Artikel 1 - 5

Artikel 1 till 5 i våra allmänna transportvillkor för passagerare och bagage.

ARTIKEL 1: DEFINITIONER

Enligt dessa villkor och om inget annat anges häri används följande termer med den innebörd som anges nedan:

Administrativa Avgifter (eller Biljettavgifter) avser de avgifter som debiteras passageraren, i tillämpliga fall, av Flygbolaget eller dess Godkända agent för att utfärda en Biljett. Beloppet på avgiften bestäms av den som utfärdar Biljetten (Flygbolaget för den Godkända agenten), när det är lämpligt. Information om de administrativa avgifter som debiteras av KLM finns hos Flygbolaget och på KLM:s webbplats.

Allmänna Transportvillkor
innebär dessa Allmänna transportvillkor.

Ankomstsort
avser den plats där resan enligt Biljetten når sitt mål (till exempel flygplats, järnvägsstation eller annan ankomstplats som står angiven på Biljetten).

Artikel
avser en artikel i de Allmänna transportvillkoren.

Avgångsort
avser den plats från vilken resan avgår enligt Biljetten (till exempel flygplats, järnvägsstation eller annan avgångsplats som står angiven på Biljetten). avser det flygbolag som utför flygningen. avser en beredskapsplan som Flygbolaget använder vid avsevärda förseningar för flygplan på flygplatser som är belägna inom USA, enligt beskrivning från U.S. Department of Transportation (DOT).

Avtalsslutande Flygbolag
avser det flygbolag som Passageraren har ingått ett Transportavtal med och vars Flygbolagskod finns angiven på Biljetten.

Bagage
avser både Incheckat Bagage och Handbagage, såvida inget annat anges. 

Bagagekupong
avser en etikett som utfärdas av flygbolaget i syfte att identifiera Incheckat bagage och som innehåller en del som fästs på bagaget (”Bagagetagg”) samt en del som överlämnas till passageraren för att kunna identifiera sagda bagage (”Bagagekvitto”).

Bagagekvitto
avser den del av Bagagekupongen som Passageraren får som kvitto på transporten av det Incheckade bagaget.

Bagagetagg
avser den del av Bagagekupongen som fästs på det Incheckade Bagaget.

Beredskapsplan vid längre förseningar på flygplatsen


Biljett
avser ett dokument som kan kompletteras av ett Bagagekvitto eller en Bagagekupong för Incheckat Bagage, eller på ett likvärdigt sätt i en dematerialiserad form, inklusive elektronisk form, som har utfärdats eller godkänts av Flygbolaget eller dess Godkända agent. Biljetten styrker Transportavtalet, inkluderar Flygkuponger, Passagerarkuponger, meddelanden till passagerare och omfattas av dessa Allmänna transportvillkor.

Biljettpris Exklusive Skatt
avser det pris som debiteras Passageraren exklusive skatter och administrativa avgifter.

Biljettpris Inklusive Skatt
avser nettopriset för biljetten plus skatt.

Biljettpriser
avser priser, avgifter och kostnader för en resa som debiteras Passageraren för en viss reservationsklass, för en viss flygning och, där det är tillämpligt, flygningar, datum och motsvarande tariffbestämmelser.

Charterbiljett
avser en biljett, i elektronisk form eller annan, som har utfärdats i enlighet med ett Charteravtal. 

Chartering
innebär det förfarande med vilket Flygbolaget har ingått ett Transportavtal med Passageraren (”Avtalsslutande flygbolag”), vilket ger ett annat flygbolag (”Utförande flygbolag”) i uppdrag att utföra hela eller en del av transporten. Det innebär även det förfarande där en annan part som har avtal med Passageraren (till exempel en researrangör) ger Flygbolaget i uppdrag att utföra alla eller en del av Transporten i anslutning till paketresor, semesterpaket och paketarrangemang, inklusive under EG-direktivet 90/314. Det ”Avtalsslutande flygbolaget” i det här sammanhanget är den befraktare eller researrangör som i egenskap av huvudman ingår ett avtal om transport med Passageraren eller annan person.

Code Share (se Code Share-flygningar)


Code Share-Flygningar
avser en flygning som utförs av ett Flygbolag, som antingen är det flygbolag som Passageraren ingått ett Transportavtal med (Avtalsslutande flygbolag) eller ett annat flygbolag som utför flygningen (Utförande flygbolag) som det avtalsslutande flygbolaget har tilldelat sin Flygbolagskod.

Dagar avser kalenderdagar som inkluderar veckans alla sju dagar, underförstått att i händelse av att ett meddelande utfärdas, inkluderas inte den dag då meddelandet avsändes och att, med syfte att fastställa Biljettens giltighet, beaktas inte den dag då Biljetten utfärdades eller den dag då flyget avgick.

Djur
avser ett djur som färdas i kabinen eller lastrummet med en Passagerare som antingen är ägare eller har ansvar för djuret åt ägaren under resan.

Elektronisk Biljett
avser den Biljett som har sparats av Flygbolaget eller på Flygbolagets begäran i ett datoriserat Reservationssystem och som styrks av Reseinformationen (även kallat Resplan och Kvitto), den elektroniska Flygkupongen eller annat dokument som har samma värde, som utfärdats av Flygbolaget eller i Flygbolagets namn.

Elektronisk Kupong
avser en elektronisk Flygkupong eller annat dokument som har samma värde, som är lagrad i digitalt format i Flygbolagets datoriserade reservationssystem.

Flygbolaget
avser KLM och/eller annat Flygbolag, vars Flygbolagskod står angiven på Biljetten eller på en Sammanhängande biljett.

Flygbolagskod
avser den kod som har utfärdats av IATA och som identifierar varje flygbolag med hjälp av två eller flera alfabetiska, numeriska eller alfanumeriska tecken och som bland annat visas på Biljetten.

Flygkupong
avser den del av Biljetten som ”gäller för transport” eller för Elektroniska Biljetter, den Elektroniska kupong som visar de exakta punkterna mellan vilka Passageraren måste transporteras.

Flygtransport (eller Flygresa)
avser transport av en Passagerare och deras Bagage i ett flygplan.

Force Majeure
avser extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla möjliga åtgärder hade vidtagits och alla möjliga ansträngningar gjorts.

Förmånstagare
innebär den Passagerare eller annan person som kan begära kompensation åt Passageraren i enlighet med tillämplig lag.

Godkänd agent
avser en agent som är godkänd av flygbolaget för att representera bolaget vid försäljning av biljetter för dess tjänster eller för ett annat flygbolags tjänster om den sagda agenten har rätt att göra det.

Handbagage eller ”Kabinbagage” avser allt Bagage som inte är Incheckat bagage. Handbagaget förblir i Passagerarens förvar.

IATA (Internationella luftfartsorganisationen)
avser den internationella luftfartsorganisation som grundades i april 1945 i Montreal, med syftet att uppmuntra utvecklandet av en säker, regelbunden och ekonomisk lufttransport och att främja lufttrafik och granska de problem som är kopplade till denna.

Incheckat Bagage
avser Bagage som Flygbolaget har gått med på att förvara och för vilket en Bagagekupong har utfärdats.

Inrikesflyg
avser ett flyg för vilket Avgångsort och Ankomstort är belägna inom samma land, inom territoriell kontinuitet.

Internationella Avtal (IIA and MIA) av den Internationella Luftfartsorganisationen (IATA)
avser avtal mellan flygbolag om flygbolags skadeståndansvar, undertecknat den 31 oktober 1995 i Kuala Lumpur (IIA) och den 3 april 1996 i Montreal (MIA), som gäller flygbolag som har varit medlemmar i den internationella luftfartsorganisationen (se IATA) sedan den 1 april 1997, och som är inkluderade i den juridiska räckvidden hos de internationella rättskällorna om flygbolags ansvar som avses i punkterna (a) till (d) för termen ”Konvention” som är definierad nedan.

Internationellt Flyg
avser, i enlighet med definitionen i Konventionen, ett flyg för vilket Avgångsorten och Ankomstorten, och möjligen Uppehållet, är belägna på territorierna i minst två länder som är parter i Konventionen, oaktat Överenskomna mellanlandningar eller flygplansbyten, eller inom ett enda land om ett Uppehåll är planerat i ett annat land oberoende av om det sagda andra landet är eller inte är part i Konventionen.

Kabinbagage (se Handbagage)


KLM
avser aktiebolaget Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., enligt lagstiftningen i Nederländerna, som har sitt stadgeenliga säte och säte i (1182 GP) Amstelveen i Nederländerna på Amsterdamseweg 55, registrerat under numret 33014286 i handelsregistret hos handelskammaren i Amsterdam i Nederländerna.
KLM:s webbplats avser webbplatsen www.klm.com.

Konventionen
avser, i tillämplig grad:
(a) Konventionen rörande Fastställande av vissa gemensamma bestämmelser från Warszawa den 12 oktober 1929.
(b) Haag-protokollet av den 28 september 1955, som reviderade Warszawakonventionen.
(c) Tilläggskonventionen från Guadalajara av den 18 september 1961.
(d) Montrealprotokollen 1, 2 och 4 (1975), som reviderade Warszawakonventionen.
(e) En kombination av de ovannämnda Konventionerna och Protokollen.
(f) Konventionen för Fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran, undertecknad i Montreal den 28 maj 1999.

Kupong
avser en Flygkupong i pappersform eller en Elektronisk kupong, som är märkt med den Passagerares namn som ska flyga med den resa som är angiven på Kupongen.

Nekad Ombordstigning
avser avvisande av Passagerare på en flygning, trots att Passageraren har checkat in enligt artikel 3, paragraf 2 i EU Regulation 261/2004, utan att den nekade ombordstigningen baseras på rimliga grunder som avser hälsa, säkerhet eller otillräckliga resehandlingar.

Överenskommen Mellanlandning
avser ett planerat stopp som görs av Flygbolaget och som är beläget mellan Avgångsorten och Ankomstorten enligt Tidtabellen.

Paketresa
har samma innebörd som ”Paket” i rådsdirektivet 90/134/EE den 13 juni 1990 om paketresor.

Passagerare
avser en eller flera personer, medlemmar i besättningen undantagna, som transporteras eller som ska transporteras och som har en Biljett.

Passagerare med Nedsatt Rörlighet
avser en person vars rörlighet vid användning av transporter är nedsatt på grund av någon form av fysisk funktionsnedsättning (sensoriskt eller motoriskt, bestående eller tillfälligt), psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annan funktionsnedsättning eller ålder och vars situation kräver speciell uppmärksamhet och anpassning till hans eller hennes särskilda behov av de tjänster som är tillgängliga för alla Passagerare.

Passagerarkupong
avser den del av Biljetten, som utfärdas av Flygbolaget eller i dess namn, som är märkt som en sådan och som måste behållas av Passageraren.

Reseinformation (även Resplan och Kvitto) avser ett eller flera dokument som Flygbolaget utfärdar till Passageraren, som bekräftar att Passageraren innehar en Elektronisk Biljett med hans/hennes namn, information om flyget och meddelanden till Passagerarna.

Reservation avser att en Passagerare har begärt en transport som har registrerats av Flygbolaget eller dess Godkända agent.

Resplan och Kvitto (se Reseinformation)

Sammanhängande Biljett
avser en Biljett som har utfärdats på grund av ett stort antal Kuponger och därför utgör en enda Biljett.

Sista Incheckningstid
avser den tidsgräns som anges för varje flyg och för vilken Passageraren måste ha avslutat incheckningen och fått boardingkortet, samt där i tillämpliga fall Bagaget har checkats in i enlighet med Artikel 10.2.

Skada
inkluderar Passagerares dödsfall eller skada samt förlust, partiell förlust eller vilken som helst annan skada av passagerarens resgods som har uppstått på grund av eller i samband med flygtransport eller andra tjänster som Flygbolaget tillhandahåller i direkt anslutning till flygtransporten.

Skatter avser priser, skatter och avgifter som tas ut av myndigheter, en flygplatsoperatör eller någon annan instans enligt definitionen i Artikel 4 nedan.

Särskild Deklaration av Värde
avser den deklaration som har gjorts av Passageraren när denne överlämnade Bagaget till incheckning, vilken anger ett värde som är högre än det som är fastställt som gräns för skadeståndsansvar av Konventionen, mot betalning av en avgift.

Särskild Dragningsrätt (SDR)
avser den särskilda beräkningsenhet som har definierats av Internationella valutafonden (IMF). Värdet definieras regelbundet av IMF utifrån de angivna priserna för flera referensvalutor.

Tidtabell
avser listan över avgångs- och ankomsttider för flyget, i enlighet med den planeringsguide som har publicerats av Flygbolaget eller under dess kontroll, och som har meddelats allmänheten på elektroniskt sätt.

Tidtabeller (se Tidtabell)


Tillåtet Bagage
innebär den maximala mängd Bagage (i antal och/eller vikt och/eller mått), vilket avgörs av Flygbolaget, som varje Passagerare får resa med, med eller utan en avgift beroende på gällande villkor.

Transportavtal
avser de deklarationer och villkor som finns på Biljetten där dessa Allmänna transportvillkor samt meddelanden till Passagerare finns beskrivna.

Uppehåll
avser de punkter, med undantag för Avgångsorten och Ankomstorten, som står angivna på Biljetten eller som nämns i Tidtabellen som planerade uppehåll i Passagerarens resplan.  

Utförande Flygbolag (eller Operativt Flygbolag)

ARTIKEL 2: TILLÄMPNINGENS OMFATTNING

2.1. Allmänna villkor
(a) Med undantag från vad som anges i Artikel 2.2 och 2.4 nedan gäller de Allmänna transportvillkoren alla flyg, eller delar av flyg, där KLM:s Flygbolagskod (”KL”) anges på Biljetten eller på motsvarande Kupong.
(b) Dessa Allmänna transportvillkor gäller även kostnadsfri eller rabatterad transport, med undantag för vad som anges i Transportavtalet eller i något annat kontraktsenligt dokument som kopplar KLM till Passageraren.
(c) All Transport omfattas av de Allmänna transportvillkoren och Flygbolagets gällande Biljettpriser vid tiden för Passagerarens Reservation.
(d) Dessa Allmänna transportvillkor har upprättats i enlighet med Montrealkonventionen av den 28 maj 1999 och gällande europeisk lag.
(e) Dessa Allmänna transportvillkor finns tillgängliga hos KLM och dess Godkända agenter samt på KLM:s webbplats. 

2.2. Charter och Code Shares 
(a) Vissa flyg som erbjuds av Flygbolaget gäller enligt ett Charter- eller Code Share-avtal.
(b) Passageraren får information om Utförande flygbolag när Transportavtalet slutförs. Om ett annat Flygbolag än det som anges på Biljetten bestäms att utföra flygningen efter att Transportavtalet är klart, ska Passageraren informeras om detta så snart Utförande flygbolag är bestämt. Passageraren ska alltid informeras, senast under incheckningen, eller om påstigning sker utan incheckning, före ombordstigningen i enlighet med gällande regelverk.  

2.3. Beredskapsplan vid längre förseningar på flygplatsen
Beredskapsplanen vid längre förseningar på flygplatsen gäller inom USA och då Flygbolaget är den som utför flygningen (Utförande flygbolag). 

2.4. Gällande lags företräde
Dessa Transportvillkor gäller i den omfattning de inte strider mot obligatoriskt gällande konventioner, regelverk, lagar och tillsynskrav, eller lagar som styr den allmänna ordningen, där sagda lagar eller regler ska råda. Om ett eller flera villkor i dessa Allmänna transportvillkor inte är giltiga ska inte det inverka på övriga villkors giltighet, såvida inte Transportvillkoret inte kan tillämpas utan det villkor som är ogiltigt. 

ARTIKEL 3: BILJETTER

3.1. Allmänna villkor
(a) Biljetten styrker, tills motsatsen har bevisats, att Transportavtalet mellan Flygbolaget och den Passagerare vars namn står angivet på Biljetten existerar och har slutits samt detta avtals innehåll.
(b) Transporten kommer endast att tillhandahållas till den Passagerare som står angiven på Biljetten. Flygbolaget förbehåller sig rätten att kontrollera Passagerarens ID-handlingar. Passagerare måste därför kunna styrka sin identitet för Flygbolaget, samt identiteten för de som de är ansvariga för, när som helst under resan.
(c) En Biljett kan inte överföras, i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, i synnerhet gällande Paketresor. Om en annan person än den Passagerare som står angiven på Biljetten överlämnar en Biljett för transport- eller återbetalningsändamål, och Flygbolaget agerar i god tro när det transporterar eller återbetalar till den person som överlämnar Biljetten och det senare fastställs att den personen inte är den Passagerare som står angiven på Biljetten är Flygbolaget inte skyldiga att transportera eller återbetala Passageraren, och Flygbolaget har inget skadeståndsansvar gentemot Passageraren.
(d) Vissa Biljetter, som säljs till specialpris är bara delvis eller inte alls utbytes- eller återbetalningsbara. Det är Passagerarens ansvar att när Reservationen görs ta reda på vilka villkor som gäller och, i tillämpliga fall, teckna en lämplig försäkring för att täcka de risker som är förenade med detta.
(e) Eftersom Biljetten omfattas av obligatoriska formella villkor ska Biljetten i alla lägen förbli det utfärdande Flygbolagets egendom.
(f) Med undantag för Elektroniska Biljetter ska Passagerarna endast transporteras om de kan uppvisa en giltig Biljett som innehåller den Kupong som motsvarar det berörda flyget, och alla andra oanvända Kuponger, samt Passagerarkupongen. Dessutom ska inte en Biljett som har skadats eller ändrats av en annan person än Flygbolaget eller en av dess Godkända agenter gälla för Transport. Passagerarna måste tillhandahålla ID-handlingar tillsammans med Elektroniska Biljetter och de ska endast transporteras på ett flyg om de har en giltig Elektronisk Biljett utfärdad i sitt namn.
(g) Om hela eller delar av Biljetten skadas eller försvinner eller om det inte går att visa biljetten med Passagerarkupongen och outnyttjade Flygkuponger, ska Flygbolaget ersätta hela eller delar av sagda Biljett på Passagerarens begäran. Denna ersättning sker i form av en nyutfärdad Biljett, förutsatt att det vid begäran finns bevis för att en Biljett som är giltig för flyget/flygen i fråga har utfärdats. Flygbolaget som utfärdar biljetten kan ta ut en rimlig administrativ avgift av Passageraren för den här tjänsten, såvida inte förlusten eller skadan har vållats av Flygbolaget eller dess Godkända agent. Om inte Passageraren kan bevisa att en giltig Biljett utfärdats för den aktuella flygningen kan det Flygbolag som utfärdar Biljetten kräva att Passageraren betalar det fullständiga priset för ersättningsbiljetten. Den här betalningen återbetalas när Flygbolaget har bevis på att den förlorade eller skadade Biljetten inte har använts under dess giltighetsperiod, eller om Passageraren under samma sagda period hittar originalbiljetten och översänder den till Flygbolaget, med förbehåll för de rimliga Administrativa avgifter som hänvisades till ovan.
(h) Det är Passagerarens skyldighet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Biljetten inte förloras eller blir stulen.
(h) De Passagier dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van verlies of diefstal van het Ticket.
(i) Om en Passagerare drar nytta av en rabatt eller ett pris som omfattas av särskilda villkor måste Passageraren, när som helst under resan, kunna tillhandahålla relevanta styrkande handlingar och bevisa deras giltighet till Flygbolaget avseende rabatten. Underlåtelse att göra detta innebär att skillnaden mellan det betalda Biljettpriset inklusive skatt och det ordinarie biljettpriset inklusive skatt kommer att debiteras Passageraren, eller att Passageraren inte tillåts gå ombord på flygplanet.  

3.2. Giltighetsperiod
(a) Om inget annat föreskrivs på Biljetten eller i dessa Allmänna transportvillkor, och förutom Biljettpriser som påverkar Biljettens giltighetsperiod vilket anges på biljetten, gäller Biljetten för Transport:

  • under ett år, från och med utfärdandedatumet.

  • under ett år, från och med användningsdatumet på den första Kupongen, förutsatt att användningen sker inom ett år efter att den har utfärdats.

  • eller Biljettpriset inklusive skatt återbetalas i enlighet med villkoren i Artikel 14 (Återbetalningar) nedan.

  • eller att Passageraren godtar motsvarande justering av biljettpriset.


(c) Om en Passagerare påbörjar resan och inte kan fortsätta under Biljettens giltighetsperiod av hälsoskäl, ska Flygbolaget förlänga giltigheten för Biljetten till det datum då Passageraren åter kan resa eller till första tillgängliga flyg, efter uppvisande av behörigt läkarintyg och under förutsättning att hälsoskälen inte var kända när Reservationen gjordes. Förlängningen ska inledas först vid den tidpunkt då resan avbröts och ska gälla för Transport i den klass som Biljettpriset gäller för. Biljettens giltighet förlängs högst tre månader från det datum som visas på det tillhandahållna läkarintyget. På samma sätt och i enlighet med de bevis som anges ovan, ska Flygbolaget förlänga Biljetternas giltighet för de nära familjemedlemmar som gjorde Passageraren sällskap vid den tidpunkt då hälsoproblemen tvingade Passageraren att avbryta sin resa.
(d) Ingeval een Passagier tijdens een reis komt te overlijden, worden de Tickets van de personen die de overleden Passagier begeleidden op verzoek van die Passagiers gewijzigd ofwel door de vastgestelde minimumverblijfsduur op te heffen, ofwel door de geldigheidsduur van genoemde Tickets te verlengen.
(d) I händelse av en Passagerares dödsfall under en resa ska de Biljetter som tillhör de personer som gör den avlidna Passageraren sällskap efter skriftlig begäran ändras, antingen genom att kravet på en minsta vistelsetid ges upp eller genom att Biljetternas giltighetstid förlängs. I händelse av att en Passagerare har påbörjat sin resa när en nära familjemedlem till Passageraren avlider, ska giltigheten för Biljetterna tillhörande honom/henne och de nära familjemedlemmar som reser med honom/henne ändras på samma sätt. De ändringar som nämns ovan kan endast göras efter mottagande av en giltig dödsattest. Förlängningen som nämns ovan ska inledas först vid den tidpunkt då resan avbröts och ska gälla för Transport i den klass som Biljetten gäller för. En förlängning kan inte överstiga fyrtiofem (45) dagar från och med det datum då dödsfallet inträffade.

3.3. Force Majeure som åberopas av en Passagerare
Om en Passagerare har en Biljett, enligt beskrivningen i Artikel 3.1 (d) ovan, som han/hon inte har använt av orsaker som omfattas av Force Majeure, ska Flygbolaget tillhandahålla Passageraren en kreditkupong utställd med samma belopp som hans/hennes icke-återbetalningsbara och/eller icke-ändringsbara Biljett som är giltig i ett år, som kan användas för en senare resa med förbehåll för rimliga administrativa avgifter, förutsatt att Passageraren informerar Flygbolaget så snart som möjligt och i alla händelser före datumet för det flyg som berörs av de orsaker som omfattas av Force Majeure och tillhandahåller bevis på detta.

3.4. Ordningsföljd för användning av kuponger
(a) Det Biljettpris inklusive skatt som gäller då Biljetten utfärdas är endast giltig för en Biljett som används till fullo och för Flygkuponger i ordningsföljd för angiven resa och datum på Biljetten. Felaktig användning kommer att innebära att Biljettpriset räknas om enligt de villkor som beskrivs nedan.
(b) Biljettpriset beräknas på grundval av information, flygdatum och rutter och anges på Biljetten, där det motsvarar en Avgångsort och en Ankomstort, via ett Uppehåll vid tiden då biljetten köptes och utgör en integrerad del av Transportavtalet. Eventuella ändringar häri kan leda till ändringar i Biljettpriset inklusive skatt.
(c) I händelse av att de tillämpliga Biljettbestämmelserna tillåter att Passageraren ändrar Avgångs- eller Ankomstorten för resan (till exempel om Passageraren inte använder den första Kupongen, alla kuponger eller kupongerna i rätt ordning), kan det medföra en ändring av Biljettpriset inklusive skatt. Många Biljettpriser inklusive skatt gäller endast på de datum och för de flyg som står angivna på Biljetten. I händelse av ändringarna ovan beräknas Biljettpriset om och Passageraren ges sedan möjlighet att betala en extra avgift (eller få en återbetalning) baserad på skillnaden mellan det biljettpris inklusive skatt som passageraren har betalat och det biljettpris som passageraren skulle betala när biljetten utfärdades för resan. Dessutom kommer Administrativa avgifter för ändringar enligt ovan att tillämpas där det är lämpligt. I sådana fall kommer Passageraren att underrättas om detta när en ändring efterfrågas.
(d) Om Passageraren inte använder alla Flygkuponger eller avbryter resan i förtid, måste passageraren betala ett fast belopp för att kunna hämta ut det Incheckade bagaget.

3.5. Ändringar som begärs av en Passagerare
Ändringar som Passageraren önskar gäller enligt de villkor som gäller för Biljettpriset och betalningen av tillämpliga Administrativa avgifter.

3.6. Identifiering av Flygbolaget
Flygbolagets identitet kan anges med en förkortning på Biljetten med dess Flygbolagskod (enligt beskrivning i Artikel 1). Flygbolagets adress anses vara en adress till ett av dess säten eller till dess huvudsakliga verksamhetsställe.

ARTIKEL 4: BILJETTPRISER, AVGIFTER OCH SKATTER

4.1. Biljettpriser
Om inget annat anges gäller Biljettpriserna endast för Transporten från flygplatsen på Avgångsorten till flygplatsen på Ankomstorten. Biljettpriserna inkluderar inte marktransport mellan flygplatser eller mellan flygplatser och stadsterminaler. Biljettpriset ska beräknas i enlighet med de Biljettpriser som gäller det datum då Reservationen av Biljetten genomförs, för en resa som är planerad på de datum och enligt den resplan som står angiven på sagda Biljett. Varje ändring av resplanen eller resdatumet kan inverka på det gällande Biljettpriset. De gällande Biljettpriserna är de som har publicerats av Flygbolaget eller beräknats av detta, i enlighet med de biljettbestämmelser som gäller för det eller de angivna flyg från Avgångsorten till Ankomstorten, för relevant biljettklass, på Biljettens Reservationsdatum. Passageraren ska vid Reservationstillfället informeras om Biljettpriset inklusive skatt och Administrativa avgifter såväl som det totala Biljettpriset (som omfattar Biljettpriset inklusive skatt och Administrativa avgifter).

4.2. Avgifter och skatter
Alla avgifter och skatter som tas ut av myndigheter eller flygplatsoperatörer ska betalas av Passageraren. Så långt det är möjligt ska Passagerarna när de köper sina Biljetter bli informerade om sagda avgifter och skatter, vilka oftast debiteras utöver Biljettpriset exklusive skatt och som i de flesta fall står separat angivna på Biljetten. Sagda avgifter och skatter kan införas eller höjas av en myndighet eller flygplatsoperatör efter Biljettens reservationsdatum. Om så inträffar måste Passageraren betala motsvarande summa. I det omvända fallet, om någon avgift eller skatt minskas eller tas bort, kan Passageraren få en återbetalning av motsvarande belopp.

4.3. Administrativa avgifter som debiteras av Flygbolaget
Passageraren kan debiteras Administrativa avgifter för att utfärda Biljetten. De Administrativa avgifterna kan variera beroende på typ av resa, Biljettpris och distributionssätt för Biljetten. Dessa Administrativa avgifter läggs till Biljettpriset inklusive skatt. De Administrativa avgifter som debiteras i tillämpliga fall av Flygbolaget är inte återbetalningsbara, förutom när en Biljett annulleras på grund av ett fel hos Flygbolaget. Passageraren ska informeras av Flygbolaget om beloppet för den Administrativa avgiften innan Reservationen slutförs. Information om de eventuella Administrativa avgifter som debiteras av KLM finns hos Flygbolaget och på KLM:s webbplats.

4.4. Betalningsvaluta
Biljettpriser exklusive skatt, skatter och administrativa avgifter kan betalas i den officiella valuta som används i det land där Biljetten köps, såvida inte en annan valuta anges av Flygbolaget eller dess Godkända agent när Biljetten köps eller i förväg (till exempel på grund av att den lokala valutan inte är konvertibel). Dessutom kan Flygbolaget efter eget gottfinnande godkänna betalning med en annan valuta.

ARTIKEL 5: RESERVATIONER

5.1. Allmänna villkor
Reservationer bekräftas endast när de registreras i Flygbolagets datoriserade reservationssystem. På begäran av Passageraren ska Flygbolaget tillhandahålla en Reservationsbekräftelse. 

5.2. Reservationsbestämmelser
Vissa Biljettpriser omfattas av villkor som begränsar eller utesluter möjligheten att ändra eller avboka Reservationer. Om en Passagerare inte har betalat hela beloppet för Biljetten före den angivna tidsgräns för biljettförsäljning som angetts av Flygbolaget eller dess Godkända agent, ska Flygbolaget ha rätt att utan föregående meddelande avboka Reservationen och tilldela en annan Passagerare platsen, utan ytterligare skyldigheter gentemot den passagerare som inte har betalt och utan skadeståndsansvar från Flygbolagets sida.

5.3. Platstilldelning
Flygbolaget ska göra rimliga ansträngningar att uppfylla begäranden om platstilldelning, men kan inte garantera att en passagerare blir tilldelad en viss plats, även om Reservationen är bekräftad för den sagda platsen. Flygbolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra platstilldelningen, vilket även gäller efter ombordstigning, av orsaker som är kopplade till drift, skydd och säkerhet eller Force Majeure.

5.4. Tjänster ombord
Flygbolaget ska göra rimliga ansträngningar för att uppfylla Passagerarnas krav gällande de tjänster som tillhandahålls ombord på flygplanet, i synnerhet vad gäller drycker, specialmåltider, filmer, platser osv. Men Flygbolaget kan inte hållas skadeståndsansvarigt om tvingande anledningar som är kopplade till drift, skydd och säkerhet inte medger att Flygbolaget tillhandahåller lämpliga tjänster, även om tjänsterna bekräftades när Reservationen gjordes.

5.5. Flygplanstyp
Den flygplanstyp som anges för Passageraren när Biljettreservationen görs eller senare är enbart i informationssyfte. Tvingande anledningar för säkerhet, orsaker utanför Flygbolagets kontroll eller driftsbegränsningar kan innebära att Flygbolaget ändrar flygplanstyp utan något skadeståndsansvar.  


Artikel 6 -10
Artikel 11 - 15   
Artikel 16 - 20