Appendiks

Denne meddelelse er i overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) forordning nr. 889/2002.

FLYSELSKABERS ERSTATNINGSANSVAR I FORHOLD TIL PASSAGERER OG DERES BAGAGE

 

Ansvarsfraskrivelse:
Denne notits er påkrævet i henhold til Det Europæiske Fællesskabs (EF) forordning nr. 889/2002. Denne notits kan ikke lægges til grund for erstatningskrav eller fortolkning af bestemmelserne i denne forordning eller i Montreal-konventionen, og den indgår ikke i kontrakten mellem Flyselskabet eller Flyselskaberne og dig.

Notitsen erklærer fejlagtigt, at for skader op til 100.000 SDR kan flyselskabet ikke bestride erstatningskravet. I henhold til Forordningen og Montreal-konventionen forholder det sig som følger: For skader op til 100.000 SDR ved død eller personskade forårsaget af en ulykke ombord på flyet eller ved ombord- eller frabordestigningen kan flyselskabet ikke fralægge sig eller begrænse sit ansvar, undtaget hvor der er tale om medvirkende uagtsomhed. Derudover er grænsen for flyselskabets erstatningsansvar for bagageforsinkelser, ødelagt, mistet eller beskadiget bagage 1.000 SDR i alt for dokumenterede tab og udgifter, medmindre passageren har afgivet en særlig erklæring om en højere værdi ved check-in eller har købt yderligere forsikring. Erklæringen om, at hvis et flyselskabs navn eller kode er anført på billetten, er dette det kontraherende flyselskab, gælder ikke i alle tilfælde.

Flyselskabers erstatningsansvar i forhold til passagerer og deres bagage
Disse oplysninger indeholder et sammendrag af de regler vedrørende erstatningsansvar, der gælder for flyselskaber inden for Fællesskabet i henhold til Fællesskabets lovgivning og Montreal-konventionen.

Erstatning ved død eller personskade
Der er ingen økonomiske grænser for erstatningsansvaret i tilfælde af personskade på en passager eller en passagers død. For skader op til 113.100 SDR (ca. GBP 111.000 eller EUR 125.000) kan flyselskabet ikke bestride erstatningskravet. Flyselskabet kan kun bestride et højere erstatningskrav ved at bevise, at det ikke har handlet uagtsomt eller på anden måde bærer ansvaret for skaden.

Forskudsbetaling
Hvis en passager bliver dræbt eller kommer til skade, skal fyselskabet udbetale et forskud til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov inden 15 dage efter, at det er fastslået, hvem den erstatningsberettigede er. I tilfælde af dødsfald må dette forskud ikke være mindre end 16.000 SDR (ca. GBP 13.000 eller EUR 20.000).

Passagerforsinkelser
I tilfælde af passagerforsinkelse har flyselskabet pligt til at betale erstatning for tab, medmindre det har truffet alle foranstaltninger inden for rimelighedens grænser for at undgå tab, eller det var umuligt at træffe sådanne foranstaltninger.

Erstatningsansvaret for passagerforsinkelser er begrænset til 4.694 SDR (ca. GBP 4.600 eller EUR 5.200).

Bagageforsinkelser
I tilfælde af bagageforsinkelse har flyselskabet pligt til at betale erstatning for tab, medmindre det har truffet alle foranstaltninger inden for rimelighedens grænser for at undgå tab, eller det var umuligt at træffe sådanne foranstaltninger. Erstatningsansvaret for bagageforsinkelser er begrænset til 1.131 SDR (ca. GBP 1.112 eller EUR 1.252).

Ødelagt, mistet eller beskadiget bagage
Flyselskabet har pligt til at betale erstatning for ødelagt, mistet eller beskadiget bagage på op til 1.000 SDR (ca. GBP 820 eller EUR 1.230). Hvis der er tale om check-in-bagage, har flyselskabet pligt til at betale erstatning, selvom det ikke har begået fejl, medmindre bagagen var defekt. Hvis det drejer sig om bagage, der ikke er checket ind, har flyselskabet kun pligt til at betale erstatning for tab, når det har begået fejl.

Højere grænser for bagage
Passagerer kan aftale højere erstatningsgrænser ved senest ved check-in at afgive en særlig erklæring og mod betaling af et tillæg.

Klager vedrørende bagage
Hvis bagagen beskadiges, forsinkes, mistes eller ødelægges, skal passageren hurtigst muligt indgive en skriftlig klage til flyselskabet. I tilfælde af skader på check-in-bagage skal Passageren klage skriftligt inden syv dage, og i tilfælde af forsinkelse inden 21 dage, i begge tilfælde regnet fra den dag, hvor bagagen er stillet til rådighed for passageren.

Erstatningsansvar for kontraherende flyselskaber og de flyselskaber, der foretager flyvningen
Er det flyselskab, der udfører flyvningen, ikke det samme som det kontraherende flyselskab, kan passageren selv vælge, hvilket af flyselskaberne han/hun vil sende sin klage til eller kræve erstatning af. Hvis et flyselskabs navn eller kode er anført på billetten, er dette det kontraherende flyselskab.

Søgsmålsfrist
Søgsmål skal anlægges ved domstolene inden to år fra den dato, hvor flyet ankom eller skulle være ankommet.

Grundlag for oplysningerne
Ovenstående regler bygger på Montreal-konventionen af 28. maj 1999, der er gennemført i Fællesskabet ved forordning (EF) nr. 2027/97, som ændret ved forordning (EF) nr. 889/2002, og medlemsstaternes nationale lovgivning.