BlueBiz programmavoorwaarden

Deelnemen aan BlueBiz is eenvoudig en kosteloos. U kunt uw verdiende Blue Credits inwisselen voor gratis vluchten en artikelen uit de BlueBiz webshop, voor uzelf of iemand anders binnen uw bedrijf. Hieronder staan alle programmavoorwaarden voor u op een rij.
 

1.1. Definities

De in deze Programmavoorwaarden met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals hieronder aangegeven, tenzij expliciet anders vermeld.

‘Air France’: Société Air France, een vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid met een kapitaal van 126.748.775 euro, opgericht onder de Franse wet, statutair gevestigd en kantoorhoudend op 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, Frankrijk, en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Bobigny onder nummer 420 495 178.

‘KLM’: De naamloze vennootschap Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, opgericht onder de Nederlandse wet, statutair gevestigd en kantoorhoudend op Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33014286.

‘Airline Programma Partners’: Luchtvaartmaatschappijen die door KLM en Air France zijn aangewezen als Airline Programma Partners en op wier vluchten Blue Credits kunnen worden gespaard en/of tickets kunnen worden uitgegeven. Op de BlueBiz-website staat een actuele lijst van Airline Programma Partners.

‘Bedrijfsvalidatie’: De officiële identificatie van een Bedrijf, zoals een geldig Kamer van Koophandel-nummer. De vereiste bedrijfsvalidatie staat duidelijk vermeld op het inschrijfformulier van het Land van Registratie.

‘Blue Credits’: Punten die BlueBiz-deelnemers sparen bij de aanschaf van KLM-tickets (074-document), Air France-tickets (057-document), Alitalia-tickets (055-document) en Delta-tickets (006-document) en die kunnen worden gebruikt voor BlueBiz-tickets en BlueBiz-producten in de webshop, in overeenstemming met de Programmavoorwaarden.

‘BlueBiz bookingtool’: De online bookingtool op de BlueBiz-website voor het boeken van BlueBiz-tickets.

‘BlueBiz Deelnemer’, ‘Deelnemer’ of ‘BlueBiz Account’: Een bedrijf dat deelneemt aan het BlueBiz-programma en voldoet aan de eisen die hiertoe zijn vastgesteld door KLM en Air France en aan de programmavoorwaarden van BlueBiz.

‘BlueBiz-nummer’ of ‘BlueBiz Account nummer’: Het registratienummer dat door KLM en Air France aan de Contactpersoon wordt verstrekt indien het bedrijf voldoet aan de door KLM en Air France gestelde Programmavoorwaarden. Zodra de BlueBiz-Deelnemer het BlueBiz-nummer heeft ontvangen wordt de overeenkomst tussen KLM, Air France en de BlueBiz-deelnemer van kracht.

‘BlueBiz-producten’: Speciaal geselecteerde artikelen die kunnen worden verkregen door Blue Credits in te wisselen in de BlueBiz-webshop. De Voorwaarden voor BlueBiz-producten kunnen worden geraadpleegd op www.klm.nl/bluebiz .

‘BlueBiz-programma’ of ‘BlueBiz’: Een besparingsprogramma van KLM en Air France exclusief bedoeld voor bedrijven wier werknemers vliegen op KLM-, Air France-, Delta- of Alitalia-vluchten. -BlueBiz-deelnemers kunnen Blue Credits sparen om hiermee vervolgens BlueBiz-tickets te kopen voor vluchten van KLM, Air France, Delta en Alitalia of BlueBiz-producten aan te schaffen in de BlueBiz-webshop.

‘BlueBiz-publicaties’: De algemene naam voor de communicatiemiddelen waarvan BlueBiz gebruikmaakt om zijn BlueBiz-deelnemers regelmatig te informeren, zoals de BlueBiz-website en BlueBiz-e-mails.

‘BlueBiz Service Desk’: De lokale Service Desk waar BlueBiz-deelnemers terecht kunnen met vragen over het BlueBiz-programma.

‘BlueBiz-ticket’ of ‘BlueBiz- Award ticket’: Een vliegticket met een vluchtnummer van KLM en/of Air France en/of Alitalia en/of Delta dat kan worden verkregen door Blue Credits in te wisselen.

‘BlueBiz-transactieoverzicht’: Een overzicht van alle transacties van de BlueBiz-account, met daaruit voortvloeiend een saldo in Blue Credits.

‘BlueBiz-webshop’: De online winkel op de BlueBiz-website waar BlueBiz-producten kunnen worden aangeschaft.

‘Contactpersoon’: een werknemer met een arbeidsovereenkomst met de BlueBiz Deelnemer of de eigenaar of directeur van de BlueBiz Deelnemer die gevolmachtigd is om het BlueBiz Account aan het BlueBiz-programma te binden en genoemde BlueBiz Account hoofdelijk en gezamenlijk te vertegenwoordigen gedurende de deelname aan BlueBiz.

‘Deelnemende Luchtvaartmaatschappij’: Een Airline Partner die deelneemt aan het BlueBiz-programma, en die het BlueBiz-programma gebruikt als besparingsprogramma. Alitalia en Delta zijn Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen. Deze lijst kan te allen tijde worden aangepast.

‘Inschrijvingsdatum’: De datum waarop de BlueBiz-deelnemer begint met deelname aan het BlueBiz-programma en waarop de Programmavoorwaarden ingaan en door KLM en Air France worden verstuurd naar de Deelnemer in een e-mail waarin de inschrijving van de Deelnemer aan het BlueBiz-programma wordt bevestigd.

‘KLM American Express Corporate Creditcard’: De optionele creditcard van KLM en American Express waarvan de BlueBiz-deelnemer gebruik kan maken en door aankopen met deze kaart spaart voor een jaarlijkse extra bonus van Blue Credits, die worden bijgeschreven op zijn BlueBiz-transactieoverzicht.

‘KLM-, Air France-, Delta- en Alitalia-vluchten’: Vluchten met een aangewezen KLM- en/of Air France- en/of Delta- en/of Alitalia-vluchtnummer, uitgevoerd door KLM, Air France, Delta en/of Alitalia of hun Airline Programma Partners zoals vermeld op de BlueBiz-website.

‘Land van Registratie’: Het land waarin de BlueBiz-deelnemer is gevestigd en van waaruit de Deelnemer zich heeft ingeschreven voor BlueBiz.

‘Overige Incentives’: Overige Incentives naast BlueBiz-tickets die kunnen worden verdiend met BlueBiz, zoals BlueBiz-producten of diensten.

‘Programmavoorwaarden’: De Voorwaarden waaraan de contractuele relatie tussen KLM, Air France en de BlueBiz-deelnemer is onderworpen en die op alle Deelnemers van toepassing zijn.

‘Reisagent’: De IATA- of non-IATA-reisagent of touroperator.

‘Zakelijke Overeenkomst’: het contract dat is aangegaan tussen KLM, Air France, Alitalia, Delta en een bedrijf waarin de tariefvoorwaarden zijn vastgelegd die gelden voor medewerkers van het bedrijf die reizen op KLM-, Air France-, Alitalia- of Delta-routes.

 

2. Algemeen

2.1. Door zich in te schrijven voor het BlueBiz-programma gaat de Deelnemer akkoord met deze Programmavoorwaarden, en verklaart hij expliciet zich hieraan te houden. KLM en Air France behouden het recht om Programmavoorwaarden te wijzigen of te schrappen, met inbegrip van de besparings- en bestedingsstructuur en/of om het BlueBiz-programma in zijn geheel te beëindigen. Kennisgevingen van programmawijzigingen, inclusief aanpassingen aan de Programmavoorwaarden, geschieden via BlueBiz-publicaties en zijn direct na kennisgeving door KLM en Air France van kracht. De BlueBiz-deelnemer wordt geacht een wijziging te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk protest aantekent bij KLM en Air France en/of hij gedurende deze periode zijn BlueBiz-account gebruikt, Blue Credits spaart of gebruikmaakt van of een aanvraag doet voor Incentives of voordelen die binnen het programma worden aangeboden. Indien een Deelnemer niet akkoord gaat met een bepaalde wijziging, kan hij zijn deelname beëindigen zoals staat beschreven in artikel 2.2. KLM en Air France zullen elke redelijke inspanning verrichten om Deelnemers te informeren over wijzigingen en/of de beëindiging van het BlueBiz-programma, maar zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies of schade die uit de genoemde wijzigingen en/of beëindiging voortvloeit.

2.2. Indien een BlueBiz-deelnemer zijn deelname wil beëindigen, dient hij KLM en Air France hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en zal hij vanaf dat moment niet langer Blue Credits kunnen sparen. Reeds gespaarde Blue Credits kunnen worden ingewisseld tot acht maanden na beëindiging van de deelname.

2.3. Indien KLM en Air France het BlueBiz-programma beëindigen, kan de Deelnemer na kennisgeving van de beëindiging geen Blue Credits meer sparen. In dat geval kunnen reeds gespaarde Blue Credits tot acht maanden na beëindiging van het BlueBiz-programma worden ingewisseld.

2.4 Het is verboden Blue Credits, BlueBiz-tickets, BlueBiz-producten van de webshop of Overige Incentives voor enigerlei vergoeding te verkopen, aan te kopen, in makelaardij te geven, te herverkopen, om te ruilen of in te wisselen. Overtreders, inclusief passagiers die een BlueBiz-ticket, BlueBiz-producten of Overige Incentives gebruiken, zijn aansprakelijk voor schadevergoedingen en proceskosten.

2.5. Indien er sprake is van wezenlijk bedrog, fraude, een materiële schending van deze Programmavoorwaarden, misbruik van het BlueBiz-programma, inclusief het niet navolgen van het programmabeleid, procedures of instructies van medewerkers van KLM en Air France, of ongepast gedrag van de BlueBiz-deelnemer, diens Contactpersoon en/of medewerkers, met inbegrip van onbetamelijk of agressief gedrag jegens KLM, Air France, Alitalia, Delta, Airline Programma Partners en/of bedrijven die gelieerd zijn aan KLM en/of Air France, dan zijn KLM en Air France gerechtigd om de deelname van de Deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of het BlueBiz-transactieoverzicht, inclusief alle verzamelde en in proces zijnde Blue Credits en BlueBiz-tickets, te annuleren. Indien de Deelnemer zijn statutaire zetel verplaatst naar een ander land dan het Land van Registratie en/of zijn handelsregisternummer komt te vervallen, indien de Deelnemer zijn bedrijfsvoering staakt als gevolg van (onvrijwillige) liquidatie, of enige andere reden, dan zijn KLM en Air France gerechtigd om de deelname van de BlueBiz-deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of het BlueBiz-transactieoverzicht, inclusief alle verzamelde en in proces zijnde Blue Credits, te annuleren.

2.6. Indien een BlueBiz-deelnemer binnen een periode van 36 maanden geen Blue Credits heeft gespaard, dan behouden KLM en Air France zich het recht voor om de deelname van de Deelnemer te beëindigen.

2.7. KLM en Air France zullen middels BlueBiz-publicaties Deelnemers informeren over mogelijkheden om Blue Credits in te wisselen voor BlueBiz-tickets, BlueBiz-producten of Overige Incentives, die afhankelijk zijn van beschikbaarheid en capaciteit op het moment van boeken. KLM en Air France behouden het recht om op enig moment aanvullende Voorwaarden, inclusief bijbetaling, aan de BlueBiz-tickets, BlueBiz-producten of Overige Incentives te verbinden, alsmede wijzigingen aan te brengen en/of het aantal benodigde Blue Credits te verhogen. KLM en Air France zullen zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat BlueBiz-tickets en Overige Incentives, voordelen en in promoties aangekondigde mogelijkheden om Blue Credits te sparen daadwerkelijk beschikbaar zijn. KLM en Air France kunnen echter niet garanderen of waarborgen dat genoemde mogelijkheden beschikbaar zullen zijn.

2.8. Aan de deelnemer worden overzichten aangeboden op basis van de activiteit van de Deelnemer in het programma. Informatie in het BlueBiz-transactieoverzicht, inclusief maar niet beperkt tot samenvattingen via e-mail en website, is enkel indicatief bedoeld.

2.9. Op alle KLM-vluchten zijn de vervoersvoorwaarden van KLM van toepassing, die bij de Rechtbank Amsterdam (referentienummer 116/2012) zijn gedeponeerd en die kunnen worden geraadpleegd op www.klm.com. Op alle Air France-vluchten zijn de vervoersvoorwaarden van Air France van toepassing, die kunnen worden geraadpleegd op www.airfrance.com. Op alle Alitalia-vluchten zijn de vervoersvoorwaarden van Alitalia van toepassing, die kunnen worden geraadpleegd op www.alitalia.com. Op alle Delta-vluchten zijn de vervoersvoorwaarden van Delta van toepassing, die kunnen worden geraadpleegd op www.delta.com. Op vluchten van Airline Programma Partners en/of Overige Incentives van door KLM aangewezen partners, zijn de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende aanbieder van toepassing.

 

3. Uitvoering van de Programmavoorwaarden

3.1. Alleen bedrijven zonder Zakelijke Overeenkomst die hun statutaire zetel hebben in het Land van Registratie en zijn ingeschreven in het handelsregister kunnen zich inschrijven voor deelname via de BlueBiz-website van het Land van Registratie. De Deelnemer zal niet meer dan één Contactpersoon aanwijzen tijdens de aanmeldingsprocedure. De Contactpersoon moet een medewerker zijn van het bedrijf dat de deelname aan het BlueBiz-programma aangaat. De Deelnemer is verplicht het e-mailadres van de Contactpersoon op te geven bij inschrijving.

3.2. Wanneer een bedrijf zich registreert voor het BlueBiz-programma, aanvaardt de Deelnemer de ontvangst van BlueBiz-communicatie die een essentieel onderdeel is van het BlueBiz-programma. De Deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat aan KLM en Air France een correct e-mailadres en postadres en de correcte naam van de Contactpersoon wordt opgegeven teneinde het BlueBiz-nummer, het wachtwoord en BlueBiz-communicatie te ontvangen. De Deelnemer zal KLM en Air France ogenblikkelijk schriftelijk of via de BlueBiz-website informeren als er een wijziging plaatsvindt in het e-mailadres, het postadres of de benoeming van de Contactpersoon.

3.3. Een bedrijf kan slechts één aanvraag doen voor deelname aan BlueBiz en kan slechts één BlueBiz-nummer toegewezen krijgen.

3.4. Reisbureaus, Reisagenten en (gelieerde) reizenverkopende organisaties zijn uitgesloten van deelname aan het BlueBiz-programma. Werknemers van reisbureaus worden niet geaccepteerd als Contactpersoon uit naam van een Deelnemer.

3.5. Zodra de aanmeldingsprocedure op de BlueBiz-website is voltooid, zullen KLM en Air France controleren of er is voldaan aan de voorwaarden voor deelname. Vervolgens zullen KLM en Air France de Contactpersoon zo spoedig mogelijk per e-mail berichten of de inschrijving wordt bevestigd of afgewezen. Indien een bedrijf voldoet aan de criteria, zullen KLM en Air France de BlueBiz-deelnemer een BlueBiz-nummer toewijzen en dit nummer en een wachtwoord naar de Contactpersoon sturen. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van het BlueBiz-nummer en het wachtwoord. Er wordt per Deelnemer niet meer dan één BlueBiz-nummer toegekend. KLM en Air France behouden zich het recht voor om deelname van een bedrijf te weigeren indien niet aan de voorwaarden voor deelname wordt voldaan.

3.6. Het BlueBiz-deelnemerschap is niet overdraagbaar en de Contactpersoon zal KLM en Air France onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in het correspondentieadres van de Deelnemer, verplaatsing van de statutaire zetel naar een ander land dan het Land van Registratie, het komen te vervallen van de Bedrijfsvalidatie, beëindiging van de bedrijfsuitvoering en wijziging van de Contactpersoon.

 

4. Blue Credits sparen

4.1. Deelnemers kunnen Blue Credits sparen op vluchten van KLM, Air France, Alitalia, Delta en Kenya Airways mits voldaan wordt aan de volgende criteria: De Deelnemer heeft het KLM-ticket (074), Air France-ticket (057), Alitalia-ticket (055) of Delta-ticket (006) gekocht; de boekingsklasse of het tarief op het ticket is niet uitgesloten van het programma, het KLM-ticket, Air France-ticket, Alitalia-ticket of Delta-ticket staat op naam van een medewerker van de Deelnemer en KLM en Air France en de Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen zijn bij het boeken geïnformeerd over het BlueBiz-nummer van de Deelnemer in de reservering voordat het ticket van de medewerker werd uitgegeven. Blue Credits worden alleen op het BlueBiz-transactieoverzicht bijgeschreven indien de vlucht daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Er kunnen geen Blue Credits worden gespaard met BlueBiz-tickets.

4.2. Naast dat er Blue Credits worden toegekend aan Deelnemers, worden er ook Flying Blue Miles of mijlen in overeenstemming met het Frequent Flyer-programma van Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen toegekend aan medewerkers van de Deelnemer in overeenstemming met de Voorwaarden van Flying Blue of het Frequent Flyer-programma van Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen. Er kunnen geen Blue Credits worden gespaard met award tickets van Flying Blue of het Frequent Flyer-programma van Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen. Op BlueBiz-tickets die via BlueBiz worden uitgegeven, kunnen Flying Blue Miles worden gespaard.

4.3. Blue Credits blijven voor een periode van twee (2) hele kalenderjaren geldig vanaf het moment dat de Blue Credits zijn bijgeschreven bij het BlueBiz-transactieoverzicht, tenzij de overeenkomst wordt beëindigd zoals omschreven in artikel 2.

4.4. Blue Credits zijn niet inwisselbaar voor geld, niet overdraagbaar, en kunnen niet worden verkocht of geruild, noch worden overgeboekt naar het BlueBiz-transactieoverzicht van andere Deelnemers. In geval van fusie of overname van het bedrijf van de Deelnemer kunnen de Blue Credits uitsluitend na schriftelijke toestemming van de BlueBiz Service Desk naar een ander BlueBiz-transactieoverzicht worden overgeschreven. Blue Credits zullen binnen een periode van gemiddeld zes tot acht weken na de gemaakte vlucht worden bijgeboekt op het desbetreffende BlueBiz-transactieoverzicht, voorbehouden aan extra verwerkingsvertraging bij KLM en Air France.

4.5. Wanneer de Deelnemer het BlueBiz-nummer niet heeft vermeld bij het maken van een boeking kan de BlueBiz-contactpersoon aanspraak maken op de niet-gespaarde Blue Credits tot 6 maanden na de vlucht, door het "Update uw Blue Credits formulier" te gebruiken,beschikbaar via klm.nl/zakelijk . Het ticket voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in art. 4.1.

4.6. Belastingen en/of overige aanvullende financiële verplichtingen voortvloeiend uit BlueBiz en/of als gevolg van het gebruik van BlueBiz-tickets, BlueBiz-producten en/of Overige Incentives zijn voor rekening van de Deelnemer.

4.7. Bepaalde tarieven komen niet in aanmerking voor Blue Credits en zijn door KLM en Air France en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen uitgesloten van het BlueBiz-programma. Op de BlueBiz-website staat een actuele lijst van uitgesloten tariefsoorten.

4.8. Een Deelnemer die gebruikmaakt van de KLM American Express Corporate Creditcard ontvangt jaarlijks een bonus zoals is voorzien in de Algemene Voorwaarden van deze Corporate Creditcard. De jaarlijkse bonus wordt berekend aan de hand van een bonusschaal op basis van de omzet op vluchten met een KLM- of Air France-vluchtnummer, gekocht en uitgegeven in het land van lidmaatschap met een KLM-ticketnummer (074) en betaald met de KLM American Express Corporate Creditcard op naam van de Deelnemer. De bonusschaal en de bijbehorende bonussen in Blue Credits kunnen worden geraadpleegd op www.klm.com.

 

5. Blue Credits besteden

5.1. Blue Credits kunnen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, uitsluitend door de Contactpersoon worden besteed aan BlueBiz-tickets of Overige Incentives op naam van medewerkers van de Deelnemer en kunnen niet worden ingewisseld in combinatie met contante betaling, Flying Blue Miles of andere via loyaliteitsprogramma’s verkregen voordelen.

5.2. Blue Credits kunnen worden ingewisseld voor BlueBiz-tickets bij vertrek vanaf Amsterdam op vluchten van KLM, Air France, Alitalia, Delta en Airline Programma Partners aangeboden op de website van het Land van Registratie (toegankelijk voor de Deelnemer na login). Blue Credits kunnen worden ingewisseld voor Overige Incentives in overeenstemming met de Voorwaarden zoals beschreven in BlueBiz-publicaties.

5.3. BlueBiz-tickets, BlueBiz-producten en Overige Incentives kunnen worden aangevraagd via het BlueBiz bookingtool of door te bellen met de BlueBiz Service Desk, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de vluchten in het BlueBiz bookingtool en de boekingscriteria zoals beschreven in BlueBiz-publicaties. Elektronische tickets (e-tickets) worden verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven bij het boeken van de vlucht. Er wordt ook een e-mail gestuurd naar de Contactpersoon om de afboeking van de desbetreffende Blue Credits van het BlueBiz-transactieoverzicht van de Deelnemer te bevestigen. Overige Incentives worden per post of via een koerier verstuurd. KLM en Air France zijn niet aansprakelijk voor vertraging, verlies of het niet of onjuist afleveren van e-tickets en/of Incentives, indien vertraging, verlies of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegeschreven aan KLM en Air France zoals bij vertraging of vermissing van e-tickets en/of Incentives door het postbedrijf en/of tijdens douaneprocedures.

5.4. Blue Credits, uitgedrukt in de valuta waarin tickets lokaal worden verkocht, kunnen worden ingewisseld voor een BlueBiz-ticket als het aantal Blue Credits overeenkomt met de reële handelswaarde van het ticket, zoals gepubliceerd in het computerreserveringssysteem (CRS), inclusief bijbehorende (luchthaven)belastingen en aanvullende toeslagen voor brandstof, beveiliging, verzekering en/of overige toeslagen die op de desbetreffende vlucht van toepassing zijn. Indien na bestelling maar vóór feitelijke aflevering van het ticket aanvullende belastingen en/of toeslagen worden geheven, dan zullen KLM en Air France de Deelnemer hierover onmiddellijk informeren. KLM en Air France zijn gerechtigd om de kosten bij de Deelnemer in rekening te brengen.

5.5. Blue Credits kunnen worden ingewisseld voor tickets die via een computerreserveringssysteem aan het algemene publiek worden aangeboden, met uitzondering van tickets tegen een gereduceerd tarief, zoals non-revenue tickets, baby-, kinder-, militaire of overheidstickets, gratis tickets of award tickets, alsmede andere tickets waarop de reguliere verkoopprijs niet van toepassing is. KLM en Air France en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen zijn gerechtigd om bepaalde boekingsklassen uit te sluiten, wat aan de Deelnemers zal worden bericht.

5.6. Indien de voorwaarden van de boekingsklasse dat toestaan, kunnen BlueBiz-tickets voor vertrek van de vlucht worden gewijzigd en/of geannuleerd door de Contactpersoon en/of de passagier via de BlueBiz Service Desk. Afhankelijk van de toepasselijke tariefvoorwaarden zijn er kosten verbonden aan het wijzigen en/of annuleren van een BlueBiz-ticket. Indien een ticket wordt gewijzigd zullen KLM, Air France, Alitalia en Delta de bijkomende kosten verrekenen door inhouding van Blue Credits van het BlueBiz-transactieoverzicht van de Deelnemer en/of de Deelnemer verzoeken de kosten in contanten bij te betalen alvorens tot wijziging over te gaan. Indien de Deelnemer het BlueBiz-ticket annuleert, zullen de corresponderende Blue Credits worden teruggestort, na aftrek van de verschuldigde annuleringskosten. In geval van wijziging en/of annulering van een BlueBiz-ticket, worden alleen Blue Credits teruggestort, er is geen terugbetaling in contanten voorzien.

 

6. Persoonsgegevens

6.1. Persoonsgegevens die betrekking hebben op deelname van de Deelnemer en de Contactpersoon (‘Persoonsgegevens’) in het BlueBiz-programma worden verwerkt en gebruikt door KLM en Air France in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften omtrent gegevensbescherming gebaseerd op EG Richtlijn 95/46 zoals de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, en de Franse wet van 7 januari, 1978, aangepast op 6 augustus, 2004. KLM heeft de verwerking van deze persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Air France heeft de verwerking van deze persoonsgegevens gemeld bij de Franse autoriteiten voor gegevensbescherming (‘Commission Nationale Informatique et Libertés’ - CNIL).

6.2. Persoonsgegevens zullen worden gebruikt en uitgewisseld voor een goede uitvoering van het BlueBiz-programma. Daarnaast zullen de persoonsgegevens door KLM, Air France en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt voor direct marketing- en/of communicatiedoeleinden. Indien de Contactpersoon geen informatie wil ontvangen over producten en diensten, kan hierover te allen tijde contact worden opgenomen met de BlueBiz Service Desk.

 

7. Controle

7.1. KLM en Air France behouden zich het recht voor om de validiteit van de deelname van de BlueBiz-deelnemer op enig moment te controleren, zonder de Contactpersoon hiervan vooraf in kennis te stellen. Met deze controles trachten KLM en Air France naleving van de Programmavoorwaarden van BlueBiz te garanderen en fraude op te sporen.

7.2. Op verzoek van KLM en Air France en om de geschiktheid te controleren van een ticket waarmee Blue Credits kunnen worden gespaard of van een persoon die gebruikmaakt van het BlueBiz-ticket of Overige Incentives of voordelen, dient de employee van de BlueBiz Deelnemer documentatie voor te leggen welke noodzakelijk is om de eligibility te checken. Indien dit niet gebeurt binnen een redelijke periode zoals vastgesteld door KLM en Air France, leidt dit automatisch tot de opschorting of beëindiging van de deelname aan BlueBiz van de Deelnemer in overeenstemming met artikel 2.5.

7.3. Indien er tijdens een controle tegenstrijdigheden en/of overtredingen worden geconstateerd, zijn KLM en Air France gerechtigd de verwerking van Blue Credits, BlueBiz-tickets en Overige Incentives of voordelen eenzijdig op te schorten totdat genoemde tegenstrijdigheden en/of overtredingen naar redelijke tevredenheid van KLM en Air France zijn opgelost. KLM en Air France zijn gerechtigd om de deelname te beëindigen zoals staat beschreven in 2.5.

 

8. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

8.1. KLM, Air France en Airline Programma Partners zijn niet aansprakelijk voor onbevoegde inschrijving voor deelname en/of onbevoegd gebruik van het BlueBiz-programma en/of frauduleuze handelingen gepleegd door Contactpersonen. In geval van onregelmatigheden zal de Contactpersoon in kwestie onmiddellijk contact opnemen met de BlueBiz Service Desk en in staat zijn het BlueBiz-account van de Deelnemer te blokkeren. De Deelnemer is aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit (het vermeende) oneigenlijke gebruik van een BlueBiz-account, zoals het onbevoegd inwisselen van Blue Credits. KLM en Air France zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, overlijden, vertraging, letsel of verlies voortvloeiend uit of in verband met diensten, Incentives of voordelen, geleverd of niet geleverd door KLM, Air France, Alitalia, Delta en Airline Programma Partners, behoudens voor zover schade of verlies het gevolg is van nalatigheid door KLM of Air France, of werd veroorzaakt hetzij met het opzet zodanige schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en in de wetenschap dat zodanige schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien, tenzij anders bepaald door de Conventie van Warschau (gewijzigde versie) of de Conventie van Montreal, afhankelijk van welke van toepassing is. KLM en Air France zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies of schade voortvloeiend uit het beëindigen of wijzigen van het BlueBiz-programma.

8.2. Het BlueBiz-programma is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht en eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden zullen exclusief worden beslist door de door de bevoegde Nederlandse rechtbank en tenzij anders bepaald door dwingende wetsregels die, ongeacht het rechtsstelsel of het rechtsgebied waaraan de overeenkomst is onderworpen, van toepassing zijn. Als gevolg van lokale wet- of regelgeving kan het voorkomen dat KLM en Air France het BlueBiz-programma of delen ervan niet kunnen aanbieden in bepaalde landen of aan bepaalde Deelnemers. KLM en Air France zijn niet aansprakelijk indien zij conform deze wet- of regelgeving handelt en behouden zich het recht voor om de overeenkomst met de Deelnemer te beëindigen en/of Blue Credits te annuleren.

8.3. De oorspronkelijke versie van deze Programmavoorwaarden is opgesteld in het Engels. In het geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen deze vertaling en het origineel, prevaleert de Engelse tekst.

 

9. Klachten

9.1. KLM en Air France beheren het BlueBiz-programma met uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid. Eventuele klachten over het BlueBiz-programma of onderdelen ervan kunnen door de Deelnemer worden ingediend bij de BlueBiz Service Desk. Indien een Deelnemer klachten heeft over BlueBiz-tickets of over Overige Incentives, dient de Contactpersoon binnen zes maanden na gebruik van het BlueBiz-ticket en/of Overige Incentives de BlueBiz Service Desk van genoemde klacht in kennis te stellen.

9.2. BlueBiz-contactinformatie is beschikbaar via de lokale websites van KLM, Air France en de Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen (klm.nl, airfrance.nl , alitalia.com , http://www.delta.com/ ).