Artiklat 11–16

Matkustajien ja matkatavaroiden yleisten kuljetusehtojen artiklat 11–16

ARTIKLA 11: AIKATAULUT

11.1 Julkaistuissa aikatauluissa mainitut lennot ja lentoaikataulut eivät ole millään tavalla sitovia eikä niillä ole sopimuksellista arvoa. Niiden ainoana tarkoituksena on kertoa matkustajille lentoyhtiön tarjoamista lennoista. Mainitut julkaistut aikataulut eivät ole lopullisia ja tiedot voivat muuttua niiden julkaisemisen jälkeen.

11.2 Lentolippuun merkityt lentoaikataulut voivat kuitenkin muuttua lentoyhtiöstä riippumattomista syistä, jolloin niistä tulee kiinteä osa ilmakuljetussopimusta.

11.3 Jos julkaistuihin aikatauluihin tulee muutos, matkustajalle ilmoitetaan siitä käyttäen varauksen yhteydessä annettuja yhteystietoja. Matkustajan velvollisuutena on antaa lentoyhtiölle yhteystietonsa, jotta häneen voidaan ottaa yhteyttä siinä tapauksessa, että lippuun merkittyihin suunniteltuihin lentoihin tulee muutoksia. Jos julkaistuihin aikatauluihin tulee muutos ja matkustaja päättää kieltäytyä kuljetuksesta, matkustaja voi pyytää takaisinmaksua artiklan 14 mukaisesti.

ARTIKLA 12: LENTOJEN VIIVÄSTYMISET JA PERUUTUKSET

12.1 Lentoyhtiö pyrkii kohtuuden rajoissa välttämään viivästyksiä matkustajan ja hänen matkatavaransa kuljetuksessa. Lennon peruuttamisen tai viivästyksen ehkäisemiseksi lentoyhtiö voi antaa lennon suorittamisen jollekin toiselle lentoyhtiölle ja/tai lentokoneelle ja/tai muulle liikennevälineelle.

12.2 Jos lento peruuntuu tai viivästyy, lentoyhtiö noudattaa kaikkia soveltuvia säännöksiä. Tiedot matkustajien oikeuksista viivästyksiin ja peruutuksiin liittyen ovat saatavilla lentoyhtiöltä ja sen valtuuttamilta edustajilta sekä KLM:n verkkosivustolta.

ARTIKLA 13: KONEESEEN PÄÄSYN EPÄÄMINEN JA ALEMPAAN MATKUSTUSLUOKKAAN SIIRTÄMINEN

13.1 Jos lentoyhtiö päättää evätä matkustajalta koneeseen pääsyn ylivarauksen vuoksi tai muista syistä sillä seurauksella, että lentoyhtiö ei pysty tarjoamaan matkustajalle istumapaikkaa, vaikka matkustajalla on voimassa oleva lentolippu ja hän on suorittanut lähtöselvityksen aikarajoja ja ehtoja noudattaen, lentoyhtiö suorittaa hyvityksen soveltuvilta osin sovellettavien säännösten mukaisesti.

13.2 Jos matkustaja sijoitetaan alempaan matkustusluokkaan kuin mihin lippu oikeuttaa, lentoyhtiö maksaa takaisin lippujen välisen hintaeron sovellettavien säännösten ehtojen mukaisesti. Tiedot matkustajien oikeuksista koneeseen pääsyn epäämiseen ja alempaan matkustusluokkaan siirtämiseen liittyen ovat saatavilla lentoyhtiöltä ja sen valtuuttamilta edustajilta sekä KLM:n verkkosivustolta.

ARTIKLA 14: TAKAISINMAKSU

14.1 Lentolipun osittainen tai täydellinen takaisinmaksu suoritetaan tässä artiklassa 14 määriteltyjä ehtoja ja lippuehtoja noudattaen ja kaikissa olosuhteissa sovellettavien säännösten mukaisesti.

14.2 Lippuehdoissa vahvistettu takaisinmaksu suoritetaan lentolipun hinnan perusteella mukaan lukien lentolipusta maksetut verot.

14.3 Lentolipun takaisinmaksun suorittamispyyntö on toimitettava lipun kirjoittajalle (lentoyhtiölle tai sen valtuuttamalle edustajalle, tapauksesta riippuen).

14.4 Lentoyhtiöllä on oikeus kieltäytyä takaisinmaksusta jos:
(a) Lentolipun takaisinmaksua haetaan lentolipun voimassaoloajan päättymisen jälkeen.
(b) Lentolippu on todisteena aikeesta poistua maasta, ellei kyseinen matkustaja esitä tyydyttävää selitystä siitä, että hänellä on lupa jäädä maahan tai että hän aikoo poistua jotain muuta lentoyhtiötä tai muuta välinettä käyttäen.
(c) Määräpaikkakunnan, sovitun välilaskupaikan tai keskeytyspaikan viranomaiset ovat evänneet lentolipun haltijalta maahanpääsyn ja matkustajat on ohjattu tästä syystä takaisin koneeseennousupisteeseen tai mihin tahansa muuhun matkakohteeseen.
(d) Lippu on varastettu, väärennetty tai jäljitelmä.
(e) Matkustaja ei ole noudattanut artiklassa 8 mainittuja ehtoja.
(f) Lentoyhtiö on kieltäytynyt kuljettamasta matkustajaa artiklan 9 (f), (j) ja (l) perusteella.

14.5 Takaisinmaksuissa noudatetaan sovellettavia säännöksiä, jotka liittyvät
maahan, jossa lentolippu alun perin ostettiin ja/tai jossa takaisinmaksu on tarkoitus suorittaa.

ARTIKLA 15: KÄYTTÄYTYMINEN LENTOKONEESSA

15.1 Matkustajat eivät saa käyttäytyä lentokoneessa tavalla, joka aiheuttaa harmia, uhkaa tai vaaraa yhdelle tai useammalle henkilölle, omaisuudelle tai lentokoneelle. Matkustajat eivät saa estää miehistöä suorittamasta velvollisuuksiaan, ja heidän on noudatettava miehistön ohjeita ja suosituksia, jotta varmistetaan lentokoneen kokonaisturvallisuus, häiriötön lentomatka ja matkustajien mukavuus.

15.2 Lentoyhtiö voi turvallisuussyistä kieltää tai rajoittaa elektronisten laitteiden käyttöä koneessa. Kiellot ja rajoitukset saattavat koskea mm. matkapuhelimia, kannettavia tietokoneita, nauhureita, radioita, elektronisia pelejä sekä radioaaltoja lähettäviä laitteita, kuten kauko-ohjattavia leluja ja radiopuhelimia. Kuulolaitteet ja sydämentahdistajat ovat sallittuja.

15.3 Tupakointi lentokoneessa (mukaan lukien tavalliset ja sähköiset tupakat sekä muut keinotekoiset tupakointimuodot) on ehdottomasti kielletty.

15.4 Lentoyhtiö voi rajoittaa tai kieltää alkoholin nauttimisen lentokoneessa. Matkustajien koneeseen tuomien alkoholipitoisten juomien tai koneessa ostettujen verovapaiden tuotteiden nauttiminen lentokoneessa on kielletty.

15.5 Muiden kuin henkilökohtaisten videoiden nauhoittaminen ja/tai henkilökohtaisten valokuvien ottaminen lentokoneessa on kielletty.

15.6 Jos matkustaja ei noudata tämän artiklan määräyksiä, lentoyhtiö voi lain ja säännösten puitteissa ryhtyä kaikkiin tarpeellisiksi katsomiinsa kohtuullisiin toimiin estääkseen kyseisen käyttäytymisen. Tällaisessa tilanteessa lentoyhtiö voi ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin, estääkseen kyseisen käyttäytymisen, matkustajaan kohdistuvat pakkotoimet mukaan lukien. Matkustaja voidaan poistaa koneesta missä tahansa laskeutumispaikassa, evätä jatkoyhteydet milloin tahansa ja/tai tehdä hänestä ilmoituksen paikallisille viranomaisille.

15.7 Jos matkustaja ei noudata tämän artiklan määräyksiä (ja artiklan 9 kuljetuksesta kieltäytymistä ja kuljetusrajoituksia koskevia määräyksiä) tai suorittaa rikollisen teon lentokoneessa, lentoyhtiö pidättää itsellään oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin kyseistä matkustajaa vastaan ja vaatia vahingonkorvausta.

15.8 Jos lentoyhtiö matkustajan käytöksen tuloksena joutuu ohjaamaan lentokoneen kohteeseen, joka ei ole aikataulun mukainen, matkustajan täytyy maksaa lentoyhtiölle siitä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Artikla 1–5
Artikla 6–10
Artikla 16 - 20