KLM Royal Dutch Airlines KLM Royal Dutch Airlines
Amboró National Park, near Santa Cruz