ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Beaches full of turtle eggs

If you’ve ever dived the reefs and wrecks around Aruba, you might have encountered them before: sea turtles. Sea turtles are like underwater carrier pigeons: no matter how far they roam, they always return home. Their ‘home’ is the Aruban beach where they once hatched out of an egg — and also where they come to lay the next generation.

With a bit of luck, it is possible to not only see the nesting sea turtle mothers, but also the baby turtles as they hatch. This takes place on the west coast of Aruba, especially in the area with low-rise buildings along Eagle Beach. Nesting takes place from March to September and the eggs hatch from May to November. The areas are marked and the turtles are not to be disturbed in any way as much as possible.

A green turtle and her nest
A green turtle and her nest

Aruba

A fascinating sight

There are 4 species of sea turtles on Aruba: the green sea turtle, the loggerhead sea turtle, the hawksbill sea turtle and the rare leatherback turtle. All of them are endangered, so it is extremely important that these animals are protected.

Although they appear lethargic, sea turtles can cover enormous distances through the ocean. Every 2 to 5 years, they use the earth’s magnetic field to navigate back to the beach where they were born. The females that return also lay large nests of eggs that they carefully cover with sand.

If you’re lucky, you may get to see a nest hatching – from a distance. It starts with moving sand. When the temperature drops at the end of the day, it’s a sign for the young turtles to run towards the water en masse. After sunset, it is important that all lights in the area are switched off because they can disorient the young turtles, who may then run in the wrong direction.

Only 1 in 1,000 young turtles reaches adulthood
Almost in the water

Conscious observers

Turtuga Aruba is a volunteer organisation that marks and protects turtle nests. They also inform the public about the nests, because unknowing observers can cause considerable harm. The most important rules of conduct when a nest is hatching are to switch off all lights, not pick up the turtles and not obstruct their path to the surf. It is important that the newly hatched turtles are able to find their own way and to imprint the beach location. After all, they need to return here in order to complete the life cycle.

“It is very important that the newly hatched turtles find their own way”