General conditions of carriage

When you book a flight with KLM you agree to our general conditions of carriage for passengers and baggage. You can use the three links at the bottom of the page to read all the articles.

Contents

For easy reading, you can download and save the full version of the General Conditions of Carriage.

Article 1 Definitions 
Article 2 Scope of Application 
Article 3 Tickets 
Article 4 Fares, Fees, Taxes and Charges  
Article 5 Reservations
Article 6 Personal Data
Article 7 Special Assistance
Article 8 Check-in and Boarding
Article 9 Refusal and Limitation of Carriage
Article 10 Baggage 
Article 11 Schedules
Article 12 Delays and Cancellation of Flights  
Article 13 Denied Boarding and Downgrading
Article 14 Refunds
Article 15 Conduct Aboard Aircraft 
Article 16 Provisions for Ancillary Service
Article 17 Successive Air Carriers
Article 18 Administrative Formalities 
Article 19 Liability for Damage
Article 20 Time Limitation on Claims and Action

Article 1 - 5  
Article 6 - 10  
Article 11 - 15  
Article 16 - 20 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

За да улесните четенето, можете да изтеглите и съхраните пълната версия на Общите условия за превоз.

Член 1 Определения 
Член 2 Приложно поле 
Член 3 Билети 
Член 4 Цени, Такси, Данъци и Разноски  
Член 5 Резервации
Член 6 Лични данни
Член 7 Специализирана помощ
Член 8 Регистрация и Качване на борда
Член 9 Отказ и Ограничение за превоз
Член 10 Багаж 
Член 11 Разписания
Член 12 Закъснения и Отмяна на полети  
Член 13 Отказан достъп на борда и Понижаване в класа
Член 14 Възстановяване на суми
Член 15 Поведение на борда на самолета 
Член 16 Предоставяне на допълнителни услуги
Член 17 Последователни превозвачи
Член 18 Административни формалности 
Член 19 Отговорност за вреди
Член 20 Срокове за предявяване на претенции и искове
Член 1 – 5  
Член 6 – 10  
Член 11 – 15  
Член 16 – 20