Article 11- 16

Articles 11 to 16 of our general conditions of carriage for passengers and baggage.

ARTICLE 11: SCHEDULES

11.1 The flights and flight Schedules listed in the Schedule Indicators are not binding in any way and thus have no contractual value. These are solely intended to inform Passengers of the flights offered by the Carrier. Said Schedule Indicators are not definitive and are liable to be changed after their publication date.

11.2 On the other hand, the flight Schedules printed on the Ticket are deemed, subject to changes for reasons beyond the control of the Carrier, to form an integral part of the Contract of Carriage.

11.3 In the event of a change in the Schedule Indicators, the Passenger will be informed using the contact details provided when the booking was made. It the Passenger’s responsibility to provide the Carrier with their contact details so that they can be contacted in the event of a change in the planned flights as they appear on the Ticket. In the event of a change of the Schedule Indicators and the Passenger decides against Transportation, the Passenger can apply for a refund as stated in Article 14.

ARTICLE 12: DELAYS AND CANCELLATION OF FLIGHTS

12.1 The Carrier will take all reasonable measures to avoid delay in carrying the Passenger and their Baggage. In order to prevent a flight cancellation or delay, Carrier may arrange for a flight to be operated on its behalf by an alternative Carrier and/or aircraft and/or other means of transport.

12.2 In the event of a flight cancellation or delay, the Carrier will implement all the provisions of the applicable regulations. Information relating to passenger rights in case of delays and cancellations is available from the Carrier and its Authorised Agents and on the KLM Website.

ARTICLE 13: DENIED BOARDING AND DOWNGRADING

13.1 In the event the Carrier decides to deny boarding the Passenger, due to overbooking or other reasons, with the result that the Carrier is not in a position to offer a seat to the Passenger, even though the Passenger has a valid Ticket and has arrived for check-in and boarding in accordance with the required timeframes and conditions, the Carrier shall grant the Passenger the compensation provided for by the relevant applicable regulations, where applicable.

13.2 In the event that the Passenger is placed in a lower class than that for which the Ticket was purchased, the Carrier will refund the difference in Fares, under the conditions specified by the relevant applicable regulations. Information relating to passenger rights in case of Denied Boarding and downgrading is available from the Carrier and its Authorised Agents and on the KLM Website.

ARTICLE 14: REFUNDS

14.1 The refund of a Ticket, in whole or in part, will take place in accordance with the conditions defined in this Article 14, in accordance with the Ticket’s fare conditions and all circumstances with the relevant applicable regulations.

14.2 A refund, where it is authorized by the Ticket’s fare conditions, will be paid on the basis of Fare Including Tax paid for the Ticket.

14.3 Request for the refund of a Ticket must be submitted to the issuer of the Ticket (the Carrier or Authorised Agent, as applicable).

14.4 The Carrier shall refuse to grant a refund:
(a) For any Ticket, if the request is made after expiry of the Ticket’s validity period.
(b) For a Ticket which meets the legislative or regulatory requirement to possess a Ticket that enables the Passenger to leave the country, unless such Passenger provides sufficient proof to establish that they are authorized to reside in said country or that they will leave using another Carrier, or by any other means of carriage.
(c) For a Ticket, in case the holder is not admitted by the authorities of the Place of Destination, Agreed Stopping Place or Stopover, and if the Passenger was returned to their boarding point or to any other destination for this reason.
(d) For a stolen, forged or counterfeit Ticket.
(e) For Passengers who did not comply with the conditions as stated in Article 8.
(f) For Passengers that are refused Carriage by the Carrier pursuant to Article 9 (f), (j) and (l).

14.5 Refunds are subject to applicable regulations in
the country in which the Ticket was originally purchased and/or to applicable regulations in the country in which the refund must be paid.

ARTICLE 15: CONDUCT ABOARD THE AIRCRAFT

15.1 On board the aircraft, Passengers must not behave in a way that is liable to inconvenience, threaten or endanger one or more persons, property or the aircraft itself. Passengers must not hinder the crew from performing their duties and must comply with the crew´s guidance instructions and recommendations in order to ensure the security and safety of the aircraft, the smooth running of the flight and the comfort of the Passengers.

15.2 For security reasons, the Carrier may prohibit or limit the use on board the aircraft of electronic devices, such as cellular telephones, laptop computers, portable recorders, portable radios, electronic games or transmitting devices, as well as all radio-controlled games and walkie-talkies, except for hearing aids and pacemakers.

15.3 Smoking (including conventional cigarettes, electronic- or other artificial forms of smoking) is strictly prohibited on board the aircraft.

15.4 The Carrier may limit or prohibit the consumption of alcohol on board the aircraft. Consumption of any alcoholic beverages carried into the aircraft by Passengers or consumption of any duty free product bought on board the aircraft is prohibited.

15.5 Recording videos and/or taking photographs other than personal videos and photographs is prohibited on board the aircraft.

15.6 If a Passenger fails to comply with the provisions of this Article, the Carrier may take all the necessary appropriate and reasonable measures, pursuant to legislative and regulatory provisions, in order to prevent such behavior from continuing. To this end, the Carrier may use restraining measures, disembark the Passenger, refuse onward carriage of the Passenger at any point and, or report the Passenger to the local authorities.

15.7 If a Passenger does not comply with the provisions of this Article (and with those of Article 9 relating to carriage refusal and limitation) or commits a criminal or reprehensible act on board an aircraft, the Carrier reserves the right to take legal action against said Passenger and claim damages.

15.8 If as a result of Passenger’s behavior, Carrier diverts the aircraft to an unscheduled place of destination, Passenger must pay the Carrier the reasonable costs of such diversion.

Article 1 - 5
Article 6 - 10
Article 16 - 20

ČLÁNEK 11: LETOVÉ ŘÁDY

11.1 Lety a Letové řády vypsané v Ukazatelích letového řádu nejsou v žádném případě závazné a nemají tedy žádnou smluvní platnost. Jsou určeny výhradně k informování Cestujících o letech nabízených Dopravcem. Zmíněné Ukazatele letového řádu nejsou konečné a po datu vydání může dojít k jejich změně.
11.2 Na druhou stranu informace z Letového řádu vytištěné na Letence jsou považovány za nedílnou součást přepravní smlouvy, s výjimkou změn z důvodů, které jsou mimo kontrolu Dopravce.
11.3 Cestující nese odpovědnost za předání svých kontaktních informací Dopravci, aby mohli být kontaktováni v případě změny plánovaných letů znázorněných na Letence.
 

ČLÁNEK 12: ZPOŽDĚNÍ A ZRUŠENÍ LETŮ

12.1 Dopravce podnikne všechna přiměřená opatření, aby se při přepravě Cestujícího a jeho Zavazadel vyvaroval zpoždění. Z tohoto důvodu a proto, aby se vyhnul zrušení letu, může Dopravce zajistit let zajišťovaný jeho jménem pomocí jiného leteckého Dopravce, a/nebo jiným letadlem, a/nebo jiným dopravním prostředkem.
12.2 V případě zpoždění nebo zrušení letu zavede Dopravce všechna ustanovení příslušných předpisů. Informace týkající se práv Cestujících pro případy zpoždění a zrušení letů jsou k dispozici u Dopravce a jeho Autorizovaných prodejců i na Webu KLM.
 

ČLÁNEK 13: ODEPŘENÍ NÁSTUPU DO LETADLA A PŘESUN DO NIŽŠÍ TŘÍDY

13.1 Jestliže Dopravce rozhodne odepřít Cestujícímu nástup do letadla a z důvodu počtu rezervací převyšujícího počet míst v letadle či jiných důvodů není Dopravce schopen Cestujícímu nabídnout místo, ani když má Cestující potvrzenou rezervaci, platnou Letenku a dostavil se k odbavení i nástupu do letadla v souladu s požadovanými časovými lhůtami a podmínkami, zaručí mu Dopravce v příslušném případě poskytnutí kompenzace stanovené podle platných nařízení.
13.2 V případě, že je Cestující umístěn do nižší třídy, než pro kterou si zakoupil Letenku, proplatí Dopravce rozdíl Tarifů za podmínek stanovených příslušnými platnými nařízeními. Informace týkající se práv Cestujících pro případy odepření nástupu do letadla a přesunu do nižší třídy jsou k dispozici u Dopravce a jeho Autorizovaných prodejců i na Webu KLM.
 

ČLÁNEK 14: VRÁCENÍ PLATBY

14.1 K vrácení úplné nebo částečné platby za Letenku dojde v souladu s podmínkami definovanými v tomto článku 14, tarifními podmínkami Letenek a za všech okolností v souladu s příslušnými platnými předpisy.
14.2 Vrácení platby povolené dle tarifních podmínek Letenek bude provedeno na základě Tarifu včetně daně zaplaceného za Letenku.
14.3 Požadavek na vrácení platby za Letenku je nutné předložit vydavateli Letenky (Dopravce nebo v příslušném případě Autorizovaný prodejce).
14.4 Dopravce odmítne vrácení platby:
(a) Za každou Letenku, pokud byl požadavek proveden po uplynutí doby platnosti Letenky.
(b) Za Letenku, která splňuje legislativní i regulační požadavky na držení Letenky, jež Cestujícímu umožňuje opustit zemi, pokud Cestující nepředloží dostatečný důkaz, že má povolení k pobytu v dané zemi nebo že zemi opustí prostřednictvím jiného Dopravce či jiného způsobu přepravy.
(c) Za Letenku, jejíž držitel není vpuštěn orgány v místě destinace, schváleném místě zastávky nebo mezipřistání, a v případě, že byl Cestující z tohoto důvodu vrácen na místo nástupu do letadla nebo do jakékoli jiné destinace.
(d) Za ukradenou, padělanou nebo falšovanou Letenku.
(e) Cestujícím, kteří nedodrželi podmínky uvedené v článku 8.
(f) Cestujícím, kterým je dle článku 9 (f), (j) a (l) odepřena přeprava.
14.5 Vrácení platby podléhá platným předpisům
země, ve které byla Letenka původně zakoupena nebo platným předpisům země, ve které musí být vrácení platby provedeno.
 

ČLÁNEK 15: CHOVÁNÍ NA PALUBĚ LETADLA

15.1 Na palubě letadla se Cestující nesmí chovat způsobem náchylným k nepříjemnostem, nesmí vyhrožovat jedné nebo více osobám ani ohrožovat jednu nebo více osob, majetek či samotné letadlo. Cestující nesmí bránit posádce ve vykonávání jejích povinností a musí dodržovat pokyny a doporučení posádky, aby byla zajištěna bezpečnost letadla, hladký průběh letu i pohodlí Cestujících.
15.2 Z bezpečnostních důvodů může Dopravce na palubě letadla zakázat nebo omezit použití elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, přenosných počítačů, přenosných nahrávacích zařízení, přenosných radiopřijímačů, elektronických her či vysílacích zařízení, stejně jako všech radiově řízených her a vysílaček s výjimkou naslouchátek a kardiostimulátorů.
15.3 Kouření (včetně běžných cigaret nebo elektronického či jiného umělého způsobu kouření) je na palubě letadla přísně zakázáno.
15.4 Dopravce může na palubě letadla omezit nebo zakázat konzumaci alkoholu. Konzumace alkoholických nápojů, které do letadla přinesli Cestující, nebo konzumace jakýchkoli bezcelních výrobků zakoupených na palubě letadla je zakázána.
15.5 Nahrávání videí nebo pořizování fotografií je na palubě letadla zakázáno s výjimkou osobních videí a fotografií.
15.6 Pokud Cestující nedodrží ustanovení tohoto článku, může Dopravce učinit veškerá vhodná a příslušná opatření v souladu s legislativními a regulačními ustanoveními, aby zabránil pokračování takového jednání. Za tímto účelem může Dopravce použít omezovací opatření, vyloučit Cestujícího z přepravy, kdykoli odmítnout další přepravu Cestujícího a nebo nahlásit Cestujícího místním orgánům.
15.7 Pokud Cestující nedodržuje ustanovení tohoto článku (a ustanovení článku 9 vztahujícími se na odepření a omezení přepravy) nebo na palubě letadla spáchá trestný nebo trestuhodný čin, vyhrazuje si Dopravce právo žalovat zmíněného Cestujícího a požadovat po něm náhradu škod.
15.8 Jestliže v důsledku chování Cestujícího Dopravce odkloní letadlo na neplánované místo, musí Cestující za takové odklonění dopravci uhradit přiměřené náklady.
Článek 1–5
Článek 6–10
Článek 16–20