Vigtig Rejseinformation

Læs venligst rejseinformationen nedenunder. Denne information blev revideret i juni 2017.

Bagage

Ønsker du at vide mere om dit tilladte antal bagage? Se hvor meget bagage du kan medbringe, samt vores gebyrer og rabatter for ekstra tasker og særlig bagage.

Begrænsede eller forbudte genstande

Der er et antal genstande, som ikke må medbringes i din håndbagage og/eller i bagage, der skal checkes ind eller, der skal begrænses. Læs mere om vores særlige regler for hvilke genstande, du må medbringe ombord.

Tidspunkter for check-in og bagageaflevering

Check-in-tid
Passagerer bedes ankomme til KLMs check-in-sted og boarding gate i god tid før afgang, ikke senere end den tid angivet af KLM. Check-in tider varierer mellem lufthavne. Desuden kan check-in-tider variere, hvis dit fly flyves af en luftfartspartner. Kontroller venligst de relevante hjemmesider for de korrekte check-in-tider. Du finder de opererende flyselskaber i din reservationsbekræftelse. Hvis passagerer ikke foretager check-in eller ankommer til boarding gaten i tide, så er KLM berettiget til at annullere pladser, der er reserveret til passagererne.

Se tidspunkter for check-in og bagageaflevering


Forsinkelse, annullering og afvist boarding

KLM vil altid gøre alt muligt for at undgå forsinkelse, annulleringer eller afvist boarding. Dog, i det tilfælde at det sker for dig, vil KLM tilbyde hjælp og kompensation afhængigt af forsinkelsens varighed og flyvningens varighed. For yderligere information om passagerers rettigheder angående kompensation og/eller assistance, se brochuren “Assistance og kompensation”. Sørg venligst for at dine kontaktoplysninger er tilgængelige for os, så vi kan give dig direkte besked.

Råd til internationale passagerer om begrænsninger for erstatningsansvar

Passagerer på en rejse der involverer en endelig destination eller et stop i et land andet end oprindelseslandet, oplyses om at bestemmelserne i en traktat der er kendt som Warszawa-konventionen, kan gælde for hele rejsen inklusiv enhver del der ligger helt inden for oprindelseslandet eller destinationen. For sådanne passagerer på en rejse til, fra eller med aftalt stop i USA, bestemmer konventionen og særlige transportkontrakter der inkluderes i gældende tariffer, at erstatningsansvaret, pålagt visse luftfartsselskaber der har part i sådanne særlige kontrakter, for dødsfald eller personskade på passagerer i de fleste tilfælde begrænses til bevislige skader der ikke overgår 75.000,00 US$ pr. passager, og at dette erstatningsansvar, op til denne grænse, ikke afhænger af uagtsomhed fra luftfartsselskabets side. For sådanne passagerer der rejser med et luftfartsselskab der ikke har del i sådanne særlige kontrakter, eller på en rejse der ikke går til, fra eller med aftalt stop i USA, er erstatningsansvaret for luftfartsselskabet for dødsfald eller personskade på passagerer i de fleste tilfælde begrænset til cirka 10.000,00 US$ eller 20.000,00 US$.
Navnene på luftfartsselskaber der har del i sådanne særlige kontrakter er tilgængelige i alle sådanne luftfartsselskabers billetkontorer og kan fremvises efter anmodning.
Yderligere beskyttelse kan normalt fås ved at købe forsikring fra et privat selskab. En sådan forsikring påvirkes ikke af nogen begrænsning for luftfartsselskabets erstatningsansvar under Warszawa-konventionen eller sådanne særlige transportkontrakter. For yderligere oplysninger, kontakt venligst en repræsentant for dit luftfartsselskab eller forsikringsselskab.
Bemærk: Begrænsningen for erstatningsansvar på 75.000,00 US$ ovenfor inkluderer juridiske gebyrer og omkostninger, undtagen i tilfælde hvor et erstatningskrav laves i en stat hvor muligheden eksisterer for separat tildeling af juridiske gebyrer og omkostninger, skal begrænsningen være på beløbet 58.000,00 US$, undtagen juridiske gebyrer og omkostninger.
Dette er en Meddelelse, der kræves af Ordre 69-2-65 af den Amerikanske DOT. Den reflekterer ikke bestemmelserne af Montreal-konventionen 1999, som kan gælde for din rejse. Ingen fremstilling foretages med hensyn til indholdets nøjagtighed.

På trods af foregående, kan passageren være underlagt en mere gunstig erstatningsordning. De gældende begrænsninger for erstatningsansvar for din rejse på en flyvning der flyves af KLM er som følger:

  1. Der er ingen økonomiske begrænsninger i forhold til dødsfald eller personskade på en passager, og KLM kan foretage en betaling forud, svarende til tabet, for at imødekomme de umiddelbare, økonomiske behov hos den person der har krav på kompensation;
  2. I tilfælde af ødelæggelse, tab, beskadigelse eller forsinkelse af bagage, er KLM’s erstatningsansvar begrænset til 1.131 særlige trækningsrettigheder (cirka 1.230 EUR) for bevislige skader. Hvis værdien af din bagage overstiger denne begrænsning, bør du under check-in erklære værdien for bagage, der checkes ind og som overstiger de gældende begrænsninger for erstatningsansvar, eller sørge for, at din bagage er fuldt ud forsikret før rejsen;
  3. I tilfælde af skader forårsaget af forsinkelse i lufttransport er KLM´s erstatningsansvar begrænset til 4.694 særlige trækningsrettigheder (cirka 5.100 EUR ) for bevislige tab og omkostninger.

Hvis din rejse også involverer transport med andre luftfartsselskaber, bør du kontakte dem for oplysninger om begrænsninger i deres erstatningsansvar.

Denne besked er i overensstemmelse med kravene i Europæiske Fællesskabs-forordning (EF) nr. 889/2002.

Luftfartsselskabers erstatningsansvar i forhold til passager og deres bagage

Ansvarsfraskrivelse:
Dette er en besked der kræves af Europæiske Fællesskabs-forordning (EF) nr. 889/2002. Denne besked kan ikke bruges som basis for kompensation, ej heller til at fortolke bestemmelserne af forordningen eller Montreal-konventionen, og den udgør ikke en del af kontrakten mellem luftfartsselskabet/luftfartselskaberne og dig.

Beskeden er forkert når den angiver at luftfartsselskabet ikke kan bestride kompensation på op til 113.100 SDR. Under forordningen og Montreal-konventionen, er stillingen som følger: For skader op til 113.100 SDR i tilfælde af død eller personskade forårsaget af en ulykke ombord på flyet eller under ombordstigning og udstigning, kan luftfartsselskabet ikke udelukke eller begrænse dets erstatningsansvar, undtagen når der er medskyld. Ydermere er begrænsningen for flyselskabets erstatningspligt for bagageforsinkelser, ødelæggelse, tab eller skade på bagage i alt 1.131 SDR for bevist skade og omkostninger, med mindre passageren erklærede en højere værdi ved check-in, eller har købt yderligere forsikring.

Luftfartsselskabers erstatningsansvar i forhold til passager og deres bagage
Denne information opsummerer reglerne for erstatningsansvaret der anvendes af EF-luftfartsselskaber som krævet af EF-lovgivning og Montreal-konventionen.

Kompensation i tilfælde af dødsfald eller personskade 
Der er ingen finansielle begrænsninger til erstatningsansvaret for en passagers dødsfald eller personskade. Luftfartsselskabet ikke kan bestride kompensation på op til 113.100 SDR (cirka 123.000 EUR). Over dette beløb kan luftfartsselskabet forsvare sig selv mod ethvert erstatningskrav ved at bevise at den ikke var skødesløs eller på anden måde skyldig.

Forudbetaling 
Hvis en passager dør eller skades, skal luftfartsselskabet foretage en forudbetaling til at dække umiddelbare økonomiske behov inden for 15 dage af identifikation af personen der er berettiget til kompensation. I tilfælde af dødsfald skal denne forudbetaling ikke være mindre end 16.000 SDR (cirka 20.000 EUR).

Passagerforsinkelse 
I tilfælde af passagerforsinkelse har luftfartsselskabet erstatningspligt for skade, medmindre den tog alle rimelige foranstaltninger for at undgå skade, eller det var umuligt at træffe sådanne foranstaltninger.
Erstatningsansvaret for passagerforsinkelse er begrænset til 4.694 SDR (cirka 5.100 EUR).

Bagageforsinkelse 
I tilfælde af bagageforsinkelse har luftfartsselskabet erstatningspligt for skade, medmindre den tog alle rimelige foranstaltninger for at undgå skaden, eller det var umuligt at træffe sådanne foranstaltninger. Erstatningsansvaret for bagageforsinkelse er begrænset til 1.131 SDR (cirka 1.230 EUR).

Ødelæggelse, tab eller skade af bagage 
Luftfartsselskabet har erstatningsansvar for ødelæggelse, tab eller skade af bagage på op til 1.131 SDR (cirka 1.230 EUR). I tilfælde af check-in-bagage, har det erstatningsansvar, selv hvis det ikke var skyldig, medmindre bagagen var defekt. I tilfælde af bagage der ikke er checket ind, har luftfartsselskabet kun erstatningsansvar hvis det er skyldig.

Højere begrænsninger for bagage 
En passager kan drage nytte af højere begrænsning for erstatningsansvar ved at lave en særlig erklæring senest ved check-in og ved at betale et tillægsgebyr.

Bagagetvist 
I tilfælde hvor bagage skades, forsinkes, tabes eller ødelægges, skal passageren skrive og klage til luftfartsselskabet snarest muligt. I tilfælde af skade på check-in-bagage, skal passageren skrive og klage inden for 7 dage, og i tilfælde af forsinkelse inden for 21 dage, i begge tilfælde beregnet fra datoen hvorpå bagagen blev stillet til rådighed for passageren.

Erstatningsansvar for kontraherende og faktiske luftfartsselskaber 
Er det luftfartsselskab der udfører flyvningen ikke det samme som det kontraherende luftfartsselskab, kan passageren selv vælge hvilket af luftfartsselskaberne han vil sende sin klage til eller kræve erstatning af. Hvis et luftfartsselskabs navn og kode er anført på billetten, er dette det kontraherende luftfartsselskab.

Søgsmålsfrist 
Erstatningssag skal anlægges ved domstolene inden to år fra den dato hvor flyet ankom eller burde være ankommet.

Grundlag for oplysningerne 
Ovenstående regler bygger på Montreal-konventionen af 28. maj 1999, der er gennemført i Fællesskabet ved forordning (EF) nr. 2027/97, som ændret ved forordning (EF) nr. 889/2002 og medlemsstaternes nationale lovgivning.