Belangrijke reisinformatie

Lees onderstaande reisinformatie alstublieft aandachtig door. Deze informatie is in april 2013 herzien.

Algemene Vervoersvoorwaarden

KLM’s Algemene Vervoersvoorwaarden gelden voor passagiers die reizen met een ticket waarop KLM staat vermeld als vervoerder voor de vlucht of een onderdeel van de vlucht. U kunt de Algemene Vervoersvoorwaarden kosteloos verkrijgen bij KLM en haar bevoegde agenten.

Lees de Algemene Vervoersvoorwaarden

Bagage

Wilt u meer weten over uw bagagevrijstelling? Kijk hoeveel bagage u mag meenemen, plus de toeslagen en kortingen voor extra bagage en meer over bijzondere bagage.

Speciale diensten

Op verzoek biedt KLM waar mogelijk speciale diensten aan waaronder speciale maaltijden (alleen op intercontinentale vluchten), vervoer van huisdieren en babyverzorging. Verzoeken hiervoor dienen uiterlijk 36 uur voor vertrek kenbaar te worden gemaakt. Business Class- en intercontinentale Economy Class-passagiers kunnen hun stoelvoorkeur aangeven bij het boeken van hun vlucht.

Check-in, vluchtbevestiging en annuleringen

Meldingstijden
Passagiers moeten zich binnen de door KLM aangegeven uiterste meldingstijd melden bij de incheckbalie en de gate van KLM. De meldingstijden verschillen per luchthaven. Uw reis begint prettiger als u ruim op tijd bent om in te checken. Indien de passagier niet tijdig incheckt of zich niet tijdig meldt bij de incheckbalie of de gate van KLM, heeft KLM het recht om de plaats die voor de passagier is gereserveerd te annuleren.

Bekijk de incheck- en bagageafgiftetijden

Herbevestigen / Reserveringen
Het is niet noodzakelijk reserveringen op een KLM vlucht te herbevestigen. Andere luchtvaartmaatschappijen hebben mogelijk nog wel deze verplichting indien u uw reis langer dan 72 uren onderbreekt. Wij adviseren u om uiterlijk 3 dagen voor vertrek contact op te nemen met de desbetreffende maatschappij.

Wijziging van uw reisschema
KLM verzoekt u vriendelijk uw reservering(en) te annuleren bij wijziging van de voorgenomen reis. Indien u KLM niet tijdig informeert, kan dit tot gevolg hebben dat de reservering voor de doorgaande en/of retour vlucht wordt geannuleerd.

Belastingen, toeslagen en heffingen
Alle belastingen, toeslagen en/of heffingen die worden geheven door de overheid, door nationale of andere autoriteiten, door de luchthavenbeheerder of door KLM, met betrekking tot een passagier of tot het gebruik van diensten of faciliteiten door een passagier, worden, voor zover ze niet reeds in het tarief inbegrepen zijn, afzonderlijk aan de passagier in rekening gebracht en dienen door de passagier te worden voldaan, zelfs ingeval het ticket reeds is uitgegeven en/of ingeval de passagier het tickettarief reeds heeft voldaan.
Indien u het ticket wilt annuleren, kunt u de niet-gebruikte luchthavenbelastingen terugvragen. De heffingen met code OA en OB worden niet gerestitueerd. De internationale toeslag van de luchtvaartmaatschappij met de code YR en/of YQ wordt alleen teruggegeven, als het een restitueerbaar tarief betreft.

Om een ticket te wijzigen of te annuleren kunnen administratiekosten van toepassing zijn.

Instapweigering, annulering of vertraging

KLM neemt alle benodigde maatregelen om vertraging, annulering of overboeking te voorkomen. Indien u onverhoopt toch te maken krijgt met instapweigering, annulering van uw vlucht, of een vertraging van minimaal meer dan twee uur van uw vlucht, dan biedt KLM u afhankelijk van de situatie compensatie en/of assistentie. Voor meer informatie over de voorwaarden voor compensatie en/of assistentie in geval van vluchten vertrekkend uit EU-landen, kunt u de brochure “Compensatie en Assistentie” raadplegen. Informatie is eveneens te vinden in KLM’s Algemene Vervoersvoorwaarden.

Kennisgeving aan internationale passagiers inzake beperking van aansprakelijkheid

Passagiers die een reis ondernemen waarvan de eindbestemming en een eventuele overstap niet in het land van vertrek liggen, dienen er rekening mee te houden dat de bepalingen van het Verdrag van Warschau van toepassing kunnen zijn op de gehele reis, met inbegrip van de delen die volledig binnen het land van vertrek of dat van bestemming liggen. Met betrekking tot passagiers die een reis ondernemen naar of vanuit, of met een overeengekomen overstap in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, bepalen de Conventie alsmede bijzondere vervoersovereenkomsten vervat in de geldende tarieven, dat in geval van overlijden of lichamelijk letsel van passagiers, de aansprakelijkheid bij bepaalde vervoerders die dergelijke bijzondere contracten ondertekend hebben, over het algemeen beperkt blijft tot bewezen schade zulks tot een som van USD 75.000,00 per passagier, en dat de aldus beperkte aansprakelijkheid geenszins nalatigheid veronderstelt van de kant van de vervoerder. Voor passagiers die reizen met een vervoerder die geen bijzondere overeenkomst ondertekend heeft of een reis ondernemen die niet naar of vanuit de Verenigde Staten van Noord-Amerika leidt, dan wel een daar overeengekomen overstap omvat, blijft de aansprakelijkheid van de vervoerder voor overlijden of lichamelijk letsel van passagiers over het algemeen beperkt tot ongeveer USD 10.000,00 of USD 20.000,00.
De namen van vervoerders die dergelijke bijzondere overeenkomsten ondertekend hebben, zijn te verkrijgen in de verkoopkantoren van deze vervoerders en kunnen op aanvraag worden ingezien.
Aanvullende dekking kan verkregen worden door een particuliere verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheidsbeperkingen van de vervoerders vastgesteld door de Conventie van Warschau of door de genoemde bijzondere vervoersovereenkomsten gelden niet voor die verzekeringen. Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de luchtvaartmaatschappij of de vertegenwoordiger van uw verzekeringsmaatschappij.
NB: In de bovengenoemde aansprakelijkheidslimiet van USD 75.000,00 zijn gerechtskosten en eregelden inbegrepen. Indien echter in het land waar de klacht wordt ingediend de wet sommige gerechtskosten en erelonen afzonderlijk toewijst, dan wordt de limiet vastgesteld op USD 58.000,00 exclusief gerechtskosten en erelonen.
Deze kennisgeving is verplicht volgens Verordening 69-2-65 van het Amerikaanse Ministerie van Vervoer. De kennisgeving is geen weergave van de bepalingen van de Conventie van Montreal van 1999 die wellicht op uw reis van toepassing zijn. Er kan niet worden ingestaan voor de juistheid van de inhoud van deze kennisgeving.

Niettegenstaande voorgaande kennisgeving kunnen meer gunstige aansprakelijkheidslimieten van toepassing zijn op het vervoer. Op vluchten uitgevoerd door KLM zijn de volgende aansprakelijkheidslimieten van toepassing:

 1. De aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel van een passagier is niet door financiële limieten beperkt en KLM kan een voorschot betalen aan de schadevergoedingsgerechtigde dat toereikend is om de onmiddellijke economische noden te lenigen en dat evenredig is aan het geleden nadeel.
 2. In geval van schade aan, vernietiging, verlies, of vertraging van bagage is de aansprakelijkheid van KLM gelimiteerd tot 1.131 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.230) voor bewezen schade. In geval van een hogere waarde van uw bagage wordt u geadviseerd hiervan aangifte te doen tijdens check-in of hiervoor een volledige verzekering voorafgaand aan uw reis af te sluiten.
 3. In geval van schade veroorzaakt door vertraging van het luchtvervoer is de aansprakelijkheid van KLM beperkt tot 4.694 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 5.100) voor aantoonbare verliezen en kosten.

Als u een gedeelte van uw reis tevens met andere luchtvaartmaatschappijen reist, adviseren wij u contact op te nemen met die bewuste luchtvaartmaatschappijen ten aanzien van hun beperking van aansprakelijkheid.

Deze kennisgeving wordt gedaan op grond van EU Verordening 889/2002.

Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor passagiers en hun bagage

Disclaimer
Het doen van deze kennisgeving is verplicht op basis van Vo. 889/2002. Aangezien de kennisgeving geen nauwkeurige of volledige omschrijving van de aansprakelijkheid van de vervoerder weergeeft, wil KLM u erop wijzen dat deze kennisgeving niet kan dienen als grondslag voor enige vordering tot schadevergoeding of ter interpretatie van de bepalingen van de Montreal Conventie. Genoemde kennisgeving vormt geen onderdeel van het contract tussen KLM en u.

De kennisgeving is onjuist waar wordt gesteld dat met betrekking tot schade van ten hoogste 113.100 SDR per passagier geen beperking is van de aansprakelijkheid van de vervoerder. Op basis van de verordening en de Montreal Conventie geldt immers het volgende regime: in het geval van schade van ten hoogste 113.100 SDR per passagier als gevolg van overlijden of lichamelijk letsel van een passagier, veroorzaakt door een ongeval tijdens de vlucht of tijdens het in- of uitstappen van het vliegtuig, kan de vervoerder zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken behalve indien de schade een gevolg is van medeoorzakelijke nalatigheid van de passagier. De aansprakelijkheid van de vervoerder in geval van schade aan bagage als gevolg van vertraging, vernieling of verlies is beperkt tot 1.131 SDR voor aantoonbare verliezen en kosten, tenzij de passagier bij het inchecken aangifte heeft gedaan van een hogere waarde of hiervoor een volledige verzekering voorafgaand aan de reis heeft afgesloten.

Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor passagiers en hun bagage
Deze informatieve kennisgeving geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsregels die luchtvaartmaatschappijen van de Gemeenschap overeenkomstig de EG-wetgeving en het Verdrag van Montreal toepassen.

Schadeloosstelling bij overlijden of letsel
De aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van passagiers is niet door financiële limieten beperkt. Voor schade tot 113.100 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 123.000) kan de luchtvaartmaatschappij vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten. Boven dat bedrag kan ze zich tegen een vordering verzetten als ze het bewijs kan leveren dat ze niet nalatig is geweest of anderszins in gebreke is gebleven.

Voorschotten
Als een passagier gewond raakt of om het leven komt, moet de luchtvaartmaatschappij binnen 15 dagen nadat de schadevergoedingsgerechtigde geïdentificeerd is, een voorschot uitbetalen om aan de onmiddellijke economische behoeften tegemoet te komen. In geval van overlijden kan het voorschot niet minder dan 16000 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 20.000) bedragen.

Vertraging van passagiers
In geval van vertraging van passagiers is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van passagiers is beperkt tot 4.694 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 5.100).

Vertraging van bagage
In geval van vertraging van bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van bagage is beperkt tot 1.131 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.230).

Vernietiging, verlies of beschadiging van bagage
De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor vernietiging, verlies of beschadiging van bagage tot een maximum van 1.131 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.230). Wanneer het aangegeven bagage betreft, is de maatschappij ook aansprakelijk indien zij niet in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd was. Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is de luchtvaartmaatschappij slechts aansprakelijk als zij in gebreke is gebleven.

Hogere limieten voor bagage
Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden indien de passagier voordat hij aan boord is gegaan, een speciale verklaring heeft afgelegd en een aanvullende vergoeding heeft betaald.

Klachten over bagage
Als de bagage beschadigd, vertraagd, vermist of vernietigd is, moet de passagier zo spoedig mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij een schriftelijke klacht indienen. In geval van beschadiging van aangegeven bagage moet de passagier binnen zeven dagen een schriftelijke klacht indienen en in geval van vertraging van aangegeven bagage binnen 21 dagen na de datum waarop de bagage tot zijn beschikking is gesteld.

Aansprakelijkheid van de contractuele vervoerder en die van de feitelijke vervoerder
Als de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verzorgt niet dezelfde is als de maatschappij waarmee het vervoerscontract is gesloten, heeft de passagier het recht een klacht of een vordering tot schadeloosstelling aan elk van beide maatschappijen te richten. Indien de naam of code van een luchtvaartmaatschappij op het ticket staat, is die maatschappij de vervoerder waarmee het vervoerscontract is gesloten.

Termijn voor gerechtelijke procedure
Een gerechtelijke procedure tot het verkrijgen van schadeloosstelling moet worden aangevangen binnen twee jaar na het tijdstip van aankomst van het vliegtuig of het tijdstip waarop het vliegtuig had moeten aankomen.

Grondslag voor de kennisgeving
Grondslag voor deze regels is het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, dat in de Gemeenschap wordt uitgevoerd door Verordening (EG) nr. 2027/97 (gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002) en de nationale wetgeving van de lidstaten.

Veilig vliegen begint thuis

Om veiligheidsredenen is het verboden gevaarlijke stoffen mee te nemen zoals:

 • explosieven *
 • samengeperste gassen (incl. spuitbussen)
 • zeer zuurstofrijke stoffen zoals peroxiden en bleekpoeder
 • brandbare vloeistoffen
 • bijtende stoffen
 • oxyderende stoffen
 • radioactieve stoffen
 • magneten
 • stoffen die makkelijk ontbranden, giftig, offensief of prikkelend zijn.                  

* Munitie voor sportdoeleinden mag alleen na voorafgaande toestemming van de Luchtvaartmaatschappij worden meegenomen.

Het vervoer van vuurwapens, replica’s van wapens, dolken, (knip) messen, puntige/scherpe wapens, scherpe objecten, stompe voorwerpen, aanstekers en andere offensief uitziende artikelen in de cabine is verboden.

Bekijk de volledige lijst met verboden voorwerpen

De Luchtvaartmaatschappij kan het gebruik van elektronische apparatuur aan boord verbieden of limiteren (zoals mobiele telefoons, laptop computers, draagbare opnameapparatuur en radio’s, CD spelers, elektronische spelletjes of seinapparatuur, incl. radio gecontroleerd speelgoed en walkie talkies). Wij verzoeken u aan boord zorgvuldig de instructies van de Luchtvaartmaatschappij op te volgen!

Nadere informatie is op verzoek verkrijgbaar
Neem contact met ons op