Användningsvillkor för KLMs webbplats

Läs våra användningsvillkor för KLMs webbplats noggrant innan du använder den här webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen bekräftar du att du samtycker till och förbinder dig att följa de här villkoren.

Introduktion

Den här webbplatsen och/eller mobil-appen (nedan kallad "webbplatsen") innehas av Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (även känt som KLM Royal Dutch Airlines) som har sitt säte på Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen i Nederländerna. I dessa användningsvillkor för KLMs webbplats (nedan kallat "villkor"), syftar ”KLM” på Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. och ”användare” på användaren av den här webbplatsen. Läs dessa villkor noggrant innan du använder den här webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen bekräftar du att du samtycker till och förbinder dig att följa de här villkoren.

Registreringsnr 33014286
Momsnummer NL004983269B01

Användning av reservationer

Användaren intygar och garanterar att han eller hon är minst 18 år och har laglig rätt och förmåga att ingå avtal med KLM för vilket dessa Villkor gäller (”detta Avtal”) och användningen av den här webbplatsen i enlighet med dessa Villkor. Användaren samtycker till att vara ekonomiskt ansvarig för all användning av den här webbplatsen (samt för användning av Användarens konto av andra, inklusive men inte begränsat till minderåriga som bor ihop med Användaren). Användaren samtycker till att inte tilldela, överföra eller överlåta Användarens rättigheter i enlighet med detta Avtal. Användaren får lov att låta andra medlemmar av Användarens hushåll använda webbplatsen i Användarens namn eller med Användarens konto, förutsatt att Användaren härmed samtycker till att betala alla avgifter som de kan åsamka och att ansvara för alla andra aspekter av deras användning. Användaren samtycker till att övervaka minderårigas all användning av webbplatsen som sker i Användarens namn eller med Användarens konto.

Reservationsfunktionen på den här webbplatsen tillhandahålls endast för att låta Användaren kontrollera tillgängligheten på reserelaterade varor och tjänster och för att göra berättigade reservationer eller på annat sätt bedriva verksamhet, och inte för några andra ändamål. Utan begränsning ska Användaren inte göra några spekulativa, falska eller bedrägliga reservationer eller några reservationer innan underlag finns. Användaren ska inte reproducera, använda, hindra, skriva över, kopiera, distribuera eller övervaka någon del av webbplatsen med hjälp av en sökrobot, webbspindel, sökmotor eller annan automatisk mekanism utan föregående skriftligt tillstånd från KLM. Användaren ska inte vidta någon åtgärd som kommer att eller skulle kunna medföra en stor eller oproportionerligt stor belastning på webbplatsens infrastruktur. Användaren samtycker till att reservationsfunktionen för resetjänster på den här webbplatsen endast ska användas för att göra berättigade reservationer eller köp för Användaren eller för annan person för vilken Användaren har rätt att agera. Användaren samtycker till att följa gällande villkor och bestämmelser. Användaren ska vara fullständigt ansvarig för alla avgifter, tullar, skatter och taxering som uppstår till följd av hans/hennes användning av den här webbplatsen, med undantag för skatt på inkomster som tillfaller KLM.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen innehas av KLM och sköts av KLM och/eller dess leverantörer. Immaterialrättigheterna, inklusive upphovsrätt, i materialet på webbplatsen och alla KLM:s varumärken och logotyper som ingår i det materialet tillhör KLM och/eller dess licensgivare och/eller dess leverantörer.
Varken material, information, programvara, produkter eller tjänster som har erhållits från den här webbplatsen får lov att ändras, kopieras, visas, utföras, licensieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, postas, överföras, säljas eller distribueras på något sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från KLM, med undantag för att Användaren får lov att hämta en kopia av materialet på en enda dator enbart för Användarens personliga icke-kommersiella bruk, förutsatt att Användaren inte ändrar något av de åtföljande upphovsrättsmeddelandena eller andra meddelanden om äganderätt.

Friskrivning från skadeståndsansvar

Informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna som har publicerats på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller stavfel. KLM och/eller dess leverantörer gör inga intyganden om lämpligheten för ett visst ändamål för informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna på webbplatsen. All information och programvara samt alla produkter och tjänster tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garanti av något slag. KLM och/eller dess leverantörer friskriver sig härmed från alla garantier eller villkor gällande den här informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång. Under inga omständigheter ska KLM och/eller dess leverantörer vara skadeståndsansvariga för några direkta, indirekta, straffrättsliga eller speciella skador samt följdskador som uppstår av eller som på något sätt är kopplade till användningen av den här webbplatsen eller till fördröjning eller hinder för att använda den här webbplatsen, eller för information, programvara, produkter och tjänster som har erhållits via den här webbplatsen, eller som på annat sätt har uppstått till följd av användning av den här webbplatsen, oavsett om det är baserat på kontrakt, förseelse, strikt ansvar eller på annat sätt.

Det ovannämnda gäller inte i händelse av avsiktlig försumlighet eller grov vårdslöshet från KLM:s sida och/eller dess leverantörer och/eller i händelse av skada som har uppstått till följd av dödsfall eller kroppsskada.

Växlingskurs

Priserna som anges på KLMs webbplats visas i en specifik valuta för varje land. Det går dock att betala i en annan valuta. Denna process kallas Multi Currency Pricing. En relevant medelkurs används för att omvandla den ursprungliga valutan till den föredragna betalningsvalutan, med tillägg av en fast avgift. Denna avgift är marknadsbaserad och KLM strävar alltid efter att hålla denna avgift (inklusive den tillämpade medelkursen) lägre än de priser som tillämpas av kredit- och betalkortsutgivande institutioner såsom banker. KLM kan dock inte hållas ansvarig för eventuella skillnader i dessa priser.

Om betalningsvalutan skiljer sig från den valuta som debiteras ditt kredit- eller betalkort kommer banken som har utfärdat kortet att konvertera priset. KLM kan inte hållas ansvarig för denna konvertering.

Om du har valt att betala i en annan valuta än den ursprungliga valutan på KLMs webbplats kan det hända att institutionen som har utfärdat ditt kort ändå tar ut en avgift. Det beror på land och bank. Dessa avgifter kallas "utlandsavgifter" eller "gränsöverskridande avgifter" och är inte relaterade till växlingskurser. Dessa avgifter tas också ut av de kortutgivande institutioner som ansvarar för valutakonverteringen. Det är ett avtal mellan den kortutgivande institutionen och kortinnehavaren. Därav kan KLM inte hållas ansvarig för dessa avgifter.

Länkar till Tredje parters webbplatser

Den här webbplatsen kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser som sköts av tredje parter. KLM sköter eller kontrollerar inte på något sätt information, produkter eller tjänster på de tredje parternas webbplatser. Länkar och referenser till tredje part är endast inkluderade för användarnas skull och har inte godkänts av KLM och/eller dess leverantörer. Användaren bär hela ansvaret för sin användning av tredje parts länkar och referenser.

Varje tredje part som önskar upprätta länkar till den här webbplatsen måste meddela KLM om deras avsikt innan de gör så. KLM förbehåller sig rätten att neka tillstånd för länkar till webbplatsen. Men om KLM ger tillstånd till sådana länkar har KLM ingen skyldighet att upprätta ömsesidiga länkar med den tredje parten.

Skadestånd

Som villkor för att få använda den här webbplatsen samtycker Användaren till att gottgöra KLM och dess leverantörer för och mot samtliga skadeståndsansvar, utgifter (inklusive advokatarvoden) och skador som uppkommer till följd av krav som följer av Användarens användning av den här webbplatsen.

Ändring av dessa villkor

KLM förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Användaren ansvarar för att regelbundet läsa dessa Villkor som löpande tillhandahålls Användaren genom att de inkluderas på den här webbplatsen. Användarens fortsatta användning av den här webbplatsen efter att sådana ändringar har gjorts ska betraktas som att Användaren har godkänt ändringarna.

Allmänt

KLM förbehåller sig rätten att göra och har gjort samtliga ändringar på webbplatsen efter eget gottfinnande utan föregående meddelande till Användaren. KLM förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och när som helst neka vem som helst åtkomst till webbplatsen.

Dessa Villkor gäller endast användning av den här webbplatsen och andra villkor och bestämmelser gäller för flygtransport, utlottningar och andra kampanjer och tjänster.
Det här Avtalet ska anses ha upprättats i Amstelveen i Nederländerna, och ska tolkas, och parternas rättigheter och skadeståndsansvar härtill beslutas i enlighet med nederländsk lag, utan hänsyn till konflikter mellan olika lagprinciper. Parterna samtycker till att domstolarna i Amsterdam i Nederländerna har exklusiv behörighet att avgöra ärenden om skadeståndsanspråk och tvister mellan parterna om de har uppstått till följd av eller är kopplade till det här Avtalet.
Användaren erkänner att varken samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentavtal förekommer eller uppkommer mellan Användaren och KLM till följd av det här Avtalet eller användning av den här webbplatsen. Användaren samtycker till att inte utge sig för att vara representant för, agent för eller anställd hos KLM och till att KLM inte ska vara skadeståndsansvarigt för någon representation, handling eller försumlighet från Användarens sida.

KLM:s fullgörande av det här Avtalet omfattas av befintliga lagar och rättsliga förfaranden och inget i det här Avtalet avviker från KLM:s rätt att följa begäranden om verkställande av lag eller krav som är kopplade till Användarens användning av den här webbplatsen eller information som tillhandahålls till eller samlas in av KLM rörande sådan användning.

Om någon del av det här Avtalet beslutas vara ogiltigt eller ogenomförbart enligt gällande lag inklusive, men inte begränsat till, ovannämnda garantifriskrivningar och gränser för skadeståndsansvar, kommer det ogiltiga eller ogenomförbara villkoret att anses ersatt av det giltiga, genomförbara villkor som närmast överensstämmer med det ursprungliga villkorets syfte och den resterande delen av Avtalet ska fortsätta att gälla.

Det här Avtalet utgör det fullständiga avtalet mellan Användaren och KLM rörande den här webbplatsen och de tjänster som erbjuds på den och det ersätter alla de tidigare underrättelserna och förslagen, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan Användaren och KLM rörande den här webbplatsen. En tryckt version av det här Avtalet och av alla meddelanden som har framförts i elektronisk form kommer att kunna användas i rättsliga eller administrativa förfaranden baserat på eller med koppling till det här Avtalet i samma omfattning och under samma villkor som andra affärsdokument och affärshandlingar som ursprungligen har skapats och upprätthållits i skriftlig form.

Version: Juni 2005