Generelle vilkår og betingelser for BlueBiz

Med hvert program følger et sæt regler. Læs det, der står med småt.
 

Generelle vilkår og betingelser for BlueBiz

Generelle betingelser for BlueBiz – d. 1.januar, 2018

Indhold
1. Definitioner
2. Generelle Oplysninger
3. Betingelser for medlemskab
4. Betingelser for optjening af Blue Credits
5. Betingelser for at bruge Blue Credits
6. Privatliv
7. Revision
8. Ansvar og gældende lovgivning
9. Krav

1. Definitioner
Med mindre andet er udtrykkeligt angivet herunder, vil de benævnelser, der er skrevet med stort i disse Generelle Betingelser, have følgende definitioner:

Air France: Société Air France, et aktieselskab med en kapital på EUR 126.748.775 under fransk lovgivning. Hovedkvarteret er beliggende på 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex, Frankrig. Firmaet er registreret på Registre du Commerce et des Sociétés i Bobigny under nummeret 420 495 178.

KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines), aktieselskab under hollandsk lov. Hovedkvarteret er beliggende på Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Holland. Firmaet er registreret hos Amsterdams Handels- og Industrikammer under nummeret 33014286.

Administrator: En medarbejder fra Medlemsfirmaet, som er udpeget af Medlemsfirmaettil at administrere firmaets BlueBiz-konto på vegne af Medlemsfirmaet og til at repræsentere førnævnte firma inden for rammerne af BlueBiz-programmet. Det er strengt påkrævet at tilføje en anden personkontakt som afløser.
Blue Credits: Point opnået af Medlemsfirmaet, når der købes billetter og der rejses med Air France, KLM og Deltagende Luftfartsselskaber og Andre Partner-luftfartsselskaber i henhold til betingelserne beskrevet i BlueBiz-bekendtgørelser. Pointene kan bruges til at opnå BlueBiz-belønninger.

BlueBiz-belønning: BlueBiz-belønningsbilletter, Belønnings-betalte tilvalg og Andre BlueBiz-fordele, som kan opnås med Blue Credits i henhold til betingelserne beskrevet i BlueBiz-bekendtgørelser

BlueBiz-belønningsbillet: Billet udstedt til Air France, KLM og/eller Deltagende Luftfartsselskabers flyvninger, som kan opnås med Blue Credits i henhold til betingelserne beskrevet i BlueBiz-bekendtgørelser.

BlueBiz-kundereference: BlueBiz-kontonummer oprettet af Air France and KLM og kommunikeret til Medlemsfirmaet, når det accepterer de Generelle Betingelser for BlueBiz. Denne reference skal bruges til alle billetter udstedt på Medlemsfirmaets konto.

BlueBiz-servicecenter: Service, som kan kontaktes online via hjemmesiden BlueBiz.com (URL: https://www.bluebiz.com/en/service-centre) af Medlemsfirmaet for at stille spørgsmål angående BlueBiz-programmet.

BlueBiz-program eller BlueBiz: Air France og KLM-programmet der er forbeholdt firmaer, hvis Medarbejdere rejser med Air France, KLM, og Deltagende Luftfartsselskaber. Medlemsfirmaer kan tjene Blue Credits og bytte dem til BlueBiz-belønning i henhold til betingelserne beskrevet i BlueBiz-bekendtgørelser.

BlueBiz-bekendtgørelser: Generelle betegnelser for kommunikationsmetoder jævnligt benyttet af BlueBiz til udsendelse af opdateringer vedrørende BlueBiz-programmet, såsom BlueBiz-sektioner på Air France, KLM og Deltagende Luftfartsselskabers hjemmesider eller BlueBiz-e-mails.

BlueBiz-reference: BlueBiz-kontonummer oprettet af Air France og KLM. Dette nummer sendes til Medlemsfirmaets Administrator, når denne godkender de Generelle Betingelser. Dette kontonummer skal udfyldes ved hver reservation på vegne af Medlemsfirmaet.

BlueBiz-opgørelse: Opgørelse, der redegør for al drift udført af Medlemsfirmaet inden for rammerne af BlueBiz-programmet og som viser det samlede antal Blue Credits.

Kommerciel-aftale: Kontrakt indgået mellem Air France, KLM, Deltagende Luftfartsselskaber og Firmaet for at kunne bestemme billetbetingelser gældende for Firmaets medarbejderne, der rejser med Air France og/eller KLM og/eller Deltagende Luftfartsselskabers flyvninger.

Medlemskabsland: Det land som Medlemsfirmaet er beliggende i (og identificeret med et registreringsnummer) og i hvilket firmaet tilmeldte sig BlueBiz-programmet.

Ikrafttrædelsesdato: Dato for Medlemsfirmaets indtræden i BlueBiz-programmet og på hvilken betingelserne for aftalen træder i kraft og kommunikeres til Medlemsfirmaet af Air France og KLM via en bekræftelses-e-mail.

Medarbejder: En person, som arbejder som lønmodtager eller kollaboratør for Medlemsfirmaet.

Generelle Betingelser for BlueBiz: De nuværende Generelle Betingelser bestemmer forholdene mellem Air France og KLM, og Medlemsfirmaet.

Medlemsfirma: En juridisk enhed, som har valgt at deltage i BlueBiz-programmet, opfyldt de påkrævede betingelser og accepteret de Generelle Betingelser for BlueBiz.

Andre BlueBiz-fordele: Fordele ud over BlueBiz-belønningsbilletter og Belønnings-betalte tilvalg som opnås med Blue Credits.

Betalte Tilvalg: Supplerende tjenester tilvejebragt af Air France og KLM. Disse produkter kan købes med Blue Credits og er knyttet enten til en reservation eller et køb af en Billet hos Air France, KLM og Deltagende Luftfartsselskaber i henhold til tilgængelighed hos det enkelte Luftfartsselskab.

Deltagende Luftfartsselskaber: Luftfartsselskaber, der deltager i BlueBiz-programmet og bruger det som et program eksklusivt tilsigtet virksomheder. Det er muligt at optjene Blue Credits og/eller optjene BlueBiz-belønningsbilletter på flyvninger, der drives af disse luftfartsselskaber under betingelserne beskrevet i BlueBiz-bekendtgørelser. Listen over Deltagende Firmaer kan til enhver tid ændres, og er tilgængelig på Air Frances og KLM‘s hjemmesider.

Andre Partner-luftfartsselskaber: Andre luftfartsselskaber udpeget af Air France og KLM som partner-luftfartsselskaber. Det er muligt at optjene Blue Credits og/eller optjene BlueBiz-belønningsbilletter på flyvninger, der drives af disse luftfartsselskaber under betingelserne beskrevet i BlueBiz-bekendtgørelser. Listen over Andre Luftfartspartnere kan til enhver tid ændres, og er tilgængelig på Air France og KLM‘s hjemmesider.

Rejsebureauer: Rejsebureauer eller rejsearrangører, som er eller ikke er medlem af IATA.

2. Generelle Oplysninger
2.1. Ved registrering som medlem af BlueBiz-programmet accepterer og underordner Medlemsfirmaet sig de Generelle Betingelser for BlueBiz. Air France og KLM forbeholder sig retten til at slette eller ændre de Generelle Betingelser, særligt i relation til Blue Credits optjeningsskalaen, samt til at opsige BlueBiz-programmet i sin helhed. Varslinger om ændringer i BlueBiz-programmet, inklusive ændringer i de Generelle Betingelser, udføres via BlueBiz-bekendtgørelser, og træder i kraft, når de varsles af Air France og KLM. Det antages, at Medlemsfirmaet accepterer ændringerne, hvis der ikke inden 30 dage sendes et skriftligt krav til Air France og KLM og/eller hvis firmaet bruger sin BlueBiz-konto, optjener Blue Credits, eller anmoder om BlueBiz-belønning inden for rammerne af BlueBiz-programmet i den tidsperiode. Hvis et Medlemsfirma ikke acceptere en ændring, kan firmaet opsige sin kontakt som beskrevet i afsnit 2.2. Air France og KLM accepterer at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at informere Medlemsfirmaet om ændringer i BlueBiz-programmet eller ophør af programmet, men Air France og KLM vil ikke blive holdt ansvarlig for nogen former for tab eller skade hidrørende fra ændringer eller ophør.
2.2 Hvis et Medlemsfirma ønsker at afslutte sin kontrakt, skal firmaet informere Air France og KLM øjeblikkeligt via e-mail og vil ikke længere optjene Blue Credits. Tidligere optjente Blue Credits kan bruges indenfor otte måneder fra opsigelsen af kontrakten.
2.3. Hvis Air France eller KLM opsiger BlueBiz-programmet i sin helhed, vil Medlemsfirmaet ikke længere optjene Blue Credits, når varsling om opsigelsen modtages. I dette tilfælde kan tidligere optjente Blue Credits bruges indenfor seks måneder fra opsigelsen af BlueBiz-programmet.
2.4 Salg, køb, provision, gensalg, byttehandel eller udveksling af Blue Credits, BlueBiz-belønninger for enhver kompensation er forbudt. Enhver, der overtræder denne regel, inklusive enhver passager, der bruger BlueBiz-belønningsbilletter, Belønnings-betalte tilvalg eller Andre BlueBiz-fordele, hæfter for skader og omkostninger i forbindelse med sagsanlæg.
2.5 I tilfælde af falsk deklaration, svindel, krænkelse af de Generelle Betingelser eller forkert brug af BlueBiz-programmet, derunder manglende overholdelse af BlueBiz-programmets politikker og procedurer eller instruktioner fra Air France- og KLM-medarbejdere, upassende forvaltning fra Medlemsfirmaets Administrators og/eller Medarbejderes side, og især i tilfælde af besværligheder, chikane af Air France, KLM eller Deltagende Luftfartsselskaber og/eller firmaer tilknyttet Air France og/eller KLM, kan Air France og KLM øjeblikkeligt og med fuld ret
(i) opsige den indgåede kontrakt med Medlemsfirmaet med øjeblikkelig virkning;
(ii) og/eller annullere BlueBiz-opgørelsen og dermed alle optjente Blue Credits eller ubrugte BlueBiz-belønninger;
(iii) og når nødvendigt anmode Medlemsfirmaet om betaling for den fulde og gældende billetpris for enhver rejse eller Betalte Tilvalg, som er brugt på enhver svigagtigt erhvervet BlueBiz-belønning. Hvis Medlemsfirmaet flytter sit hovedkontor udenfor medlemskabslandet eller hvis Medlemsfirmaets aktiviteter afvikles eller anden gyldig grund opstår, kan Air France og KLM opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning og/eller annullere BlueBiz-opgørelsen og alle optjente Blue Credits.
2.6. Hvis et Medlemsfirma ikke optjener Blue Credits over en periode på 36 måneder, forbeholder Air France og KLM sig retten til at opsige kontrakten med Medlemsfirmaet.
2.7. Air France og KLM vil via BlueBiz-bekendtgørelser informere Medlemsfirmaet om mulighederne for at konvertere Blue Credits til BlueBiz-belønninger, som er afhængige af tilgængelighed og kapacitetstjek på reservationstidspunktet. Air France og KLM forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opstille yderligere betingelser for at opnå BlueBiz-belønninger, særligt forbeholder de sig retten til at lave ændringer og/eller øge antallet af nødvendige Blue Credits. Air France og KLM vil aktivt verificere, at de BlueBiz-fordele, som Medlemsfirmaet præsenteres for som værende tilgængelige, rent faktisk er tilgængelige. Dog kan Air France og KLM hverken garantere eller sikre, at de ovenfor nævnte fordele vil være tilgængelige.
2.8 I forbindelse med håndhævelsen af de Generelle Betingelser for BlueBiz forbeholder Air France og KLM sig retten til at anlægge sag mod Medlemsfirmaet og anmode om dækning af skader, advokatomkostninger og domstolsomkostninger, såfremt det skønnes nødvendigt.
2.9. KLM’s generelle betingelser for befordring som registreret ved Retten i Haag er gældende for alle KLM-flyvninger og kan findes på www.klm.com.
Air Frances generelle betingelser for befordring er gældende for alle Air France-flyvninger og kan findes på www.airfrance.com.
For flyvninger drevet af Deltagende Luftfartsselskaber og Andre Partner-luftfartsselskaber er generelle betingelser for befordring for det pågældende luftfartsselskab gældende.

3. Betingelser for medlemskab
3.1. Kun virksomheder, som ikke allerede har afsluttet (og/eller ikke forhandler om eller har afsluttet) en Kommerciel Aftale og hvis hovedkontor er beliggende i Medlemskabslandet, kan tilmelde sig BlueBiz-programmet. Firmaet skal udpege en Administrator under registreringsprocessen. Denne Administrator skal være en Medarbejder i firmaet, som underskriver BlueBiz-kontrakten.
Firmaet skal udfylde medlemskabsformularen, som er tilgængelig på Air France, KLM og Deltagende Luftfartsselskabers hjemmesider eller hos Rejsebureauer. Derudover skal firmaet på dette tidspunkt i processen acceptere de Generelle Betingelser. Enhver Medarbejder, som indsender en anmodning om medlemskab for hans eller hendes firma, bekræfter at firmaet har autoriseret den nævnte handling.
Administratoren skal oplyse sin e-mailadresse under registreringsprocessen. Al kommunikation vedrørende BlueBiz-programmet sendes til denne e-mailadresse.
Når tilmeldingen er bekræftet, inviteres Administratoren til at udnævne en yderligere kontaktperson som afløser.

3.2 Når man tilmelder sig BlueBiz-programmet, accepterer Medlemsfirmaet at modtage BlueBiz-kommunikation, hvilket er en basal del af BlueBiz-programmet. Medlemsfirmaet er ansvarlig for at give Air France og KLM en aktiv e-mailadresse og postadresse, hvor firmaet kan modtage BlueBiz-referencenummer, adgangskode og BlueBiz-kommunikation. Hvis et Medlemsfirma ændrer sin e-mailadresse, postadresse, Administrator og/eller anden kontaktperson, skal Medlemsfirmaet omgående meddele Air France og KLM dette skriftlig eller ved at bruge BlueBiz-siderne på Air France, KLM eller Partner-luftfartsselskabets B2C-hjemmesider.

3.3. Et firma skal kun indsende én ansøgningsformular til BlueBiz-programmet, og modtager kun ét BlueBiz-referencenummer.

3.4. Rejsebureauer (og associerede selskaber) kan ikke tilmelde sig BlueBiz-programmet. Medarbejdere i rejsebureauer accepteres heller ikke som Administrator på vegne af et firma.

3.5. Når registreringsprocedurerne er udført, vil Air France og KLM verificere, at betingelserne for at tilmelde sig BlueBiz-programmet er opfyldt og informere Administrator så hurtigt som muligt om firmaets optagelse eller afvisning via e-mail. Medlemsfirmaet er ansvarlig for brugen af BlueBiz-referencenummer og adgangskode. Air France og KLM forbeholder sig retten til at nægte registrering af ethvert firma, som ikke opfylder betingelserne for deltagelse i BlueBiz-programmet.

3.6. BlueBiz-kontoen kan ikke overføres til andre, og Administrator skal omgående informere Air France og KLM i tilfælde af adresseændringer, flytning af hovedkontoret til et land udenfor Medlemskabslandet, ophør af aktiviteter grundet afvikling, osv.

4. Betingelser for optjening af Blue Credits
4.1. Medlemmet kan optjene Blue Credits på Air France, KLM og Deltagende Luftfartsselskaber og Andre Partner-luftfartsselskabers flyvninger som nærmere beskrevet i BlueBiz-bekendtgørelser. Medlemmet tildeles Blue Credits i overensstemmelse med det Blue Credits-optjeningsskema, der er gældende på den dag, den nævnte flyvning finder sted, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  • billetten er betalt af Medlemsfirmaet, og står i Medarbejderen fra Medlemsfirmaets navn;
  • reservationsklasse og billet, som det fremgår af billetten, ikke er ekskluderet fra BlueBiz-programmet;
  • BlueBiz-referencenummeret skal oplyses ved reservation, og skal være registreret i reservationsfilerne.
I modsat fald kan udstedte billetter ikke medregnes til optjening af Blue Credits. Blue Credits tildeles alene efter flyvningen. BlueBiz-belønning kvalificerer ikke til optjening af Blue Credits.
4.2. Flying Blue-belønning eller et Deltagende Luftfartsselskabs loyalitetsprogram kvalificerer ikke til optjening af Blue Credits.
4.3. I henhold til betingelserne i afsnit 2 ovenfor er Blue Credits gyldige i to fulde kalenderår fra den dato, de tilskrives BlueBiz-opgørelsen.
4.4. Blue Credits kan ikke deles, og har ingen kommerciel vekslingsværdi. De kan ikke veksles til ipenge, og de kan ikke – for eller uden modydelse - overføres eller overdrages til en anden BlueBiz-konto. I tilfælde af fusionering eller opkøb af Medlemsfirmaet kan Blue Credits kun overføres til en anden BlueBiz-konto med udtrykkelig skriftlig aftale med BlueBiz-servicecenteret. Blue Credits tilskrives den tilhørende BlueBiz-konto seks til otte uger efter rejsen med forbehold for forsinkelser forårsaget af yderligere behandling af Air France og KLM. Administrator har til enhver tid adgang til BlueBiz-opgørelsen på Air Frances og KLM‘s hjemmesider.
4.5. Hvis BlueBiz-referencenummeret ikke oplyses under reservationen, kan Administrator bede om at ubrugte Blue Credits tilskrives kontoen ved at bruge formularen til anmodning om ubrugte credits, som er tilgængelig på Air Frances og KLM‘s hjemmesider op til seks måneder efter flyvningen.
Der kan ikke tilskrives Blue Credits, hvis rejsen er foretaget før registrering i programmet
4.6. Skatteforhold og/eller økonomiske krav vedrørende BlueBiz og/eller hidrørende fra brugen af BlueBiz-belønninger er Medlemsfirmaets ansvar.
4.7. Visse specielle billetter giver ikke Blue Credits og er ekskluderet fra BlueBiz-programmet af Air France og KLM og Deltagende Luftfartsselskaber. BlueBiz-optjeningsskalaer er tilgængelige på Air France, KLM og Deltagende Luftfartsselskabers hjemmesider.

5. Betingelser for at bruge Blue Credits
5.1. Med undtagelse af særligt beskrevne tilfælde kan Administratoren kun veksle Blue Credits til BlueBiz-belønninger i BlueBiz-programmet i en Medarbejder fra Medlemsfirmaets navn og de kan ikke veksles til penge, Flying Blue-Miles eller andre fordele opnået gennem loyalitetsprogrammer.
5.2 Blue Credits kan veksles til BlueBiz-belønninger på Air Frances og KLM‘s hjemmesider i henhold til procedurerne beskrevet i BlueBiz-bekendtgørelser.
5.3. Afhængig af flyvninger og eller tilgængeligheden af Betalte Tilvalg, reservationskriterierne beskrevet i BlueBiz-bekendtgørelser og et tilstrækkeligt antal Blue Credits, kan der optjenes BlueBiz-belønninger. De elektroniske billetoplysninger (e-billet, EMD‘er for Betalte Tilvalg) sendes til den e-mailadresse, der er registreret i reservationsfilen til BlueBiz-belønninger. Der sendes også en e-mail til Administratoren for at bekræfte det antal Blue Credits, som debiteres fra Medlemsfirmaets BlueBiz-konto, svarende til det antal som er nødvendigt for BlueBiz-belønninger. Air France og KLM er ikke ansvarlige for tabet af BlueBiz-belønninger.
5.4. Blue Credits kan veksles til BlueBiz-belønningsbilletter til den offentlige billetpris (ikke-offentlige eller reducerede billetpriser, såsom gratis billetter, belønningsbilletter, spædbørns-, børne-, militær- eller regeringsbilletter, gratis billetter, og alle andre billetter, for hvilke den normale offentlig billetpris ikke gælder, er ekskluderede). Air France, KLM og Deltagende Luftfartsselskaber forbeholder sig retten til at ekskludere visse reservationsklasser.
5.5. Administratoren kan ændre og/eller afbestille BlueBiz-belønning ved at bruge BlueBiz-servicecenteret, hvis billetreglerne tillader det.
Ifølge gældende billetregler skal alle anmodninger om ændringer for BlueBiz-belønning indsendes til BlueBiz-servicecenteret inden flyets afgang og indenfor BlueBiz-servicecenterets åbningstider (kontoret er lukket i weekenden). Afhængig af gældende billetregler kan en ændring af BlueBiz-belønning føre til en tilpasning (debitering eller kreditering) af Blue Credits.
For alle anmodninger om refundering til BlueBiz-belønning gælder det, at en refundering af Blue Credits ifølge gældende billetregler er mulig.
I tilfælde af ændringer og/eller afbestilling af en BlueBiz-belønning kan kun Blue Credits refunderes til Medlemsfirmaets BlueBiz-konto. Refundering i kontanter er ikke mulig.

6. Privatliv
6.1. Personlige oplysninger vedrørende Medlemsfirmaets og Administratorens ("Personlige Oplysninger") deltagelse i BlueBiz-programmet behandles og bruges af Air France and KLM i overholdelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. KLM har informeret de hollandske myndigheder for informationsbeskyttelse ("College Bescherming Persoonsgegevens") om behandlingen af disse Personlige Oplysninger. Air France har informeret de franske myndigheder for beskyttelse af informationer ("Commission Nationale Informatique et Libertés" - CNIL) om behandlingen af disse Personlige Oplysninger.
6.2. Personlige oplysninger bruges og udveksles mellem Air France, KLM, Deltagende Luftfartsselskaber og Andre Partner-luftfartsselskaber med henblik på sund drift af BlueBiz-programmet. Derudover, bruges Personlige Oplysninger til direkte marketing og kommunikation fra Air France, KLM, Deltagende Luftfartsselskaber og Andre Partner-luftfartsselskaber. Hvis Administratoren ikke ønsker at modtage oplysninger om produkter og tjenester, kan vedkommende til enhver tid informere BlueBiz-servicecenteret herom. Administratoren har adgang til og ret til at ændre alle oplysninger, der vedrører dem.

7. Revision
7.1. Air France og KLM forbeholder sig til enhver tid retten til at verificere gyldigheden af Medlemsfirmaets deltagelse i BlueBiz-programmet uden at informere Administrator inden. Formålet med verificering er at hjælpe Air France og KLM til at garantere at de Generelle Betingelser for BlueBiz-programmet overholdes samt at spore svindel.
7.2 På anmodning fra Air France og KLM og med henblik på kontrol af berettigelsen på enhver billet, hvor der optjenes Blue Credits eller enhver person, som har gavn af BlueBiz-belønninger, skal Medlemsfirmaet levere:
(i) gyldigt identitetsbevis;
(ii) bevis på at billetterne blev betalt af Medlemsfirmaet og blev udstedt i en Medarbejder fra Medlemsfirmaets navn.
(iii) eller enhver anden form for dokumentation til at bekræfte en sådan berettigelse.
Gøres dette ikke indenfor en rimelig tidsperiode fastsat af Air France og KLM, vil det automatisk føre til suspension eller opsigelse af kontrakten med Medlemsfirmaet som beskrevet i afsnit 2.5.
7.3. Hvis der under verificeringen opdages uregelmæssigheder og/eller overtrædelse af reglerne, er Air France og KLM berettiget til egenhændigt at suspendere optjening og brug af Blue Credits, indtil uregelmæssighederne og/eller overtrædelsen er blevet behandlet tilfredsstillende for Air France og KLM. Air France og KLM er berettiget til at opsige kontrakten som beskrevet i afsnit 2.5.

8. Ansvar og gældende lovgivning
8.1. Air France og KLM kan ikke drages til ansvar for uautoriseret medlemskab, forkert brug af BlueBiz-programmet og/eller svigagtige handlinger begået af Administratorer. I tilfælde af uregelmæssigheder skal den pågældende Administrator øjeblikkeligt bede BlueBiz-servicecenteret om at blokere Medlemsfirmaets konto. Medlemsfirmaet vil blive draget til ansvar for al (angivelig) forkert brug af BlueBiz-kontoen såsom uautoriseret brug af Blue Credits. Air France og KLM kan ikke drages til ansvar for nogen form for skade, forsinkelser, tab, personskader, eller død i forbindelse med eller som hidrørende fra tjenester eller fordele stillet til rådighed eller ej af Air France, KLM, Deltagende Luftfartsselskaber og Andre Partner-luftfartsselskaber, med mindre disse skader eller tab skyldes Air Frances eller KLM’s forsømmelighed eller en bevidst handling, velvidende at disse skader kunne ske, undtagen andre foranstaltninger fastsat i Warszawa-konventionen (redigeret udgave) eller Montreal-konventionen, afhængig af sagen. Air France og KLM kan ikke drages til ansvar for tab eller skade hidrørende fra ophør af BlueBiz-programmet eller ændringer i dette.
8.2. BlueBiz-programmet er underlagt fransk lovgivning og ethvert resulterende sagsanlæg vil blive behandlet i handelsrettet i Paris, Tribunal de Commerce i Paris, bortset fra andre regler som beskrevet i gældende lovgivning uagtet den for kontrakten gældende lovgivning og værneting. Lokal lovgivning kan hindre Air France og KLM i at tilbyde hele eller dele af BlueBiz-programmet i visse lande eller til visse firmaer. Air France og KLM kan ikke holdes ansvarlig, når de handler i overensstemmelse med lovgivningen og Air France og KLM forbeholder sig retten til at afslutte kontrakter med Medlemsfirmaer og/eller annullere Blue Credits.
9.3. Disse Generelle Betingelser er udarbejdet på fransk. Selv om teksten er oversat, er udelukkende den franske version juridisk gældende.

9. Krav
9.1. På trods af forholdsregler taget af Air France og KLM indenfor rammerne for BlueBiz-programmet skal alle krav fremsat af et Medlemsfirma angående hele eller dele af BlueBiz-programmet indsendes til BlueBiz-servicecenteret (URL: https://www.bluebiz.com/en/service-centre). For krav vedrørende BlueBiz-belønninger, skal Administrator informere BlueBiz-servicecenteret indenfor seks måneder efter brug af BlueBiz-belønningen.
9.2. Oplysninger vedrørende BlueBiz-kontakter er tilgængelige på den lokale hjemmeside for Air France, KLM og Deltagende Luftfartsselskaber.