ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BUY & GIFT-PROGRAMMA

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BUY & GIFT-PROGRAMMA

U erkent en accepteert deze Algemene Voorwaarden van het Buy & Gift-programma (de “Buy/Gift-programmavoorwaarden”), door online of offline een verzoek in te dienen om Flying Blue Award Miles (“Award Miles”) te kopen van Points.com Inc., een vennootschap naar het recht van de provincie Ontario, Canada, statutair gevestigd aan de 171 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, M5T 1X3 (“Points.com”). 

 1. U dient een gerespecteerde deelnemer van het Flying Blue-programma te zijn om Award Miles te kopen of gekochte Award Miles te ontvangen.
 2. Uw koopverzoek wordt pas van kracht nadat het door Points.com is geaccepteerd. Van acceptatie door Points.com wordt alleen blijkgegeven door de daadwerkelijke overboeking van Award Miles naar uw Flying Blue-account of de verzending per e-mail van een cadeauvouchercode naar degene voor wie u Award Miles heeft gekocht. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt Points.com zich het recht voor om acceptatie te herroepen of te annuleren en transacties te annuleren en in te trekken zoals hierna beschreven.
 3. U heeft het recht om uw aankoop binnen zeven dagen na de aankoopdatum in zijn geheel, dus niet gedeeltelijk, ongedaan te maken, mits het volledige aantal gekochte Award Miles kan worden teruggeboekt van uw saldo of van het saldo van degene voor wie u de Award Miles heeft gekocht. Na deze periode heeft Points.com geen enkele verplichting om de aankoop van Award Miles te vergoeden. Points.com heeft geen verplichting om aankopen van Award Miles te annuleren of te vergoeden.
 4. Gekochte Award Miles tellen niet mee voor kwalificatie voor een hoger niveau in het Flying Blue-programma en kunnen niet worden gebruikt voor verlenging van de geldigheidsduur van de Award Miles in het Flying Blue-programma.
 5. Ivory-deelnemers kunnen per transactie en per kalenderjaar maximaal 40.000 Award Miles kopen of als geschenk ontvangen. Alleen wanneer er een promotie van kracht is, is het mogelijk om Bonus Miles te kopen of te ontvangen boven op de 40.000 Award Miles.
 6. Silver-, Gold- en Platinum-deelnemers kunnen per transactie maximaal 100.000 en per kalenderjaar een onbeperkt aantal Award Miles kopen. Daarnaast kunnen Silver-, Gold- en Platinum-deelnemers per kalenderjaar maximaal 40.000 Award Miles schenken of als geschenk ontvangen. Alleen wanneer er een promotie van kracht is, is het mogelijk om Bonus Miles te kopen boven op de 100.000 Award Miles, of om Bonus Miles te schenken of als geschenk te ontvangen boven op de 40.000 Award Miles.
 7. De gekochte Award Miles zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van het Flying Blue-programma en kunnen daarom in geen enkel geval worden overgedragen, nagelaten, toegekend, verkocht of samengevoegd, al dan niet tegen vergoeding, met het Award Miles-saldo van een derde, ongeacht of die derde Flying Blue-deelnemer is, of met een andere account van de deelnemer.
 8. Indien Award Miles die door u zijn gekocht worden doorverkocht, gedistribueerd of gebruikt voor oneigenlijke doeleinden zoals bepaald door Points.com, of zijn verkregen door creditcardmisbruik of -fraude, of andere illegale middelen, mag Points.com, naar eigen keuze en met hulp van AIR FRANCE en KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, dergelijke Award Miles annuleren, ongeldig verklaren, weigeren te honoreren en/of confisqueren, en alle overige beschikbare rechten en remedies uitoefenen. U gaat ermee akkoord dat Points.com uw account of de account waarvoor u Award Miles heeft gekocht mag debiteren in verband met het voorgaande. U gaat ermee akkoord uw volledige medewerking te geven aan alle redelijke verzoeken van Points.com betreffende onderzoek of vervolging van eenieder die zich bezighoudt, of ervan verdacht wordt zich bezig te houden met misbruik of fraude met betrekking tot de verkoop van Award Miles ingevolge hiervan.
 9. De aankoop van Award Miles is geen garantie voor de beschikbaarheid van awards in het Flying Blue-programma, en noch Points.com noch AIR FRANCE en KLM zijn op enige wijze aansprakelijk of verantwoordelijk indien u niet in staat bent gekochte Award Miles te gebruiken of in te wisselen.
 10. U gaat ermee akkoord Points.com het volledige bedrag per creditcard te betalen voordat de Award Miles naar uw Flying Blue-account worden verstuurd. Door verzending van een verzoek om Award Miles te kopen, machtigt u Points.com of zijn vertegenwoordiger om het door u opgegeven creditcardnummer te belasten.
 11. U gaat ermee akkoord dat het toekennen en gebruik van alle Award Miles, inclusief de ingevolge hiervan gekochte Award Miles, onderworpen is aan de bepalingen, voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van het Flying Blue-programma, en dat AIR FRANCE en KLM als enige de exclusieve bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben voor het uitvoeren, wijzigen, beëindigen en vaststellen van de Algemene Voorwaarden die op het Flying Blue-programma van toepassing zijn. Points.com aanvaardt jegens u geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid, en heeft geen enkele verplichting om u te informeren over enig doen of laten of besluit van AIR FRANCE of KLM in verband met het Flying Blue-programma. U gaat hierbij akkoord geen enkele claim in te dienen tegen Points.com voor enig doen of laten of besluit van AIR FRANCE of KLM in verband met het Flying Blue-programma. Points.com zal voor geen enkel doel als agent van AIR FRANCE of KLM worden behandeld.
 12. U zult Points.com en gelieerde maatschappijen, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, medewerkers, leveranciers, partners, agenten, dochtermaatschappijen, opvolgers en rechtverkrijgenden, schadeloos stellen, behoeden voor en vrijwaren van en tegen verliezen, verplichtingen, claims, schade, eisen, aansprakelijkheden, processen, vervolgingen, kosten, onkosten en uitgaven op welke wijze dan ook opgelopen, geleden of voortgebracht door of uitgevoerd tegen deze personen, op enige manier verband houdend met, voortkomend of voortvloeiend uit (i) uw gebruik van of deelname aan het Flying Blue-programma, (ii) uw handelen of nalaten ingevolge hiervan of (iii) enige schending door u van deze Buy/Gift-programmavoorwaarden.
 13. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden aan u verkochte Award Miles en gerelateerde diensten "als zodanig" geleverd, zonder waarborg, representatie, voorwaarde of garantie van welke aard dan ook, expliciet of verondersteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot veronderstelde waarborgen, representaties, voorwaarden of garanties van kwaliteit, verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor specifieke doeleinden of afwezigheid van inbreuk op rechten van derden, welke alle worden afgewezen in de maximale mate die wettelijk is toegestaan.
 14. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van Points.com, ongeacht de vorm van de rechtsvordering, eis of claim, of dit nu ten gevolge is van contractbreuk of een onrechtmatige daad, met inbegrip van nalatigheid, in geen enkel geval hoger zijn dan het door u betaalde bedrag voor de aankoop van Award Miles. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, zal Points.com in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit deze Buy/Gift-programmavoorwaarden of uw aankoop van Award Miles, op welke wijze dan ook veroorzaakt en ongeacht de vorm van de rechtsvordering, eis of claim, of dit nu ten gevolge is van contractbreuk of een onrechtmatige daad, met inbegrip van nalatigheid, en zelfs indien dergelijke schade voorzienbaar is of als points.com op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 15. U zult alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op deze Buy/Gift-programmavoorwaarden en op het kopen of schenken van Award Miles naleven.
 16. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, is op deze Buy/Gift-programmavoorwaarden de wet van de Canadese provincie Ontario van toepassing, niettegenstaande voorkomende strijdige rechtsprincipes.
 17. Deze Buy/Gift-programmavoorwaarden, tezamen met uw koopverzoek, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Points.com met betrekking tot het onderwerp hiervan en genieten voorrang boven alle eerder of gelijktijdig gemaakte overeenkomsten of afspraken, schriftelijk dan wel mondeling, met betrekking tot dit onderwerp. Geen enkele aanpassing, wijziging of vrijwaring van deze Buy/Gift-programmavoorwaarden is van kracht of bindend, tenzij schriftelijk opgesteld en ondertekend door Points.com.
 18. U mag deze Buy/Gift-programmavoorwaarden of enige rechten of verplichtingen ingevolge hiervan niet toekennen of overdragen. 
 19. Points.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertragingen of nalatig handelen veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten zijn redelijke controle, zoals overmacht, oorlog, stakingen, arbeidsgeschillen, werkonderbrekingen, brand, overheidsrestricties, of enige andere oorzaak.
 20. U gaat ermee akkoord dat Points.com de gegevens die u aan Points.com opgeeft, bij AIR FRANCE en/of KLM verifieert.
 21. U erkent en gaat ermee akkoord dat in bepaalde landen woonachtige deelnemers van het Flying Blue-programma niet aan het Buy/Gift-programma kunnen deelnemen. Met ingang van de datum van deze Buy/Gift-programmavoorwaarden betreft dit de volgende landen: Algerije, Bulgarije, de Filippijnen, Litouwen, Macedonië, Nigeria en Wit-Rusland. Points.com behoudt zich het recht voor om deze lijst van landen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 22. Indien u vragen heeft over het Buy/Gift-programma of deze Buy/Gift-programmavoorwaarden kunt u contact opnemen met Flying Blue via de contactgegevens vermeld op ww.airfrance.com en www.klm.com.