Algemene Voorwaarden van het Flying Blue-Programma

Deze Algemene Voorwaarden gelden per 15 maart 2017

1.1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden betekent, tenzij uit de context anders blijkt:
 
‘Air France’:
de Société Air France, een naamloze vennootschap opgericht naar Frans recht, gevestigd te 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, Frankrijk en geregistreerd in het Vennootschaps- en Handelsregister van Bobigny onder nummer B 420 495 178.
 
‘Airline Award’: elke award die beschikbaar is bij KLM, AIR FRANCE en Airline Partners. Onder Airline Awards worden verstaan Award tickets, Award Upgrades en Extra bagage awards.
 
‘Airline Partner’: elke luchtvaartmaatschappij, SkyTeam Partner of Flying Blue Partner bij welke voor de geleverde diensten Level en/of Award Miles kunnen worden gespaard en/of Award Miles kunnen worden besteed, zoals beschreven in de regelmatig uitgegeven FB-publicaties.
 
‘Award’: de award die binnen het Programma wordt verkregen door het inwisselen van Award Miles in overeenstemming met de in de FB-publicaties bepaalde procedures.
 
‘Award Miles’: Miles die gespaard worden bij KLM, AIR FRANCE, Airline Partners en Non-Airline Partners, zoals omschreven in de FB-publicaties. Award Miles kunnen worden gebruikt om Awards te verkrijgen.
 
‘Award Upgrade’: een Award die recht geeft op een upgrade naar één reisklasse hoger dan de gereserveerde klasse op een betaald ticket.
 
‘Bedrijf’: KLM en AIR FRANCE die eigenaar zijn van het Programma en samen het Programma aanbieden.
 
‘Service Centre’:
alle service-units die door het Bedrijf gemachtigd zijn om diensten binnen het Programma aan te bieden.
 
‘Inschrijvingsdatum’: de datum waarop het inschrijfformulier van de aanvrager wordt ondertekend of, in geval van inschrijving via internet of e-mail, de datum waarop de aanvraag via de Internet- of e-mailapplicaties van het Programma bij het Bedrijf wordt ingediend.
 
‘FB’: de afkorting voor het loyaliteitsprogramma van het Bedrijf onder de naam Flying Blue.
 
‘FB-publicatie’: de algemene benaming voor communicatiemiddelen van het Programma zoals programmabrochures, FB News, FB-brieven, FB-website en FB-inschrijfformulieren.
 
 
‘Algemene Voorwaarden’:
deze algemene voorwaarden van het Programma.
 
 
‘KLM’: De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. (KLM Royal Dutch Airlines), vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder Nederlands recht, gevestigd te Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Nederland, en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland onder het nummer 33014286.
 
‘Level Miles’: Miles die het niveau van de Deelnemer in het Programma bepalen. Het niveau van de Deelnemer is afhankelijk van het aantal Level Miles dat de Deelnemer heeft gespaard binnen een bepaalde periode. Diensten en voordelen verbonden aan dit niveau worden beschreven in de FB-publicaties. Level Miles worden gespaard op vluchten bij KLM, AIR FRANCE en overige SkyTeam Partners en bij elke in FB-publicaties als zodanig benoemde Airline Partner, en op activiteiten die in FB-publicaties worden gespecificeerd als in aanmerking komend voor Level Miles.
 
 
‘Deelnemer’:
een deelnemer aan het Programma, wiens naam op de Kaart staat vermeld en aan wie een registratienummer is toegewezen. Alleen Deelnemers kunnen profiteren van diensten en voordelen van het Programma.
 
‘Deelnemerskaart’ en ‘Kaart’: de deelnemerskaart van het Programma, mogelijk virtueel, uitgegeven en verspreid door het Bedrijf nadat het Bedrijf de aanmelding voor het Programma heeft geaccepteerd.
 
‘Miles’: Award Miles en Level Miles.
 
‘Non-Airline Partner’: een andere Partner dan een Airline Partner, waarbij voor de geleverde diensten Award Miles kunnen worden gespaard of besteed, zoals beschreven in de regelmatig uitgegeven FB-publicaties.
 
‘Partner’: Airline en Non-Airline Partners.
 
‘PIN’: het Persoonlijke Identificatienummer dat toegang verleent tot het persoonlijke account van de Deelnemer.
 
 ‘Programma’:
het Flying Blue-loyaliteitsprogramma van het Bedrijf, zoals geïntroduceerd in 2005 en bedoeld om Deelnemers te belonen die veelvuldig reizen met KLM, AIR FRANCE of hun Airline Partners, alsook Deelnemers die gebruikmaken van de in aanmerking komende diensten van Non-Airline Partners.
 
‘Speciale Aanbieding’: tijdelijke aanbieding die een Deelnemer de mogelijkheid geeft extra Level en/of Award Miles te sparen, een gereduceerd aantal Award Miles te besteden bij het bestellen van Awards, of gebruik te maken van extra voordelen.
 
‘In aanmerking komende vlucht’: een vlucht van KLM, AIR FRANCE, SkyTeam en elke in FB-publicaties als zodanig benoemde Airline Partner, met uitzondering van vluchten binnen Frankrijk gemaakt door Deelnemers die in hun account een postadres in Frankrijk of Monaco hebben opgegeven (met uitzondering van houders van een kortingspas voor continentaal Frankrijk), waarvoor zowel Level Miles als Award Miles kunnen worden gespaard.
 
 
‘SkyTeam’: elke luchtvaartmaatschappij die deelneemt aan de SkyTeam-alliantie, zie www.skyteam.com 
‘SkyTeam partner’: elke luchtvaartmaatschappij die deelneemt aan SkyTeam, met uitzondering van KLM en AIR FRANCE.
 

1.2 Algemeen

1.2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen het Bedrijf en iedere afzonderlijke Deelnemer. Het Bedrijf behoudt zich, te goeder trouw handelend, het recht voor om het Programma te annuleren of te vervangen of eigendom van het Programma over te dragen, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Programma, de Algemene Voorwaarden, FB-publicaties, de spaarstructuur voor Level en Award Miles, de Award-structuur, de bestedingsstructuur voor Award Miles, de deelname van Partners aan het Programma, of Programmaprocedures te wijzigen of aan te passen. Deelnemers kunnen geen schadevergoeding eisen van het Bedrijf als gevolg van wettelijk verplichte en landsgebonden wijzigingen. De bekendmaking van wijzigingen en aanpassingen van deze Algemene Voorwaarden zal geschieden via FB-publicaties. Deze Algemene Voorwaarden en Programmawijzigingen worden geacht door de Deelnemer te zijn geaccepteerd indien deze gebruikmaakt van de Deelnemerskaart, een binnen het Programma aangeboden Award of voordeel bestelt of gebruikt, of indien geen schriftelijk bezwaar is ontvangen door het Service Centre binnen een termijn van 30 dagen na kennisgeving. Indien een Deelnemer de Programmawijzigingen niet aanvaardt, mag de Deelnemer zijn deelname opzeggen zoals beschreven in 1.2.2.
 
1.2.2 Elke partij mag de contractuele overeenkomst te allen tijde opzeggen in overeenstemming met de procedures beschreven in de FB-publicaties. De Algemene Voorwaarden zullen ook na de beëindiging van het contract van toepassing blijven. Het Bedrijf zal bij ontvangst hiervan de deelname aan het Programma beëindigen, waarna de Deelnemer uiterlijk zes maanden vanaf de dag van opzegging de tijd heeft om eventueel gespaarde Award Miles te besteden. Indien het Bedrijf het contract opzegt, zullen alle Level en Award Miles zes maanden na het versturen van de opzegging door het Bedrijf vervallen. In geval van bedrog, overtreding van de Award voorwaarden of de voorwaarden zoals beschreven in FB-publicaties, of overtreding van het gestelde in 1.4.8 komen alle Level en Award Miles te vervallen zodra het Bedrijf de kennisgeving van opzegging verstuurt.
 
1.2.3 Het Bedrijf zal zich naar redelijkheid inspannen om Deelnemers voorafgaand in kennis te stellen van beëindiging van het Programma.
 
1.2.4 Het Bedrijf zal zich naar redelijkheid inspannen om te garanderen dat de als beschikbaar aangekondigde Awards, voordelen en mogelijkheden om Level en Award Miles te sparen beschikbaar zullen zijn. KLM, AIR FRANCE of hun Partners kunnen echter eenzijdig het aantal Awards beperken en het Bedrijf kan niet garanderen of waarborgen dat dergelijke faciliteiten beschikbaar zullen zijn. Het is dus mogelijk dat er voor een Deelnemer op een bepaalde vlucht geen zitplaats beschikbaar is of dat de desbetreffende Award niet beschikbaar is.
 
1.2.5 Alle aangeboden Awards en voordelen zijn onderhevig aan wijzigingen en beschikbaarheid, waaronder black-out data zoals aangegeven in de FB-publicaties. Plaatselijke beperkingen en/of wijzigingen kunnen van toepassing zijn. De aan Deelnemers aangeboden Awards, voordelen en mogelijkheden om Level en Award Miles te sparen kunnen worden geleverd door Partners waarmee het Bedrijf bepaalde afspraken heeft gemaakt, maar waarover het Bedrijf geen controle heeft.
 
1.2.6 Awards, voordelen en mogelijkheden om Level en Award Miles te sparen en in te wisselen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de Partner die de aangeboden faciliteiten levert. Deze algemene voorwaarden zullen, nadat de Deelnemer hiertoe verzocht heeft bij de desbetreffende Partner, toegestuurd worden aan de Deelnemer. Alle AIR FRANCE-vluchten zijn gebonden aan de vervoersvoorwaarden van AIR FRANCE en die kunnen geraadpleegd worden op www.airfrance.com. Alle KLM-vluchten zijn gebonden aan de vervoersvoorwaarden van KLM die gedeponeerd zijn bij de arrondissementsrechtbank van Den Haag en die op verzoek aan de Deelnemer kunnen worden toegestuurd. Alle Airline Partners zijn gebonden aan de relevante vervoersvoorwaarden van de Airline Partner.
 
1.2.7
Het Bedrijf of haar Partners kunnen Speciale Aanbiedingen doen aan groepen Deelnemers op basis van hun deelname aan het Programma, zoals vlucht-, hotelverblijf- en autoverhuuractiviteiten. Speciale Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere Speciale Aanbiedingen. De Speciale Aanbieding waarvan de Deelnemer het meeste voordeel heeft, zal van toepassing zijn.
 
1.2.8
Op 31 december van elk jaar wordt, op basis van het van 1 januari tot en met 31 december aantal verzamelde Level Miles of het aantal in die periode in aanmerking komende vluchten, het niveau binnen het Programma vastgesteld waarop de Deelnemer het daarop volgende jaar recht heeft. Het adres voor het deelnemersniveau is het mailingadres dat op 31 december in het account staat vermeld. Vervolgens worden, tenzij anders bepaald in de FB-publicaties, alle verzamelde Level Miles en In aanmerking komende vluchten van het saldo van de Deelnemer afgetrokken. Indien een Deelnemer in een jaar geen Level Miles heeft gespaard, wordt de deelnemer verlaagd naar het basisniveau Ivory. Indien een Deelnemer gedurende het jaar wel Level Miles heeft gespaard, maar niet voldoende voor behoud van zijn huidige deelnemersniveau volgens de in deze Algemene Voorwaarden gestelde regels, wordt de Deelnemer één niveau verlaagd.
 
1.2.9
Voor Ivory-deelnemers zijn Award Miles gedurende 2 jaar geldig. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de Award Miles te annuleren, indien er binnen een termijn van 2 jaar geen verlengende activiteit op het account van de Deelnemer is geregistreerd. Het sparen van Level Miles of een andere activiteit als zodanig benoemd in de FB-publicaties is een verlengende activiteit. De Deelnemer dient zelf de vervaldatum van zijn Miles te controleren.
 
1.2.10 Indien een Deelnemer binnen een termijn van 5 jaar geen Award Miles heeft verzameld, kan het Bedrijf eenzijdig de deelname beëindigen.
 
1.2.11
Op basis van de activiteiten van de Deelnemer zal een Miles-overzicht worden opgesteld. Het Bedrijf behoudt het recht om het tijdsinterval waarmee en de wijze waarop Miles-overzichten worden bijgewerkt te wijzigen. Duplicaten hiervan worden niet verstrekt.


1.2.12 Het account en de Miles van de Deelnemer kunnen niet worden overgedragen, nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met het account van een ander persoon, ongeacht of deze persoon deelneemt aan het Programma, noch met een ander account van de Deelnemer, behoudens op andere wijze bepaald door het Bedrijf en gespecificeerd in FB-publicaties.
 
1.2.13 Bij overlijden van een Deelnemer zal het Bedrijf na ontvangst van de overlijdensverklaring het desbetreffende account afsluiten en de gespaarde Miles annuleren.
 
 

1.3 Inschrijving

1.3.1 Afhankelijk van lokale wetgeving of ouderlijke goedkeuring of goedkeuring van de voogd (indien van toepassing) staat het Programma uitsluitend open voor natuurlijke personen vanaf 2 jaar, met een postadres in een land waar het Programma openstaat voor deelname. Verenigingen, stichtingen en/of andere rechtspersonen zijn van deelname uitgesloten.
 
1.3.2 Een Deelnemer kan slechts één aanvraag voor deelname indienen en per account kan slechts één Deelnemer worden ingeschreven. Indien er twee accounts op één naam staan, wordt het account met het laagste niveau of de minste Miles opgeheven en worden alle op dat account verzamelde Level en Award Miles overgebracht naar het andere account.
 
1.3.3 Bij aanmelding bij het programma gaat de Deelnemer ermee akkoord de FB-publicaties, die een fundamenteel onderdeel van het programma zijn, te ontvangen. De Deelnemer moet het Bedrijf informeren over een correct postadres en e-mailadres voor het ontvangen van zijn/haar Kaart en FB-publicaties. Indien een Deelnemer van postadres of e-mailadres verandert, moet hij/zij het Bedrijf zo spoedig mogelijk, hetzij schriftelijk, hetzij via de website hierover informeren. Deze adreswijziging dient te zijn voorzien van de handtekening of PIN van de Deelnemer, al naar gelang wat van toepassing is.
 
1.3.4 Ieder in aanmerking komende natuurlijke persoon die wenst deel te nemen aan het Programma moet een eigen inschrijfformulier invullen en ondertekenen. Wanneer deze persoon minderjarig is moet zijn/haar wettelijke voogd of vertegenwoordiger dit formulier ondertekenen. Iedereen die zich aanmeldt voor deelname aan het Programma wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en ermee akkoord te gaan.
 
1.3.5
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de aanmelding van personen die niet voldoen aan de voorwaarden deelname aan het Programma te weigeren.
 
1.3.6 Iedere natuurlijke persoon van wie het Bedrijf de aanmelding heeft geaccepteerd zal een individueel account, een deelnemersnummer en een PIN ontvangen, waardoor hij/zij toegang heeft tot het internet en alle overige diensten die binnen het Programma worden aangeboden. Voor vragen over het account zal om het deelnemersnummer worden verzocht. De PIN is alleen bekend bij de Deelnemer. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar PIN en zal deze niet verstrekken aan derden.
 
 

1.4 Naleving van het Programma

1.4.1 De Deelnemer staat in voor de juistheid van alle informatie die hij/zij verstrekt, zoals het postadres en het e-mailadres, en is verantwoordelijk voor foutieve, onvolledige of verouderde informatie.
 
1.4.2 Op verzoek van het Bedrijf zal de Deelnemer een geldig identiteitsbewijs overhandigen. Indien de Deelnemer hier niet binnen 30 dagen gehoor aan geeft, dan zal dit automatisch leiden tot opzegging of beëindiging van deelname aan het Programma en het vervallen van alle gespaarde Level en Award Miles.
 
1.4.3 Alle Level en Award Miles en de daaruit voortvloeiende Awards dienen gespaard en gebruikt te worden in overeenkomst met de voorschriften en richtlijnen in deze Algemene Voorwaarden. Het Bedrijf beslist of een vlucht al dan niet in aanmerking komt voor het sparen van Award- of Level Miles.
 
1.4.4 Op ongebruikte, vervalste, frauduleuze, verloren, vervallen of gerestitueerde tickets of transacties zullen geen Level en Award Miles worden toegekend. Indien een persoon incheckt en ten onrechte de naam van een Deelnemer opgeeft, zullen geen Level en Award Miles worden toegekend.
 
1.4.5 Verlies, diefstal of beschadiging van de Deelnemerskaart moet onmiddellijk worden gemeld bij het Service Centre. Na melding van verlies, diefstal of beschadiging van de Kaart door de Deelnemer zal de Kaart zo spoedig mogelijk worden vervangen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor frauduleus gebruik van de Kaart of de niet-naleving van de inhoud van deze bepaling door de Deelnemer.
 
1.4.6 Alle ‘retroclaims’ dienen binnen een termijn van 6 maanden na de betreffende vlucht of transactie te zijn ingediend. Retroclaims voor Partners moeten worden vergezeld van bewijsstukken voor de gespaarde Miles en dienen per post naar het Service Centre te worden verstuurd of, in overeenstemming met de procedures zoals omschreven in de FB-publicaties, op de websites van de Partners worden ingediend. Het Bedrijf heeft bovendien het recht te allen tijde bewijsstukken voor de verzamelde Miles op te eisen. De bij het Service Centre ingediende documenten worden niet geretourneerd. Het is daarom raadzaam om kopieën te bewaren.
 
1.4.7 De verkoop, aankoop, handel, doorverkoop, ruil of uitwisseling van Level en/of Award Miles of Awards tegen enige vorm van vergoeding is verboden. Overtreders, met inbegrip van passagiers die gebruikmaken van een dergelijke Award, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade en proceskosten. Level Miles, Award Miles en Awards hebben geen geldwaarde en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
 
1.4.8 In geval van overtreding van de algemene vervoersvoorwaarden of tarieven van KLM, AIR FRANCE of Airline Partners, inclusief SkyTeam, de overtreding van de algemene voorwaarden van Non-Airline Partners, materiële overtreding van de Algemene Voorwaarden, misbruik van het Programma, met inbegrip van het niet naleven van de voorschriften en procedures van het Programma, de verkoop of ruil van Awards of tickets en verkeerde voorstelling van feiten, onbetamelijk gedrag, met inbegrip van ongepast of storend gedrag ten aanzien van medewerkers van KLM, AIR FRANCE of hun Partners, ontoelaatbaar gedrag aan boord of in lounges of de weigering om gehoor te geven aan instructies van medewerkers, kan leiden tot opzegging van het account van de Deelnemer en blijvende uitsluiting van deelname aan het Programma, verbeurdverklaring van alle gespaarde Level en Award Miles, alsmede annulering van eerder uitgegeven, maar ongebruikte Awards.
 
1.4.9 Materiële schending van de Algemene Voorwaarden kan leiden tot inbeslagneming van Awards (ook tijdens de reis of overstap) en de betalingsverplichting van de Deelnemer of passagier van het volledige tarief voor alle trajecten die zijn afgelegd met oneigenlijk gebruikte Awards.
 
1.4.10
Ten aanzien van naleving van de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het Programma, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om, indien het dit noodzakelijk acht, juridische stappen te ondernemen tegen de Deelnemer, en kan het Bedrijf schadevergoeding, kosten van rechtsbijstand en proceskosten op de Deelnemer verhalen.
 
1.4.11
Werknemers of managers (inclusief familieleden of gevolmachtigden) van een luchtvaartmaatschappij of reisbureau, noch de personen of entiteiten die handelen als of namens een touroperator kunnen van dit Programma of hun niveau in dit Programma profiteren door Miles te sparen of Awards te verkrijgen voor diensten die door KLM, AIR FRANCE of een van de Partners tegen speciale prijzen, gereduceerde tarieven voor werknemers of speciale gereduceerde tarieven voor de reisindustrie worden aangeboden.
 

1.5 Persoonlijke gegevens

1.5.1 Persoonlijke gegevens van Deelnemers aan het Programma zullen worden verwerkt en gebruikt voor de uitvoering van het Programma in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse en Franse regelgeving omtrent gegevensbescherming, zoals de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Franse wet van 7 januari 1978, die werd gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004. KLM heeft het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens in kennis gesteld van de verwerking van de persoonsgegevens. AIR FRANCE heeft de Franse Autoriteit op gebied van Bescherming van Persoonsgegevens (‘Commission Nationale Informatique et Libertés’ - CNIL) in kennis gesteld van de verwerking van de persoonsgegevens.
 
1.5.2 Persoonsgegevens zullen worden gebruikt en uitgewisseld door KLM, AIR FRANCE en de Partners voor de correcte uitvoering van het Programma. Daarnaast mogen, om het voor KLM, AIR FRANCE of de Partners mogelijk te maken goederen en diensten aan te bieden, alsook voor direct marketing- of communicatiedoeleinden, de persoonsgegevens van de Deelnemer en informatie over zijn Programmadeelname vertrouwelijk uitgewisseld worden tussen KLM, AIR FRANCE en de Partners, maar enkel voor eigen gebruik. Indien de Deelnemer geen aanbiedingen van KLM, AIR FRANCE en/of de Partners wenst te ontvangen, kan de Deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door het Service Centre hiervan schriftelijk in kennis stellen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de ‘KLM Privacy policy’ op www.klm.com en de ‘Security policy and data confidentiality’ van AIR FRANCE op www.airfrance.com. 
 

1.6 Controle

 
1.6.1
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om alle accounts van het Programma op enig moment en zonder de Deelnemers hiervan in kennis te stellen te controleren om naleving van de Programmavoorschriften alsmede de toepasselijke vervoersvoorwaarden en/of tarieven te garanderen.
 
1.6.2 Indien bij een controle tegenstrijdigheden of overtredingen aan het licht komen, kan de verwerking van Awards, gespaarde Level en Award Miles en Miles-overzichten opgeschort worden door het Bedrijf totdat de tegenstrijdigheden of overtredingen naar zijn tevredenheid zijn opgelost. In afwachting van een dergelijke oplossing kan het Bedrijf besluiten de Deelnemer het recht te ontnemen om Miles in te wisselen, lounges te betreden en gebruik te maken van Awards, diensten of voordelen gerelateerd aan het Programma.
 
1.6.3
Het Bedrijf kan interne veiligheidsdiensten van KLM, AIR FRANCE, SkyTeam Partners en overige Partners in kennis stellen van ernstig wangedrag van de Deelnemer of tegenstrijdigheden in het account van de Deelnemer.
 
1.6.4 Het Bedrijf kan informatie uitwisselen met Partners of diens gevolmachtigden voor controledoeleinden.
 

1.7 Aansprakelijkheid

1.7.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade, overlijden, vertraging, letsel of verlies als gevolg van, of in verband met diensten, Awards of voordelen die zijn geleverd door Airline Partners of Non-Airline Partners, tenzij de schade of verlies het gevolg is van grove nalatigheid of grove roekeloosheid van het Bedrijf, tenzij anders bepaald door het verdrag van Warschau (zoals gewijzigd) of het verdrag van Montreal, afhankelijk van welke van toepassing is. Elke schadeclaim moet rechtstreeks bij de Partner worden ingediend.
 
1.7.2
Tenzij anders bepaald in 1.2 en 1.7.1 hierboven, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van beëindiging of wijziging van het Programma of voor terugtrekking uit het Programma van KLM, AIR FRANCE of een van de Partners. Het Bedrijf zal een redelijke inspanning leveren om de Deelnemer zo snel mogelijk in kennis te stellen van dergelijke wijzigingen of terugtrekkingen.
 
1.7.3 Indien het Bedrijf of een Partner ten onrechte een Deelnemer Miles, Awards of een ander voordeel onthoudt, heeft de Deelnemer als enige verhaalsmogelijkheid de uitkering van ten onrechte ontzegde Miles-tegoeden, Awards of voordelen door het Bedrijf, mits beschikbaar, of een door het Bedrijf te bepalen redelijk vergelijkbaar voordeel, of vergoeding van de uitgegeven Award Miles, zulks naar keuze van de Deelnemer. In geval een van bovenvermelde onthoudingen zich voordoet, zal de aansprakelijkheid van KLM, AIR FRANCE of een Partner beperkt blijven tot uitbetaling van de waarde van de betreffende Award en de compensatie zal uitsluitend bestaan uit een Award of de vergoeding van de tegenwaarde in Award Miles.
 
1.7.4 De voorwaarden die van toepassing zijn op de uitvoering van of deelname aan het Programma kunnen worden beperkt door de nationale wetgeving van een land. Als gevolg van lokale wetten en voorschriften is het mogelijk dat het Bedrijf niet in staat is het Programma of delen daarvan in bepaalde landen of voor bepaalde personen beschikbaar te stellen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk indien het handelt conform deze lokale wetten en behoudt zich als dusdanig ook het recht voor om de deelname van een Deelnemer aan het Programma te beëindigen en alle Level en Award Miles die de Deelnemer heeft gespaard te annuleren.
 
1.7.5 De Deelnemer is aansprakelijk voor claims van derden, met inbegrip van de belastingdienst, die voortvloeien uit zijn/haar deelname aan het Programma.
 

2 Miles sparen

2.1 Miles die door de Deelnemer worden verzameld zullen worden gecrediteerd op zijn/haar account ongeacht of hij/zij dezelfde persoon of de entiteit is die de tickets of diensten heeft betaald, zulks onder de voorwaarde dat de Deelnemer zijn deelnemersnummer heeft gegeven bij het reserveren van de vlucht, het uitgeven van het ticket, het inchecken en/of het ondertekenen van het contract bij een Partner. De Deelnemer zal derden of rechtspersonen die de tickets, transacties of diensten betalen, zoals zijn/haar werkgever, informeren over de Miles en voordelen die worden genoten in het Programma.
 
2.2 Elke Deelnemer moet controleren of de Miles zijn overgemaakt op diens account, hetzij via het Miles-overzicht, het Internet of het Service Centre.
 
2.3 Het Bedrijf kan het account van een Deelnemer die onrechtmatig Miles heeft verkregen debiteren.
 
2.4 Vluchten komen in aanmerking voor het sparen van Miles zoals gespecificeerd in FB-publicaties. Het sparen van Level en Award Miles kan worden beperkt of uitgesloten in bepaalde reserveringsklassen of soorten tickets op door KLM, AIR FRANCE of Airline Partners uitgevoerde vluchten zoals beschreven in FB-publicaties. Op niet-openbare tarieven (non-public fares) kunnen geen Miles worden gespaard. De volgende tariefsoorten zijn uitgesloten: Award tickets, voor de reisindustrie gereduceerde tarieven, gratis tickets of tickets tegen kostprijs, speciale tickets voor defensiemedewerkers en regerings-/parlementsleden. Alle door Non-Airline Partners geleverde diensten komen in aanmerking voor het sparen van Award Miles onder de voorwaarden zoals beschreven in FB-publicaties. Diensten die worden geleverd door Non-Airline Partners op basis van gereduceerde tarieven voor personeelsleden komen niet in aanmerking voor het sparen van Award Miles.
 
2.5 Vluchten die door KLM, AIR FRANCE en overige SkyTeam Partners of overige Airline Partners worden geannuleerd wegens externe omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot slechte weersomstandigheden, arbeidsgeschillen of veiligheidsredenen, komen niet in aanmerking voor de toekenning van Miles.
 
2.6 Alle Level en Award Miles en daaruit voortvloeiende Awards dienen gespaard en gebruikt te worden in overeenstemming met de voorschriften en richtlijnen in deze Algemene Voorwaarden.
 
2.7 Level en Award Miles kunnen alleen worden gespaard indien de Deelnemer de vlucht ook werkelijk heeft gemaakt. Ongebruikte, vervalste, frauduleus verkregen, verloren, vervallen of gerestitueerde tickets komen niet in aanmerking voor Level en Award Miles. De Deelnemer kan alleen Level en Award Miles sparen voor door hemzelf gemaakte vluchten, zelfs indien de Deelnemer tickets voor een ander heeft gekocht of meerdere tickets op dezelfde vlucht. In uitzonderlijke gevallen kan een Deelnemer op door KLM en AIR FRANCE uitgevoerde vluchten Award Miles sparen als een extra stoel wordt gereserveerd (voor een stretcher, vervoer van breekbare of extra grote bagage in de cabine of voor een passagier met overgewicht…), mits de extra stoel wordt geboekt onder dezelfde naam en in dezelfde boekingsklasse als die van de Deelnemer.  In geval van een boeking op een andere vlucht als gevolg van onvoorziene omstandigheden, spaart een Deelnemer Level en Award Miles voor de vlucht die de Deelnemer oorspronkelijk had geboekt en niet voor het gevlogen traject. Miles worden alleen gecrediteerd op het account van de Deelnemer indien de Deelnemer ook werkelijk gebruik heeft gemaakt van de diensten. Het Deelnemersaccount wordt slechts één keer gecrediteerd per gevlogen traject en slechts één keer gecrediteerd per gebruikte dienst.
 
2.8 In geval van een upgrade spaart de deelnemer Level en Award Miles op basis van het oorspronkelijk gekochte ticket en niet op basis van de klasse waarin wordt gevlogen.
 
2.9 Ondanks het feit dat het Bedrijf zich zal inspannen om het juiste aantal Miles toe te kennen, is het de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om de nodige documenten zoals boardingpassen en ticketbewijzen te bewaren om deze te kunnen overhandigen bij het achteraf claimen van Miles.
 
2.10 Tenzij anders aangekondigd door het Bedrijf of zijn Airline Partners en Non-Airline Partners, met inbegrip van SkyTeam Partners, dienen Deelnemers die ook deelnemen aan andere loyaliteitsprogramma’s er rekening mee te houden dat per vlucht of service slechts voor één programma Level en Award Miles kunnen worden gespaard. In dergelijke gevallen dienen Deelnemers voor elke vlucht of service een keuze te maken voor een programma.
 
 
 
 

3 Award Miles inwisselen voor Awards

3.1 Wanneer een Deelnemer een voldoende aantal Award Miles heeft gespaard kan hij/zij schriftelijk, via de website of telefonisch een Award aanvragen. Hierbij dient de naam van de begunstigde te worden opgegeven en dient te worden gehandeld volgens de voorschriften het betrekking tot de uitgifte van Awards zoals beschreven in de FB-publicaties. De procedures voor het reserveren en gebruiken van Awards kunnen door het Bedrijf worden gewijzigd.
 
3.2 Alleen de Deelnemer heeft het recht een Award aan te vragen. De Deelnemer kan een Award ofwel voor zichzelf, ofwel voor een andere persoon bestellen, conform de bepalingen en voorwaarden van het Programma. In geval de Deelnemer juridisch onbekwaam is (te oud of te jong), moet de aanvraag voor de Award ondertekend worden door de wettelijke voogd of vertegenwoordiger van de Deelnemer.
 
3.3 KLM en AIR FRANCE zijn niet aansprakelijk voor verlies, kosten (inclusief, zonder beperking, juridische kosten) ongevallen of ongemak veroorzaakt door het gebruik van Awards of als gevolg van een defect of tekortkoming van bij Partners bestelde Awards.
 
 
3.4 Verloren, gestolen of vervallen Awards worden niet vergoed, vervangen of verlengd.
 
Airline Awards

3.5 Award tickets zijn geldig voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van uitgifte van het Award ticket. Hierbij gelden een paar uitzonderingen, zoals Speciale Aanbiedingen of aanbiedingen voor een specifieke markt (informatie wordt ter plaatse verschaft). Zodra het ticket is uitgegeven mag een Deelnemer, onder voorbehoud van de voorwaarden, zijn Award ticket voor vertrek van het eerste segment van de vlucht wijzigen of annuleren, en de Deelnemer dient dit te doen in overeenstemming met de procedures zoals beschreven in FB-publicaties.  Zodra de reis is aangevangen, kan alleen de datum worden gewijzigd. De bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing op speciale Promotionele aanbiedingen. In geval van no-show, of indien de reis na het verstrijken van de retourdatum niet is gemaakt, kan de Airline Award niet meer worden gebruikt en is restitutie niet meer mogelijk. Het wijzigen van de begunstigde is in geen enkel geval toegestaan. Afhankelijk van het type Award kan bij wijziging en/of annulering een administratieve vergoeding van toepassing zijn zoals beschreven in FB-publicaties. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om de toepasselijke voorwaarden voor het gebruik van de Award te raadplegen en, indien van toepassing, een passende verzekering af te sluiten die dekking biedt voor omstandigheden waaronder de deelnemer de reis zou moeten annuleren.
 
3.6 Alle Airline Awards moeten plaatsvinden op trajecten die worden uitgevoerd door KLM, AIR FRANCE en Airline Partners. Airline Awards kunnen worden beperkt tot bepaalde trajecten met een KLM- of AIR FRANCE-vluchtnummer. Bij uitgifte van de Award (Award ticket of Award Upgrade) worden de Miles in mindering gebracht.
 
3.7 Een volwassene die reist met een Award ticket en samen reist met een kind van jonger dan twee (2) jaar, dient voor het kind bij de luchtvaartmaatschappij waardoor het Award ticket is uitgegeven een ticket te reserveren volgens de geldende tarieven van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.
 
3.8 Een begunstigde die in een categorie valt die recht geeft op een korting (kind, student, 65-plusser, etc.),
 
kan geen korting krijgen op het aantal Miles dat nodig is voor een Award ticket.3.9 Award tickets en Award Upgrades zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gebruikt bij andere luchtvaartmaatschappijen dan de maatschappij die op het ticket staat vermeld, tenzij anders wordt geoordeeld door die luchtvaartmaatschappij.
 
3.10
Een Deelnemer kan een Award Upgrade aanvragen voor een in aanmerking komende vlucht bij een luchtvaartmaatschappij die deze Award aanbiedt zoals beschreven in FB-publicaties op voorwaarde dat de Deelnemer beschikt over een bevestigd en uitgegeven ticket (dus geen wachtlijstplaats). Een deelnemer kan per vlucht voor slechts één Award Upgrade Award Miles inwisselen. Het is dus niet mogelijk om een dubbele Award Upgrade van Economy naar First Class aan te vragen.
 
3.11
De Deelnemer of begunstigde van een Award is verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen, kosten, heffingen en/of toeslagen die betrekking hebben op de uitgifte of het gebruik van een Award (met inbegrip van toeslagen van de luchtvaartmaatschappij, indien van toepassing) en voor het verkrijgen van de vereiste reisdocumenten voor de Airline Award, met inbegrip van visum, vaccinatie en verzekering. Bovendien zal de Deelnemer of de begunstigde zich houden aan alle (wettelijk) vereisten en landspecifieke voorschriften en zich op de hoogte stellen van de geldende douaneformaliteiten in het land van bestemming. Indien een Award ticket niet meer geldig is en niet voor vervoer gebruikt is, heeft de Deelnemer of de begunstigde recht op een teruggave van de belastingen en toeslagen op basis van daadwerkelijke boarding. De Deelnemer kan het verzoek tot teruggave rechtstreeks online indienen (kosteloos) of via het Flying Blue Service Centre (dit kan extra kosten met zich meebrengen).
 
3.12 Airline Awards worden, afhankelijk van de Award, opgestuurd naar het e-mailadres dat door de Deelnemer is opgegeven, of dienen te worden afgehaald bij het dichtstbijzijnde kantoor van KLM of AIR FRANCE (al dan niet op de luchthaven) dat Award tickets mag uitgeven. Zodra de award aanvraag is verwerkt, zullen de Miles die vereist zijn voor de Award afgetrokken worden van het account op datum van de aanvraag, te beginnen met de oudste Miles op het account. Interne problemen kunnen leiden tot vertragingen in de debitering van accounts. Indien tickets worden uitgegeven door KLM- of AIR FRANCE-vestigingen of reisagentschappen moeten de Deelnemers hun Kaart kunnen overhandigen. Indien iemand anders dan de Deelnemer het ticket komt afhalen moet deze persoon, naast de Kaart van de Deelnemer (of een kopie daarvan), ook een identiteitsbewijs van de Deelnemer kunnen overhandigen, alsmede een ondertekende machtiging van de Deelnemer waarin zijn/haar originele handtekening staat en waarin de afhaler van het ticket wordt gemachtigd. Deze procedure kan te allen tijde door het Bedrijf gewijzigd of aangepast worden. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor vertragingen of verlies veroorzaakt door postdiensten of douaneprocedures.
 
3.13 Award tickets worden uitgegeven in overeenstemming met de schema’s en voorwaarden zoals beschreven in de FB-publicaties. Award tickets zijn onderhevig aan wijzigingen in de luchtvaartwetgeving of beslissingen die in redelijkheid zijn genomen door de hierboven vermelde luchtvaartmaatschappijen om een vluchtsegment uit te sluiten.
 
3.14 Awards in de vorm van een extra bagagevrijstelling betreffen de toekenning van extra bagagevrijstelling boven op de normale vrijstelling in de klasse waarvoor werd betaald of het niveau van de Deelnemer in het Programma, zoals nader omschreven in FB-publicaties. Extra bagage awards zijn uitsluitend geldig op In aanmerking komende vluchten van KLM en AIR FRANCE en vluchten van Partner Airlines die in Flying Blue-publicaties als zodanig worden benoemd. Extra bagage awards worden niet geaccepteerd voor bijzondere bagage (zoals, maar niet beperkt tot skiuitrustingen, fietsen, surfplanken) of voor het vervoer van dieren.
 
3.15 Award tickets mogen niet gebruikt worden voor medisch transport, babystoeltjes, hostessbegeleiding van kinderen of een extra zitplaats.
 
Non-Airline Awards
3.16 Een Deelnemer die beschikt over het vereiste aantal Miles kan voor zichzelf een Award aanvragen of kan een door hem/haar aangewezen persoon laten profiteren van de Award, zulks met inachtneming van de voorwaarden die aan de Deelnemer werden bekendgemaakt. Alle begunstigden van een Award moeten aan de wettelijke vereisten voor gebruik van de gewenste dienst voldoen (zoals leeftijd, rijbewijs) en dienen de voorwaarden die door de betrokken Partner worden gesteld na te leven, met inbegrip van maar niet beperkt tot vooruitbetalingen bij reserveringen bij Partners. De voorwaarden voor het wijzigen en annuleren van Non-Airline Awards staan beschreven in FB-publicaties.
 

4 Overige

4.1 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden.