KLM Royal Dutch Airlines KLM Royal Dutch Airlines
Kanus auf dem Lake Moraine, Calgary