Door KLM.com te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Voorwaarden voor het gebruik van de KLM-Website

Lees zorgvuldig onze Websitevoorwaarden voordat u van deze website gebruikmaakt. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Inleiding

Deze website en/of phone apps (gezamenlijk: de “Website”) is het eigendom van Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende in (1182 GP) Amstelveen, aan de Amsterdamseweg 55. In deze Websitevoorwaarden (de “Voorwaarden”) is elke verwijzing naar “KLM” een verwijzing naar Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. en verwijst “Gebruiker” naar de gebruiker van deze Website. U wordt verzocht deze Voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens van de Website gebruik te maken. Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

KvK-nummer 33014286  
Btw-nummer NL004983269B01

Reserveringen

Gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij ten minste achttien jaar oud is en juridisch in staat en bevoegd is om deze overeenkomst (“de Overeenkomst”) met KLM aan te gaan en om deze Website te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden. Gebruiker aanvaardt dat hij/zij financieel verantwoordelijk is voor elk gebruik van deze Website (en voor het gebruik van zijn/haar account door anderen, zoals, maar niet beperkt tot, bij Gebruiker inwonende minderjarige kinderen). Gebruiker verklaart zijn/haar rechten onder deze Overeenkomst niet te zullen cederen, overdragen of in sublicentie te geven. Het is Gebruiker toegestaan andere leden van zijn/haar gezin onder zijn/haar naam en account gebruik te laten maken van de Website, met dien verstande dat Gebruiker hierbij aanvaardt dat alle kosten die door hen worden gemaakt voor zijn/haar rekening zijn en dat Gebruiker verantwoordelijk is voor alle andere aspecten van hun gebruik. Gebruiker verklaart toezicht te zullen houden op het gebruik van deze Website door minderjarigen onder de naam en account van Gebruiker.

De reserveringsonderdelen van deze Website worden uitsluitend aangeboden om Gebruiker in staat te stellen te controleren of bepaalde reisgerelateerde goederen en diensten beschikbaar zijn en om legitieme reserveringen te maken of andere transacties uit te voeren, en niet voor enig ander doeleinde. Het is Gebruiker niet toegestaan, zonder enige beperking, om speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen te maken of reserveringen te maken met het oog op verwachte vraag. Het is Gebruiker niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KLM enige content van deze Website te vermenigvuldigen, gebruiken, blokkeren, overschrijven, kopiëren, verspreiden of monitoren door het gebruiken van een robot, spider, zoekmachine of andere automatische mechanismen. Gebruiker verklaart geen enkele activiteit te zullen ondernemen die de infrastructuur van de Website op onaanvaardbare wijze of in onredelijke mate zal of kan belasten. Gebruiker verklaart de reserveringsfaciliteiten op deze Website uitsluitend te zullen gebruiken voor het maken van legitieme reserveringen of om aankopen te doen voor zichzelf of voor anderen voor wie Gebruiker rechtsgeldig gemachtigd is dit te doen. Gebruiker verklaart zich te zullen houden aan de toepasselijke Voorwaarden. Alle uit het gebruik van deze Website voortvloeiende kosten, vergoedingen, heffingen, belastingen en aanslagen zijn volledig voor rekening van Gebruiker, met uitzondering van belastingen op inkomsten die toekomen aan KLM.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website is het eigendom van KLM en wordt geëxploiteerd door KLM en/of haar leveranciers. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, die rusten op het in deze Website opgenomen materiaal en alle in dat materiaal opgenomen handels- en overige merken van KLM zijn het eigendom van KLM en/of haar licentiegevers en/of haar leveranciers.
Het is niet toegestaan via deze Website verkregen materiaal, informatie, software, producten of diensten op enigerlei te wijzigen, kopiëren, tonen, uit te voeren, in licentie te geven, vermenigvuldigen, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KLM, met dien verstande dat het Gebruiker is toegestaan een exemplaar van het materiaal voor eigen, niet-commercieel gebruik te downloaden naar een computer, mits Gebruiker alle bijbehorende auteursrechten en overige eigendomsvoorbehouden intact houdt.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten kunnen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. KLM en/of haar leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten. Alle informatie, software, producten en diensten worden aangeboden in de feitelijke staat, zonder enige garantie. KLM en/of haar leveranciers wijzen hierbij elke garantie en voorwaarden af ten aanzien van deze informatie, software, producten en diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het eigendom ervan en dat zij geen inbreuk maken. KLM en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze Website of met enige vertraging in of onmogelijkheid van het gebruik van deze Website, of van informatie, software, producten en diensten die via deze Website wordt/worden verkregen, of die anderszins voortvloeit uit het gebruik van deze Website, ongeacht of dit op basis is van contract, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

Het hierboven gestelde is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van KLM en/of haar leveranciers en/of in het geval van schade die voortvloeit uit overlijden of persoonlijk letsel.

Valutakoersen

Alle valutakoersen zijn gebaseerd op verschillende, vrij toegankelijke bronnen. Koersen worden niet gecontroleerd op juistheid en de feitelijke valutakoersen kunnen afwijken. Gepubliceerde valutakoersen worden niet elke dag aangepast. KLM en/of haar leveranciers staan het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden, uitgezonderd persoonlijk gebruik, niet toe, en verbieden voor zover wettelijk toegestaan het doorverkopen, herverspreiden en gebruiken van deze informatie voor commerciële doeleinden.

Links naar websites van derden

Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar (delen van) websites die worden onderhouden door derden. De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten worden op geen enkele wijze door KLM geëxploiteerd of gecontroleerd. Links en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen als dienstverlening aan Gebruikers en houden op geen enkele wijze een aanbeveling in door KLM en/of haar leveranciers. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij Gebruiker.

Derden die links naar deze Website wensen aan te brengen dienen voorafgaand daaraan KLM daarvan in kennis te stellen. KLM behoudt zich het recht voor toestemming voor het aanbrengen van dergelijke links te weigeren. Mocht KLM toestemming geven voor deze links, dan rust er op KLM echter geen enkele verplichting om op haar beurt een link naar de website van de betreffende derde aan te brengen.

Vrijwaring

Gebruiker verklaart, als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dat hij/zij KLM en haar leveranciers zal vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische kosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik door Gebruiker van deze Website.

Wijzigingen van deze Voorwaarden

KLM behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk deze Voorwaarden, die door opname op deze Website doorlopend ter beschikking staan van Gebruiker, regelmatig te raadplegen. Door na wijzigingen in de Voorwaarden gebruik te blijven maken van deze Website aanvaardt Gebruiker deze wijzigingen.

Algemeen

KLM behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen in de Website aan te (laten) brengen, zonder Gebruiker daarvan in kennis te stellen. KLM behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht te allen tijde de toegang tot de Website te weigeren.

Deze Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van deze Website; op het luchtvervoer, prijstrekkingen en andere promotionele activiteiten en diensten zijn andere voorwaarden van toepassing.
Op deze overeenkomt, die wordt geacht te zijn opgesteld in Amstelveen, is het Nederlandse recht van toepassing en de rechten en plichten van de partijen bij deze Overeenkomst worden vastgesteld overeenkomstig het Nederlandse recht, met uitsluiting van het conflictenrecht. De partijen verklaren eventuele vorderingen of geschillen tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst exclusief voor te leggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 
Gebruiker aanvaardt dat er als gevolg van deze Overeenkomst of het gebruik van de Website geen samenwerkingsverband, partnerschap, arbeidsrelatie, of agentuurverhouding bestaat of ontstaat tussen Gebruiker en KLM. Gebruiker verklaart zich niet te zullen uitgeven als vertegenwoordiger, agent, of werknemer van KLM en dat KLM niet aansprakelijk is voor enige verklaring, handeling of nalaten van Gebruiker.  Op deze Website worden de uitdrukkingen “partner(s)” en “partnerschap(pen)” gebruikt om te verwijzen naar afzonderlijke marketing- of samenwerkingsovereenkomsten en niet naar relaties die specifieke juridische of fiscale gevolgen hebben. KLM kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gedrag van deze partnerorganisaties.

Op de uitvoering van deze Overeenkomst door KLM zijn bestaande wetten en regelgeving van toepassing en niets in deze Overeenkomst laat het recht van KLM onverlet om te voldoen aan verzoeken of eisen van wethandhavende instanties in verband met het gebruik door Gebruiker van deze Website of met aan KLM geleverde of door KLM verzamelde informatie over dergelijk gebruik. 

Indien enig deel van deze overeenkomt krachtens het toepasselijke recht nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven opgenomen afwijzing van garantie en aansprakelijkheid, wordt de nietige of onafdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en blijft deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht. 

Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen Gebruiker en KLM met betrekking tot het gebruik van deze Website. Een afgedrukt exemplaar van deze Overeenkomst en elke op elektronische wijze gegeven kennisgeving kan worden toegelaten als bewijs in civiel- en bestuursrechtelijke procedures die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit deze Overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarde als andere zakelijke bescheiden en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden gegenereerd en bewaard. 
 
Versie d.d. september 2010

Terug naar boven
  • www.airfrance.com
  • www.skyteam.com