Artikla 16 - 20

Matkustajien ja matkatavaroiden yleisten kuljetusehtojen artiklat 16–20.

ARTIKLA 16: MUIDEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

16.1 Mikäli lentoyhtiö tekee ilmakuljetussopimuksen ja soveltuvan lain puitteissa järjestelyjä muiden palvelujen kuin ilmakuljetuksen osalta tai antaa lipun tai kupongin kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja varten, kuten hotellivarauksia tai autonvuokrausta varten, lentoyhtiö toimii tällöin ainoastaan palveluntarjoajan nimissä ja puolesta (ellei erityisesti ole toisin sovittu) eikä lentoyhtiö ole matkustajan sopimusosapuoli näiden palvelujen osalta. Näihin toimiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen kuljetus- tai myyntiehtoja.

16.2 Jos lentoyhtiö tarjoaa matkustajalle maa- tai merikuljetuspalveluja (juna/ bussi/ laiva jne.) lentoyhtiö toimii vain palveluntarjoajan nimissä, edustajana ja puolesta, vaikka sellainen kuljetus suoritettaisiinkin lentoyhtiön tunnuksella. Kyseisten maa- tai merikuljetuspalvelujen suorittamiseen (bussi, juna jne.) saatetaan soveltaa erillisiä kuljetusehtoja. Kuljetusehdot ja vahingonkorvausvastuun rajoitukset ovat pyynnöstä saatavilla maa-/merikuljetuksen järjestävältä yritykseltä. Lentoyhtiö ei vastaa matkustajien omaisuudelle juna-, auto- tai merimatkan aikana sattuneista vahingoista.

ARTIKLA 17: PERÄKKÄIN KULJETTAVAT LENTOYHTIÖT

17.1 Kuljetusta, jonka suorittavat useat peräkkäiset lentoyhtiöt yhdellä lipulla tai yhdistelmälipuilla, pidetään yleissopimusta tulkittaessa yhtenä kuljetuksena.

17.2 Jos lentoyhtiö on kirjoittanut lipun tai lentoyhtiö on mainittu lipussa tai yhdistelmälipussa peräkkäin kuljettavista lentoyhtiöistä ensimmäisenä, se ei ole vastuussa matkan niistä osuuksista, jotka suorittaa toinen lentoyhtiö / toiset lentoyhtiöt, lukuun ottamatta jäljempänä kohdassa 3 määriteltyjä tapauksia.

17.3 Matkustajilla tai heidän edunsaajillaan on oikeus nostaa kanne kirjatun matkatavaran tuhoutumisesta, katoamisesta, viivästymisestä tai vahingoittumisesta sitä lentoyhtiötä vastaan, jonka suorittaman kuljetuksen aikana tuhoutuminen, katoaminen, viivästyminen tai vahinko tapahtui. Matkustajat voivat myös nostaa kanteen ensimmäistä ja viimeistä lentoyhtiötä vastaan.

ARTIKLA 18: HALLINNOLLISET MUODOLLISUUDET

18.1 Yleiset säännökset
(a) Matkustajien tulee huolehtia ja he vastaavat kaikkien oman matkansa ja mahdollisesti alaikäisten lastensa ja/tai heidän kanssaan matkustavien ja heidän vastuullaan olevien henkilöiden ja/tai eläinten edellyttämien matkustusasiakirjojen, viisumien ja lupien hankkimisesta sekä lähtö-, saapumis- ja kauttakulkuvaltioiden säädösten (lait, säännökset, määräykset, vaatimukset tai edellytykset) noudattamisesta sekä lentoyhtiön sisäisten ja edellä mainittuihin säädöksiin liittyvien määräysten ja ohjeiden noudattamisesta.
(b) Lentoyhtiö ei ole vastuussa mistään niistä
seuraamuksista, joita matkustajalle voi aiheutua, mikäli hän laiminlyö artiklassa 18.1 (a) mainittujen säädösten noudattamisen.

18.2 Matkustusasiakirjat
(a) Matkustajan tulee esittää lähtö-, saapumis- ja kauttakulkuvaltioiden soveltuvien säännösten (lait, säännökset, määräykset, vaatimukset tai edellytykset) edellyttämät maahantuloon, maastapoistumiseen ja kauttakulkuun liittyvät asiakirjat sekä terveys- ja muut todistukset. Matkustajien on myös luovutettava edellä mainitut asiakirjat lentoyhtiölle ja/tai sallittava lentoyhtiön tarvittaessa ottaa kopioita niistä tai kirjata niiden sisältämät tiedot.
(b) Lentoyhtiö pidättää itsellään oikeuden artiklan 9 mukaan kieltäytyä kuljetuksesta, jos matkustaja ei suostu noudattamaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä, lentoyhtiö epäilee esitettyjen asiakirjojen oikeudenmukaisuutta tai matkustaja ei anna lentoyhtiön ottaa kopioita asiakirjoista tai muutoin tallentaa vaadittavien asiakirjojen tietoja.
(c) Lentoyhtiö ei ole vastuussa menetyksistä tai maksuista matkustajille, jotka eivät noudata tässä artiklassa mainittuja sääntöjä.

18.3 Maahantulo-oikeuden epääminen
Jos matkustajalta evätään pääsy maahan, hänen on maksettava kaikki paikallisten viranomaisten lentoyhtiölle määräämät maksut ja sakot sekä maksut ja niihin liittyvät verot, jotka johtuvat matkustajan kuljetuksesta, jos lentoyhtiö joutuu valtion viranomaisten määräyksestä kuljettamaan matkustajan takaisin lähtöpaikkaan tai muualle. Lentoyhtiö ei palauta ostetun lipun hintaa, joka on peritty matkustajan kuljetuksesta siihen paikkaan, jossa häneltä evätään tulo-oikeus. Kapteeni ja/tai saattava poliisi voi pitää matkustajan vaadittavat matkustusasiakirjat turvallisuus- tai järjestyssyistä hallussaan lennon aikana matkustajan lähtöpaikkaan tai muualle.

18.4 Matkustaja on vastuussa sakoista, pidätyskuluista yms.
Jos lentoyhtiötä vaaditaan maksamaan sakkoja tai muita rangaistusmaksuja tai jos sille aiheutuu joitain muita kustannuksia siitä syystä, että matkustaja ei noudata kyseisten maiden voimassa olevia lakeja tai esitä vaadittuja asiakirjoja, tai esitetyt asiakirjat eivät ole voimassa, matkustajan tulee vaadittaessa korvata lentoyhtiölle tämän maksettavaksi määrätty summa ja muut sille koituneet kustannukset. Lentoyhtiö voi tällaisten maksujen ja kustannusten korvaukseksi käyttää kaikkia käyttämättömästä kuljetuksesta sille suoritettuja maksueriä tai muita mahdollisia hallussaan olevia matkustajan maksusuorituksia.

18.5 Tullitarkastus
(a) Matkustajan tulee vaadittaessa olla läsnä tulliviranomaisten tai muiden valtion viranomaisten suorittamassa matkustajan (viivästyneen, kirjatun tai kirjaamattoman) matkatavaran tarkastuksessa. Lentoyhtiö ei ole vastuussa sellaisten matkustajien vahingoista tai menetyksistä, jotka eivät noudata tässä kohdassa mainittua sääntöä.
(b) Matkustajien on luovuttava korvausvaatimuksista lentoyhtiötä kohtaan, jos heidän suorittamansa toimet, laiminlyönnit tai huolimattomuudet aiheuttavat vahinkoa lentoyhtiölle, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tämän artiklan vaatimusten noudattamatta jättämiseen ja lentoyhtiön matkatavaroiden tarkistamisen estämiseen.

18.6 Turvatarkastukset
(a) Matkustajan tulee suostua kaikkiin valtion, lentokenttävirkailijoiden tai lentoyhtiön toimeenpanemiin turvatarkastuksiin.
(b) Lentoyhtiö ei ole vahingonkorvausvelvollinen kieltäytyessään kuljettamasta matkustajaa, etenkään tapauksessa, jolloin kieltäytyminen perustuu kohtuulliseen näkemykseen siitä, että sanottu kieltäytyminen on sovellettavan lainsäädännön, säädösten ja/tai vaatimusten mukaista.

ARTIKLA 19: VAHINGONKORVAUSVASTUU

19.1 Yleiset säännökset
Lentoyhtiön vastuu määritellään yleisten kuljetusehtojen mukaan, ellei sitä ole toisin määritelty ja annettu matkustajalle tiedoksi. Jos sopimuslentoyhtiönä on KLM, noudatetaan seuraavia ehtoja:

19.1.1 Lentoyhtiön vastuu näiden yleisten kuljetusehtojen mukaisesta kuljetuksesta perustuu Montrealissa 28. toukokuuta 1999 allekirjoitettuun sopimukseen ja 13. toukokuuta 2002 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) 889/2002, joka muuttaa 9. lokakuuta 1997 annetussa "neuvoston asetuksessa (EY) 2027/97 mainittuja säännöksiä, joissa määritellään lentoyhtiön vastuu matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljetuksesta onnettomuustapauksissa”.

19.1.2 Siinä määrin kuin seuraavat määräykset eivät ole ristiriidassa näiden yleisten kuljetusehtojen muiden määräysten kanssa ja yleissopimuksesta riippuen noudatetaan seuraavia ehtoja:
(a) Lentoyhtiö vastaa vain vahingoista, jotka ovat sattuneet lentokuljetuksessa, jossa sen yhtiötunnus on merkitty kuponkiin tai lentolippuun kuljettavaa yhtiötä tarkoittavaan kohtaan. Antaessaan lentolipun tai selvittäessään kirjatun matkatavaran toisen lentoyhtiön reitille, lentoyhtiö toimii ainoastaan toisen lentoyhtiön nimissä ja puolesta. Peräkkäin kuljettavien lentoyhtiöiden vahingonkorvausvastuuta koskevat säännöt ja määräykset on kirjattu artiklaan 17.3.
(b) Lentoyhtiö vastaa vain todistetun välittömän vahingon määrän suuruisesta korvauksesta eikä ole millään tavalla vastuussa vahingon seurauksena aiheutuneista vahingoista tai minkäänlaisista rankaisukorvauksista.
(c) Lentoyhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että se noudattaa lainsäädäntöä (lakeja, säädöksiä, päätöksiä, määräyksiä tai vaatimuksia) tai siitä, että matkustaja laiminlyö näiden noudattamisen.
(d) Ilmakuljetussopimusta ja näitä yleisiä kuljetusehtoja ja kaikkia vastuunvapautuksia ja vastuunrajoituksia ja muita niihin sisältyviä rajoituksia sovelletaan seuraaviin osapuoliin ja niistä hyötyvät seuraavat osapuolet: lentoyhtiön viralliset toimitsijat, lentoyhtiön yhteistyökumppanit ("code share"), sen virkailijat, henkilökunta ja edustajat, lentoyhtiön käyttämien lentokoneiden omistaja ja palveluskunta sekä kyseisten omistajien ja edustajien henkilöstö, työntekijät ja toimitsijat. Kokonaissumma, joka edellä mainituilta henkilöiltä voidaan saada, ei voi ylittää lentoyhtiön vastuun rajaa.
(e) Jos lentoyhtiö osoittaa toteen, että korvausta vaativa henkilö tai häntä edustava kolmas osapuoli on aiheuttanut vahingon tai myötävaikuttanut sen syntyyn huolimattomuuttaan, tahallaan tai laiminlyönnin seurauksena, lentoyhtiö vapautuu kokonaan tai osittain vastuustaan korvausta vaativaa kohtaan siltä osin kuin sellainen huolimattomuus, virhe tai laiminlyönti on aiheuttanut vahingon tai myötävaikuttanut sen syntymiseen. Tätä kappaletta sovelletaan kaikkiin näiden kuljetusehtojen kohtiin, selvyyden vuoksi mukaan lukien artikla 19.2.1.
(f) Ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu, ei mikään tässä sanotusta poista mitään lentoyhtiön, sen käyttämien lentokoneiden omistajan, työntekijöiden, virkailijoiden, edustajien tai toimihenkilöiden yleissopimuksen tai voimassaolevan lainsäädännön antamaa oikeutta vastuun rajoittamiseen tai sen poistamiseen yleissopimuksen ja sovellettavan lain puitteissa.

19.2 Kansainvälisiä ja kotimaan lentoja koskevat määräykset

19.2.1 Henkilövahingot
(a) Tämän artiklan 19.2.1 muiden ehtojen mukaisesti lentoyhtiö on vastuussa matkustajan kuolemasta, loukkaantumisesta tai muusta henkilövahingosta johtuvasta vahingosta silloin, kun vahingon aiheuttanut onnettomuus on tapahtunut lentokoneessa tai lentokoneeseen nousemisen tai siitä poistumisen yhteydessä, kuten Montrealin sopimuksessa on määritelty.
(b) Lentoyhtiö ei vastaa minkäänlaisista vahingoista seuraavissa tapauksissa:
Kuljetettaessa matkustajaa, jonka ikä tai henkinen tai fyysinen tila on sellainen, että se voi tavalla tai toisella vaarantaa hänen oman turvallisuutensa. Lentoyhtiö ei vastaa mistään yksinomaan kyseisen tilan tai sen pahenemisen seuraukseksi luettavasta, kyseiselle matkustajalle aiheutuvasta sairaudesta, vammasta tai vajavaisuudesta tai kuolemasta.
(c) Lentoyhtiö ei voi poistaa tai rajoittaa artiklan 19.2.1 (a) mukaista vastuutaan, joka ei ylitä 113 100 SDR:ää matkustajaa kohti. Lentoyhtiöllä on kuitenkin oikeus vedota artiklaan 19.1.2 (e). Lentoyhtiö ei ole vastuussa artiklan 19.2.1 (a) nojalla määräytyvästä vahingonkorvauksesta siltä osin kuin se ylittää 113 100 SDR matkustajaa kohden, jos lentoyhtiö osoittaa toteen, että:
(1) tällainen vahinko ei aiheutunut lentoyhtiön tai sen palveluksessa olevien henkilöiden tai asiamiesten huolimattomuudesta, virheestä tai laiminlyönnistä; tai
(2) tällainen vahinko on aiheutunut yksinomaan korvausta vaativan henkilön, oikeuksiaan käyttävän matkustajan tai
oikeuksiaan käyttävän henkilön tai kolmannen osapuolen huolimattomuudesta, virheestä tai laiminlyönnistä.
(d) Lentoyhtiö pidättää kaikki oikeudet takautumis- ja korvausvaatimuksiin kaikkia ulkopuolisia tahoja kohtaan.
(e) Yleissopimuksen artiklan 28 mukaisesta lentokoneonnettomuudesta johtunut kuolema tai loukkaantuminen ja 13. toukokuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 889/2002 artiklan 5 ja 19. lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) 2027/97 säädösten mukaan henkilö(t) johon/joihin tässä viitataan voi/voivat tarpeen vaatiessa saada ennakkomaksua, jonka suuruus määräytyy suhteessa kärsittyihin materiaalisiin vahinkoihin. Kuoleman sattuessa kyseinen ennakkomaksu on vähintään 16 000 SDR:ää euroina matkustajaa kohti. Sovellettavasta laista riippuen kyseinen ennakkomaksu on maksettava 15 päivän kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutetun henkilön henkilöllisyys on selvinnyt.
28. toukokuuta 1999 annetun Montrealin sopimuksen artiklan 28 ja 13. toukokuuta 2002 annetun asetuksen (EY) 889/2002 artiklan 5 mukaan tällaisen ennakkomaksun maksamista tai muun ennakolta maksetun maksun maksamista ei ole pidettävä vastuun tunnustamisena ja se voidaan käyttää osasuorituksena lentoyhtiön mahdollisesti myöhemmin maksettaville korvauksille.
Mainittua ennakkomaksua ei voi vaatia palautettavaksi, paitsi jos osoittautuu, ettei ennakkomaksun saanut henkilö ollut oikeutettu korvaukseen tai jos vahingon on aiheuttanut tai sen syntymiseen on myötävaikuttanut korvausta vaativa henkilö tai se henkilö, jolta korvausta vaativa on saanut oikeutensa.

19.2.2 Viivästyksistä johtuvat vahingot
(a) Lentoyhtiön vastuu matkustajien kuljetuksen viivästymisestä johtuvista vahingoista on rajoitettu 4 694 SDR:ään matkustajaa kohti.
(b) Lentoyhtiön vastuu matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvista vahingoista on rajoitettu 1 131 SDR:ään matkustajaa kohti. Tähän rajoitukseen sovelletaan artiklaa 19.2.3 (c).
(c) Lentoyhtiö ei kuitenkaan ole vastuussa mistään tässä artiklassa kappaleissa (a) ja (b) mainituista viivästyksestä aiheutuneista vahingoista, jos se näyttää toteen, että lentoyhtiö ja sen palveluksessa olevat henkilöt ja asiamiehet ryhtyivät vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita on voitu kohtuudella edellyttää, tai jos niiden on ollut mahdotonta ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin.

19.2.3 Matkatavaroiden vahingoittuminen
(a) Montrealin sopimuksen artiklan 17 mukaan lentoyhtiö on vastuussa kirjatun matkatavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneesta vahingosta ainoastaan sillä edellytyksellä, että tuhoutumisen, katoamisen tai vahingoittumisen aiheuttanut tapahtuma sattui lentokoneessa tai sellaisena aikana, jolloin kirjattu matkatavara oli lentoyhtiön huostassa.
(b) Poikkeukset lentoyhtiön vastuuseen:

  • Lentoyhtiö ei vastaa matkatavaroille aiheutuneesta vahingosta, jos vahinko on seurausta matkatavaran luonteesta, viasta, laadusta tai puutteellisuudesta. Jos tällaiset matkatavarat tai omaisuus aiheuttaa vahinkoa muille henkilöille tai lentoyhtiölle, matkustajan on korvattava lentoyhtiölle kaikki kärsityt menetykset ja niistä aiheutuneet kulut.
  • Lentoyhtiö ei vastaa muista kuin alakohdassa (c) mainituista vahingoista ja/tai menetyksistä, jos on kysymys särkyvistä tai helposti pilaantuvista matkatavaroista, arvoesineistä tai esineistä, joita ei ole pakattu asianmukaisesti.
(c) Korvattavan vahingon suuruus:
  • Lentoyhtiön vastuu liittyen matkatavaran tuhoutumiseen, katoamiseen tai muuhun vahingoittumiseen on rajoitettu 1 131 SDR:ään matkustajaa kohden. Jos matkatavaran arvoksi on artiklan 10.2.3(a) mukaisesti annettu korkeampi summa, lentoyhtiön vastuu rajoittuu annettuun arvoon, ellei lentoyhtiö voi näyttää toteen, että annettu arvo on korkeampi kuin matkatavaroiden todellinen arvo kuljetusajankohtana.
  • Kirjaamattomille, koneessa kuljetettaville matkatavaroille aiheutuneiden vahinkojen osalta lentoyhtiö on asetettava vastuuseen vain, mikäli vahinko on todistettavasti aiheutunut lentoyhtiön, sen työntekijöiden tai edustajien tekemästä virheestä.

ARTIKLA 20: MÄÄRÄAJAT KORVAUSVAATIMUKSILLE JA KANTEIDEN NOSTAMISELLE

20.1 Matkatavaroita koskevat korvausvaatimukset
(a) Mikäli kirjattu matkatavara otetaan vastaan valitusta tekemättä, se on riittävä alustava näyttö siitä, että matkatavara on luovutettu ja vastaanotettu hyvässä kunnossa ilmakuljetussopimuksen määräysten mukaisesti, ellei matkustaja toisin todista. Kaikista kadonneista matkatavaroista on tehtävä ilmoitus lentoyhtiölle heti, kun kone saapuu lentokentälle. Myöhemmin tehtyjä ilmoituksia ei huomioida. Matkatavaroista puuttuvista esineistä on myös tehtävä ilmoitus lentoyhtiölle niin pian kuin mahdollista. Myöhästyneitä ilmoituksia ei huomioida.
(b) Jos matkatavara on vahingoittunut, vastaanottajan on tehtävä siitä lentoyhtiölle valitus kirjallisesti heti kun vahinko on havaittu, kuitenkin kirjatun matkatavaran osalta viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa matkatavaran vastaanottamisesta. Jos matkatavara on viivästynyt, valitus on tehtävä viimeistään 21 päivän kuluessa siitä, kun matkatavara on luovutettu vastaanottajalle. Kaikki valitukset on tehtävä kirjallisesti ja ne on annettava tai lähetettävä edellä mainittujen määräaikojen kuluessa. Jos valitusta ei ole tehty edellä mainittujen määräaikojen kuluessa, kannevalta lentoyhtiötä vastaan menetetään, paitsi jos lentoyhtiö on menetellyt petollisesti.

20.2 Matkustajien vastuu kanteiden nostamisesta
Kaikki vahingonkorvausoikeudet menetetään, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona lentokone saapui määräpaikkaan, siitä päivästä, jona lentokoneen olisi pitänyt saapua määräpaikkaan, tai siitä päivästä, jona kuljetus keskeytyi. Vanhentumisaikojen laskumenetelmästä tehdään päätös asiaa käsittelevän tuomioistuimen lakien mukaan.

20.3 Kirjallisesti tehtävät korvausvaatimukset ja kanteet
KAIKKI ARTIKLASSA 20 MAINITUT KORVAUSVAATIMUKSET JA KANTEET ON TEHTÄVÄ KIRJALLISESTI ANNETUN AIKARAJOITUKSEN PUITTEISSA.

Artikla 1–5
Artikla 6–10
Artikla 11 - 15