tariefvoorwaarden van de Vervoerder die gelden op het moment van uitgifte van het Ticket of, indien genoemde datum niet vastgesteld kan worden, op de datum van aanvang van Vervoer zoals aangeduid op de eerste Vluchtcoupon van het Ticket.

(d)  Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn opgesteld aan de hand van het Verdrag van Montreal ondertekend op 28 mei 1999 en het geldende Europese recht.

2.  Chartervervoer
(a) Als het Vervoer uitgevoerd wordt krachtens een Charterovereenkomst zijn deze Algemene Vervoersvoorwaarden slechts van toepassing voorzover deze aan de Charterovereenkomst of aan het Ticket zijn gehecht of daarin zijn opgenomen, of van toepassing verklaard of anderszins vermeld zijn. 

(b) Indien het Vervoer wordt verzorgd krachtens een Charterovereenkomst met KLM, is genoemde Charterovereenkomst onderworpen aan de meest recente versie van de ANVR voorwaarden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, en daarnaast is het luchtvervoer ingevolge genoemde Charterovereenkomst onderworpen aan deze Algemene Vervoersvoorwaarden. In dergelijke gevallen wordt de aansprakelijkheid van KLM als touroperator bepaald overeenkomstig de genoemde ANVR voorwaarden terwijl de aansprakelijkheid van KLM als luchtvervoerder wordt bepaald in overeenstemming met deze Algemene Vervoersvoorwaarden. 

(c) Chartertickets zijn uitsluitend geldig voor Vervoer op data die vermeld staan op de Coupon. Chartertickets zijn niet geldig zolang de charterprijs, inclusief maar niet beperkt tot, toepasselijke belastingen, heffingen, toeslagen, verhogingen en dergelijke niet betaald zijn door de contractuele vervoerder of zolang niet aan de door de uitvoerende vervoerder vastgestelde betalingsregeling is voldaan. Deze tickets worden niet gerestitueerd noch geëndosseerd, en eventuele restituties door de Vervoerder geschieden uitsluitend krachtens de voorwaarden van de toepasselijke Charterovereenkomst.

(d) Chartertickets bevatten voorwaarden die het recht van de Passagier om reserveringen te maken, te wijzigen of te annuleren uitsluiten en/of beperken. Tickets die zijn uitgegeven in het kader van een pakketreis conform Richtlijn 90/314/EEG kunnen uitsluitend worden gebruikt voor arrangementen waarvoor de regels terzake “all-inclusive flights” gelden.
 
(e) De volgende artikelen van deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn niet van toepassing op Vervoer ingevolge Charterovereenkomsten: 
Artikel III(1)(a), (h) en (i), Artikel III(2);
Artikel IV(1)
Artikel V(1), (2) en (6)
Artikel X

3.  Code Shares
Op bepaalde vluchten heeft KLM afspraken met andere vervoerders, algemeen bekend als ‘code share’. Dit betekent dat andere luchtvaartmaatschappijen een vlucht kunnen uitvoeren hoewel de KLM Code van Luchtvervoerder op het Ticket vermeld staat. Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op dergelijk vervoer. Indien een dergelijke regeling geldt, wordt de passagier geïnformeerd over de vervoerder die het luchtvaartuig exploiteert op het moment dat hij een reservering maakt of uiterlijk tijdens het inchecken.

4.  Dwingend Recht 
Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing voorzover zij niet in strijd zijn met dwingend recht of met de Tariefvoorwaarden, in welk geval genoemde regelgeving of Tariefvoorwaarden prevaleren. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Vervoersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


 

ARTIKEL III: TICKETS

1.  Algemene Bepalingen 
(a)  Het Ticket vormt, totdat het tegendeel bewezen is, het bewijs van het bestaan, het afsluiten en de inhoud van de Vervoersovereenkomst tussen de Vervoerder en de Passagier wiens naam op het Ticket vermeld staat.

(b)  Vervoer zal uitsluitend plaatsvinden aan de op het Ticket met name genoemde Passagier. De Vervoerder behoudt zich het recht voor de identiteitsbewijzen van de Passagier te controleren.

(c)  Een Ticket is niet overdraagbaar, behoudens voorzover anders bepaald krachtens het toepasselijke recht, in het bijzonder regels en regelgeving inzake pakketreizen. Indien een persoon anders dan de op het Ticket genoemde Passagier een Ticket overhandigt ter verkrijging van Vervoer of restitutie, is de Vervoerder niet aansprakelijk indien de Vervoerder de persoon die het Ticket overlegt te goeder trouw vervoer of restitutie verschaft en op een later tijdstip wordt vastgesteld dat de persoon niet de Passagier is die op het Ticket genoemd is.

(d)  Bepaalde tegen gereduceerde tarieven verkochte Tickets zijn gedeeltelijk of in het geheel niet restitueerbaar. De Passagier dient zelf na te gaan of zijn/haar Ticket geheel of gedeeltelijk restitueerbaar is en, voorzover van toepassing, zich tegen de daaraan verbonden risico’s te verzekeren.

(e)  Indien een Passagier beschikt over een Ticket zoals hierboven omschreven in Lid (d), welk hij/zij om redenen van Overmacht niet gebruikt, zal de Vervoerder de Passagier een creditvoucher verschaffen voor het bedrag van zijn/haar niet voor restitutie vatbare Ticket welke hij/zij kan gebruiken voor een volgende reis onder aftrek van een redelijke administratieve vergoeding, mits de Passagier de Vervoerder zo spoedig mogelijk en in ieder geval voorafgaand aan de vluchtdatum op de hoogte stelt van genoemde redenen van Overmacht en hiervan bewijs overlegt. 

(f)  Aangezien terzake het Ticket verplichte formele voorwaarden gelden, blijft het Ticket te allen tijde eigendom van de uitgevende Vervoerder. 

(g)  Een Ticket wordt slechts uitgegeven na betaling van het toepasselijke tarief of nadat een door Vervoerder vastgestelde betalingsregeling is nagekomen. Uitgezonderd in geval van Elektronische Tickets, worden Passagiers uitsluitend vervoerd op vertoon van een geldig Ticket dat de Coupon bevat voor de desbetreffende vlucht en alle andere ongebruikte Coupons en de Passagierscoupon. Bovendien is een Ticket dat is beschadigd of gewijzigd door een persoon anders dan de Vervoerder of één van diens Bevoegde Agenten niet geldig voor Vervoer. Ingeval van Elektronische Tickets dienen Passagiers zich te identificeren en worden zij enkel op een vlucht vervoerd indien een geldig Elektronisch Ticket is uitgegeven op hun naam.

(h)  In geval van verlies, diefstal of beschadiging van een Ticket (of een deel daarvan) of het niet kunnen tonen ervan, zal de Vervoerder op verzoek van de Passagier het genoemde Ticket (of een deel daarvan) vervangen door uitgifte van een nieuw Ticket, mits er op dat moment beschikbaar bewijs is dat voor de desbetreffende vlucht(en) een geldig Ticket  was uitgegeven en op voorwaarde dat de Passagier een overeenkomst tekent waarbij deze zich verbindt om de Vervoerder terug te betalen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen enige kosten en verliezen tot aan de waarde van het oorspronkelijke Ticket welke noodzakelijk en in redelijkheid zijn gemaakt respectievelijk worden geleden door Vervoerder. De Vervoerder is gerechtigd redelijke administratiekosten voor deze dienst in rekening brengen, tenzij het verlies, de diefstal of de beschadiging een gevolg was van de nalatigheid van de uitgevende vervoerder of diens agent. 

(i)  Bij ontstentenis van het in Lid (h) genoemde bewijs of als de Passagier weigert zich te verbinden tot terugbetaling, schadeloosstelling en vrijwaring van de Vervoerder, kan de Vervoerder die het Ticket uitgeeft van de Passagier verlangen dat deze de volledige prijs van het vervangende Ticket betaalt. Deze betaling zal worden gerestitueerd nadat de Vervoerder het bewijs heeft ontvangen dat het verloren geraakte of beschadigde Ticket niet voorafgaand aan de vervaldatum van de geldigheid ervan is gebruikt of wanneer de Passagier in genoemde periode het oorspronkelijke Ticket terugvindt en afgeeft aan de Vervoerder, behoudens redelijke administratieve kosten waaraan in Lid (h) gerefereerd wordt.

(j)  De Passagier dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van verlies of diefstal van het Ticket.

(k)  Indien een Passagier profiteert van een kortingstarief of een tarief dat aan bepaalde voorwaarden gebonden is, dan moet de Passagier in staat zijn om gedurende de gehele reis de daarbij behorende documenten te overleggen en de geldigheid ervan te bewijzen.

2.  Geldigheidsduur
(a)  Tenzij anders bepaald in het Ticket of in deze Algemene Vervoersvoorwaarden, is een Ticket geldig voor Vervoer:
• Gedurende één jaar, ingaande per de datum van uitgifte ervan, of, 
• Gedurende één jaar, ingaande per de datum van gebruik van de eerste Coupon, mits dit gebruik plaatsvindt binnen één jaar van uitgifte daarvan.

(b)  Indien een Passagier niet kan reizen binnen de geldigheidsduur van zijn/haar Ticket uitsluitend vanwege het feit dat op het moment dat de Passagier een Reservering op een vlucht aanvraagt de Vervoerder niet in staat is de door de Passagier gevraagde Reservering te bevestigen, wordt de geldigheidsduur van het Ticket verlengd of zal het Ticket recht geven op terugbetaling overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in onderstaand Artikel X.

(c)  Indien de Passagier na aanvang van diens reis om gezondheidsredenen niet in staat is genoemde reis binnen de geldigheidsduur van het Ticket te vervolgen, zal de Vervoerder de geldigheidsduur van het Ticket verlengen op vertoon van een relevante medische verklaring tot aan de datum waarop de Passagier wederom in staat is zijn/haar reis te vervolgen. Genoemde verlenging gaat in op de plaats waar de reis werd onderbroken en is geldig voor Vervoer in de klasse van het betaalde tarief. Indien de ongebruikte Vluchtcoupons één of meer Reisonderbrekingen bevatten, zal de geldigheidsduur van het Ticket verlengd worden met niet meer dan drie maanden gerekend van af de datum zoals vermeld op de overlegde medische verklaring. De geldigheidsduur van de Tickets van de directe familieleden die de Passagier begeleidden ten tijde van de gedwongen onderbreking van diens reis wegens gezondheidsklachten, wordt dienovereenkomstig door de Vervoerder verlengd. 

(d)  Ingeval een Passagier tijdens een reis komt te overlijden, worden de Tickets van de personen die de overleden Passagier begeleidden op schriftelijk verzoek gewijzigd ofwel door de vastgestelde minimum verblijfsduur op te heffen ofwel door de geldigheidsduur van genoemde Tickets te verlengen. 

(e) Ingeval van het overlijden van een direct familielid van een Passagier die zijn reis heeft aangevangen, wordt de geldigheidsduur van zijn/haar Ticket en van de Tickets van de met de Passagier meereizende directe familieleden gewijzigd door de vastgestelde minimum verblijfsduur op te heffen of door de geldigheidsduur van genoemde Tickets te verlengen.

(f)  Iedere in bovenstaand lid (d) en (e) genoemde wijziging mag uitsluitend worden doorgevoerd na ontvangst van een rechtsgeldige overlijdensakte, waarbij geldt dat de verlenging van de geldigheidsduur niet meer zal bedragen dan vijfenveertig (45) dagen te rekenen vanaf de datum van overlijden.

3. Vluchtcoupon

(a) Het op de datum van uitgifte van het Ticket toepasselijke tarief is uitsluitend geldig voor een Ticket dat volledig wordt gebruikt in de volgorde van afgifte van de Vluchtcoupons, voor de aangegeven reis en op de aangegeven data. Voor elk hiervan afwijkend gebruik kan een aanvullend tarief in rekening worden gebracht overeenkomstig onderstaande voorwaarden.  

(b) Het tarief dat wordt vastgesteld op basis van de op het Ticket vermelde bijzonderheden, vluchtdata en routes, komt overeen met een punt van vertrek en een punt van aankomst via elke overstap die op het moment van aankoop van het Ticket was voorzien en maakt integraal deel uit van de Vervoersovereenkomst.  

(c) Elke door de Passagier aangebrachte wijziging in het vertrek- of aankomstpunt van de reis (als de Passagier bijvoorbeeld de eerste Coupon niet gebruikt, of niet alle coupons, of als de coupons niet worden gebruikt in de volgorde waarin ze zijn afgegeven), kan een wijziging in het oorspronkelijk aan de Passagier in rekening gebrachte tarief tot gevolg hebben. Veel tarieven zijn uitsluitend geldig op en voor de op het Ticket vermelde data en vluchten. In geval van een wijziging zoals hierboven bedoeld, kan de Passagier een aanvullend tarief in rekening worden gebracht [c.q. kan hij recht hebben op een restitutie] gelijk aan het verschil tussen het oorspronkelijk betaalde tarief en het tarief dat de Passagier bij afgifte van het Ticket betaald zou hebben voor de reis die hij feitelijk heeft gemaakt. Voor dergelijke wijzigingen worden, waar van toepassing, administratiekosten in rekening gebracht.  

(d) Als de Passagier niet alle Vluchtcoupons gebruikt en de reis voortijdig onderbreekt, kan de Passagier een vast bedrag in rekening worden gebracht voor het afhalen van ingecheckte bagage, dat door de vervoerder wordt opgegeven op het moment van reserveren.  

(e) Elke wijziging die de Passagier wenst aan te brengen geschiedt onder voorbehoud van de tariefvoorwaarden die zijn gevoegd bij het Ticket en tegen vergoeding van de toepasselijke administratiekosten.

4.  Identificatie van de Vervoerder
De naam van de Vervoerder kan in het Ticket afgekort worden met de Code van Luchtvervoerder of op enige andere wijze. Het adres van de Vervoerder wordt geacht het adres te zijn van de statutaire zetel van het hoofdkantoor of het adres van ieder van haar filialen. 


 

ARTIKEL IV: TARIEFVOORWAARDEN, HEFFINGEN, BELASTINGEN EN TOESLAGEN

1.  Tariefvoorwaarden 
Tenzij anders bepaald, zijn de Tariefvoorwaarden uitsluitend van toepassing op Vervoer van de luchthaven van de Plaats van Vertrek naar de luchthaven van de Plaats van Bestemming. De Tariefvoorwaarden omvatten geen grondvervoer tussen de luchthavens en stadterminals. Het tarief wordt berekend overeenkomstig de op de datum van uitgifte van het Ticket geldende Tariefvoorwaarden, voor een reis gepland op de data als vermeld in het reisschema op genoemd Ticket. Iedere wijziging in reisschema of reisdatum kan de toepasselijke tarief beïnvloeden. 

De toepasselijke Tariefvoorwaarden zijn de Tariefvoorwaarden gepubliceerd of berekend door de Vervoerder, in overeenstemming met het tarieven en bijbehorende voorwaarden die gelden voor de vlucht(en) als vermeld op het Ticket vanaf de Plaats van Vertrek tot aan de Plaats van Bestemming, voor de betreffende vervoersklasse op de aankoopdatum van het Ticket. 

Tenzij anders bepaald in de Vervoersovereenkomst of in enig ander contractueel document, zijn de Tariefvoorwaarden uitsluitend van toepassing op de reis als voorzien in genoemde Vervoersovereenkomst of in genoemd document. 

2.  Heffingen, Belastingen en Toeslagen
Alle heffingen, belastingen, kosten of toeslagen opgelegd door de overheid of andere autoriteiten of door de luchthavenbeheerder of de Vervoerder worden betaald door de Passagier. Bij aankoop van hun Ticket worden Passagiers geïnformeerd over genoemde heffingen, belastingen, toeslagen of kosten die, in de meeste gevallen, apart vermeld worden op het Ticket. Genoemde heffingen, belastingen, toeslagen of kosten kunnen worden ingevoerd of verhoogd na aankoopdatum van het Ticket. In dat geval dient de Passagier het dienovereenkomstig verhoogde bedrag te voldoen. Wanneer genoemde heffingen, belastingen, toeslagen of kosten daarentegen worden verlaagd of afgeschaft, kan de Passagier verzoeken om restitutie van het dienovereenkomstige betrokken bedrag. 

3.  Valuta
De tarieven, heffingen, belastingen en toeslagen zullen betaald worden in de valuta van het land waarin het Ticket gekocht is, tenzij een andere munteenheid bepaald is door de Vervoerder of diens Bevoegde Agent bij aankoop van het Ticket of daaraan voorafgaand (bijvoorbeeld wanneer de plaatselijke valuta niet converteerbaar is). Bovendien is de Vervoerder gerechtigd betalingen te accepteren in een voor Vervoerder aanvaardbare andere munteenheid.

 

ARTIKEL V: RESERVERINGEN

1.  Reserveringsvoorwaarden
(a)  De Passagier beschikt over een Bevestigde Reservering indien de Reservering is geaccepteerd en opgeslagen door Vervoerder of diens Bevoegde Agent in het desbetreffende geautomatiseerde reserveringssysteem. Indien daartoe verzocht zal de Vervoerder een Reserveringsbevestiging verstrekken. 

(b)  Bepaalde Tariefvoorwaarden kunnen onderhevig zijn aan voorwaarden die de mogelijkheid tot wijziging of annulering van Reserveringen beperken of uitsluiten. 

2.  Uiterste datum van uitgifte Tickets
Indien een Passagier zijn Ticket niet heeft betaald binnen de door de Vervoerder of diens Bevoegde Agent vastgestelde tijdlimiet, is de Vervoerder gerechtigd tot annulering van de Reservering zonder voorafgaand bericht en de stoel aan een andere Passagier toe te wijzen.

3.  Persoonsgegevens 
Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, verleent de passagier Vervoerder toestemming om alle persoonsgegevens te bewaren die aan Vervoerder of aan diens Bevoegde Agent zijn verstrekt voor het maken van een reservering voor Vervoer, ter verkrijging van aanverwante diensten, het onderzoeken en voorkomen van bagage- en ticketfraude en het vereenvoudigen van immigratie- en aankomstvereisten, alsmede om deze persoonsgegevens desverzocht te verstrekken aan overheidsinstanties zoals douane en immigratieautoriteiten en autoriteiten van instanties op federaal en staatsniveau. Voorts wordt Vervoerder de bevoegdheid verleend om deze gegevens voor bovengenoemde doeleinden over de hele wereld door te geven aan zijn eigen vestigingen, zijn Bevoegde Agenten, andere Vervoerders, leveranciers van aanverwante diensten of overheidsinstanties, ongeacht in welk land zij gevestigd zijn. Vervoerder hanteert een Privacybeleid met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, welke beschikbaar is op de website van Vervoerder (www.klm.com) of welke desgevraagd aan de passagier zal worden toegezonden.

4.  Stoelen
Vervoerder zal zich naar beste vermogen inspannen een vooraf gedaan verzoek voor een bepaalde stoel te honoreren, maar kan toekenning van een gegeven stoel niet garanderen ondanks een eventuele Reserveringsbevestiging. Vervoerder behoudt zich het recht voor hiervan indien nodig wegens operationele, veiligheids- of beveiligingsredenen af te wijken, ook nadat Passagiers aan boord van het luchtvaartuig zijn gekomen.

5.  Herbevestiging van Reserveringen
(a)  Herbevestiging van Reserveringen voor de heen- en terugreis kan vereist zijn. Vervoerder zal aangeven wanneer herbevestiging vereist is en hoe dit dient te geschieden. Indien een Passagier niet herbevestigt, is de Vervoerder gerechtigd om de Reservering voor de heen- en/of terugreis te annuleren. Indien de Passagier echter aan Vervoerder meedeelt dat hij zijn reis toch wenst voort te zetten, en indien er plaats op de vlucht beschikbaar is, zal Vervoerder de Reservering van de Passagier opnieuw van kracht doen worden en de Passagier alsnog vervoeren. Indien er geen plaats meer op de vlucht beschikbaar is, zal Vervoerder zich in redelijkheid inspannen om de Passagier naar diens plaats van Reisonderbreking of Plaats van Bestemming te vervoeren op een later tijdstip of datum.

(b)  Indien een Passagier tijdens diens reis gebruik maakt van de diensten van diverse Vervoerders, is het zijn/haar verantwoordelijkheid na te gaan wat de eventuele vereisten zijn voor herbevestiging bij iedere afzonderlijke Vervoerder. Indien van toepassing, dient de Passagier te herbevestigen aan de Vervoerder wiens Code van Luchtvervoerder vermeld staat op de desbetreffende Vluchtcoupon. 

6.  Annulering van Reserveringen op doorgaande- of retourvluchten
Indien een Passagier niet incheckt voor een vlucht, heeft de Vervoerder het recht diens Reservering te annuleren voor vluchten op de heen- of de terugreis, tenzij de Passagier de Vervoerder voorafgaand heeft geïnformeerd in overeenstemming met de Tariefvoorwaarden (zie, met name Artikel III.3 “Volgorde van de Vluchtcoupons”).

Artikel VI to X