Artikel 1 - 5

Artikel 1 til 5 i vores generelle betingelser for transport af passagerer og bagage.

ARTIKEL 1: DEFINITIONER

Inden for disse bestemmelser og bortset fra som anført ellers heri bruges følgende begreber med den nedenfor angivne betydning:

Faktisk flyselskab (eller Fungerende Flyselskab)
betyder det flyselskab, der faktisk udfører flyvningen.

Administrationsgebyrer betyder opkrævede gebyrer, hvor det er relevant, hos Passageren af Flyselskabet og/eller dets Autoriserede Agent, såsom, men ikke begrænset til som vederlag for ændringen, ("Ændringsgebyrer"),genudstedelse ("Genudstedelsesgebyrer") eller ("Refusionsgebyrer") for en Billet. Passageren skal informeres af Flyselskabet om beløbet for de relevante Administrationsgebyrer inden afslutning af Reservationen.

Aftalt Mellemlandingssted betyder et planlagt stop foretaget af Flyselskabet, som ligger mellem Afgangsstedet og Ankomststedet som anført i Tidsplanerne.

Lufttransport (eller Luftrejse) betyder transport af en Passager og dennes Bagage på et fly.

Artikel betyder en artikel i nærværende Generelle bestemmelser for Transport.

Autoriseret Agent betyder et individ eller en juridisk enhed med fuldmagt fra Flyselskabet til at repræsentere Flyselskabet i forbindelse med salg af Flybilletter på Flyselskabets rutenet eller på et andet Flyselskabs rutenet, hvis agenten har fuldmagt til det.

Bagage betyder både Check-in-bagage og Bagage, der Ikke Checkes Ind, medmindre andet er anført.

Tilladt bagagemængde betyder den maksimale tilladte bagagemængde (udtrykt i antal og/eller vægt og/eller dimensioner), evt. fastsat af Flyselskabet, samt hvormed hver Passager kan rejse, uanset om det sker til gengæld for betaling, afhængigt af bestemmelser for billetten.

Bagagekvittering betyder den del af Identifikationstalonen, der er udstedt til Passageren af Flyselskabet vedrørende Transporten af Check-in-bagage.

Bagagemærke betyder den del af Identifikationstalonen, som er placeret på Check-in-bagagen.

Begunstiget betyder Passageren eller enhver person, som kan kræve erstatning for eller på vegne af Passageren i overensstemmelse med gældende lov.

Kabinebagage (se Bagage, der ikke er checket ind)

Flyselskab betyder KLM og/eller et andet flyselskab, hvis Flyselskabskode fremgår på Billetten eller på en Tillægsbillet.

Charteraftale betyder den proces, hvormed det Flyselskab, som har indgået en transportaftale med Passageren ("Kontraherende Flyselskab") gav et andet flyselskab ("Faktisk Flyselskab") ansvaret for at udføre hele eller en del af Flytransporten i underentreprise. Det betyder også den proces, hvormed en anden part, som har indgået kontrakt med Passageren (fx en rejsearrangør), betror Flyselskabet at udføre hele eller en del af Lufttransporten i forbindelse med pakkerejser, pakkeferier og pakketure, herunder Direktiv 90/314/EØF. Det "Kontraherende flyselskab" er i denne henseende befragteren eller rejsearrangøren, der som hovedansvarlig indgår en aftale om transport med Passageren eller en anden person.

Charterbillet betyder en billet, i elektronisk eller anden form, som er udstedt i henhold til en Charteraftale.

Check-in-bagage betyder Bagage, som Flyselskabet har taget imod, og for hvilken der er udstedt en Identifikationstalon.

Check-in-frist betyder den tidsfrist før hvilken Passagererne skal have ordnet deres check-in-formaliteter og have modtaget deres boardingkort, samt hvor relevant, Bagagekvittering skal have været udstedt ved check-in-skranke i overensstemmelse med Artikel 10.2

Code Share (se Code Share-flyvning)

Code Share-flyvning betyder en flyvning udført af et Flyselskab, som enten kan være det Flyselskab, som Passageren indgik en Transportaftale med ("Kontrahenten" eller et "Kontraherende Flyselskab") eller et andet flyselskab, som udfører flyvningen (det Faktiske flyselskab), hvormed Kontrahenten har forbundet sin Flyselskabskode.

Forbindelsesbillet betyder en billet, hvis udstedelse anses for nødvendig pga. det store antal Kuponer til en primær billet.

Nødplan for langvarige forsinkelser på forplads
betyder nødplan vedtaget af Flyselskabet i tilfælde af betydelig forsinkelse af flyet på forpladsen i en lufthavn i amerikansk territorium, som beskrevet af U.S. Department of Transportation (DOT).

Kontrakt om Transport betyder de til Billetten tilknyttede erklæringer og bestemmelser, identificeret som sådanne og omfattende disse Generelle bestemmelser for Transport samt meddelelser til Passagerer.

Kontrahent eller kontraktmæssigt flyselskab betyder det flyselskab, som Passageren har indgået en transportaftale med, og hvis flyselskabskode fremgår af billetten.

Konvention betyder, alt efter tilfældet:
(a) Konventionen for sammenlægning af visse regler om international lufttransport,
underskrevet i Warszawa den 12. oktober 1929.
(b) Haag-protokollen af 28. september 1955, som var en ændring af Warszawa-konventionen.
(c) Guadalajara-tillægskonventionen af 18. september 1961.
(d) Montreal-protokol 1, 2 og 4 (1975), som var en ændring af Warszawa-konventionen.
(e) En kombination af ovenfor nævnte Konventioner og Protokoller.
(f) Konventionen for sammenlægning af visse regler om international lufttransport, underskrevet i Montreal den 28. maj 1999.

Kupon betyder en Flykupon eller en Elektronisk Kupon med navnet på den Passager, som skal foretage flyvningen, der er identificeret på kuponen.

Skade omfatter dødsfald, personskade på en Passager, forsinkelse, tab, delvist tab eller anden Skade, der opstår som følge af eller i forbindelse med Transport eller andre tilknyttede services udført af Flyselskabet.

Dage betyder kalenderdage, som omfatter alle ugens syv dage, dog således forstået, at man ved meddelelser ikke medregner den dag, hvor meddelelsen sendes, og således, at man ved bestemmelse af en Billets gyldighed ikke medregner den dag, hvor Billetten er udstedt, eller dagen for flyafgangen.

Afvist Boarding afvisning af en Passager til at foretage en flyvning, selvom Passageren er mødt op inden boarding i overensstemmelse med artikel 3, paragraf 2 af EF-forordning 261/2004, uden at denne boardingafvisning baseres på rimelige årsager, der har at gøre med årsager vedrørende helbred, sikkerhed eller tilstrækkelig rejsedokumentation.

Flyselskabskode betyder den, af IATA, udstedte kode, der identificerer hvert flyselskab, som er medlem af denne sammenslutning, og består af to eller flere alfabetiske, numeriske eller alfanumeriske tegn og er anført på Billetten.

Elektronisk Kupon betyder en elektronisk Flykupon eller et andet dokument, af samme værdi, som opbevares i digitalt format i Flyselskabets computerbaserede reservationssystemer.

Elektronisk Billet betyder den Billet, der gemmes af Flyselskabet eller på dets foranledning af et computerbaseret reservationssystem, og som er dokumenteret via Rejseoversigten (også kaldet Rejseplan og Kvittering), udstedt af Flyselskabet eller i dets navn, den elektroniske Flykupon eller et andet dokument, af samme værdi.

Billetpriser betyder billetpriser, takster, afgifter, omkostninger for en rejse, der opkræves Passageren for en specificeret reservationsklasse, for givne ruter, samt, hvor relevant, flyvninger og datoer og tilsvarende regler for billetpriser.

Billetpris Eksklusive Skat betyder den billetpris, der opkræves Passageren, eksklusive skatter og udstedelsesgebyrer.

Billetpris Inklusive Skat betyder Nettopris plus Skat.

Flykupon betyder den del af Billetten, hvor teksten "valid for carriage" fremgår, eller (for Elektroniske Billetter) den Elektroniske Kupon, som angiver nøjagtigt, hvilke punkter Passageren skal transporteres imellem.

Force Majeure betyder ekstraordinære omstændigheder, som ikke kunne være undgået trods iagttagelse af fornøden omhu inden for rimelighedens grænser.

General Conditions of Carriage (Betingelser for transport) betyder disse generelle betingelser for transport.

IATA (International Air Transport Association)
står for International Air Transport Association (Den Internationale Luftfartssammenslutning), oprettet i april 1945 i Montreal, som har til formål at fremme udvikling af sikker, regelmæssig og økonomisk flytransport og at fremme flyservices og undersøge dertil relaterede problemer.

Identifikationsformular betyder et mærke (en tag) udstedt af Flyselskabet med det ene formål at identificere Check-in-bagage, og det inkluderer en talon, der er fastgjort til bagagen ("Bagagemærkat") og en talon, der udstedes til Passageren til identifikation af bagagen ("Bagage Check").

Indenrigsflyvning betyder en flyvning, hvor afgangs- og ankomstbyen er i den samme Stat, inden for et territorium.

International Air Transport Associations (IATA) Internationale Aftaler (IIA og MIA)
betyder aftalerne mellem flyselskaber om flyselskabers ansvar, som blev underskrevet den 31. oktober 1995 i Kuala Lumpur (IIA) og den 3. april 1996 i Montreal (MIA), og som gælder for flyselskaber, der har været medlem af International Air Transport Association (se IATA) siden den 1. april 1997, og som falder ind under de internationale retskilders juridiske anvendelsesområde om flyselskabers erstatningsansvar nævnt under punkt (a) til (d) under "Konvention", som er defineret nedenfor.

Internationalt Fly betyder, som defineret i Konventionen, en flyvning, hvor Afgangsstedet og Ankomststedet og eventuelt Opholdsstedet er inden for minimum to Stater, som er parter i Konventionen, uagtet Aftalte Mellemlandingssteder eller flyskift, eller inden for en enkelt Stat, hvis der er planlagt en Mellemlanding i en anden Stat, uanset om den anden Stat er part i Konventionen.

Udstedelsesgebyrer (eller billetgebyrer) betyder opkrævede gebyrer, hvor dette er relevant, hos Passageren eller Flyselskabet eller dets Autoriserede agent til gengæld for udstedelse af en billet. Beløbet for nævnte gebyrer fastsættes ved udstedelsen af Billetten (Flyselskabet for den Autoriserede agent) som relevant. Udstedelsesgebyrerne, som opkræves af KLM, er tilgængelige hos Flyselskabet og på KLM's hjemmeside.

Rejseplan og Kvittering (se Rejseoversigt)

KLM betyder aktieselskabet Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. med hovedsæde i Holland og med sit vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor i (1182 GP) Amstelveen, Holland, på Amsterdamseweg 55, registreret under nr. 33014286 i industri- og handelskammerets handelsregister, Amsterdam, Holland.

KLM Hjemmeside betyder hjemmesiden www.klm.com .

Pakkerejse har samme betydning som "Pakke", som anført i Direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, pakkeferier og pakketure.

Passager betyder en person, bortset fra besætningsmedlemmer, der transporteres eller skal transporteres, og som er i besiddelse af en Billet.

Passagerkupon betyder den del af Billetten, udstedt af Flyselskabet eller i dets navn, der er markeret således, og som Passageren skal beholde.

Bevægelseshæmmet Passager betyder en person, hvis bevægelighed er nedsat i forbindelse med benyttelsen af transportmidler på grund af et fysisk handicap (sensorisk eller bevægelsesmæssigt, permanent eller midlertidigt), mentalt handicap, alder, eller som har nedsat funktionsevne af andre årsager, og hvis situation kræver særlig opmærksomhed og tilpasning efter personens behov af services, som alle Passagerer har adgang til.

Kæledyr betyder et kæledyr i kabinen eller lastrum, som rejser med en Passager, som enten er ejeren eller en person, der har ansvaret på vegne af ejeren på rejsen.

Afgangssted betyder det afgangspunkt, hvorfra rejsen oprindeligt starter som angivet på Billetten (f.eks. lufthavn, togstation eller et andet afgangspunkt angivet på Billetten).

Ankomststed betyder det ankomstpunkt, hvor passageren når frem til den endelige destination, som er angivet på Billetten (f.eks. lufthavn, togstation eller et andet ankomstpunkt angivet på Billetten).

Reservation betyder en anmodning om transport fra en Passager registreret af Flyselskabet eller dets Autoriserede agent.

Tidsplaner eller Tidsindikatorer betyder listen over afgangs- og ankomsttider for flyene som angivet i de tidsvejledninger, som Flyselskabet udgiver, eller som udgives under dets myndighed, eller som bringes til offentlighedens kundskab elektronisk.

Tidsindikatorer (se Tidsplaner)

Erklæring om Særlig Interesse betyder en erklæring, som Passageren kan fremsætte ved overdragelse af Bagage til check-in, som angiver en værdi, der er højere end den af Konventionen fastsatte erstatningsgrænse, mod betaling af et tillægsgebyr.

Særlig Trækningsrettighed (SDR) betyder Den Internationale Valutafonds (IMF) regningsenhed, hvis værdi jævnligt defineres af IMF på baggrund af listepriser for flere referencevalutaer.

Stopovers betyder de punkter, med undtagelse af Afgangsstedet og Ankomststedet, som er angivet på Billetten eller nævnt i Tidsplanerne som planlagte mellemlandingssteder i Passagerens rejseplan.

Skatter betyder gebyrer, skatter og afgifter, der pålægges af regeringer, en lufthavnsoperatør eller en anden myndighed, som defineret i Artikel 4 nedenfor.

Billet betyder et dokument, som kan være en Bagagekvittering eller en identifikationsformular til Check-in-bagage eller tilsvarende i papirløs form, herunder elektronisk, som er udstedt eller autoriseret af Flyselskabet eller dets Autoriserede Agent. Billetten er bevis for Kontrakten om Transport, herunder Flykuponerne, Passagerkuponerne, meddelelser til Passagerer og inkorporerer disse Generelle bestemmelser for Transport.

Rejseoversigt (eller også Rejseplan og Kvittering) betyder et eller flere dokumenter, som Flyselskabet udsteder til Passageren, der bekræfter udstedelsen af en Elektronisk Billet med dennes navn, flyinformation og meddelelser til Passagerer.

Bagage, der Ikke Checkes Ind, eller "Kabinebagage"
betyder al Bagage, herunder personlige artikler, som ikke er Check-in-bagage. Denne Bagage, der Ikke Checkes Ind, bliver hos Passageren.

ARTIKEL 2: ANVENDELSESOMRÅDE

2.1 Generelle bestemmelser
(a) Bortset fra som anført i paragraf 2.2 og Artikel 2.4 nedenfor gælder de Generelle bestemmelser for Transport for alle flyvninger, eller dele af flyvninger, hvor KLM’s Flyselskabskode fremgår i rubrikken "Flyselskab" på Billetten eller på den tilsvarende Kupon.
(b) Disse Generelle bestemmelser for Transport gælder også for gratis transport eller transport til nedsat pris, medmindre andet er anført i Kontrakten om Transport eller i et andet kontraktdokument, der forbinder KLM med Passageren.
(c) Al Transport er underlagt de Generelle bestemmelser for Transport og Flyselskabets gældende Billetpriser på tidspunktet for Passagerens reservation.
(d) Disse Generelle bestemmelser for Transport er udarbejdet i henhold til Montreal-konventionen af 28. maj 1999 og gældende europæisk lovgivning.
(e) Disse Generelle bestemmelser for Transport er tilgængelige hos KLM og dets Autoriserede agent og kan tilgås på KLM's hjemmeside.

2.2 Charter og Code Shares
(a) Visse flyvninger tilvejebragt af Flyselskabet er underlagt en Charteraftale eller en Code Share-aftale.
(b) Passageren informeres om identiteten af det Faktiske flyselskab på det tidspunkt, hvor transportaftalen indgås. Efter indgåelsen af Transportaftalen, kan et andet Flyselskab end det, der er anført på Billetten, udføre den omtalte Lufttransport, og Passageren skal informeres om identiteten på det Faktiske flyselskab, når dette kendes. Passageren skal i alle tilfælde senest informeres under check-in, eller i tilfælde af en forbindelse uden forudgående check-in inden ombordstigning i overensstemmelse med gældende regler.

2.3 Nødplan for langvarige forsinkelser på forplads
Nødplanen for langvarige forsinkelser på forplads, der gælder i USA, er for det Flyselskab, der faktisk udfører flyvningen (Faktisk flyselskab).

2.4 Lovgivningens forrang
Disse Generelle bestemmelser for Transport gælder i den udstrækning, at de ikke strid imod gældende Konventioner, Regler, love og lovmæssige krav eller regler for offentlig orden, hvor disse love eller regler har forrang. Enhver ugyldiggørelse af en eller flere bestemmelser i disse Generelle bestemmelser for Transport har ingen indvirkning på gyldigheden af andre bestemmelser, bortset fra hvor Transportaftalen ikke fortsat kan finde anvendelse uden den bestemmelse, der er blevet erklæret ugyldig og uden virkning.

ARTIKEL 3: BILLETTER

3.1 Generelle bestemmelser
(a) Billetten dokumenterer, indtil det modsatte er bevist, eksistensen og indgåelsen af samt indholdet i Kontrakten om Transport mellem Flyselskabet og Passageren, hvis navn fremgår af Billetten.
(b) Transport ydes kun til den Passager, hvis navn fremgår af Billetten. Flyselskabet forbeholder sig ret til at kontrollere Passagerens legitimationspapirer. Passagerer skal derfor kunne give Flyselskabet bevis for deres identitet, samt identiteten for dem, de er ansvarlige for, på ethvert tidspunkt under rejsen.
(c) Billetter må ikke overføres, med forbehold for gældende lovgivning, navnlig regler og forskrifter vedrørende pakkerejser. Hvis en anden person end Passageren, hvis navn fremgår af Billetten, fremviser en Billet til Transport eller med henblik på at få en refundering, og Flyselskabet i god tro transporterer eller foretager en refundering til den person, som fremviser Billetten, og det senere fastlægges, at personen ikke er den Passager, hvis navn fremgår af Billetten, vil Flyselskabet ikke være forpligtet til at transportere Passageren eller yde refundering til Passageren, og Flyselskabet har ingen forpligtelse eller ansvar overfor Passageren.
(d) For visse Billetter, som sælges til specifikke priser, ydes der ingen eller kun delvis refundering. Det er Passagerens ansvar ved reservationen at konsultere gældende bestemmelser vedrørende brugen af Billetten, og om nødvendigt at tegne passende forsikring, alt efter tilfældet, med henblik på at dække tilknyttede risici.
(e) Eftersom Billetten er underlagt ufravigelige, formelle bestemmelser, vil Billetten altid tilhøre det udstedende Flyselskab.
(f) Bortset fra ved brug af Elektroniske Billetter har Passagerer kun krav på transport, hvis de kan fremvise en gyldig Billet med den Kupon, der svarer til den pågældende flyvning, og alle andre ubrugte Kuponer samt Passagerkuponen. Derudover er Billetter, som er ødelagt eller er blevet ændret af en anden end Flyselskabet eller en af dets Autoriserede Agenter, ikke gyldige til Transport. Når det gælder Elektroniske Billetter, har Passagerer kun krav på flytransport, hvis de kan dokumentere deres identitet og fremvise en gyldig Elektronisk Billet udstedt i deres navn.
(g) I det tilfælde, at Billetten (eller en del af den) mistes, eller der ikke kan fremvises en Billet med Passagerens Kupon og alle ubrugte Flykuponer, erstatter Flyselskabet på Passagerens anmodning hele Billetten eller en del af den. Erstatningen vil være i form af en nyligt udstedt Billet, forudsat at der på anmodningstidspunktet foreligger bevis for, at der var udstedt en gyldig Billet til de pågældende flyvninger. Flyselskaber, som genudsteder Billetten skal opkræve Administrationsgebyrer hos Passageren for genudstedelse af Billetten, medmindre tabet eller skaden skyldtes uagtsomhed fra det udstedende Flyselskab eller dets Autoriserede Agent. Hvis der ikke tilvejebringes bevis fra Passageren om, at der var udstedt en gyldig Billet for de pågældende flyvninger, kan det Flyselskab, der genudsteder Billetten kræve, at Passageren betaler den fulde pris, inklusive skat, for den nye Billet. Denne betaling refunderes, når Flyselskabet har bevis for, at den mistede eller ødelagte Billet ikke blev brugt i løbet af Billettens gyldighedsperiode, eller hvis Passageren, inden for denne periode, finder den originale Billet og afleverer den til Flyselskabet, med forbehold for rimelige administrationsgebyrer som nævnt ovenfor.
(h) Det er Passagerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at Billetten ikke mistes eller stjæles.
(i) Hvis en passager drager fordel af en prisnedsættelse eller en pris, som er underlagt specifikke bestemmelser, skal Passageren til enhver tid under rejsen være i stand til overfor Flyselskabets funktionærer eller agenter at fremvise relevante, supplerende dokumenter, der dokumenterer tildelingen af denne specifikke pris og at dokumentere gyldigheden deraf. Undladelse heraf vil der blive foretaget en justering af prisen, som svarer til forskellen mellem prisen inklusive den oprindeligt betalte skat og billetten inklusive skat, som Passageren skulle have betalt, eller Passageren vil ikke få tilladelse til at gå ombord i flyet.

3.2 Gyldighedsperiode
(a) Bortset fra som anført på Billetten eller i disse Generelle bestemmelser for Transport, og bortset fra Billetpriser, som påvirker en Billets gyldighedsperiode, som anført på Billetten, er en Billet gyldig til Transport enten:

  • I ét år fra udstedelsesdatoen
  • I ét år fra brug af den første Kupon, forudsat at en sådan brug sker inden for ét år fra Billettens udstedelse.

(b) Hvis en Passager er, som er i besiddelse af en gyldig Billet, er forhindret i at rejse inden for Billettens gyldighedsperiode, udelukkende fordi Flyselskabet, når Passageren anmoder om en Reservation på et fly, ikke kan bekræfte Passagerens ønskede Reservation:

  • skal enten Billettens gyldighed forlænges til den første tilgængelige flyvning;
  • eller Billettens pris inklusive Skat skal refunderes i henhold til bestemmelserne i Artikel 14 (Refunderinger) nedenfor;
  • eller Passageren skal acceptere en tilsvarende justering af prisen.
(c) Hvis en Passager efter påbegyndt rejse er forhindret i at fortsætte rejsen inden for Billettens gyldighedsperiode på grund af helbredsmæssige årsager, vil Flyselskabet forlænge Billettens gyldighed indtil den dato, hvor Passageren igen kan rejse, eller hvis det sker senere, indtil datoen for den første tilgængelige flyvning efter fremvisning af en relevant lægeerklæring med angivelse af de helbredsmæssige årsager, der forhindrede Passageren i at fortsætte sin rejse, og med forbehold for at disse helbredsmæssige årsager ikke var kendt, da Reservationen blev foretaget. Denne forlængelse starter først på det tidspunkt, hvor rejsen blev afbrudt, og er gyldig til Transport på den klasse, der oprindelig er betalt for. Billettens gyldighed forlænges højst med tre måneder fra den dato, der er anført på lægeerklæringen. På samme måde og med forbehold for overholdelse af bestemmelserne for bevis ovenfor, kan Flyselskabet efter anmodning forlænge gyldigheden af Billetterne tilhørende den nærmeste familie, som ledsagede Passageren, da helbredsmæssige problemer gjorde, at Passageren måtte afbryde sin rejse.
(d) I tilfælde af en Passagers dødsfald under en rejse, kan Billetterne tilhørende de personer, der ledsager den afdøde Passager, efter skriftlig anmodning fra sådanne Passagerer ændres, enten ved at kravet om minimumsophold frafaldes, eller ved at Billetternes gyldighed forlænges. I tilfælde af dødsfald i den nærmeste familie til en Passager, som har påbegyndt sin rejse, kan gyldigheden af Passagerens Billet og Billetterne tilhørende dennes nærmeste familie, som rejser sammen med Passageren, ændres på samme måde. Enhver ændring nævnt ovenfor må kun laves efter modtagelse af en gyldig dødsattest. Den ovenfor nævnte forlængelse kan kun begynde ved det punkt, hvor rejsen blev afbrudt og vil være gyldig til transport i den klasse, som billetten inklusive skat er betalt for. Eventuel forlængelse kan ikke overskride femogfyrre (45) dage fra datoen for dødsfaldet.

3.3 Force Majeure gjort gældende af en Passager
Hvis en Passager har en Billet, som beskrevet i Artikel 3.1 (d) ovenfor, som denne ikke har brugt helt eller delvist af årsager, der vedrører Force Majeure, skal Flyselskabet give Passageren en kreditkupon, der svarer til Billetprisen inklusive skat for dennes ikke-refunderbare og/eller ikke ændringsberettigede billet, som er gyldig i et år til anvendelse til en efterfølgende rejse på Flyselskabets flyvninger, samt med forbehold af gældende Administrationsgebyrer, forudsat at Passageren så hurtigt som muligt og i alle tilfælde inden datoen for flyvningen oplyser Flyselskabet om årsagerne til Force Majeure og tilvejebringer bevis herfor.

3.4 Flykuponrækkefølge og brugen af denne
(a) Billetprisen, inklusive skat, som er fastsat på grundlag af oplysningerne, de nævnte flyvedatoer og ruter på Billetten, svarer til et Afgangssted og et Destinationssted via et Stopover, som blev planlagt, da Billetten blev købt og er en integreret del af Kontrakten om Transport. Billetprisen som gælder for Billettens udstedelsesdato, er kun gyldig for en Billet, der anvendes fuldt ud og i Kuponernes rækkefølge, for den anførte rejse og på de anførte datoer.
(b) Enhver ikke-overensstemmende anvendelse, som Passageren gør (for eksempel, hvis han ikke bruger den første Kupon, eller hvis Kuponerne ikke bruges i den rækkefølge, som de blev udstedt i), der bemærkes på rejsedagen, vil resultere i en forpligtelse til at betale et ekstra fast gebyr i lufthavnen, der beløber sig til: 125 € på korte flyvninger inden for det franske moderland og Corsica, 250 € for en flyvning inden for Europa på Economy, 500 € for en flyvning inden for Europa på Business, 500 € for en Economy eller Premium Economy interkontinental flyvning, 1.500 € for en Business interkontinental flyvning og 3.000 € for en Air France La Première interkontinental flyvning (eller tilsvarende i lokal valuta).
(d) Hvis Passageren ikke bruger alle sine Flykuponer og afbryder sin rejse før tid, vil Passageren blive pålagt at betale et fast beløb på 275 EUR i Schiphol Airport og i Charles de Gaulle (Paris) for at kunne få udleveret sin Check-in Bagage.

3.5 Ændringer Anmodet af en Passager
Ændringer, som Passageren ønsker at foretage, er med forbehold af bestemmelserne for billetpriser, som vedrører billetten og til betalingen af gældende Administrationsomkostninger.

3.6 Identifikation af Flyselskabet
Flyselskabets identifikation kan fremgå som en forkortelse på Billetten i form af dets Flyselskabskode (om anført i Artikel 1). Flyselskabets adresse anses for at være adressen på et af dets kontorer eller dets hjemsted.

ARTIKEL 4: BILLETPRISER, GEBYRER, SKATTER OG AFGIFTER

4.1 Billetpriser
Medmindre andet er anført, gælder Billetpriser udelukkende for Transport fra lufthavnen på Afgangsstedet til lufthavnen på Ankomststedet. Billetpriser er eksklusive landtransport mellem lufthavne og mellem lufthavne og byterminaler. Billetprisen beregnes i overensstemmelse med de gældende Billetpriser på Reservationsdatoen, til en rejse på de datoer og for den rejseplan, der er anført på Billetten. Ændringer i rejseplanen eller af rejsedatoen kan have indflydelse på den gældende Billetpris.
De gældende Billetpriser er de priser, der er offentliggjort eller beregnet af Flyselskabet, i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for Billetpriser for de flyvninger, der er anført på Billetten fra Afgangsstedet til Ankomststedet, for den relevante rejseklasse på Billettens Reservationsdato.
Ved Reservationen skal Passageren oplyses om Billetprisen inklusive skat og Udstedelsesgebyrer, samt den samlede Pris på billetten (bestående af Billetprisen inklusive skat og Udstedelsesgebyrer).

4.2 Gebyrer, afgifter, skatter og takster
Alle gebyrer, skatter, afgifter eller takster pålagt af regeringer, andre myndigheder, lufthavnsoperatøren eller af Flyselskabet skal betales af Passageren. Når Passagerer reserverer deres Billet, skal de, i det omfang, det er muligt, informeres om disse gebyrer, skatter, afgifter eller takster, som i de fleste tilfælde fremgår særskilt på Billetten.
Disse gebyrer, skatter, afgifter eller takster kan pålægges eller forhøjes af en regering, anden myndighed eller en lufthavnsoperatør efter Reservation af Billetten. I det tilfælde skal Passageren betale det tilsvarende beløb. Omvendt, hvis gebyrerne, skatterne, afgifterne eller taksterne nedsættes eller ophæves, kan Passageren få beløbene refunderet eller annulleret. Så snart en Passager har betalt og modtaget en Billet, så vil førnævnte gebyrer, skatter og afgifter ikke blive opkrævet eller fratrukket.

4.3 Udstedelsesgebyrer, der opkræves af Flyselskabet
Passageren kan blive opkrævet Udstedelsesgebyrer som modydelse for udstedelse af en Billet. Udstedelsesgebyrer varierer afhængigt af rejsens type, Prisen og Billettens distributionskanal. Disse Udstedelsesgebyrer lægges til Prisen inklusive skat. Udstedelsesgebyrerne, som opkræves af Flyselskabet, hvor relevant, refunderes ikke, bortset fra hvis en Billet annulleres som følge af en fejl hos Flyselskabet.
Passageren informeres om beløbet for Udstedelsesgebyrer, som vil blive opkrævet af Flyselskabet, inden Reservationens afslutning.
De eventuelle Udstedelsesgebyrer, som opkræves af KLM, er tilgængelige hos Flyselskabet og på KLM's hjemmeside.

4.4 Betalingsvaluta
Billetpriser eksklusive skat, Skatter, Udstedelsesgebyrer og Administrationsgebyrer skal betales i den valuta, der anvendes i det land, hvor Billetten er købt, medmindre en anden valuta er angivet af Flyselskabet eller dets Autoriserede Agent på købstidspunktet eller forinden (f.eks. fordi den lokale valuta ikke er konvertibel).
Flyselskabet kan desuden efter eget skøn acceptere betaling i en anden valuta.

ARTIKEL 5: RESERVATIONER

5.1 Generelle bestemmelser
Reservationer vil kun blive bekræftet, når de er registreret i Flyselskabets computerbaserede reservationssystem. Flyselskabet skal på Passagerens anmodning tilvejebringe en bekræftelse af Reservationen.

5.2 Reservationskrav
Visse Billetpriser kan være underlagt bestemmelser, som begrænser eller ikke tillader ændring eller annullering af Reservationer. Hvis en Passager ikke har betalt hele det skyldige beløb for Billetten inden for den fastsatte betalingsfrist angivet af Flyselskabet eller dets Autoriserede Agent, har Flyselskabet ret til at annullere Reservationen uden varsel og tildele pladsen til en anden Passager uden yderligere forpligtelse over for den relevante Passager, som ikke havde betalt og uden noget ansvar fra Flyselskabets side.

5.3 Pladstildeling
Flyselskabet vil inden for rimelighedens grænser bestræbe sig på at imødekomme pladsanmodninger, men kan ikke garantere, at Passageren kan få en bestemt plads, heller ikke selvom Reservationen er bekræftet for en bestemt plads. Flyselskabet forbeholder sig ret til at ændre pladstildelingen når som helst, selv efter boarding af flyet, af drifts- eller sikkerhedsmæssige grunde, eller af Force Majeure-grunde.

5.4 Service om bord
Flyselskabet skal gøre alle rimelige bestræbelser på at opfylde Passagerernes krav vedrørende den service, der ydes om bord på flyet, især drikkevarer, særlige måltider, film, pladser osv. Flyselskabet kan imidlertid ikke holdes ansvarligt, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med drift, sikkerhed eller årsager, der ligger uden for Flyselskabets kontrol, for ikke at tilvejebringe egnet service, selv hvis denne service blev bekræftet på tidspunktet for Reservationen.

5.5 Flytype
Den flytype, der er angivet til Passageren på tidspunktet for Billetreservationen, gives efterfølgende kun til information. Det kan af hensyn til sikkerhed og årsager, der ligger uden for Flyselskabets kontrol eller driftsbegrænsninger, blive nødvendigt, at Flyselskabet ændrer flytype uden ansvar.

Artikel 6 - 10
Artikel 11 - 15
Artikel 16 - 20