Når du besøger KLM.com accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies.

Vilkår for brug for KLM's websted

Læs venligst brugsbetingelserne for KLM’s hjemmeside igennem, før du bruger denne hjemmeside. Din brug af hjemmesiden viser, at du accepterer at være bundet af disse betingelser.

Introduktion

Denne hjemmeside og/eller mobilapp (herefter kaldt “hjemmesiden”) ejes af Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (også kendt som KLM Royal Dutch Airlines) med hjemsted på Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Holland. I disse brugsbetingelser for KLM’s hjemmeside (herefter kaldt ”betingelser”) refererer ”KLM” til Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., og "bruger" refererer til brugeren af denne hjemmeside. Læs venligst betingelserne for KLM’s hjemmeside igennem, før du bruger denne hjemmeside. Din brug af hjemmesiden viser, at du accepterer at være bundet af disse betingelser.

Registreringsnummer 33014286
Cvr-nr. NL004983269B01

Brug af Reservationer

Bruger erklærer og garanterer, at han eller hun er mindst 18 år, myndig og er i stand til at indgå denne aftale med KLM under disse Vilkår ("Aftalen") og til at bruge denne hjemmeside i overensstemmelse med disse Vilkår. Bruger accepterer at være økonomisk ansvarlig for al brug af denne hjemmeside (samt for andres brug af Brugers konto, herunder mindreårige, som bor hos Bruger). Bruger accepterer, at Brugers rettigheder ikke må overdrages, overføres eller gives i underlicens i henhold til denne Aftale. Bruger må give andre medlemmer i Brugers husholdning tilladelse til at bruge denne hjemmeside under Brugers navn eller konto, forudsat at Bruger herved accepterer at betale alle gebyrer, som de måtte pådrage sig, og at påtage sig ansvaret for alle andre aspekter ved deres brug. Bruger accepterer at overvåge mindreåriges brug af denne hjemmeside under Brugers navn eller konto.

Denne hjemmesides reservationsfunktion stilles udelukkende til rådighed med henblik på at tillade Bruger at fastlægge tilgængeligheden af rejserelaterede varer og services og at foretage lovlige Reservationer eller på anden vis gøre forretninger og ikke til noget som helst andet formål. Bruger må ikke på nogen måde foretage spekulative, falske eller svigagtige reservationer eller reservationer i forventning om efterspørgsel. Bruger må ikke gengive, bruge, blokere, overskrive, kopiere, distribuere eller overvåge indhold på hjemmesiden ved hjælp af en robot, spider, søgemaskine eller anden automatisk mekanisme uden forudgående skriftligt samtykke fra KLM. Bruger må ikke tage noget initiativ, som vil eller kan medføre en unormalt stor eller uforholdsmæssig belastning af hjemmesidens infrastruktur. Bruger accepterer, at reservationsfaciliteterne på denne hjemmeside til rejseservices udelukkende må bruges til at foretage lovlige reservationer eller køb for Bruger og for en anden person, som Bruger har juridisk ret til at handle på vegne af. Bruger accepterer at overholde de gældende vilkår eller betingelser. Bruger er eneansvarlig for takster, gebyrer, told, skatter og afgifter, som måtte pådrages som følge af brug af denne hjemmeside, bortset fra skatter på omsætning, som således tilfalder KLM.

Immaterielle Rettigheder

Denne hjemmeside er ejet af KLM og drives af KLM og/eller dets leverandører. De immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder til materialet på denne hjemmeside og KLMs handelsmærker og brands på hjemmesiden, tilhører KLM og/eller dets licensgivere og/eller dets leverandører.
Materiale, information, software, produkter eller services, som indhentes fra denne hjemmeside, må ikke ændres, kopieres, vises, udføres, licenseres, gengives, genudgives, uploades, anbringes, transmitteres, sælges eller distribueres på nogen som helst måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra KLM. Dog må Bruger downloade én kopi af materialet på en enkelt computer udelukkende til Brugers egen private, ikke-kommercielle brug, forudsat at Bruger sikrer, at alle medfølgende ophavsretsmeddelelser og andre meddelelser om ejerskab forbliver intakte.

Ansvarsfraskrivelse

Informationen, softwaren, produkterne og de services, der er offentliggjort på denne hjemmeside, kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. KLM afgiver ingen erklæringer om egnetheden af informationen, softwaren, produkterne og de services, der er indeholdt på denne hjemmeside, til noget som helst formål. Denne information, software og disse produkter og services leveres "som de er" uden nogen som helst garanti. KLM og/eller dets leverandører fragår hermed alle garantier og/eller forudsætninger med hensyn til denne information, software og disse produkter og services, herunder alle underforståede garantier og forudsætninger for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst og ikke-krænkelse. Under ingen omstændigheder er KLM og/eller dets leverandører ansvarlige for direkte, indirekte, straffende, tilfældige, specielle eller følgeskader, erstatning, erstatning af konkret dokumenterede tab eller følgetab, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brug af denne hjemmeside eller med forsinkelse eller manglende mulighed for at bruge denne hjemmeside eller for information, software, produkter og services, som indhentes gennem denne hjemmeside, eller som på anden vis måtte opstå som følge af brug af denne hjemmeside, uanset om det er baseret på en kontrakt, ligger uden for kontrakt, objektivt ansvar eller på anden vis.

Dette gælder imidlertid ikke i tilfælde af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra KLMs side og/eller dets leverandørers side og/eller i tilfælde af tab som følge af dødsfald eller personskade.

Valutakurser

Valutakurser baseres på diverse offentligt tilgængelige kilder. Kursernes nøjagtighed verificeres ikke, og de faktiske kurser kan variere. Priser i en bestemt valuta opdateres ikke hver dag. Bruger bør kontrollere datoen på valutaomregneren for at se, hvornår den pågældende valuta sidst er opdateret. Information fra dette program formodes at være nøjagtig, men KLM og/eller dets leverandører garanterer ikke en sådan nøjagtighed. Ved brug af denne information til økonomiske formål råder KLM Bruger til at konsultere en uddannet fagperson med henblik på at få nøjagtigheden af valutakurserne verificeret. KLM og/eller dets leverandører tillader ikke brug af denne information til noget som helst andet formål, bortset fra privat brug, og forbyder i videst mulige udstrækning videresalg, videreformidling og brug af denne information til kommercielle formål.

Links til Tredjeparters Hjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde links eller henvisninger til andre internetsider, som drives af tredjeparter. KLM driver ikke og har ingen kontrol over information, produkter eller services på sådanne tredjeparters hjemmesider. Links og henvisninger til tredjeparter er udelukkende medtaget som en hjælp til brugerne og udgør ikke en officiel godkendelse fra KLM og/eller dets leverandører. Bruger er eneansvarlig for brug af links og henvisninger til tredjeparter.

Tredjeparter, der ønsker at oprette links til denne hjemmeside, skal underrette KLM om deres hensigt først. KLM forbeholder sig ret til at nægte at give tilladelse til sådanne links til denne hjemmeside. Hvis KLM imidlertid giver tilladelse til sådanne links, er KLM ikke forpligtet til at oprette gensidige links til tredjeparten.

Skadesløsholdelse

Som betingelse for brug af denne hjemmeside accepterer Bruger at holde KLM og dets leverandører skadesløse for ethvert ansvar, alle udgifter (herunder advokathonorarer) og enhver erstatningspligt, som måtte opstå som følge af krav baseret på Brugers brug af denne hjemmeside.

Ændring af Disse Vilkår

KLM forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse Vilkår. Det er Brugers ansvar jævnligt at læse disse Vilkår, som løbende stilles til rådighed for Bruger på denne hjemmeside. Fortsat brug af hjemmesiden efter sådanne ændringer udgør Brugers accept af ændringerne.

Generelt

KLM forbeholder sig ret til at foretage og har foretaget ændringer på denne hjemmeside efter eget skøn uden varsel til Bruger. KLM forbeholder sig ret til når som helst efter eget skøn at nægte en hvilken som helst person adgang til denne hjemmeside.

Disse Vilkår refererer kun til brug af denne hjemmeside. Der gælder særskilte vilkår og betingelser for Transport med fly, lodtrækninger eller andre kampagner og andre services.
Denne Aftale anses for at være indgået i Amstelveen, Holland, og skal fortolkes, og parternes rettigheder og forpligtelser skal bestemmes, i overensstemmelse med hollandsk lovgivning, uden hensyntagen til internationale privatretlige principper. Parterne er enige om retsinstansernes eksklusive kompetence i Amsterdam, Holland, til afgørelse af krav eller tvister mellem parterne, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne Aftale.
Bruger anerkender, at denne Aftale eller brug af denne hjemmeside ikke skaber et joint venture-, partnerskabs-, ansættelses- eller fuldmagtsforhold mellem Bruger og KLM. Bruger accepterer, at denne ikke vil foregive at være repræsentant, agent eller medarbejder i KLM, og at KLM ikke er ansvarlig for nogen foregivelse, handling eller udeladelse fra Brugers side.

KLMs opfyldelse af denne Aftale er underlagt eksisterende lovgivning og retsskridt, og intet i denne Aftale gør undtagelse fra KLMs ret til at imødekomme anmodninger med henblik på retshåndhævelse eller krav vedrørende Brugers brug af denne hjemmeside eller information givet til eller indsamlet af KLM med hensyn til en sådan brug.

Hvis det afgøres, at en del af denne Aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, herunder garantifraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne, der er anført ovenfor, vil den bestemmelse, som er ugyldig, eller som ikke kan håndhæves, anses for at være erstattet af en gyldig bestemmelse, som kan håndhæves, og som svarer mest nøjagtigt til den oprindelige bestemmelses hensigt, og resten af Aftalen vil fortsat være gældende.

Denne Aftale udgør hele aftalen mellem Bruger og KLM med hensyn til denne hjemmeside og de services, der tilbydes på den, og den erstatter alle tidligere meddelelser og forslag, uanset om de foreligger i elektronisk, mundtlig eller skriftlig form, mellem Bruger og KLM med hensyn til denne hjemmeside. En udskrift af denne Aftale og af enhver meddelelse i elektronisk form er egnet til påkendelse i retssager eller administrative procedurer baseret på eller med relation til denne Aftale i samme grad og med forbehold for de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og fortegnelser, som oprindeligt findes og føres i udskrevet form.

Version: Juni 2005

Tilbage til toppen
  • www.airfrance.com
  • www.skyteam.com