Artikel 11 - 15

Artikel 11 t/m 15 van onze Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage. Laatst bijgewerkt: 1 september 2016/Global

ARTIKEL 11: DIENSTREGELING

11.1 De vluchten en de vluchtschema’s als omschreven in de Dienstregeling zijn op geen enkele wijze bindend en hebben derhalve geen contractuele waarde. Zij dienen uitsluitend als informatie voor de Passagier ten aanzien van de vluchten die de Vervoerder aanbiedt. Genoemde Dienstregeling kan worden gewijzigd na de datum van publicatie.

11.2 De vluchtgegevens die staan vermeld op het Ticket maken daarentegen integraal deel uit van de Vervoersovereenkomst, onder voorbehoud van wijzigingen om redenen buiten de macht van de Vervoerder.

11.3 In geval van een wijziging in de Dienstregeling, zullen Passagiers geïnformeerd worden op de bij de boeking opgegeven contactgegevens. De Passagier is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van zijn contactgegevens aan de Vervoerder, zodat contact met hem opgenomen kan worden ingeval van een wijziging in de geplande vluchten, zoals vermeld op het Ticket. In geval van een wijziging in de Dienstregeling en de Passagier ziet af van Vervoer, dan kan de Passagier restitutie verzoeken zoals bepaald in Artikel 14.

ARTIKEL 12: ANNULERING EN VERTRAGING VAN VLUCHTEN

12.1 Vervoerder zal naar redelijkheid alle maatregelen nemen om vertraging van het vervoer van de Passagier en zijn/haar Bagage te voorkomen. Teneinde annulering of vertraging van een vlucht te voorkomen, is Vervoerder gerechtigd om het vervoer uit diens naam te doen plaatsvinden door een andere Vervoerder en/of met het doel een ander luchtvaartuig en/of met een ander vervoermiddel.

12.2 In het geval dat een vlucht vertraagd is of wordt geannuleerd, handelt de Vervoerder overeenkomstig alle bepalingen van de toepasselijke regelgevingen. Informatie over de rechten van passagiers bij vertragingen en annuleringen is verkrijgbaar bij de Vervoerder en diens Bevoegde Agent en staan vermeld op de KLM Website.

ARTIKEL 13: INSTAPWEIGERING EN DOWNGRADING

13.1 Indien de Vervoerder overgaat tot Instapweigering als gevolg van overboeking of om andere redenen waardoor de Vervoerder niet in staat is de Passagier een stoel te verschaffen ondanks het feit dat de Passagier in het bezit is van een geldig Ticket en aanwezig was voor check-in en aan boord gaan overeenkomstig de gestelde tijdslimiet en voorwaarden, kent de Vervoerder de Passagier, waar van toepassing, een genoegdoening toe ingevolge het toepasselijke recht.

13.2 Ingeval de Passagier wordt geplaatst in een lagere klasse dan waarvoor het Ticket was gekocht, vergoedt de Vervoerder het verschil in Tarief overeenkomstig de daarop toepasselijke regelgevingen. Informatie ten aanzien van passagiersrechten in geval van Instapweigering of downgrading is verkrijgbaar bij de Vervoerder en diens Bevoegde Agent en staat vermeld op de KLM Website.

ARTIKEL 14: RESTITUTIE

14.1 Restitutie van de aankoopprijs van een Ticket, of een deel daarvan, vindt in alle omstandigheden plaats overeenkomstig de bepalingen van dit Artikel 14, de aan het Ticket verbonden tariefvoorwaarden en de toepasselijke regelgeving.

14.2 Waar restitutie is toegestaan krachtens de op het Ticket toepasselijke tariefvoorwaarden vindt deze plaats op basis van het voor het Ticket betaalde Tarief Inclusief Belasting.

14.3 Een verzoek tot restitutie dient te worden ingediend bij degene die het Ticket heeft afgegeven (de Vervoerder dan wel de Bevoegde Agent).

14.4 De Vervoerder biedt geen restitutie aan:
(a) voor Tickets waarvoor het verzoek wordt ingediend na de vervaldatum van de geldigheidsduur van het Ticket;
(b) voor een Ticket dat conform wettelijke of andere vereisten gehouden moet worden als bewijs dat de Passagier het land kan verlaten, tenzij de betreffende Passagier naar tevredenheid kan bewijzen dat hij/zij toestemming heeft om in genoemd land te blijven of dat hij/zij zal vertrekken met een andere Vervoerder, of met een ander middel van transport;
(c) voor een Ticket waarvan de houder niet wordt toegelaten door de overheidsinstanties van de Plaats van Bestemming, de Overeengekomen Landingsplaats of Reisonderbreking en de Passagier om deze reden is teruggestuurd naar zijn/haar plaats van boarding of naar een andere bestemming;
(d) voor een gestolen, vervalst of nagemaakt Ticket.
(e) voor Passagiers die niet hebben voldaan aan de voorwaarden als genoemd in Artikel 8.
(f) voor Passagiers die het Vervoer is geweigerd op grond van Artikel 9, onder (f), (j), en (l).

14.5 Alle restituties zijn onderworpen aan de toepasselijke regelgeving in het land waar het Ticket oorspronkelijk is gekocht en/of de toepasselijke regelgeving in het land waar restitutie plaatsvindt.

ARTIKEL 15: GEDRAG AAN BOORD VAN HET LUCHTVAARTUIG

15.1 Passagiers dienen zich aan boord van het luchtvaartuig te gedragen op een wijze die op geen enkele manier een belemmering, bedreiging of gevaar vormt of zou kunnen vormen, voor een of meer personen, eigendommen of het luchtvaartuig zelf. Het is Passagiers verboden de bemanning te hinderen bij de uitvoering van hun werkzaamheden en zij dienen alle instructies en aanwijzingen van de bemanning op te volgen ter verzekering van de veiligheid van het luchtvaartuig, het veilige, efficiënte en comfortabele verloop van de vlucht en het comfort van de Passagiers.

15.2 Om redenen van beveiliging kan Vervoerder het gebruik aan boord van elektronische apparatuur, inclusief mobiele telefoons, laptop computers, draagbare recorders, draagbare radio's, cd-spelers, elektronische spelletjes of zendapparatuur beperken of verbieden, inclusief speelgoed met afstandsbediening en walkietalkies, met dien verstande dat gehoorapparaten en pacemakers wel mogen worden gebruikt.

15.3 Roken (inclusief het roken van conventionele sigaretten, elektronische sigaretten of andere kunstmatige vormen van roken) is uitdrukkelijk verboden aan boord van het luchtvaartuig.

15.4 De Vervoerder mag de alcoholconsumptie aan boord van het luchtvaartuig beperken of zelfs geheel verbieden. Het nuttigen van alcoholische dranken die door een Passagier zelf aan boord zijn meegebracht of van producten die belastingvrij zijn gekocht aan boord van het luchtvaartuig is verboden.

15.5 Het is niet toegestaan video’s of foto’s te maken aan boord van het luchtvaartuig, met uitzondering van foto’s en video’s voor persoonlijk gebruik.

15.6 Indien een Passagier niet voldoet aan de bepalingen van dit Artikel, kan Vervoerder alle noodzakelijke, toepasselijke en/of redelijke maatregelen nemen, met inachtneming van de wet- en regelgeving, om voortgang van dat gedrag te voorkomen of te beëindigen. Tot die maatregelen kunnen behoren het opleggen van beperkingen in de bewegingsvrijheid en/of het van boord verwijderen van de Passagier, weigering van verder vervoer van de Passagier en het doen van aangifte bij de plaatselijke autoriteiten.

15.7 Indien een Passagier niet voldoet aan de bepalingen van dit Artikel (en aan de bepalingen van Artikel 9 betreffende Weigering en Beperking van Vervoer) of strafbaar of laakbaar handelt aan boord van een luchtvaartuig, behoudt de Vervoerder zich het recht voor gerechtelijke stappen te nemen tegen genoemde Passagier en een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

15.8 Indien Vervoerder als gevolg van het gedrag van de Passagier gedwongen is het luchtvaartuig te laten uitwijken naar een niet van tevoren vastgestelde plaats van bestemming, dient de Passagier aan Vervoerder de in redelijkheid gemaakte kosten van het uitwijken te betalen.Artikel 1 - 5
Artikel 6 - 10
Artikel 16 - 20