General conditions of carriage

When you book a flight with KLM you agree to our general conditions of carriage for passengers and baggage. You can use the three links at the bottom of the page to read all the articles.

Contents

For easy reading, you can download and save the full version of the General Conditions of Carriage.

Article 1 Definitions 
Article 2 Scope of Application 
Article 3 Tickets 
Article 4 Fares, Fees, Taxes and Charges  
Article 5 Reservations
Article 6 Personal Data
Article 7 Special Assistance
Article 8 Check-in and Boarding
Article 9 Refusal and Limitation of Carriage
Article 10 Baggage 
Article 11 Schedules
Article 12 Delays and Cancellation of Flights  
Article 13 Denied Boarding and Downgrading
Article 14 Refunds
Article 15 Conduct Aboard Aircraft 
Article 16 Provisions for Ancillary Service
Article 17 Successive Air Carriers
Article 18 Administrative Formalities 
Article 19 Liability for Damage
Article 20 Time Limitation on Claims and Action

Article 1 - 5  
Article 6 - 10  
Article 11 - 15  
Article 16 - 20 

 

Obsah

Za účelem snazší četby si můžete stáhnout a uložit plnou verzi Všeobecných přepravních podmínek.

Článek 1 Definice 
Článek 2 Rozsah působnosti 
Článek 3 Letenky 
Článek 4 Tarify, daně, taxy a poplatky  
Článek 5 Rezervace
Článek 6 Osobní údaje
Článek 7 Zvláštní asistence
Článek 8 Odbavení a nástup do letadla
Článek 9 Odepření a omezení přepravy
Článek 10 Zavazadla 
Článek 11 Letové řády
Článek 12 Zpoždění a zrušení letů  
Článek 13 Odepření nástupu do letadla a přesun do nižší třídy
Článek 14 Vrácení platby
Článek 15 Chování na palubě letadla 
Článek 16 Ustanovení pro doplňkové služby
Článek 17 Následní letečtí dopravci
Článek 18 Administrativní formality 
Článek 19 Odpovědnost za škodu
Článek 20 Časové omezení vymahatelnosti nároků a žalob
Článek 1–5  
Článek 6–10  
Článek 11–15  
Článek 16–20