Artikel 16 - 20

Artikel 16 to 20 van onze Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage. Laatst bijgewerkt: 26 Oktober 2016/Global

ARTIKEL 16: BEPALINGEN VOOR AANVERWANTE DIENSTEN

16.1 Indien de Vervoerder in de Vervoersovereenkomst en ingevolge het toepasselijke recht, voorziet in het aanbieden van aanverwante diensten anders dan vervoer door de lucht, of indien de Vervoerder een ticket of een voucher uitgeeft voor vervoer of andere diensten, zoals bijvoorbeeld hotelreserveringen of autoverhuur, dan handelt de Vervoerder uitsluitend als agent namens en voor de betrokken derde partij (tenzij uitdrukkelijk anderszins aangeduid) en is de Vervoerder niet de contractuele wederpartij van de Passagier voor de desbetreffende dienst(en). De verkoop- of vervoervoorwaarden betreffende de activiteiten van genoemde derden zijn dan van toepassing.

16.2 Indien de Vervoerder vervoersdiensten over de weg of over zee aanbiedt (bus, trein, boot, etc.), handelt de Vervoerder daarbij uitsluitend als een agent namens en voor de betrokken derde partij, zelfs wanneer het vervoer plaatsvindt onder de Designator Code van Vervoerder. Op genoemd grond-/zeevervoer kunnen afwijkende aansprakelijkheidsregimes van toepassing zijn. De vervoersvoorwaarden en aansprakelijkheidsregimes zijn op verzoek te verkrijgen bij de partij die het grond-/zeevervoer verzorgt. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor Schade toegebracht aan Passagiers en hun Baggage gedurende vervoer per spoor, weg of zee.

ARTIKEL 17: AANSLUITEND LUCHTVERVOER

17.1 Luchtvervoer dat wordt uitgevoerd door verschillende opvolgende Vervoerders op één Ticket of op een Conjunctieticket wordt voor het vaststellen van de toepasselijkheid van het Verdrag op het vervoer geacht één enkele activiteit te zijn.

17.2 Indien het Ticket is afgegeven door de Vervoerder of de Vervoerder wordt als eerste genoemd op het Ticket of op een Conjunctieticket dat is afgegeven voor opvolgend Vervoer, is de Vervoerder niet aansprakelijk voor die delen van de reis die worden uitgevoerd door (een) andere vervoerder(s), onverminderd het bepaalde in onderstaand lid 3.

17.3 In geval van vernietiging, verlies of vertraging van of schade aan Geregistreerde Bagage, kunnen Passagiers een vordering indienen tegen de Vervoerder die het vervoer heeft uitgevoerd tijdens welk vernietiging, verlies, vertraging of schade is voorgevallen. Daarnaast kunnen Passagiers een vordering indienen tegen de eerste en de laatste Vervoerder.

ARTIKEL 18: ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

18.1 Algemene Bepalingen
(a) De Passagier is verplicht te zorgen voor en is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle voor zijn/haar reis vereiste reisdocumenten, visa en vergunningen en – waar van toepassing – voor die van hun minderjarige kinderen en/of passagiers voor wie zij verantwoordelijk zijn en/of voor de dieren die met hen reizen en tevens voor naleving van alle wettelijke bepalingen (wetten, verordeningen, besluiten, voorschriften en instructies) van de landen waaruit, waarover en waarheen gevlogen wordt, inclusief landen die op doorreis worden aangedaan, en voor de naleving van de instructies en regelgeving van de Vervoerder te dier zake.
(b) De Vervoerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor een Passagier wegens het niet naleven van de in Artikel 18.1 (a) genoemde verplichtingen.

18.2 Reisdocumenten
(a) Desgevraagd dient de Passagier aan Vervoerder alle in-, uit en doorreisdocumenten, medische verklaringen en andere documenten te tonen die de toepasselijke regelgeving (wetten, verordeningen, besluiten, voorschriften en instructies) van de landen van vertrek, bestemming en doorreis voorschrijven. Voorts verstrekt de Passagier kopieën van genoemde documenten aan de Vervoerder en/of verleent hem toestemming om, indien nodig, kopieën te maken of op andere wijze de in de desbetreffende documenten vervatte gegevens over te nemen.
(b) In overeenstemming met Artikel 9 behoudt Vervoerder zich het recht voor om het vervoer te weigeren van elke Passagier die de toepasselijke wet- en regelgeving niet naleeft, indien de Vervoerder twijfelt aan de geldigheid van de getoonde documenten, dan wel indien de Passagier de Vervoerder geen toestemming verleent om kopieën hiervan te maken of om op andere wijze de in de betreffende documenten vervatte gegevens over te nemen.
(c) De Vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies of kosten geleden door de Passagier die de bepalingen van dit Artikel niet heeft nageleefd.

18.3 Weigering van toegang
Indien een Passagier toegang wordt geweigerd tot een land, dient de Passagier alle kosten of boetes te betalen die mogelijk aan de Vervoerder opgelegd worden door de plaatselijke overheidsinstanties alsmede het Tarief Inclusief Belasting voor het vervoer indien de Vervoerder op last van de overheidsinstanties de Passagier dient terug te vervoeren naar zijn/haar plaats van vertrek of enige andere plaats. De prijs van het Ticket dat is gekocht voor vervoer naar de Plaats van Bestemming waarvoor toegang is geweigerd wordt niet gerestitueerd door Vervoerder. Om redenen van veiligheid en goede orde mag de gezagvoerder en/of politie de betreffende reisdocumenten van de Passagier in bewaring houden gedurende de vlucht naar diens plaats van vertrek of elders.

18.4 Aansprakelijkheid Passagier voor boetes, hechteniskosten etc.
Indien Vervoerder verplicht wordt een geldboete of waarborg te betalen of aan te betalen, dan wel onkosten moet maken omdat de Passagier, vrijwillig dan wel onvrijwillig, niet heeft voldaan aan het geldende recht van betrokken land(en) of omdat de Passagier verzuimd heeft de vereiste documenten te tonen, of omdat hij/zij ongeldige documenten heeft getoond, dient de Passagier op verzoek van Vervoerder onverwijld alle in dit verband betaalde of gestorte gelden en gemaakte onkosten aan Vervoerder te vergoeden. Vervoerder is gerechtigd voor dergelijke onkosten de gelden te gebruiken die aan Vervoerder voor ongebruikt vervoer zijn betaald, of andere gelden van de Passagier die in het bezit van Vervoerder zijn.

18.5 Douanecontrole
(a) Indien daartoe verzocht, dient de Passagier aanwezig te zijn bij controle door de douanebeambten of door andere overheidsfunctionarissen van zijn Bagage (vertraagde, Geregistreerde of Niet-Geregistreerde Bagage). Vervoerder is niet aansprakelijk jegens de Passagier voor door hem geleden verlies of Schade, veroorzaakt doordat de Passagier niet aan deze vereisten voldoet. (b) Indien Vervoerder Schade lijdt door een handeling, een nalaten of onachtzaamheid van de Passagier, waaronder het niet voldoen aan de vereisten van dit Artikel of doordat de Passagier het aan Vervoerder heeft verhinderd zijn/haar Bagage aan inspectie te onderwerpen, dient de Passagier Vervoerder hiervoor schadeloos te stellen.

18.6 Veiligheidscontroles
(a) De Passagiers zijn verplicht alle beveiligings- en veiligheidscontroles te ondergaan die worden uitgevoerd door overheids- of luchthaveninstanties, evenals de door de Vervoerder verlangde controles.
(b) De Vervoerder is niet aansprakelijk wanneer hij weigert een Passagier te vervoeren, met name indien een dergelijke weigering is gebaseerd op het redelijke oordeel dat de toepasselijke wet- of regelgeving en/of andere voorschriften en/of vereisten nopen tot deze weigering.

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

19.1 Algemene Bepalingen
Tenzij anders bepaald en aan de Passagier is meegedeeld, wordt de aansprakelijkheid van de Vervoerder vastgesteld op grond van de Algemene Vervoersvoorwaarden van de Contractuele Vervoerder. De volgende bepalingen zijn van toepassing indien KLM de Contractuele Vervoerder is.

19.1.1 De aansprakelijkheid van de Vervoerder voor vervoer verricht onder deze Algemene Vervoersvoorwaarden is onderworpen aan de aansprakelijkheidsregels die zijn neergelegd in het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 en van de “Verordening van de Raad Nr. 2027/97/EG van 9 oktober 1997 betreffende luchtvervoerderaansprakelijkheid ingeval van ongelukken inzake het Vervoer van passagiers en hun bagage” zoals gewijzigd bij de Verordening Nr. 889/2002/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 13 mei 2002.

19.1.2 Voor zover de navolgende bepalingen niet strijdig zijn met de overige bepalingen in deze Algemene Vervoersvoorwaarden, en onverminderd de toepasselijkheid van het Verdrag geldt het volgende:
(a) De Vervoerder is uitsluitend aansprakelijk voor Schade die zich voordoet tijdens Luchtvervoer waarvoor de Designator Code van Vervoerder vermeld staat op de betrokken Coupon of Ticket.
Indien de Vervoerder een Ticket afgeeft voor een vervoersdienst uitgevoerd door een andere Vervoerder, of wanneer de Vervoerder Bagage incheckt namens een andere Vervoerder, handelt de Vervoerder uitsluitend als agent in naam van en voor genoemde andere Vervoerder. Bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid ingeval van opvolgend vervoer zijn neergelegd in Artikel 17.3.
(b) De Vervoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bedragen hoger dan het bedrag van de aangetoonde directe Schade, noch voor eventuele vervolgschade of andere vorm van niet-compensabele Schade.
(c) De Vervoerder is niet aansprakelijk voor Schade voortvloeiend uit het naleven door Vervoerder van bepalingen van wetten of regelgeving (wetten, verordeningen, besluiten, voorschriften en instructies), noch voor het niet naleven daarvan door de Passagier.
(d) De Vervoersovereenkomst, waaronder deze Algemene Vervoersvoorwaarden en alle daarin opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, strekken ten gunste van en beperken de aansprakelijkheid van de Bevoegde Agenten van de Vervoerder, de (Code Share) partners van de Vervoerder, de hulppersonen van de Vervoerder, de medewerkers en vertegenwoordigers van de Vervoerder, en de eigenaar van het luchtvaartuig dat door Vervoerder gebruikt wordt, evenals het personeel, werknemers en vertegenwoordigers van genoemde eigenaar en agenten. Het totale bedrag verhaalbaar op de voornoemde personen zal het bedrag van de aansprakelijkheid van Vervoerder niet overschrijden.
(e) Indien Vervoerder bewijst dat schuld of nalatigheid van de persoon die schadevergoeding vordert of van de persoon die hij vertegenwoordigt of aan wie hij zijn rechten ontleent, de Schade heeft veroorzaakt of daaraan heeft bijgedragen, is Vervoerder geheel of gedeeltelijk ontheven van zijn aansprakelijkheid voor zover die schuld of nalatigheid de Schade heeft veroorzaakt of daaraan heeft bijgedragen. Het onderhavige lid is van toepassing op alle aansprakelijkheidsbepalingen in de onderhavige Algemene Vervoersvoorwaarden, met inbegrip van het onderstaande Artikel 19.2.1.
(f) Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald vormt geen enkele bepaling in deze Algemene Vervoersvoorwaarden enige afstand van enige uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Vervoerder, de eigenaar wiens luchtvaartuig door de Vervoerder gebruikt wordt, diens personeel, medewerkers, agenten of vertegenwoordigers, die bestaat krachtens het Verdrag of het dwingend toepasselijk recht.

19.2 Bepalingen betreffende Internationale en Binnenlandse Vluchten

19.2.1 Lichamelijk letsel
(a) Onverminderd de overige bepalingen van dit Artikel 19.2.1, is de Vervoerder uitsluitend aansprakelijk voor Schade ontstaan in geval van overlijden of lichamelijk letsel van een Passagier indien het ongeval dat het overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakte, heeft plaatsgehad aan boord van het luchtvaartuig of tijdens het aan of van boord gaan van het luchtvaartuig zoals bepaald in het Verdrag van Montreal.
(b) De Vervoerder is niet aansprakelijk voor enige Schade in de volgende omstandigheden:
Indien een Passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat dit een bedreiging of risico voor zichzelf kan betekenen, is Vervoerder niet aansprakelijk voor personenschade zoals ziekte, letsel, invaliditeit of overlijden, of een verergering van zulk een ziekte, letsel of invaliditeit, mits dergelijke personenschade het gevolg is van zulk een toestand.
(c) Voor Schade zoals bedoeld in Artikel 19.2.1 (a) die 113.100 SDR per Passagier niet te boven gaat, zal Vervoerder zijn aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten, met dien verstande dat Vervoerder het recht behoudt zich te beroepen op Artikel 19.1.2 (e) Vervoerder is niet aansprakelijk voor Schade zoals bedoeld in Artikel 19.2.1 (a) voor zover zulke Schade meer bedraagt dan 113.100 SDR per Passagier indien de Vervoerder bewijst dat:
(1) de Schade niet te wijten was aan schuld of nalatigheid van Vervoerder of van diens hulppersonen of,
(2) de Schade uitsluitend te wijten is aan schuld of nalatigheid van de persoon die schadevergoeding vordert of van de persoon die hij vertegenwoordigt of aan wie hij zijn rechten ontleent, of van een derde.
(d) De Vervoerder behoudt zich alle verhaals- en subrogatierechten jegens derden voor.
(e) In geval van overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van een luchtvaartongeval zoals bepaald in artikel 28 van het Verdrag en artikel 5 van Verordening Nr. 889/2002/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 13 mei 2002 die de Verordening van de Raad Nr. 2027/97/EG van 19 oktober 1997 heeft gewijzigd, heeft/hebben de daarin aangeduide persoon/personen recht op een voorschot dat toereikend is om zijn/haar onmiddellijke economische noden te ledigen, welk voorschot evenredig zal zijn aan de geleden materiële schade. Genoemd voorschot zal niet minder bedragen dan het equivalent van 16.000 SDR per Passagier ingeval van overlijden. Krachtens het toepasselijke recht zal genoemd voorschot betaald worden binnen 15 dagen nadat de identiteit van de Begunstigde(n) is vastgesteld.

Krachtens artikel 5 van Verordening Nr. 889/2002/EG van 13 mei 2002 en artikel 28 van het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, houdt uitbetaling van genoemd voorschot geen erkenning van aansprakelijkheid in, en kan het voorschot in mindering worden gebracht op eventuele verdere bedragen die de Vervoerder verschuldigd is of wordt.

Genoemd voorschot komt niet voor restitutie in aanmerking, tenzij de persoon die het voorschot heeft ontvangen niet de persoon is die recht had op de schadevergoeding of indien de Schade was veroorzaakt of verergerd door schuld of nalatigheid van de persoon die de schadevergoeding vordert of van de persoon aan wie hij zijn/haar rechten ontleent.

19.2.2 Schade als gevolg van Vertraging
(a) De aansprakelijkheid van de Vervoerder met betrekking tot enige Schade veroorzaakt door vertragingen in het Luchtvervoer van de Passagier is beperkt tot 4.694 SDR per Passagier.
(b) De aansprakelijkheid van Vervoerder met betrekking tot enige Schade veroorzaakt door vertraging en/of annulering in het Luchtvervoer van Bagage is beperkt tot 1.131 SDR per Passagier. Ten aanzien van deze limiet is Artikel 19.2.3 (c) van toepassing.
(c) Niettegenstaande de bepalingen van subleden (a) en (b) van onderhavig Artikel, is Vervoerder niet aansprakelijk voor enige Schade als gevolg van vertraging indien Vervoerder aantoont dat Vervoerder en zijn medewerkers en hulppersonen alle maatregelen hebben genomen die redelijkerwijs gevergd konden worden om de Schade te vermijden of dat het voor Vervoerder of zijn medewerkers en hulppersonen niet mogelijk was die maatregelen te nemen.

19.2.3 Schade aan Bagage
(a) Overeenkomstig artikel 17 van het Verdrag van Montreal is de Vervoerder aansprakelijk voor Schade veroorzaakt door verlies van of schade aan Geregistreerde Bagage, mits de gebeurtenis die aan het verlies of de schade ten grondslag lag, plaats had aan boord van het luchtvaartuig of gedurende de periode dat Vervoerder de Geregistreerde Bagage onder zich had.
(b) Uitsluiting van de aansprakelijkheid van Vervoerder
  • De Vervoerder is niet aansprakelijk voor Schade aan Bagage wanneer genoemde Schade een gevolg is van de aard, een eigen gebrek, de kwaliteit of bederf van de Bagage. Wanneer Bagage of daarin vervatte eigendommen schade berokkenen aan een andere persoon of aan de Vervoerder, dient de Passagier de Vervoerder voor alle als gevolg daarvan geleden schade, verliezen en kosten schadeloos te stellen.
  • De Vervoerder is niet aansprakelijk anders dan zoals voorzien in onderstaand sublid (c) betreffende enige Schade en/of verlies veroorzaakt aan breekbare, bederfelijke of waardevolle zaken of zaken die niet deugdelijk verpakt zijn.


(c) Bedrag van de te vergoeden schade:

  • De aansprakelijkheid van Vervoerder in geval van vernieling of verlies van of schade aan Bagage is beperkt tot 1.131 SDR per Passagier. Indien een hogere waarde is aangegeven ingevolge Artikel 10.2.3 (a), is de aansprakelijkheid van de Vervoerder beperkt tot het bedrag van de aangegeven waarde, tenzij de Vervoerder kan aantonen dat genoemde waarde hoger is dan het werkelijke belang van de Passagier ten tijde van aflevering.
  • Met betrekking tot Niet-Geregistreerde Bagage die toegestaan is aan boord kan de Vervoerder uitsluitend aansprakelijk worden gesteld ingeval van bewezen schuld van de Vervoerder, of van diens medewerkers of hulppersonen.

ARTIKEL 20: TERMIJNEN VOOR INDIENEN VAN VORDERINGEN EN KLACHTEN

20.1 Meldingstermijn voor Bagageclaims
(a) De inontvangstneming van Geregistreerde Bagage zonder dat enige bemerking wordt gemaakt, vormt bewijs dat de Bagage in goede staat en in overeenstemming met de Vervoersovereenkomst is afgeleverd en geaccepteerd, behoudens door de Passagier te leveren tegenbewijs. In geval van vermissing van Bagage dient melding gemaakt te worden aan de Vervoerder zodra de vlucht aankomt. Later ingediende meldingen zijn niet-ontvankelijk en worden niet in behandeling genomen.
Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet een zaak die mist uit de Bagage zo spoedig mogelijk aan de Vervoerder gemeld worden.
(b) In geval van schade dient de Passagier die gerechtigd is tot inontvangstneming zo spoedig mogelijk na ontdekking van de schade schriftelijk een klacht in te dienen bij de Vervoerder en in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de datum van inontvangstneming van Geregistreerde Bagage. In geval van vertraging dient de vordering uiterlijk binnen eenentwintig (21) dagen na de datum waarop de Bagage beschikbaar is gesteld aan de Passagier te worden ingediend. Alle klachten dienen schriftelijk binnen de bovengenoemde termijnen te worden verzonden of ingediend. Wanneer een klacht niet binnen de gestelde termijn is ingediend, bestaat er geen recht op schadevergoeding jegens de Vervoerder, behoudens in geval van bedrog aan zijn kant.

20.2 Rechtsvorderingen van Passagiers
Alle rechtsvorderingen moeten op straffe van verval worden ingediend binnen twee jaar gerekend vanaf de datum van aankomst op de bestemming, of gerekend vanaf de datum waarop het luchtvaartuig had moeten aankomen of vanaf de datum waarop het Vervoer is geëindigd. De wijze van berekening van de vervaltermijn wordt bepaald door het toepasselijke recht van het gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt.

20.3 Klachten en vorderingen moeten schriftelijk worden ingediend
ALLE KLACHTEN EN VORDERINGEN ZOALS GENOEMD IN ARTIKEL 20 DIENEN SCHRIFTELIJK INGEDIEND TE WORDEN BINNEN DE DAARTOE GESTELDE TERMIJNEN.

Artikel 1 - 5
Artikel 6 - 10
Artikel 11 - 15