Artikel 11 – 16

Artikel 11 til 16 i vores generelle betingelser for transport af passagerer og bagage.

ARTIKEL 11: TIDSPLANER

11.1 Flyvninger og Flytidsplaner anført i Tidsindikatorerne er ikke på nogen måde bindende og har derfor ingen kontraktmæssig værdi. De har udelukkende til formål at informere Passagerer om Flyselskabets flyvninger. Disse Tidsindikatorer er ikke definitive og kan ændres efter offentliggørelse.

11.2 På den anden side anses Flytidsplaner, som er trykt på Billetten, med forbehold af ændringer som følge af årsager, der er uden for Flyselskabets kontrol, for at være en integreret del af Kontrakten om Transport.

11.3 I tilfælde af en ændring af Tidsindikatorerne vil Passageren blive informeret via brug af kontaktoplysningerne, der blev givet, da reservationen blev lavet. Det er Passagerens ansvar at tilvejebringe Flyselskabet med kontaktoplysninger, så de kan blive kontaktet i tilfælde af en ændring af de planlagte flyvninger, som de fremgår på Billetten. I tilfælde af en ændring af Tidsindikatorerne og at Passageren beslutter sig ikke at Transportere, så kan Passageren anmode om en refundering som anført i Artikel 14.

ARTIKEL 12: FORSINKELSER OG FLYAFLYSNINGER

12.1 Flyselskabet vil træffe alle foranstaltninger inden for rimelighedens grænser, for at undgå forsinkelser i Transporten af Passageren og dennes Bagage. For at forhindre flyaflysninger eller forsinkelser kan Flyselskabet arrangere, at en rejse, på selskabets vegne, foretages af et andet Flyselskab og/eller fly og/eller med et andet transportmiddel.

12.2 I tilfælde af en aflysning af en flyvning eller forsinkelse, vil Flyselskabet implementere alle bestemmelser i de relevante regler. Oplysninger vedrørende passagerernes rettigheder i tilfælde af forsinkelser og aflysninger er tilgængelige hos Flyselskabet og dets Autoriserede Agenter, samt på KLM's hjemmeside.

ARTIKEL 13: AFVIST BOARDING OG NEDGRADERING

13.1 I tilfælde af at Flyselskabet beslutter at afvise Passageren i forbindelse med boarding af flyet, som følge af overbooking eller andre årsager med det resultat, at Flyselskabet ikke kan tilbyde Passageren en plads, selv om Passageren har en gyldig Billet og er ankommet til check-in og boarding i overensstemmelse med de påkrævede tidspunkter og bestemmelser, skal Flyselskabet yde Passageren den kompensation, der er tilsikret af relevante gældende regler.

13.2 Hvis Passageren placeres i en lavere klasse, end den Billetten blev købt til, skal Flyselskabet refundere forskellen i Billetpris i henhold til bestemmelserne, der er anført i de relevante gældende regler. Oplysninger vedrørende passagerens rettigheder i tilfælde af Afvist Boarding og nedgradering er tilgængelige hos Flyselskabet og dets Autoriserede Agenter og på KLM's hjemmeside.

ARTIKEL 14: REFUNDERINGER

14.1 Hel eller delvis refundering af en Billet finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne, der er anført i Artikel 14 i overensstemmelse med Billettens prisbestemmelser og alle forhold i forbindelse med de relevante gældende regler.

14.2 En refundering vil, hvis den er godkendt ifølge Billettens prisbestemmelser, blive betalt på grundlag af Billetprisen inklusive skat, som er betalt for Billetten.

14.3 Anmodning om refundering af en Billet skal fremsendes til Billettens udsteder (Flyselskabet eller Autoriseret agent, som relevant).

14.4 14.4 refundering:
(a) For en Billet, hvis anmodningen fremsættes efter udløb af Billettens gyldighedsperiode.
(b) For en Billet, som forevises Flyselskabet eller myndighederne i et land, der opfylder de lovgivningsmæssige krav til besiddelse af en Billet, som gør Passageren i stand til at forlade landet, medmindre Passageren på tilfredsstillende måde kan dokumentere, at denne har tilladelse til at være i landet, eller at denne vil rejse derfra med et andet Flyselskab eller benytte et andet transportmiddel.
(c) For en Billet, hvis ihændehaveren ikke har indrejsetilladelse fra myndighederne på Ankomststedet, det Aftalte Mellemlandingssted eller Opholdsstedet, og hvis Passageren af denne årsag er blevet sendt tilbage til boardingstedet eller til en anden destination.
(d) For en stjålen, falsk eller forfalsket Billet.
(e) For Passagerer, som ikke overholdt bestemmelserne, som anført i Artikel 8.
(f) For Passagerer, som nægtes boarding af Flyselskabet iht. Artikel 9 (f), (j) og (l).

14.5 Refunderinger er underlagt gældende regler i
det land, hvor Billetten oprindeligt blev købt, og/eller gældende love og regler i det land, hvor refunderingen skal foretages.

ARTIKEL 15: OPFØRSEL OMBORD PÅ FLYET

15.1 Ombord på flyet må Passagerer ikke opføre sig på en måde, der vil obstruere, true eller være til fare for en eller flere personer, ejendele eller flyet. Passagerer må ikke forhindre personalet i at udføre deres pligter, og de skal følge personalets instruktioner og anbefalinger af hensyn til flysikkerheden, til uproblematisk gennemførelse af flyvningen og i forhold til passagernes komfort.

15.2 Af sikkerhedshensyn kan Flyselskabet forhindre eller begrænse brugen af elektroniske enheder ombord, f.eks. mobiltelefoner, bærbare computere, bærbare optagere, bærbare radioer, elektroniske spil eller transmitterende enheder, samt alle radiostyrede spil og walkie-talkies, bortset fra høreapparater og pacemakere.

15.3 Rygning (herunder almindelige cigaretter, elektroniske eller andre kunstige former for rygning) er strengt forbudt ombord på flyet.

15.4 Flyselskabet kan begrænse eller forbyde indtagelse af alkohol ombord på flyet. Det er forbudt at indtage enhver form for alkoholiske drikke, der medbringes ombord på flyet af Passagererne eller indtagelse af toldfri produkter, der købes ombord på flyet.

15.5 Optagelse af videoer og/eller fotografering af andet end personlige videoer og fotografier er forbudt ombord på flyet.

15.6 Hvis en Passager ikke overholder bestemmelserne i denne Artikel, må Flyselskabet træffe alle nødvendige, behørige og rimelige foranstaltninger, ifølge lovgivningsmæssige bestemmelser for at forhindre, at den slags opførsel fortsætter. Til dette formål må flyselskabet anvende frihedsbegrænsende foranstaltninger, sætte passageren af på en hvilken som helst del af flyvningen, når som helst nægte fortsat transport af Passageren og/eller anmelde Passageren til de lokale myndigheder.

15.7 Hvis en Passager ikke overholder bestemmelserne i denne Artikel (og bestemmelserne i Artikel 9 om afvisning og begrænsning af transport) eller begår en kriminel eller forkastelig handling på et fly, forbeholder Flyselskabet sig ret til at lægge sag an mod denne Passager og kræve erstatning.

15.8 Hvis Flyselskabet på grund af en Passagers opførsel omdirigerer flyet til en ikke-planlagt destination, skal Passageren betale Flyselskabet den rimelige omkostning for denne omdirigering.

Artikel 1 - 5
Artikel 6 - 10
Artikel 16 - 20