Artikel 6 - 10

Artikel 6 til 10 i vores generelle betingelser for Transport af Passagerer og Bagage.

ARTIKEL 6: PERSONLIGE DATA

6.1 Passagerer skal tilvejebringe Flyselskabet, eller dets Autoriserede Agent, deres personlige oplysninger med henblik på at foretage en Reservation, opnå supplerende ydelser, lette immigrationsformaliteter og indrejse i en stats område. De personlige oplysninger, der gives til Flyselskabet i forbindelse med indgåelse og udførelse af Kontrakten om Transport, kan være underlagt databehandling. Alle personlige oplysninger indsamles og behandles i overensstemmelse med den hollandske databeskyttelseslov (Wet Bescherming Persoonsgegevens) baseret på EU Direktiv 95/46/EF.

6.2 Oplysninger, der tilvejebringes af Passagererne, anvendes primært med henblik på (i) Reservation og køb af deres Billet, (ii) tilvejebringelse af specifikke ydelser i forbindelse med transportservice, (iii) opsøgende arbejde, fastholdelse, vejledning og kommercielle oplysninger, og (iv) udførelse af statistiske undersøgelser. De kan også blive anvendt med det formål at lette udførelsen af administrative formaliteter vedrørende immigration og indrejse i et område, forhindring af manglende betaling og bekæmpelse af svig, samt garanti for sikkerheden ved flyvninger.

6.3 Passagerer oplyses om, at enhver hændelse, der indtrådte under udførelsen af Kontrakten om Transport, som eventuelt kunne bringe flysikkerheden i fare, vil blive registreret i et computerbaseret system, og vil måske blive oplyst til de relevante statslige myndigheder.
Passagerer oplyses om og accepterer, at tilvejebringelsen af visse specifikke ekstra ydelser, som fx særlige måltider og/eller lægehjælp, kan kræve, at Flyselskabet registrerer det i sine databasedata, som sandsynligvis hører ind under artikel 16 i den hollandske lov om beskyttelse af personlige data. Disse data anvendes kun til de specifikke, ekstra ydelser, som Passageren anmoder om.

6.4 De indsamlede data kan blive gjort tilgængelige for Flyselskabets autoriserede personale eller dets partners (Autoriserede Agenter, Flyselskaber som defineret i Artikel 1 ovenfor, osv.) eller for leverandører af ekstra ydelser, som en del af opfyldelsen af de ovenfor nævnte anmodede ydelser.

6.5 I overensstemmelse med gældende love og regler, både i Holland og internationalt, er Flyselskabet også af og til forpligtet til at gøre personlige data tilgængelige for autoriserede hollandske eller udenlandske myndigheder (fx toldvæsenet, politiet, immigration osv.) især med det formål at forhindre og bekæmpe terror og andre forbrydelser.
Det er anført, at nogle af de ovenfor nævnte modtagere kan være baserede uden for EU og have adgang til nogle eller alle personlige data, der indsamles af Flyselskabet (efternavn, fornavn, pasnummer, rejseoplysninger osv.) af hensyn til udførelsen af Passagerens Transportaftale eller som følge af en specifik juridisk autorisation. Dataoverførsler, der udføres uden for EU, udføres i overensstemmelse med bestemmelserne, der er defineret i den hollandske lov om beskyttelse af personlige data.

6.6 I henhold til den hollandske lov om beskyttelse af personlige data, har Passagerer ret til adgang, til at rette, fjerne eller gøre indsigelse mod indsamlede data, der vedrører dem selv. Disse rettigheder udøves ved at sende et brev til følgende adresse: KLM Privacy Office – AMSPI, P.O. Box 7700, 1117ZL Schiphol, Holland.

6.7 Med forbehold af ikraftværende regler, forbeholder Flyselskabet sig ret til at anvende Passagerens data i henhold til de bestemmelser og til de formål, der er anført i denne Artikel. Der findes mere information om behandling af personlige data af KLM Royal Dutch Airlines i Privatlivspolitikken på www.klm.com.

6.8 Medmindre passagerer gør indsigelse på det tidspunkt, hvor deres data indsamles eller skriftligt til førnævnte adresse, forbeholder Flyselskabet sig ret til at anvende Passagerens data eller til at videregive dem til sine partnere for at kunne sende Passageren relevante kommercielle tilbud.

6.9 Hvor det kræves af loven (elektronisk markedsføring), må en Passagers data ikke anvendes til markedsføringsformål af Flyselskabet eller dets partnere, medmindre Passageren har afgivet godkendelse til denne anvendelse ved levering af sine personlige data. Passageren kan efterfølgende gøre indsigelse mod, at dennes data anvendes til sådanne formål ved at sende et brev til den adresse, der er anført i Artikel 6.6.

6.10 Det er anført, at indsamling af visse personlige data er nødvendigt for at muliggøre Reservationen og for at opfylde Kontrakten om Transport. Passagerer kan udøve deres rettigheder til at gøre indsigelse mod indsamling og behandling af deres data, men skal informeres om, at dette kan resultere i annullering af flyvningen eller manglende mulighed for at modtage nogle af de specifikke, anmodede ekstra ydelser (fx særlige måltider osv.). Det anføres endvidere, at i overensstemmelse med gældende love og regler i Holland og internationalt, kan manglen på visse personlige oplysninger eller unøjagtighed i de leverede oplysninger føre til en beslutning om at afvise boarding eller indrejse i et udenlandsk område. Dette uden at Flyselskabet pådrager sig erstatningspligt som følge heraf.

ARTIKEL 7: SÆRLIG ASSISTANCE

7.1 Transport af uledsagede børn, Bevægelseshæmmede Passagerer og personer med sygdomme eller andre personer, som kræver særlig assistance kan være underlagt særlige bestemmelser. I visse situationer må transporten kun udføres med forbehold af Flyselskabets forudgående samtykke. Flyselskabet forbeholder sig ret til at kræve en lægeattest med hensyn til særlige lægelige forhold. Accept af gravide kvinder til transport kan være underlagt forudgående aftale med Flyselskabet. De særlige forhold, der vedrører transport af Passagerer, som omtalt i nærværende Artikel 7.1 er tilgængelige fra Flyselskabet og dets Autoriserede Agenter efter anmodning og på KLM's hjemmeside.

Det er tilrådeligt, at Passagererne oplyser Flyselskabet om deres funktionsnedsættelse eller ethvert behov for særlig assistance, når Reservationen foretages. Hvis der bliver fremsat en anmodning om særlig assistance efter Reservation eller i overensstemmelse med de gældende regler, mindre end 48 timer inden afrejse, vil Flyselskabet gøre alt, hvad der er muligt for at opfylde anmodningen ifølge de gældende regler, idet der tages særligt hensyn til tidsrammen og den specifikke art af den anmodede assistance. Hvis Passageren, når denne checker ind eller går om bord, kræver særlig assistance, hvorom der ikke er fremsat en anmodning i god tid og i overensstemmelse med denne Artikel, har Flyselskabet ret til at afvise Passageren ifølge Artikel 9 (o).

7.2 Hvis en Passager ønsker et særligt måltid, skal de forhøre sig om tilgængeligheden deraf ved foretagelse af Reservationen (og/eller ændring af en Reservation) eller inden for de tidsgrænser, der er offentliggjort af Flyselskaber til dette formål. I modsat fald kan Flyselskabet ikke garantere tilstedeværelsen af nævnte særlige måltid om bord på det omhandlede fly.

7.3 Hvis en Passager har en baggrund med sygdom eller en specifik sygdomstilstand, som kan blive påvirket af rejse i en trykkabine, anbefales det, at Passageren konsulterer en læge inden en flyvning, især en langdistance flyvning, samt tager alle nødvendige forholdsregler, så flyvningen kan finde sted uden nogen hændelser.

7.4 Hvis Passageren undlader at oplyse Flyselskabet om en sindslidelse eller fysisk sygdom, eller reduceret funktionsdygtighed i betydningen i Artikel 7.1, og hvis Flyselskabet i forbindelse med denne tilstand omdirigerer flyet til et ikke-planlagt destinationssted, er Flyselskabet berettiget til at inddrive rimelige omkostninger for omdirigeringen og andre relaterede omkostninger hos Passageren, medmindre dette er et tilfælde af Force Majeure hos Passageren.

ARTIKEL 8: CHECK-IN OG BOARDING

8.1 Check-in-frister varierer fra den ene lufthavn til den anden. Det er vigtigt, at Passagerer overholder disse Check-in-frister for at lette rejsen og undgå, at deres Reservationer annulleres. Flyselskabet eller dets Autoriserede Agent skal give Passagererne alle fornødne oplysninger om Check-in-fristen for deres første flyvning med Flyselskabet. Hvis Passagerens rejse omfatter efterfølgende flyvninger, er det Passagerens ansvar at kontroller, om de er i besiddelse af al information vedrørende Check-in-frister for disse flyvninger.

8.2 Passagererne skal møde op ved Flyselskabets check-in-skranke i tilstrækkelig god tid før flyvningen for at ordne alle nødvendige formaliteter for rejsen, og Passagererne skal under alle omstændigheder overholde Check-in fristen. Såfremt en Passager ikke overholder Check-in-fristen, eller hvis Passageren ikke fremviser alle dokumenter, der tillader dem at checke ind og derfor ikke vil være i stand til at rejse, kan Flyselskabet annullere Passagerens Reservation og den plads, der er reserveret til Passageren, uden at have yderligere forpligtelse over for den relevante Passager og uden ansvar på vegne af Flyselskabet.

8.3 Passagerer skal være til stede ved boarding-gaten før boarding-tiden, der angives ved check-in. Flyselskabet er berettiget til at annullere en Passagers Reservation og den plads, der er reserveret til Passageren, hvis Passageren ikke er til stede ved boarding-gaten senest på det angivne tidspunkt for boarding, uden at have yderligere forpligtelse over for den relevante Passager og uden nogen form for ansvar for Flyselskabet.

8.4 Flyselskabet er ikke på nogen måde ansvarlig, (herunder, uden begrænsning, ingen forpligtelse til at transportere eller betale en refundering), eller nogen form for erstatningspligt over for en Passager, som ikke har overholdt bestemmelserne i denne Artikel.

ARTIKEL 9: AFVISNING OG BEGRÆNSNING AF TRANSPORT

Flyselskabet har ret til at afvise at transportere Passagerer og deres Bagage, hvis et eller flere af følgende forhold indtræffer eller sandsynligvis vil indtræffe:
(a) Flyselskabet vurderer efter et rimeligt skøn, at en sådan handling er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, forordninger eller bekendtgørelser i en stat eller et land, der skal flyves fra, til eller over.
(b) Passageren har udtrykt sig på en sådan måde eller udvist en sådan adfærd, at der er (i) tvivl om sikkerheden og/eller (ii) Flyselskabet, dets besætning og/eller personale på jorden, dets fly/aktiver og/eller ejendom, dets ydelser (herunder ethvert loyalitetsprogram tilhørende Flyselskabet) eller dets Passagerer har lidt skade, enten direkte eller indirekte. En sådan tilkendegivelse eller adfærd omfatter brug af truende, groft eller krænkende sprog over for jordpersonale eller besætningsmedlemmer og Passagerer om at udsætte eller allerede have udsat en eller flere personer, gods eller selve flyet for fare (inklusive personer, der fremsætter falske bombetrusler).
(c) Passagerens fysiske eller psykiske tilstand, herunder hvis Passageren er påvirket af alkohol, narkotika eller medicin, kan skabe utilpashed, udgøre en fare eller risiko for ham/hende selv, de andre Passagerer, besætningsmedlemmer eller ejendom.
(d) Passageren er eller forekommer at være i ulovlig besiddelse af narkotika.
(e) Passageren har kompromitteret sikkerhed og/eller orden ved check-in til flyet eller, hvis der er tale om forbindelsesfly, under en tidligere flyvning, og Flyselskabet har grund til at tro, at en sådan opførsel kan gentage sig.
(f) Immigrations- og/eller toldmyndigheder og/eller en anden statslig myndighed har meddelt Flyselskabet (enten mundtligt eller skriftligt), at Passageren ikke har tilladelse til at rejse, og/eller Flyselskabet har meddelt Passageren (enten mundtligt eller skriftligt), at Flyselskabet ikke kan transportere Passageren på dennes flyrejser i en bestemt periode eller for altid. Dette omfatter situationer, hvor Flyselskabet har modtaget negativ rejseinformation vedrørende Passageren fra en sådan myndighed, f.eks. i tilfælde, hvor Passageren er mistænkt for (at have til hensigt) at smugle narkotika, og situationer, hvor myndighederne har meddelt Passageren skriftligt, at Flyselskabet ikke længere har pligt til at transportere Passageren på dets flyvninger.
(g) Flyselskabet har efter eget skøn besluttet ikke at transportere Passageren på sine fly i en bestemt periode som følge af Passagerens (kriminelle) dårlige opførsel over for Flyselskabet, dets besætning og/eller personale på jorden, dets fly/aktiver og/eller ejendom, dets ydelser (herunder ethvert loyalitetsprogram tilhørende Flyselskabet) eller dets Passagerer og har oplyst Passageren derom enten mundtligt eller skriftligt.
(h) Passageren har nægtet at gennemgå sikkerhedskontrollen, som anført især i Artikel 10.1.3 og 18.6 nedenfor, eller har nægtet at fremvise legitimation.
(i) Passageren er ikke i stand til at bevise, at han/hun er den person, der er anført i rubrikken "Passagernavn" på Billetten.
(j) Passageren (eller den person, der har betalt for Billetten) har ikke betalt den gældende Billetpris inklusive Skat og/eller alle gældende udstedelsesgebyrer og/eller Skatter.
(k) Passageren forekommer ikke at være i besiddelse af gyldige rejsedokumenter, forsøger eller har muligvis forsøgt at rejse ulovligt ind i et land, som han/hun eventuelt er på gennemrejse i, eller hvortil han/hun ikke har et gyldigt indrejsedokument, har destrueret rejsedokumenter under flyvningen, har nægtet Flyselskabet at tage kopier af dem, eller Passagerens rejsedokumenter er udløbet, er ufuldstændige i forhold til gældende regler eller forekommer at være falske eller på anden måde mistænkelige (f.eks. identitetstyveri, forfalskning eller efterligning af dokumenter).
(l) Den Billet, der fremvises af Passageren:
  • forekommer at være ugyldig eller
  • er indhentet på ulovlig vis eller købt fra en anden organisation end Flyselskabet eller dets Autoriserede Agent
  • er opført som et stjålet eller mistet dokument
  • er forfalsket eller forekommer at være en efterligning, falsk eller på anden måde mistænkelig eller
  • indeholder en Flykupon, som er beskadiget eller er blevet ændret af andre end Flyselskabet eller dets Autoriserede Agent.
(m) Passageren nægter at betale et ekstra fast gebyr i overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 3.4 ovenfor.
(n) Passageren nægter at betale et tillægsgebyr i overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 10 nedenfor.
(o) Passageren har brug for særlig assistance ved check-in eller boarding, som han/hun ikke anmodede om ved Reservation af rejsen, eller i overensstemmelse med gældende regler mindst 48 timer før annonceret afgangstidspunkt i overensstemmelse med Artikel 7.1 og som Flyselskabet ikke med rimelighed kan yde.
(p) Passageren har ikke efterlevet instruktioner og regler vedrørende sikkerhed.
(q) En Passager, som har fordel af en prisnedsættelse eller Billetpris, der er underlagt særlige bestemmelser, kan ikke tilvejebringe de understøttende dokumenter, der kræves til tildeling af den specifikke Billetpris og nægter at betale justeringen af Billetprisen, som anført i Artikel 3.1 (i).
 I tilfælde af (i), (k),(l), (m) og (n) ovenfor, vil Flyselskabet være berettiget til at annullere Passagerens Billet. I tilfælde af (f), (i) og (l) har Flyselskabet ret til at nægte refundering af Passagerens Billet, som anført i Artikel 14.4 (f).

ARTIKEL 10: BAGAGE

10.1 Generelle bestemmelser

10.1.1 Passagerens forpligtelser
(a) Passagererne erklærer, at de har fuldt kendskab til indholdet af al deres Bagage.
(b) Passagererne forpligter sig til ikke at efterlade deres Bagage uden opsyn fra det øjeblik de pakker den, og ikke at acceptere genstande fra andre Passagerer eller fra andre personer.
(c) Passagererne forpligter sig til ikke at rejse med Bagage, der er blevet dem betroet af en tredjepart.
(d) Passagererne rådes til ikke at inkludere forgængelige eller skrøbelige genstande i deres Bagage. Hvis Passagererne imidlertid inkluderer sådanne genstande i Bagagen, skal de sikre, at disse er korrekt og sikkert pakket og beskyttet i egnede beholdere for ikke at beskadige disse genstande, samt Bagage tilhørende andre Passagerer eller Flyselskabets fly.

10.1.2 Forbudte artikler
Passagerer må ikke pakke nogen af følgende artikler i deres Bagage, for hvilke transport er forbudt eller begrænset af gældende regler, og den lov, der gælder i ethvert afrejse-, ankomst-, eller gennemrejseland, som flyet flyver over, herunder især:
(a) Artikler, som kan være til fare for flyet, personerne eller ejendom ombord, f.eks. de anførte artikler i reglerne for Transport af farligt gods fra Organisationen for International Civil Luftfart (International Civil Aviation Organisation – ICAO) og Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association – IATA) og i Flyselskabets regler, alt efter tilfældet. Yderligere information kan rekvireres fra Flyselskabet. Disse artikler omfatter navnlig, men er ikke begrænset til, asbest, sprængstoffer, komprimeret gas, brandnærende, radioaktive eller magnetiske stoffer, brændbare stoffer, giftige eller ætsende stoffer og artikler, væsker eller andre stoffer, som kan udgøre en betydelig fare for helbred, sikkerhed eller ejendom under lufttransport.
(b) Artikler, som af Flyselskabet med rimelighed vurderes at være uegnede til Transport på grund af deres vægt, mål, ubehagelige lugt, udformning eller skrøbelige eller letfordærvelige art, som gør dem uegnede til Transport, særligt på baggrund af den anvendte flytype. Information om disse artikler kan rekvireres på Passagerens anmodning.
(c) Andre skydevåben og anden ammunition end de, der bruges til jagt eller sport, som for at blive accepteret som fragt eller Check-in-bagage ikke må være ladt, skal være forsvarligt pakket og afsikret. Transport af ammunition er underlagt ICAO’s og IATA’ regler for Transport af farligt gods som anført i paragraf (a) ovenfor.
(d) Knive, stikvåben og aerosoler, der kan bruges som angrebs- eller forsvarsvåben, antikke våben, kopivåben, sværd, knive og andre våben af denne type. Denne type våben må under ingen omstændigheder transporteres i kabinen. De kan imidlertid accepteres som fragt eller Check-in-bagage med forbehold af Flyselskabets accept.
(e) Levende dyr, jf. dog bestemmelserne i Artikel 10.4.
 Derudover kan yderligere information om forbudte artikler, som ikke må transporteres som Bagage, der ikke Checkes Ind, herunder transport af væsker og geler samt spidse/kantede våben og skarpe genstande, værktøjer og lightere, indhentes hos Flyselskabet og på KLM's hjemmeside

10.1.3 Ret til at foretage kontrol
Af sikkerhedsmæssige grunde, og/eller efter anmodning af myndighederne, kan Passagererne blive bedt om at lade sig selv og/eller deres Bagage undersøge eller scanne (med røntgen eller på anden vis). Hvis en Passager ikke er til stede, kan vedkommendes Bagage blive scannet eller undersøgt i Passagerens fravær med henblik på at kontrollere, om den indeholder nogen af de genstande som er anført i Artikel 10.1.2 ovenfor. Hvis en Passager nægter at imødekomme sådanne anmodninger, kan Flyselskabet nægte at transportere Passageren og dennes Bagage. Hvis sådanne scanninger beskadiger Bagagen og indholdet deri eller forårsager Skade, er Flyselskabet ikke erstatningspligtigt, medmindre Skaden forårsages som følge af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra Flyselskabets side.

10.1.4 Ret til at afvise at Transportere Bagage
(a) Flyselskabet kan af sikkerhedsmæssige årsager afvise at transportere eller fortsætte med at transportere en Passagers Bagage, hvis den indeholder nogen af de genstande, som er anført i Artikel 10.1.2 ovenfor, eller hvis Passageren har undladt at overholde bestemmelserne i Artikel 10.1.1(a), (b) og (c). Flyselskabet har ingen forpligtelse til at tage imod afvist Bagage og/eller genstande.
(b) Flyselskabet kan især af sikkerhedsmæssige årsager, hygiejne og/eller driftsmæssige årsager afvise at transportere en genstand, som ikke egner sig til Lufttransport pga. mål, form, vægt, indhold, konfiguration eller art, eller afvise fortsat at transportere disse, hvis de skulle blive opdaget i løbet af en rejse. Flyselskabet har ingen forpligtelse til at tage imod afvist Bagage og/eller genstande.
(c) Flyselskabet kan afvise at transportere Bagage, hvis Passageren har afvist at betale for tillægsgebyr, som defineret i Artikel 10.2.2 (b). Flyselskabet har ingen forpligtelse til at tage imod afvist Bagage eller genstande.
(d) Flyselskabet kan ikke acceptere dyr, hvortil der ikke forefindes de dokumenter, der kræves ifølge gældende regler, som defineret i Artikel 10.4.
(e) Flyselskabet kan afvise at transportere Bagage i Lastrum, som ikke er overgivet af Passageren til Flyselskabet inden Check-in fristen i henhold til bestemmelserne i Artikel 10.2.1(a).

10.2 Check-in-bagage

10.2.1 Generelle bestemmelser
(a) Passageren skal aflevere Bagagen ved Flyselskabets check-in skranke eller ved selvbetjeningsafleveringsstedet til check-in inden Check-in fristen.
(b) Så snart Passagererne har afleveret deres Bagage ved check-in, i henhold til ovennævnte bestemmelser, tager Flyselskabet denne i besiddelse og udsteder en Bagagekvittering til Passagererne for hvert stykke Check-in Bagage.
(c) Bagagen skal være påført Passagerernes navne.
(d) Flyselskabet vil, så vidt det er muligt, prøve at sørge for, at Check-in-bagage transporteres på det samme fly som Passageren. medmindre Flyselskabet af drifts- eller sikkerhedsmæssige grunde beslutter, at den skal transporteres på et andet fly. I det tilfælde leverer Flyselskabet Bagagen til Passageren, medmindre gældende lovgivning kræver, at Passageren er til stede ved toldbehandlingen.
(e) Check-in bagage skal kunne tåle almindelig behandling og beskytte indholdet.
(f) Passageren rådes til ikke at lægge i deres Bagage valuta, smykker, kunstværker, ædle metaller, sølvtøj, værdipapirer eller andre værdigenstande, briller eller kameraer, computere, elektronik- og/eller telekommunikationsudstyr eller -apparater, musikinstrumenter, pas og legitimationspapirer, nøgler, forretningsdokumenter, manuskripter eller skøder, hverken specifikke eller ombyttelige osv. I denne forbindelse anføres det, at Flyselskabet i tilfælde af ødelæggelse, tab eller skade af Check-in bagage kun vil være ansvarligt i det omfang, der er anført i Konventionen og Artikel 19 i nærværende Generelle bestemmelser for Transport.
(g) Med forbehold af gældende regler, rådes Passagererne til ikke at medbringe medicin i deres Check-in bagage.

10.2.2 Tilladt Bagagemængde
(a) Hvor det er relevant i henhold til billetbestemmelserne, svarer den tilladte Bagagemængde til transport i lastrum af en mængde Bagage pr. Passager, som er begrænset i antal og/eller vægt og/eller mål, fastsat på grundlag af destinationen og den betalte Billetpris, som fremgår af Billetten.
(b) Passagererne kan rejse med Check-in bagage, som overstiger den Tilladte Bagagemængde med forbehold af betaling af et tillægsgebyr. Bestemmelserne vedrørende dette tillægsgebyr er tilgængelige hos Flyselskabet og dets Autoriserede Agenter og på KLM's hjemmeside.
(c) Check-in bagage må i ingen tilfælde overstige det maksimale antal pr. Passager. Information vedrørende dette maksimale antal er tilgængelig hos Flyselskabet og dets Autoriserede Agenter og på KLM's hjemmeside.
(d) Passagererne kan indhente al relevant information om eventuel gældende Tilladt Bagagemængde hos Flyselskabet eller dets Autoriserede Agenter og på KLM's hjemmeside.

10.2.3 Erklæring om Særlig Interesse
(a) For al Check-in-bagage med en værdi, der overstiger erstatningsgrænserne i tilfælde af ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse som defineret i Konventionen, kan Passagerer enten købe forsikring forud for rejsen eller afgive en Erklæring om Særlig Interesse begrænset til et vist beløb, når de afleverer Bagagen til Flyselskabet. I det tilfælde skal Passageren betale et tillægsgebyr, som oplyses på anmodning. Erstatning udbetales i henhold til bestemmelserne i Artikel 19.
(b) Flyselskabet forbeholder sig ret til at verificere nøjagtigheden af den opgivne værdi i forhold til værdien af Bagagen og indholdet deri.
(c) Alle Erklæringer om Særlig Interesse skal foretages af Passageren til Flyselskabet inden Check-in-fristen. Flyselskabet kan afvise enhver Erklæring om Særlig Interesse, hvis en Passager ikke overholder den af Flyselskabet førnævnte tidsfrist for afgivelse af en sådan erklæring. Flyselskabet har også mulighed for at lægge loft på størrelsen af erklæringerne. Flyselskabet forbeholder sig ligeledes ret til at bevise, i tilfælde af beskadigelse, at det opgivne beløb var højere end Passagerens faktiske interesse på leveringstidspunktet.
(d) Alle relevante oplysninger vedrørende denne Erklæring om Særlig Interesse og tillægsgebyret, som er anført i Artikel 10.2.3 ovenfor, kan hentes hos Flyselskabet.

10.2.4 Afhentning og udlevering af Bagage
(a) Med forbehold for bestemmelserne i Artikel 10.2.1 (d) er det Passagerernes ansvar at afhente deres Check-in bagage, så snart den er tilgængelig på Ankomststedet eller Opholdsstedet. Hvis Passagererne ikke afhenter deres Bagage inden for tre måneder efter, at Bagagen blev gjort tilgængelig for dem, kan Flyselskabet fjerne den uden at have noget som helst ansvar over for Passageren.
(b) Kun ihændehaveren af Bagagekvitteringen eller Bagageidentifikationsdokumentet må afhente Check-in bagagen.
(c) Hvis en person, som kræver Bagagen udleveret, ikke kan fremvise Bagagekvitteringen, vil Flyselskabet kun udlevere Bagagen til en sådan person, hvis han/hun på tilfredsstillende måde kan bevise sin ejendomsret til Bagagen.
(d) Hvis ihændehaveren af Bagagekvitteringen tager imod Bagagen uden reklamation på leveringstidspunktet, betragtes det som umiddelbart bevis på, at Bagagen er leveret i god stand og i overensstemmelse med Kontrakten om Transport (med forbehold af bevis på det modsatte fra Passageren).
(e) For afhentning af Check-in bagage i tilfælde af for tidlig afbrydelse af rejsen, finder bestemmelserne i Artikel 3.4 (c) anvendelse.

10.3 Bagage, der ikke er Checket Ind
(a) Alle Billetter tillader transport i kabinen af en mængde Bagage, der ikke Checkes Ind, som er begrænset af antal og/eller vægt og/eller mål. Hvis disse oplysninger ikke er anført over for Passageren, vil et enkelt stykke Bagage, der ikke er Checket ind, blive godkendt, og Bagage, der ikke er Checket Ind, skal kunne placeres under sædet foran Passagererne eller i et bagagerum.  Hvis Flyselskabet bliver nødt til at checke Bagage ind i lastrummet som følge af Passagerens undladelse af at overholde ovennævnte bestemmelser, kan Passageren, hvor det er relevant, blive opkrævet betaling af et tillægsgebyr, som anført i Artikel 10.2.2 (b).
 Visse typer Bagage, som Passagerer ønsker at tage med i kabinen, kan når som helst af sikkerhedsmæssige og driftsmæssige årsager forud for flyafgangen, blive afvist som Kabinebagage og vil blive betragtet og behandlet som Check-in-bagage.
(b) Bagage/artikler, som Passagerer ikke ønsker at transportere i lastrummet (f.eks. skrøbelige musikinstrumenter eller andet), og som ikke opfylder bestemmelserne i Artikel 10.3 (a) ovenfor (større mål og/eller vægt), vil kun blive accepteret som kabinebagage, hvis Flyselskabet er blevet rettidigt informeret derom på forhånd og har givet tilladelse. I dette tilfælde kan transporten af Bagagen blive pålagt et gebyr i overensstemmelse med Flyselskabets bestemmelser for billetpris, som kan indhentes hos Flyselskabet.
(c) Passagererne er ansvarlige for personlige ejendele og Bagage, der ikke er Checket ind, som de tager med ind i kabinen. I tilfælde af ødelæggelse, tyveri, tab eller skade af personlige ejendele og Bagage, der ikke er Checket ind, kan Flyselskabet kun blive anset for ansvarligt, hvis forseelsen kan bevises at være Flyselskabet eller dets funktionærers eller agenters skyld. Den anførte erstatningspligt er begrænset til det beløb, der er anført i Artikel 19 i nærværende Generelle bestemmelser for Transport.

10.4 Dyr

10.4.1 Generelle bestemmelser
(a) Transport af dyr, der rejser med Passagerer er underlagt Flyselskabets forudgående og udtrykkelige accept.
(b) Antallet af dyr, der kan transporteres, er begrænset pr. flyvning og pr. Passager.
(c) I overensstemmelse med gældende regler er transport af visse kategorier af dyr forbudt. Information vedrørende disse kategorier er tilgængelig efter anmodning hos Flyselskabet og dets Autoriserede Agent og på KLM's hjemmeside.
(d) Passagerer skal kunne tilvejebringe alle gyldige dokumenter vedrørende deres dyr, som kræves af myndighederne i afrejse-, ankomst- eller gennemrejselandet, herunder især pas, sundheds- og vaccinationscertifikater og indrejse- eller gennemrejsetilladelser. Flyselskabet transporterer ikke dyr, som ikke har de nødvendige dokumenter.
(e) Afhængigt af destinationen kan transport af dyr være underlagt bestemmelser, særligt alder, vægt, sundhedseftersyn, som Passageren kan indhente hos Flyselskabet.
(f) Dyret og dets transportkasse er ikke inkluderet i den Tilladte Bagagemængde; Passageren skal betale et tillægsgebyr, bestemmelserne herfor er tilgængelige hos Flyselskabet.
(g) Førerhunde, servicedyr, og hvis relevant, deres bure, som ledsager Bevægelseshæmmede Passagerer, vil blive transporteret gratis ud over gældende Tilladte Bagagemængde, i overensstemmelse med Flyselskabets regler, som er tilgængelige efter anmodning.
(h) I tilfælde af svig eller de krævede dokumenters fravær eller ugyldighed, eller hvis transportkassen, som er beregnet til transport af dyret, ikke overholder bestemmelserne i Artikel 10.4.3, påtager Flyselskabet sig intet ansvar for skade, tab, forsinkelse, sygdom eller død for transporterede dyr (i tilfælde af, at dyret nægtes adgang i eller passage gennem et land, stat eller område), som følge af disse undladelser, medmindre dette udelukkende forårsages af Flyselskabets grove uagtsomhed eller bevidst uredelighed. Passagerer, der rejser med dyr, og som undlader at overholde gældende regler skal refundere Flyselskabet for alle påløbne bøder, tab, kompensation og alle omkostninger og skade som følge af en sådan situation.
 Flyselskabet er til enhver tid berettiget til at fastsætte yderligere bestemmelser, som det efter eget skøn anser for relevante.
(i) Passagererne kan indhente alle relevante oplysninger vedrørende transport af dyr og især tillægsgebyret anført i Artikel 10.4.1 (f) ovenfor fra Flyselskabet og dets Autoriserede Agent og på KLM's hjemmeside.

10.4.2 Dyr, der transporteres i Kabinen 
(a) Kæledyr og deres bure vil under ingen omstændighed blive accepteret i kabinen, når de overskrider en af Flyselskabets fastsat vægt. Information vedrørende den maksimale vægt er tilgængelig efter anmodning hos Flyselskabet og dets Autoriserede Agent og på KLM's hjemmeside.
(b) Kæledyr skal være anbragt i en transportkasse, der er udformet til dette formål, som er lukket og helt indeholder dyret, samt hvori dyret kan stå op, vende sig og trække vejret let og frit.
(c) Passagererne forpligter sig til ikke at tage Kæledyr, selv delvist, ud af deres transportkasser i hele flyvningens varighed.

10.4.3 Kæledyr, der transporteres i Lastrummet
Kæledyr skal være placeres i et stift transportbur af plastic eller glasfiber, som skal være godkendt af IATA (International Air Transport Association).

Artikel 1 - 5
Artikel 11 - 15
Artikel 16 - 20