General Conditions of Carriage

When you book a flight with KLM you agree to our general conditions of carriage for passengers and baggage.
 

Content

For easy reading, you can download and save the full version of the General Conditions of Carriage .
If you would like to read the Conditions of Carriage in your local language, please scroll down.

 
 • ARTICLE 1: DEFINITIONS

 • ARTICLE 2: SCOPE OF APPLICATION

 • ARTICLE 3: TICKETS

 • ARTICLE 4: FARES, FEES, TAXES AND CHARGES

 • ARTICLE 5: RESERVATIONS

 • ARTICLE 6: PERSONAL DATA

 • ARTICLE 7: SPECIAL ASSISTANCE

 • ARTICLE 8: CHECK-IN/BOARDING

 • ARTICLE 9: REFUSAL AND LIMITATION ON CARRIAGE

 • ARTICLE 10: BAGGAGE

 • ARTICLE 11: SCHEDULES

 • ARTICLE 12: DELAYS AND CANCELLATION OF FLIGHTS

 • ARTICLE 13: DENIED BOARDING AND DOWNGRADING

 • ARTICLE 14: REFUNDS

 • ARTICLE 15: CONDUCT ABOARD THE AIRCRAFT

 • ARTICLE 16: PROVISIONS FOR ANCILLARY SERVICES

 • ARTICLE 17: SUCCESSIVE AIR CARRIERS

 • ARTICLE 18: ADMINISTRATIVE FORMALITIES

 • ARTICLE 19: LIABILITY FOR DAMAGE

 • ARTICLE 20: TIME LIMIT ON CLAIMS AND LIABILITY ACTION

 


СЪДЪРЖАНИЕ

За да улесните четенето, можете да изтеглите и съхраните пълната версия на Общите условия за превоз. 
 
 • ЧЛЕН 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 • ЧЛЕН 2: ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

 • ЧЛЕН 3: БИЛЕТИ

 • ЧЛЕН 4: ЦЕНИ, ТАКСИ, ДАНЪЦИ И РАЗНОСКИ

 • ЧЛЕН 5: РЕЗЕРВАЦИИ

 • ЧЛЕН 6: ЛИЧНИ ДАННИ

 • ЧЛЕН 7: СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ

 • ЧЛЕН 8: РЕГИСТРИРАНЕ/КАЧВАНЕ НА БОРДА

 • ЧЛЕН 9: ОТКАЗ И ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ

 • ЧЛЕН 10: БАГАЖ

 • ЧЛЕН 11: РАЗПИСАНИЯ

 • ЧЛЕН 12: ЗАКЪСНЕНИЯ И ОТМЯНА НА ПОЛЕТИ

 • ЧЛЕН 13: ОТКАЗАН ДОСТЪП НА БОРДА И ПОНИЖАВАНЕ НА КЛАСА

 • ЧЛЕН 14: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

 • ЧЛЕН 15: ПОВЕДЕНИЕ НА БОРДА НА САМОЛЕТА

 • ЧЛЕН 16: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • ЧЛЕН 17: ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗВАЧИ

 • ЧЛЕН 18: АДМИНИСТРАТИВНИ ФОРМАЛНОСТИ

 • ЧЛЕН 19: ОТГОВОРНОСТ ПРИ ВРЕДИ

 • ЧЛЕН 20: СРОКОВЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКОВЕ И ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ