Artikel 16 - 20

Articles 16 to 20 of our general conditions of carriage for passengers and baggage.

ARTIKEL 16: BESTEMMELSER FOR EKSTRA SERVICES

16.1 Hvis Flyselskabet inden for Kontrakten om Transport og inden for den gældende lov, indvilliger i at yde ekstra services ud over lufttransport, eller hvis flyselskabet udsteder en billet eller et værdibevis til transport eller andre servicer, f.eks. hotelreservationer eller biludlejning, gør Flyselskabet kun dette som agent i en tredjeparts navn og på dennes vegne (medmindre noget andet udtrykkeligt aftales), og er ikke Passagerens modpart for disse servicer. Bestemmelser for transport eller salg for tredjepartens aktiviteter gælder.

16.2 Hvis Flyselskabet tilbyder Passageren transport til lands eller til vands (tog/bus/båd osv.)fungerer Flyselskabet kun som agent på vegne af en tredjepart og i dennes navn, også selv om en sådan transport identificeres under Flyselskabets kode. Der kan gælde andre erstatningssystemer for nævnte transport til lands eller vands. Bestemmelser for transport og erstatningssystemerne er tilgængelige efter anmodning fra den part, der tilvejebringer land/ vandtransporten. Flyselskabet er ikke erstatningsansvarlige for Skader på passagererne og deres bagage under transport med tog, vej- eller vandtransport.

ARTIKEL 17: FLERE FLYSELSKABER EFTER HINANDEN

17.1 Flytransport, der udføres af flere flyselskaber efter hinanden på samme Billet eller en Tillægsbillet anses for at udgøre en og samme driftsfunktion, når det gælder anvendelse af Konventionen på transporten.

17.2 Hvis Flyselskabet har udstedt Billetten eller er det Flyselskab, der er angivet først på Billetten eller på en Tillægsbillet, der er udstedt for efterfølgende Transport, er Flyselskabet ikke ansvarlig for de dele af rejsen, der udføres af andre flyselskaber, bortset fra som angivet i paragraf 3 nedenfor.

17.3 I tilfælde af ødelæggelse, tab, forsinkelse eller beskadigelse af Check-in-bagage, kan Passagerer eller deres begunstigede rejse et krav over for det Flyselskab, der udførte den transport, på hvilken ødelæggelsen, tabet, forsinkelsen eller beskadigelsen skete. Passagerer kan også rejse et krav over for det første og det sidste Flyselskab.

ARTIKEL 18: ADMINISTRATIVE FORMALITETER

18.1 Generelle bestemmelser
(a) Passagerer er ansvarlige for, og forpligtet til, at skaffe alle de specifikke dokumenter, visa og tilladelser, der kræves til deres rejse, og hvor det er relevant for deres mindreårige børn og/eller passagerer, som de er ansvarlig for og/eller for dyr, der rejser med dem, og skal endvidere overholde alle lovbestemmelser (love, regler, beslutninger, krav og bestemmelser) i afgangs-, ankomst- og transitstaterne samt Flyselskabets regler i forbindelse hermed.
(b) Flyselskabet er ikke erstatningsansvarlig for
følger for Passagerer, hvis disse ikke overholder de forpligtelser, der er beskrevet i Artikel 18.1 (a).

18.2 Rejsedokumenter
(a) Passagerer skal fremvise de indrejse-, udrejse og transitdokumenter samt helbredsdokumenter og andre dokumenter, der kræves ifølge de gældende regler (love, regler, beslutninger, krav og bestemmelser) i afgangs-, ankomst- og transitstaterne. Passagererne skal desuden give Flyselskabet og/eller tillade, at flyselskabet tager en kopi af de nævnte dokumenter, hvis det er nødvendigt, eller registrerer oplysningerne i disse dokumenter.
(b) Flyselskabet forbeholder sig i overensstemmelse med Artikel 9 ret til at nægte transport, hvis en Passager ikke overholder de gældende love og regler, eller hvis Flyselskabet er i tvivl om gyldigheden af de dokumenter, der fremvises, eller hvis Passageren ikke tillader Flyselskabet at tage og arkivere kopier af et hvilket som helst dokument eller på anden måde at registrere oplysninger i de relevante dokumenter.
(c) Flyselskabet er ikke erstatningsansvarlig for tab og omkostninger, som Passagerer, der ikke overholder bestemmelserne i denne Artikel, pådrager sig.

18.3 Nægtelse af indrejse
Hvis en Passager nægtes indrejse i et område, skal Passageren betale alle de gebyrer eller bøder, Flyselskabet pålægges af de lokale myndigheder, samt prisen for transport inklusive skat, hvis Flyselskabet som følge af en myndighedsordre pålægges at returnere Passageren til hans/hendes afgangsområde eller et andet sted. Den pris, der er betalt for den købte Billet for transport til den destination, hvortil indrejse nægtes, refunderes ikke af Flyselskabet. Af hensyn til sikkerheden og god ro og orden kan kaptajnen og/eller det eskorterende politi opbevare de relevante rejsedokumenter for den Passager, der er i deres varetægt under flyvningen til afrejsestedet eller et andet sted.

18.4 Passagerers ansvar for bøder, tilbageholdelsesomkostninger, osv.
Hvis Flyselskabet skal betale eller deponere en bøde eller et strafbeløb eller pådrager sig udgifter af nogen art på grund af Passagerens manglende overholdelse, uanset om den er tilsigtet eller utilsigtet, af den gældende lov i de relevante lande eller på grund af hans/hendes manglende besiddelse af de nødvendige dokumenter eller fremvisning af ugyldige dokumenter, skal Passageren på Flyselskabets forlangende med det samme tilbagebetale de beløb, der er betalt eller deponeret på denne måde samt de udgifter Flyselskabet har pådraget sig. Til dette formål kan Flyselskabet bruge ethvert beløb, der er betalt for ikke-udført transport, eller ethvert beløb, der tilhører Passageren, og som Flyselskabet er i besiddelse af.

18.5 Toldkontrol
(a) Passagerer kan blive bedt om at være til stede ved kontrol af deres Bagage (forsinket, checket ind eller ikke checket ind) på anmodning fra toldmyndighederne eller en hvilken som helst anden myndighed. Flyselskabet er ikke erstatningspligtigt for skader eller tab, som Passagerer, der ikke overholder denne bestemmelse, lider.
(b) Passagerer skal holde Flyselskabet skadefrit, hvis nogen handling, undladelse eller forsømmelse for deres del medfører tab for Flyselskabet, herunder, men ikke begrænset til, enhver manglende overholdelse af bestemmelserne i denne Artikel eller forhindring af flyselskabets mulighed for at inspicere deres Bagage.

18.6 Sikkerhedstjek
(a) Passagerer skal underkaste sig den sikkerhedskontrol, der kræves af myndighederne eller lufthavnsmyndighederne, samt den kontrol, der kræves af Flyselskabet.
(b) Flyselskabet kan ikke holdes erstatningsansvarlig for at afvise at transportere en Passager, hvis afvisningen er baseret på den rimelige betragtning, at afvisningen er begrundet af gældende lov, myndighedsregler og/eller relevante krav.

ARTIKEL 19: ERSTATNINGSANSVAR

19.1 Generelle bestemmelser
Flyselskabets ansvar afgøres af det Kontraherende Flyselskabs Generelle bestemmelser for transport,, medmindre andet er anført og oplyst over for Passagererne. Hvis KLM er det Kontraktmæssige Flyselskab, finder nedenstående anvendelse:

19.1.1 Flyselskabets ansvar for Transport, der udføres under disse Generelle bestemmelser for Transport, er underlagt de ansvarsregler, der er fastlagt i Montreal-konventionen den 28. maj 1999, og Regulativ (EU) nr. 889/2002 fra Europa-Parlamentet og Europarådet den 13. maj 2002, der er en rettelse af "Europarådets Regulativ (EU) nr. 2027/97 af den 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers ansvar i tilfælde af uheld ved transport af passagerer og deres bagage".

19.1.2 Såfremt følgende bestemmelser ikke strider mod andre bestemmelser i disse Generelle bestemmelser for transport, og uanset om Konventionen kan anvendes, gælder følgende:
(a) Flyselskabets ansvar er begrænset til Skader, der er opstået under Flytransport, der er specificeret med Flyselskabets kode for flyet (Airline Designator Code) på Kuponen eller Billetten. Hvis Flyselskabet udsteder en Billet til en transportservice, der udføres af et andet flyselskab eller transportfirma, eller hvis Flyselskabet checker Bagage ind på vegne af et andet flyselskab, fungerer Flyselskabet kun som agent i det andet flyselskabs navn og på dettes vegne. Reglerne om ansvar i forbindelse med efterfølgende transport er fastsat i Artikel 17.3.
(b) Flyselskabets ansvar kan ikke overstige beløbet for bevist direkte Skade, og Flyselskabet er ikke på nogen måde ansvarlig for følgeskader eller nogen form for ikke-kompensatorisk Skade.
(c) Flyselskabet er ikke ansvarlig for Skader, der skyldes Flyselskabets overholdelse af eventuelle lovbestemmelser eller -regler (love, regler, beslutninger, krav og bestemmelser) eller Passagerens manglende overholdelse af disse bestemmelser.
(d) Kontrakten om Transport, herunder disse Generelle bestemmelser for Transport og alle ansvarsekskluderingerne eller -begrænsningerne heri, omfatter og begunstiger Flyselskabets Autoriserede Agenter, Flyselskabets Code Share-partnere, dets medarbejdere, dets agenter, dets repræsentanter, medarbejdere og ejeren af det fly, Flyselskabet bruger, samt denne ejers og disse agenters ansatte, medarbejdere og repræsentanter. Det samlede erholdelige beløb fra disse personer må ikke overstige det erstatningspligtige beløb for Flyselskabet.
(e) Hvis Flyselskabet beviser, at Skaden helt eller delvis skyldes forsømmelse eller en anden forkert handling eller undladelse hos den person, der rejser krav om kompensation, eller hvis rettigheder han/hun varetager, eller på baggrund af hvis rettigheder en sådan person påberåber sig sin ret, skal Flyselskabet helt eller delvist fritages fra sit ansvar, hvis en sådan forsømmelse eller forkert handling eller undladelse forårsagede eller bidrog til Skaden. Denne paragraf gælder for alle ansvarsbestemmelser i disse bestemmelser for Transport, herunder af hensyn til klarhed Artikel 19.2.1.
(f) Bortset fra som udtrykkeligt angivet udgør ingen af disse bestemmelser en fraskrivelse af nogen ekskludering eller begrænsning af ansvar for Flyselskabet, ejeren af de fly, Flyselskabet bruger, disses ansatte, medarbejdere, funktionærer, agenter eller repræsentanter i overensstemmelse med Konventionen og obligatorisk og gældende lov.

19.2 Gældende bestemmelser for internationale fly og indenrigsfly

19.2.1 Legemsbeskadigelse
(a) Med forbehold af resten af denne Artikel 19.2.1 er Flyselskabet ansvarligt for den Skade, der opstår i forbindelse med en Passagers død eller legemsbeskadigelse, hvis det skyldes et uheld, der opstår ombord på flyet, i forbindelse med ombordstigningen på flyet, eller når Passageren forlader flyet, som dette er defineret i Montreal-konventionen.
(b) Flyselskabet er ikke ansvarligt for Skader i følgende tilfælde:
Ved transport af en Passager, hvis alder eller mentale eller fysiske tilstand medfører nogen risiko for passageren, er Flyselskabet ikke ansvarlig for personskader, f.eks. sygdom, kvæstelse, invaliditet eller død, eller for forværring af en sådan sygdom, kvæstelse eller invaliditet, hvis sådanne personskader udelukkende kan tilskrives en sådan tilstand.
(c) Ved skader, der opstår jævnfør Artikel 19.2.1 (a) og ikke overstiger 113.100 SDR for hver Passager, vil Flyselskabet ikke ekskludere eller begrænse sit ansvar. Flyselskabet er dog berettiget til at påberåbe sig Artikel 19.1.2 (e). Flyselskabet er ikke ansvarligt for skader jævnfør Artikel 19.2.1(a), hvis de for hver enkelt Passager overstiger 113.100 SDR, hvis Flyselskabet beviser, at:
(1) en sådan skade ikke skyldes Flyselskabets eller dettes ansattes eller agenters forsømmelse eller forkerte undladelseshandling, eller
(2) en sådan skade udelukkende skyldes forsømmelse eller forkerte undladelseshandling begået af ansøgeren, Passageren, hvis rettigheder
udøves, eller hvorfra de udøvede rettigheder udspringer eller fra en tredjepart.
(d) Flyselskabet forbeholder alle rettigheder til retsmidler og substitution mod alle tredjeparter.
(e) I tilfælde af død eller legemsbeskadigelse som følge af en flyulykke som defineret i artikel 28 i Konventionen og i medfør af artikel 5 i Regulativ (EU) nr. 889/2002 fra Europa-Parlamentet og Europarådet den 13. maj 2002, der er en rettelse af Europarådets Regulativ (EU) nr. 2027/97 af den 19. oktober 1997, skal den relevante person, der omtales heri, modtage en forskudsbetaling, der sætter ham/hende i stand til at klare sine umiddelbare behov, idet denne forskudsbetaling skal være proportionel med den materielle skade, der er lidt. I tilfælde af død må denne forskudsbetaling ikke være mindre end et eurobeløb svarende til 16.000 SDR pr. Passager. Afhængigt af gældende lov skal denne forskudsbetaling udbetales inden for 15 dage efter identifikationen af den Begunstigede.
I henhold til artikel 5 i Regulativ (EU) nr. 889/2002 af den 13. maj 2002 og artikel 28 i Montreal-konventionen af 28. maj 1999 udgør en sådan forskudsbetaling eller en eventuel tidlig betaling ikke nogen anerkendelse af ansvar og disse beløb kan modregnes i eventuelle beløb, som Flyselskabet senere skal betale.
Den nævnte forskudsbetaling kan ikke refunderes, medmindre den person, der modtog forskudsbetaling, ikke var den person, der var berettiget til kompensation, eller da skaden blev forårsaget eller bidraget til som følge af forsømmelse eller skadesforvoldelse eller undladelse hos den person, der kræver kompensation, eller den person, hvis rettigheder repræsenteres.

19.2.2 Skade som følge af Forsinkelser og Aflysninger
(b) Flyselskabets ansvar for skader der skyldes forsinkelse og/eller aflysning af lufttransport af passagerer begrænses til 4.694 SDR pr. passager.
(b) Flyselskabets ansvar for skader der skyldes forsinkelse og/eller aflysning af lufttransport af bagage begrænses til 1.131 SDR pr. passager. For denne grænse gælder Artikel 19.2.3 (c).
(c) Uanset bestemmelserne i delparagrafferne (a) og (b) i denne artikel, er flyselskabet ikke ansvarligt for skader der skyldes forsinkelse og/eller aflysning hvis flyselskabet beviser at det og dets ansatte og agenter har truffet alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller at det ikke var muligt for dem at træffe sådanne forholdsregler.

19.2.3 Beskadigelse af Bagage
(a) I henhold til artikel 17 i Montreal-konventionen er Flyselskabet udelukkende ansvarlig for Skader, der skyldes tab af eller beskadigelse af Check-in-bagage, hvis den hændelse, der har forårsaget tabet eller beskadigelsen, er sket ombord på flyet eller i en periode, hvor Flyselskabet har haft Check-in-bagagen i sin varetægt.
(b) Ekskluderinger af Flyselskabets ansvar:

  • Flyselskabet kan ikke holdes ansvarligt for Skader på Bagage, hvis denne Skade skyldes bagagens beskaffenhed eller kvalitet eller en allerede eksisterende defekt eller et allerede eksisterende problem ved Bagagen. Hvis Bagagen eller ejendele i bagagen medfører skade for en anden person eller for Flyselskabet, skal Passageren kompensere Flyselskabet for alle tab og omkostninger som følge deraf.
  • Flyselskabet påtager sig intet specifikt ansvar, udover det der er beskrevet i delparagraf (c) nedenfor, for nogen Skade og/eller tab i forbindelse med skrøbelige, fordærvelige eller værdifulde genstande eller genstande, der er pakket utilstrækkeligt ind.
(c) Beløb for Skader, der kan kompenseres for:
  • Flyselskabets erstatningsansvar i tilfælde af ødelæggelse, tab eller beskadigelse af Bagage er begrænset til 1.131 SDR pr. Passager. Hvis der erklæres en højere værdi i overensstemmelse med Artikel 10.2.3(a), er Flyselskabets erstatningspligt begrænset til den erklærede værdi, medmindre Flyselskabet kan bevise, at denne værdi er højere end Passagerens reelle investeringsværdi på leveringstidspunktet.
  • I forbindelse med Bagage, der ikke checkes ind, og som er tilladt ombord, kan Flyselskabet kun gøres ansvarlig i tilfælde af en beviselig fejl hos Flyselskabet, dets ansatte eller agenter.

ARTIKEL 20: TIDSBEGRÆNSNING FOR KRAV OG ERSTATNINGSSØGSMÅL

20.1 Meddelelse om Krav om Bagage
(a) Hvis Check-in-bagage modtages uden klage, antages det, medmindre Passageren beviser det modsatte, at Bagagen er leveret og accepteret i god stand i overensstemmelse med Kontrakten om Transport. Al manglende Bagage skal anmeldes til Flyselskabet, så snart flyet ankommer. Anmeldelser, der foretages efterfølgende, tages ikke i betragtning. På samme måde skal enhver genstand, der registreres som manglende i Bagagen anmeldes til Flyselskabet så hurtigt som muligt. Anmeldelser, der foretages for sent, tages ikke i betragtning.
(b) I tilfælde af skade skal den person, der er berettiget til levering, indgive klage til Flyselskabet så hurtigt som muligt efter opdagelsen af skaden, og senest inden for 7 dage fra modtagelsesdatoen i tilfælde af Check-in bagage. I tilfælde af forsinkelse skal klagen indgives senest 21 dage fra den dato, hvor Bagagen blev gjort tilgængelig for Passageren. Alle klager skal fremsendes skriftligt og gives eller afsendes inden for førnævnte tidsgrænser. Hvis der ikke indgives en klage inden for de fastsatte tidsgrænser, er alle søgsmål mod Flyselskabet ugyldige og uberettigede, bortset fra i tilfælde af svig.

20.2 Erstatningssøgsmål for Passagerer
Alle erstatningssøgsmål skal indgives, hvis ikke rettigheden skal mistes, inden for en periode på to år regnet fra datoen for ankomsten på destinationen eller fra den dato, hvor flyet efter planen skulle ankomme, eller fra den dato, hvor Transporten blev stoppet. Metoden til beregning af begrænsningsperioden bestemmes af loven for den Domstol, som søgsmålet indbringes for.

20.3 Krav og Søgsmål skal fremsendes skriftligt
ALLE KRAV ELLER SØGSMÅL ANFØRT I ARTIKEL 20 SKAL FREMSENDES SKRIFTLIGT INDEN FOR DE ANFØRTE TIDSGRÆNSER.

Artikel 1 - 5
Artikel 6 - 10
Artikel 11 - 15