Door KLM.com te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Algemene Webshop Voorwaarden KLM BlueBiz

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) en de algemene voorwaarden van het BlueBiz programma zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot zaken die worden aangeboden via de webshop van BlueBiz van Koninklijke Luchtvaart Maatschappij n.v., gevestigd te Amstelveen, geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel van Amsterdam onder nummer 33014286 BlueBiz website (hierna: KLM).

1.2 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.3 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van KLM, gelden ook ten behoeve van eventueel door KLM ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door KLM vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden van kracht.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Door een bestelling van zaken bij KLM BlueBiz te plaatsen, geeft u te kennen dat u met deze Voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als KLM uw bestelling heeft geaccepteerd en uw Blue Credits saldo toereikend is. KLM heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

2.3 Voor alle producten geldt dat ze alleen door BlueBiz deelnemers kunnen worden aangeschaft.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De bij de producten en diensten vermelde prijzen zijn in Blue Credits, inclusief btw en handlings- en transportkosten, exclusief wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Deze aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.3 KLM heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling geschiedt via het afboeken van het aantal Blue Credits van het Blue Credits-saldo.

Artikel 5. Levering

5.1 KLM streeft ernaar om bestellingen binnen twee (2) weken af te leveren. U ontvangt uw bestelling uiterlijk binnen vier (4) weken, tenzij door KLM anders wordt aangegeven.

5.2 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk vier weken nadat u de bestelling heeft geplaatst, bericht. (U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren) Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.3 Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal KLM zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. KLM brengt u hiervan ten laatste bij de levering op de hoogte.

5.4 Onder levering wordt verstaan het moment dat het artikel op het opgegeven afleveradres wordt aangeboden.

5.5 Levering vindt uitsluitend binnen Nederland plaats.

5.6 Afwijkingen in kleur-, type- en/of tekstwijzigingen voorbehouden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als het verschuldigde aantal Blue Credits is afgeschreven. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door KLM geleverde artikelen rusten, dient u geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 KLM garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken of de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 2 weken na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan KLM te melden.

8.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft KLM de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar, dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet en onbeschadigd te zijn.

Artikel 9. Communicatie

KLM is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van Internet of andere communicatiemiddelen tussen u en KLM, dan wel tussen KLM en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van KLM.

Artikel 10. Overmacht

KLM heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen, zonder dat KLM gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter
te Amsterdam, Nederland.

Terug naar boven
  • www.airfrance.com
  • www.skyteam.com