Artikla 1–5

Matkustajien ja matkatavaroiden yleisten kuljetusehtojen artiklat 1–5

ARTIKLA 1: MÄÄRITELMÄT

Näissä ehdoissa, jos niissä ei toisin mainita, käytetään seuraavia termejä ja niiden määritelmiä:

Varsinainen Lentoyhtiö (tai Operoiva Lentoyhtiö)
tarkoittaa lentoyhtiötä, joka varsinaisesti operoi lentoa

Lentoyhtiön Veloittamat Palvelumaksut tarkoittaa maksuja, joita lentoyhtiö tarvittaessa veloittaa matkustajalta ja/tai sen valtuuttamalta edustajalta lipun muuttamisesta ("muutosmaksut"), uudelleen julkaisemisesta ("uudelleenjulkaisumaksut") palauttamisesta ("palautusmaksut"), näihin tilanteisiin rajoittumatta. Lentoyhtiö ilmoittaa matkustajalle palvelumaksujen suuruuden ennen kuin matkustaja suorittaa varauksensa loppuun.

Sovittu Välilaskupaikka on lentoyhtiön aikataulun mukainen keskeytyspaikka aikataulussa mainitun lähtöpaikkakunnan ja määräpaikkakunnan välillä.

Ilmakuljetus (tai lentomatkailu) tarkoittaa matkustajan ja hänen matkatavaroidensa kuljetusta lentokoneella.

Artikla tarkoittaa näiden yleisten kuljetusehtojen artiklaa.

Valtuutettu Edustaja on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lentoyhtiö on valtuuttanut edustajakseen myymään omia, sekä toisen lentoyhtiön ilmakuljetuslippuja, mikäli edustajalla on valtuutus siihen.

Matkatavarat tarkoittaa sekä kirjattua, että käsimatkatavaraa, ellei toisin määritellä.

Sallittu Matkatavaramäärä tarkoittaa lentoyhtiön määrittämää suurinta sallittua matkatavaramäärää (lukumäärä ja/tai paino ja/tai mitat), jos sellaista sallitaan, ja jonka matkustaja voi ottaa mukaansa joko maksusta tai maksutta lippuehdoista riippuen.

Matkatavaratodistus tarkoittaa matkatavaralipukkeen osaa, jonka lentoyhtiö antaa matkustajalle vastaamaan kirjattua matkatavaraa.

Matkatavaralipukkeen Tarra tarkoittaa matkatavaralipukkeen osaa, joka kiinnitetään kirjattuun matkatavaraan.

Edunsaaja on matkustaja tai häntä lainmukaisesti edustava henkilö, joka voi vaatia mainitulle matkustajalle korvausta sovellettavan lainsäädännön perusteella.

Käsimatkatavara (katso Kirjaamaton Matkatavara)

Lentoyhtiö tarkoittaa KLM:ää ja/tai kaikkia muita lentoyhtiöitä, joiden yhtiötunnus on merkitty lentolippuun tai yhdistelmälippuun.

Chartering tarkoittaa toimintoa, jossa lentoyhtiö matkustajan kanssa ilmasopimuksen tehtyään (“sopimuslentoyhtiö”) tekee toisen sopimuksen toisen lentoyhtiön (“varsinainen lentoyhtiö”) kanssa antaen tälle vastuun koko ilmakuljetuksesta tai osasta siitä. Tämä tarkoittaa myös sitä toimintoa, jossa matkustajan kanssa sopimuksen tehnyt toinen osapuoli (esimerkiksi matkanjärjestäjä) antaa matkapakettiin, pakettilomaan tai pakettikiertomatkaan liittyvän ilmakuljetuksen kokonaan tai osittain lentoyhtiön suoritettavaksi, mukaan lukien direktiivin 90/314/ETY mukaiset kuljetukset. "Sopimuslentoyhtiö" on tässä suhteessa pääasiallinen matkanjärjestäjä, joka solmii sopimuksen ilmakuljetuksesta matkustajan tai muun henkilön kanssa.

Tilauslentolippu on sähköisessä tai muussa muodossa annettu lentolippu, joka on annettu tilauslentosopimuksen perusteella.

Kirjattu Matkatavara tarkoittaa matkatavaraa, jonka lentoyhtiö on ottanut huostaansa ja josta on kirjoitettu matkatavaratodistus.

Lähtöselvityksen Takaraja (CID) tarkoittaa määriteltyä aikarajaa, jota ennen matkustajien on käytävä läpi lähtöselvitysmuodollisuudet ja saatava tarkastuskortti, sekä tarvittaessa kirjattava matkatavarat lähtöselvitystiskillä artiklan 10.2. mukaan.

Code Share (katso Code Share -Lento)

Code Share -Lento tarkoittaa lentoyhtiötä, joka voi olla joko se lentoyhtiö, jonka kanssa matkustaja on tehnyt ilmakuljetussopimuksen (sopimuslentoyhtiö) tai toinen lentoa operoiva lentoyhtiö (varsinainen lentoyhtiö), jonka kanssa sopimuslentoyhtiö on liittänyt yhtiötunnuksensa yhteen.

Yhdistelmälippu tarkoittaa lippua, jonka kirjoitus on tarpeellinen ensisijaisen lipun suuren kuponkimäärän vuoksi.

Varasuunnitelma Pitkille viivästyksille asematasolla matkustajien ollessa koneessa
tarkoittaa lentoyhtiön tekemää varasuunnitelmaa, lentokoneen pitkäaikaisen viivästymisen sattuessa Yhdysvaltojen alueella sijaitsevan lentokentän asematasolla matkustajien ollessa koneessa, kuten Yhdysvaltain liikenneministeriö (DOT) on määritellyt.

Ilmakuljetussopimus tarkoittaa määräyksiä ja ehtoja, jotka on ilmoitettu ja vahvistettu lentolipussa ja sisällytetty yleisiin kuljetusehtoihin sekä tiedotteisiin matkustajille.

Sopimuslentoyhtiö tarkoittaa lentoyhtiötä, jonka kanssa matkustaja on tehnyt ilmakuljetussopimuksen ja jonka yhtiötunnus on merkitty lippuun.

Yleissopimus tarkoittaa jotakin seuraavista kulloinkin sovellettavista asiakirjoista:
(a) Varsovassa 12. lokakuuta 1929 allekirjoitettua
sopimusta eräiden sääntöjen yhdenmukaistamisesta;
(b) Varsovan sopimusta sen Haagissa 28. syyskuuta 1955 muutetussa muodossaan;
(c) Guadalajaran 18. syyskuuta 1961 allekirjoitettua lisäsopimusta;
(d) Varsovan sopimusta sen Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjoilla 1, 2 ja 4 muutetussa muodossaan;
(e) Edellä mainittuja sopimuksia ja lisäpöytäkirjoja yhtenä kokonaisuutena;
(f) Montrealissa 28. toukokuuta 1999 allekirjoitettua sopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta.

Kuponki tarkoittaa paperille tulostettua lippukuponkia tai sähköistä lippukuponkia, jossa on sen matkustajan nimi, joka lentää kupongissa merkityllä lennolla.

Vahinko tarkoittaa matkustajan kuolemaa tai loukkaantumista sekä viivästyksestä, menetyksestä, osittaisesta menetyksestä tai mistä tahansa muusta syystä aiheutunutta vahinkoa, joka aiheutuu lentokuljetuksesta tai lentoyhtiön kuljetukseen välittömästi liittyvistä muista palveluista.

Päivät tarkoittavat kalenteripäiviä mukaan lukien kaikki seitsemän viikonpäivää. Mikäli on tarkoitus antaa tiedote, tiedotteen lähettämispäivää ei oteta huomioon, ja mikäli tarkoituksena on määritellä lipun voimassaoloaika, huomioon ei oteta lipun antamispäivää tai lennon lähtöpäivää.

Oikeus Kieltäytyä Kuljetuksesta tarkoittaa lentoyhtiön oikeutta kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa, vaikka matkustaja ilmoittautui ennen koneeseen nousua EU:n sääntöjen 261/2004, artiklassa 3, kohdassa 2 määritettyjen säännösten mukaan ilman, että lennolle pääsy evättiin johtuen terveys- tai turvallisuussyistä, tai puutteellisista matkustusasiakirjoista.

Yhtiötunnus on IATA:n myöntämä tunnus, joka yksilöi jokaisen lentoyhtiön kahdella tai useammalla kirjaimella, numerolla tai niiden yhdistelmällä ja se löytyy mm. lipusta.

Sähköinen Kuponki tarkoittaa sähköistä lentokuponkia tai mitä tahansa muuta samansisältöistä asiakirjaa, joka on tallennettu lentoyhtiön varausjärjestelmätietokantaan.

Sähköinen Lentolippu on lentolippu, jonka lentoyhtiö tai sen edustaja on tallentanut varausjärjestelmätietokantaan ja josta todisteena on lentoyhtiön antama tai sen nimissä annettu matkakuvaus (tai aikataulu ja kuitti), sähköinen lentokuponki tai mikä tahansa muu samansisältöinen asiakirja.

Hinnat tarkoittavat hintoja, maksuja ja veloituksia, joita matkustajalta veloitetaan tietystä varausluokasta, annetuista reiteistä ja jos tarpeen, lennoista ja päivämääristä sekä vastaavista tariffiehdoista.

Veroton Hinta tarkoittaa matkustajalta veloitettavaa hintaa, joka ei sisällä veroja ja varausmaksuja.

Verot Sisältävä Hinta tarkoittaa nettohintaa ja veroja yhteensä.

Lentokuponki tarkoittaa sitä lentolipun osaa, jossa on maininta "kuljetusta varten", tai sähköisen lentolipun sähköistä kuponkia, josta käy tarkkaan ilmi ne paikat, joiden välillä matkustaja kuljetetaan.

Ylivoimainen este tarkoittaa epätavallista ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, jota ei olisi voitu tavanomaisin tai kohtuullisin keinoin välttää.

Yleiset kuljetusehdot tarkoittavat näitä yleisiä kuljetusehtoja.

IATA (International Air Transport Association)
on Kansainvälinen ilmakuljetusjärjestö, joka perustettiin Montrealissa huhtikuussa 1945 ja jonka tarkoituksena on edistää turvallisen, säännönmukaisen ja taloudellisen lentokuljetuksen kehittämistä sekä edistää ilmaliikennepalveluja ja näihin liittyvien ongelmien tutkimista.

Matkatavaratodistus tarkoittaa lentoyhtiön antamaa lipuketta, jota käytetään vain kirjatun matkatavaran tunnistamiseen. Toinen osa siitä kiinnitetään matkatavaraan ("matkatavaralipuke") ja toinen annetaan matkustajalle matkatavaran tunnistamista varten ("matkatavaratodistus").

Sisäinen Lento tai Kotimaan Lento tarkoittaa mitä tahansa lentoa, jonka lähtöpaikkakunta ja määräpaikkakunta ovat saman valtion alueella.

IATA:n (International Air Transport Association) Kansainväliset Sopimukset (IIA ja MIA)
tarkoittavat Kuala Lumpurissa 31. lokakuuta 1995 allekirjoitettua sopimusta (IIA) ja Montrealissa 3. huhtikuuta 1996 allekirjoitettua sopimusta (MIA), jotka säätelevät lentoyhtiöiden välisiä vastuusuhteita. Sopimuksia sovelletaan kaikkiin niihin lentoyhtiöihin, jotka ovat olleet IATA:n jäseniä 1. huhtikuuta 1997 lähtien, sekä niihin lentoyhtiöihin, joita velvoittavat "Sopimus"-termin kohdissa (a) – (d) määritetyt sopimukset ja lisäpöytäkirjat.

Kansainvälinen Lento tarkoittaa sopimuksen mukaisesti mitä tahansa lentoa, jonka lähtöpaikkakunta, määräpaikkakunta ja mahdollinen välilaskupaikka ovat ainakin kahden sellaisen valtion alueella, jotka ovat sopimuksen allekirjoittajia, mutta ei kuitenkaan jos kyseessä on sovittu välilaskupaikka tai lentokoneen vaihto, tai jos lähtö ja määräpaikkakunnat ovat saman valtion alueella ja aikataulun mukainen välilaskupaikka toisen valtion alueella huolimatta siitä onko mainittu valtio sopimuksen jäsenvaltio vai ei.

Varausmaksut (tai Lipunkirjoitusmaksut) tarkoittaa maksuja, joita lentoyhtiö tarvittaessa veloittaa matkustajalta ja/tai sen valtuuttamalta edustajalta lipun kirjoittamisesta. Maksun summan määrittää lipun kirjoittaja (lentoyhtiö tai sen valtuuttama edustaja) asianmukaisesti. KLM:n veloittamat varausmaksut, jos sellaisia on, ovat saatavilla lentoyhtiöltä ja KLM:n verkkosivustolla.

Aikataulu ja Kuitti (katso Matkakuvaus)

KLM on alankomaalainen osakeyhtiö Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., jonka kotipaikka on Amsterdamseweg 55, (1182 GP) Amstelveen, Alankomaat, ja jonka kaupparekisterinumero on 33014286 (Amsterdamin kauppa- ja teollisuuskamari, Alankomaat).

KLM:n Verkkosivusto tarkoittaa verkkosivustoa osoitteessa www.klm.com .

Matkapaketti tarkoittaa samaa kuin “paketti”, kuten 13. kesäkuun 1990 neuvoston direktiivissä 90/314/ETY kirjoitettu matkapaketti, pakettiloma tai pakettikiertomatka.

Matkustaja on kuka tahansa henkilö, miehistöä lukuun ottamatta, joka kuljetetaan tai tullaan kuljettamaan ja jolla on kuljetukseen oikeuttava lippu.

Matkustajakuponki tarkoittaa lentoyhtiön antamaa tai sen nimissä annetun lentolipun osaa, joka jää matkustajan haltuun.

Liikuntarajoitteinen Matkustaja on kuka tahansa henkilö, jonka liikuntakyky on (sensorisen tai motorisen, pysyvän tai tilapäisen) fyysisen vamman, kehitysvamman, iän tai jonkin muun vamman takia rajoittunut hänen käyttäessään kulkuneuvoja ja jonka tilanne edellyttää erityishuomiota ja kaikille matkustajille tarjolla olevien palvelujen mukauttamista kyseisen henkilön tarpeisiin.

Lemmikki on matkustajan mukana, joko ruumassa, tai matkustamossa matkustava lemmikki, josta matkan aikana vastuun kantaa joko sen omistaja tai joku toinen henkilö omistajan puolesta.

Lähtöpaikka on paikka, jossa matka lentolipun mukaisesti alkaa (esimerkiksi lentokenttä, rautatieasema tai muu vastaava lähtöpaikka, joka ilmenee lentolipusta).

Määräpaikka on paikka, jossa matka lentolipun mukaisesti päättyy (esimerkiksi lentokenttä, rautatieasema tai muu vastaava määräpaikka, joka ilmenee lentolipusta).

Varaus tarkoittaa matkustajan kuljetuspyyntöä, joka on tallennettu lentoyhtiön tai sen valtuuttaman edustajan tietokantaan.

Aikataulut ja Julkaistut Aikataulut tarkoittavat lähtevien ja saapuvien lentojen luetteloa niin kuin ne on esitetty lentoyhtiön julkaisemassa tai sen nimissä julkaistussa aikataulukirjassa ja annettu yleisölle sähköisessä muodossa.

Julkaistut aikataulut (katso Aikataulut)

Arvotavarailmoitus tarkoittaa matkustajan tekemää ilmoitusta kirjattavasta matkatavarasta, jonka arvo ylittää yleissopimuksessa määritellyn vastuurajan ja josta matkustajan on maksettava lisämaksu.

Erityisnosto-Oikeus (SDR) on Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) määrittelemä yksikkö, jonka arvon IMF määrittää säännöllisesti maailman keskeisten valuuttojen pohjalta ennalta määritetyn valuuttakorin perusteella.

Keskeytyspaikat tarkoittavat matkustajan suorittamaa tarkoituksellista etukäteen sovittua matkan keskeyttämistä, joka tapahtuu lähtö- tai määräpaikkakunnan välillä, ei kuitenkaan aikataulun mukaisia välilaskupaikkoja matkustajan matkareitillä.

Verot tarkoittaa valtion, lentokentän ylläpitäjän, tai muun alla olevassa artiklassa 4 määritellyn viranomaisen määrittämiä maksuja, veroja ja lisämaksuja.

Lippu tarkoittaa asiakirjaa, jota voi täydentää matkatavaratodistus tai -lipuke, tai vastaavan aineeton muoto, kuten sähköinen asiakirja, joka on lentoyhtiön tai sen valtuuttaman edustajan antama tai hyväksymä. Lippu on todistus lentokuljetussopimuksesta ja siihen kuuluvat lippukupongit, matkustajakupongit, tiedotteet matkustajille sekä nämä yleiset kuljetusehdot.

Matkakuvaus (tai Aikataulu ja Kuitti) tarkoittaa lentoyhtiön antamaa yhtä tai useampaa asiakirjaa, joka vahvistaa matkustajan sähköisen lentolipun, jossa on matkustaja nimi, lentotiedot ja tiedotteet matkustajalle.

Kirjaamaton Matkatavara tai "Käsimatkatavara"
tarkoittaa kaikkea muuta matkatavaraa paitsi ruumassa kuljetettavaa matkatavaraa. Tämä kirjaamaton matkatavara säilyy matkustajan huostassa.

ARTIKLA 2: SOVELTAMISALA

2.1 Yleiset säännökset
(a) Lukuun ottamatta sitä, mitä tämän artiklan kohdissa 2.2 ja 2.4 on määrätty, yleisiä kuljetusehtoja sovelletaan vain niihin ilmakuljetuksiin tai ilmakuljetuksen osiin, joissa lentolipun tai vastaavan kupongin kohtaan "lentoyhtiö" on merkitty KLM:n yhtiötunnus ("KL").
(b) Näitä yleisiä kuljetusehtoja sovelletaan myös ilmaisiin tai alennettuihin ilmakuljetuksiin, mikäli ilmakuljetussopimuksessa tai muussa KLM:n ja matkustajan välisessä sopimusasiakirjassa ei ole toisin määritelty.
(c) Kaikkiin ilmakuljetuksiin sovelletaan yleisiä kuljetusehtoja ja lentoyhtiön hintamääräyksiä, jotka olivat voimassa matkustajan tehdessä varausta.
(d) Nämä yleiset kuljetusehdot noudattavat Montrealissa 28. toukokuuta 1999 allekirjoitettua sopimusta ja Euroopan unionin voimassaolevaa lainsäädäntöä.
(e) Nämä yleiset kuljetusehdot ovat saatavilla KLM:ltä, sen valtuuttamilta edustajilta ja voit tarkastella niitä KLM:n verkkosivustolla.

2.2 Tilauslennot ja Code Share -lennot
(a) Tiettyihin lentoyhtiön suorittamiin lentoihin sovelletaan tilauslentoihin tai Code Share -lentoihin soveltuvaa sopimusta.
(b) Matkustajalle ilmoitetaan operoivan lentoyhtiön (varsinaisten lentoyhtiöiden) identiteetti heti kun kuljetussopimus tehdään. Kuljetusehtojen mukaisesti on sovittu, että muu kuin lipussa mainittu lentoyhtiö voi operoida kyseisen ilmakuljetuksen ja matkustajalle ilmoitetaan varsinaisen lentoyhtiön identiteetti, heti kun se tiedetään. Kaikissa tapauksissa matkustajalle ilmoitetaan viimeistään lähtöselvityksen aikana tai ennen koneeseen nousua, ja jos kyseessä on koneen vaihto ilman aiempaa lähtöselvitystä, soveltuvien säännösten mukaisesti.

2.3 Varasuunnitelma pitkille viivästyksille asematasolla
Yhdysvalloissa sovellettava varasuunnitelma pitkille viivästyksille asematasolla matkustajien ollessa koneessa, on sama kuin lentoa varsinaisesti operoivan lentoyhtiön (varsinainen lentoyhtiö).

2.4 Lakien soveltaminen
Mikäli nämä yleiset kuljetusehdot ovat ristiriidassa sovellettavien sopimusten, asetusten, lakien, lainsäädännöllisten vaatimusten tai viranomaismääräysten kanssa, sovelletaan niitä näiden yleisten kuljetusehtojen sijasta. Mikäli jotain tai joitakin näiden yleisten kuljetusehtojen määräyksistä ei voida soveltaa, sovelletaan ilmakuljetuksiin kuitenkin muilta osin näitä yleisiä kuljetusehtoja, paitsi siinä tapauksessa, että kuljetusehtoja ei voida enää soveltaa ilman virheelliseksi ja pätemättömäksi julkaistua säännöstä.

ARTIKLA 3: LENTOLIPUT

3.1 Yleiset säännökset
(a) Lippu on todiste, kunnes toisin osoitetaan, lentoyhtiön ja lentolippuun merkityn matkustajan välisen kuljetussopimuksen olemassaolosta, solmimisesta ja sisällöstä.
(b) Kuljetukseen on oikeutettu vain se matkustaja, jonka nimi on lentolipussa. Lentoyhtiö varaa itselleen oikeuden tarkistaa matkustajan henkilöllisyyden. Matkustajien on siitä syystä voitava todistaa lentoyhtiölle lennon aikana oman henkilöllisyytensä, sekä niiden matkustajien henkilöllisyys, joista he ovat vastuussa.
(c) Lippua ei voi siirtää paitsi milloin sovellettava laki niin sallii, erityisesti pakettilomia koskevissa säännöissä ja säädöksissä. Mikäli joku muu henkilö kuin lippuun merkitty matkustaja käyttää lippua kuljetukseen tai vaatiakseen takaisinmaksua, ja lentoyhtiö on hyvässä uskossa kuljettanut lipun esittäneen henkilön tai suorittanut hänelle takaisinmaksun, vaikka myöhemmin kävisikin ilmi, että lipun esittänyt henkilö ei ollut lippuun merkitty henkilö, lentoyhtiö ei ole velvollinen kuljettamaan matkustajaa tai suorittamaan tälle korvausta, eikä ole mistään velvollinen tai millään tavalla vastuussa matkustajasta.
(d) Jotkut erikoishintaan myydyt lentoliput ovat oikeutettuja takaisinmaksuun ja/tai korvaukseen vain osittain tai ei lainkaan. Matkustajan on itse varausta tehdessään otettava selville hinnan ehdot ja tarpeen vaatiessa suojattava itsensä tarkoitukseen sopivalla vakuutuksella.
(e) Lentolippuun liittyvien muodollisuuksien takia lentolippu on aina lipun antaneen lentoyhtiön omaisuutta.
(f) Sähköisiä lentolippuja lukuun ottamatta matkustaja kuljetetaan vain, jos hän pystyy esittämään voimassaolevan lentolipun, jossa on kyseistä lentoa vastaava kuponki, kaikki muut käyttämättömät kupongit sekä matkustajakuponki. Sen lisäksi lentolippu, joka on turmeltunut tai jota on muuttanut joku muu kuin lentoyhtiö tai sen valtuuttama edustaja, ei oikeuta kuljetukseen. Sähköisellä lentolipulla matkustavien matkustajien on todistettava henkilöllisyytensä ja heidät kuljetetaan lennolla vain, jos heillä on omalla nimellään oleva lentolippu.
(g) Jos lentolippu tai sen osa on kadonnut tai turmeltunut tai jos matkustajakupongin ja käyttämättömien lentokuponkien sisältämää lippua ei pystytä esittämään, lentoyhtiö korvaa matkustajan pyynnöstä koko lipun tai sen osan uudella lipulla. Tämä korvaus suoritetaan uudella lipulla, mikäli lentoyhtiöllä on korvauspyynnön aikana todisteita siitä, että kyseiselle lennolle (kyseisille lennoille) on myönnetty lippu. Uuden lipun kirjoittava lentoyhtiö voi veloittaa matkustajalta palvelumaksuja uuden lipun kirjoittamisesta, ellei katoaminen tai turmeltuminen ole johtunut lentoyhtiön, tai tämän valtuuttaman edustajan omasta huolimattomuudesta. Ellei matkustaja voi todistaa, että kyseisille lennoille on kirjoitettu voimassa oleva lippu, lentoyhtiö saattaa pyytää matkustajaa maksamaan korvaavan lentolipun verot sisältävän hinnan. Tämä maksu palautetaan, kun lentoyhtiöllä on todiste siitä, ettei kadonnutta tai turmeltunutta lentolippua ole käytetty sen voimassaoloaikana, tai jos matkustaja kyseisen ajan aikana löytää alkuperäisen lentolipun ja toimittaa sen lentoyhtiölle ja maksaa yllä mainitut kohtuulliset palvelumaksut.
(h) Matkustajan velvollisuutena on noudattaa erityistä huolellisuutta lipun katoamisen tai varastamisen estämiseksi.
(i) Jos matkustaja hyötyy hinnanalennuksesta tai erikoisehtoihin sidotusta hinnasta, matkustajan on matkan kaikissa vaiheissa pystyttävä esittämään lentoyhtiön toimihenkilöille tätä tukevat asiakirjat, joissa tämä erikoishinta ilmenee ja todistamaan niiden oikeellisuus. Ellei tämä ole mahdollista, matkustajan on maksettava erotus ostamansa verot sisältämän lentolipun hinnan, ja sen verot sisältämän lentolipun hinnan väliltä, jonka hänen olisi pitänyt maksaa, muuten matkustajalta evätään pääsy koneeseen.

3.2 Voimassaoloaika
(a) Mikäli lentolipussa tai näissä yleisissä kuljetusehdoissa ei toisin mainita, sulkien pois lipussa mainitut voimassaoloaikoihin vaikuttavat hinnat, lentolippu oikeuttaa kuljetukseen:

  • yhden vuoden ajan lipun antamispäivästä lukien tai
  • yhden vuoden ajan ensimmäisen kupongin käyttämispäivästä lukien edellyttäen, että ensimmäistä kuponkia käytettiin yhden vuoden kuluessa lipun kirjoittamispäivästä.

(b) Jos matkustaja ei pysty matkustamaan lippunsa voimassaoloaikana sen takia, että matkustajan pyytäessä varauksen vahvistusta lentoyhtiö ei ole pystynyt vahvistamaan matkustajan varausta:

  • kyseisen lentolipun voimassaoloaikaa voidaan pidentää seuraavaan saatavilla olevaan lentoon asti;
  • tai verot sisältämä hinta hyvitetään alla olevan artiklan 14 (korvaukset) ehtojen mukaisesti;
  • tai matkustaja hyväksyy vastaavan hinnan muutoksen.
(c) Jos matkustaja matkansa aloitettuaan on terveydellisistä syistä estynyt jatkamasta matkaa lentolipun voimassaoloaikana, lentoyhtiö voi pidentää lipun voimassaoloaikaa siihen päivään asti kunnes matkustaja on jälleen matkustuskykyinen, tai ensimmäiseen saatavilla olevan lennon päivään asti tarkoituksenmukaisen lääkärintodistuksen perusteella, jossa mainitaan terveydelliset syyt, jotka estivät matkustajaa jatkamasta matkaansa ja siinä tapauksessa, että näistä terveydellisistä syistä ei oltu tietoisia varauksen aikana. Mainittu pidennys voi alkaa vain siitä hetkestä, jolloin matka keskeytettiin, ja oikeuttaa kuljetukseen alun perin maksettua hintaa vastaavassa luokassa. Lentolipun voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolme kuukautta lääkärintodistuksessa mainitusta päivästä alkaen. Samoin jos yllä mainittuja todisteisiin liittyviä ehtoja noudatetaan, lentoyhtiö voi pidentää myös sairauden takia matkansa keskeyttäneen matkustajan mukana matkustaneiden lähiomaisten lentolippujen voimassaoloaikaa.
(d) Siinä tapauksessa että matkustaja kuolee matkan aikana, hänen mukanaan matkustavien henkilöiden lentoliput voidaan muuttaa kirjallisen hakemuksen perusteella luopumalla perillä olon vähimmäisaikarajoituksesta tai pidentämällä kyseisten lippujen voimassaoloaikaa. Siinä tapauksessa että matkan aloittaneen matkustajan lähiomainen kuolee, matkustajan ja hänen mukanaan matkustavien lähiomaisten lentolippujen voimassaoloaikaa voidaan muuttaa samalla tavalla. Kaikki yllä mainitut muutokset voidaan tehdä vain kuolintodistuksen perusteella. Yllä mainittu pidennys voi alkaa vain siitä hetkestä, jolloin matka keskeytettiin, ja oikeuttaa kuljetukseen maksettua verot sisältävää hintaa vastaavassa luokassa. Pidennys ei saa ylittää neljääkymmentäviittä (45) päivää kuolinpäivästä alkaen.

3.3 Matkustajan aiheuttama ylivoimainen este
Jos matkustajalla on artiklassa 3.1 (d) kuvattu lippu, jota hän ei ole pystynyt käyttämään, kokonaan tai osittain, ylivoimaisen esteen takia, lentoyhtiö antaa matkustajalle takaisinmaksuun ja/tai muuttamiseen kelpaamattoman verot sisältävää hintaa vastaavan kuljetuskupongin, joka on voimassa vuoden, jota voi käyttää lentoyhtiön lentoa korvaavalla matkalla ja josta peritään kohtuullinen palvelumaksu, edellyttäen kuitenkin että matkustaja ilmoittaa lentoyhtiölle niin pian kuin mahdollista ennen lennon lähtöä tällaisen ylivoimaisen esteen syistä ja todisteen niistä.

3.4 Lentokuponkien käyttöjärjestys
(a) Lipussa merkittyjen yksityiskohtien, lentojen päivämäärien ja reittien mukaan laskettu verollinen hinta vastaa lähtö- ja määräpaikkaa sekä lipun ostamishetkenä suunniteltua välilaskua ja muodostaa olennaisen osan ilmakuljetussopimusta. Lentolipun kirjoittamispäivänä annettu hinta on voimassa vain, jos lippu käytetään mainitulle matkalle ja mainittuina päivinä kokonaisuudessaan, sekä lentokuponkien mukaisessa järjestyksessä.
(b) Kaikki matkustajan ehtoja rikkovat teot (esimerkiksi se, ettei hän käytä ensimmäistä kuponkia tai jos käytetyt kupongit eivät ole myöntämisjärjestyksessä), mitkä huomataan matkustuspäivänä, johtavat velvollisuuteen suorittaa ylimääräinen kiinteä hintainen maksu lentokentällä. Maksun summa on: 125 € lyhyillä lennoilla Ranskan suurkaupunkialueella ja Korsikassa, 250 € Euroopan sisäisillä lennoilla Economy-luokassa, 500 € Euroopan sisäisillä lennoilla Business-luokassa, 500 € Economy-luokassa tai Premium Economy -luokassa mannertenvälisillä lennoilla, 1 500 € mannertenvälisillä lennoilla Business-luokassa ja 3 000 € Air Francen La Première -luokassa mannertenvälisillä lennoilla (tai summia vastaavat hinnat paikallisessa valuutassa).
(c) Jos matkustaja ei käytä kaikkia lentokuponkejaan ja keskeyttää matkansa ennenaikaisesti, matkustajalta veloitetaan kiinteä summa, joka on 275 EUR Schipholin lentokentällä ja Charles de Gaullen lentokentällä (Pariisi), jotta hän voi noutaa kirjatun matkatavaransa.

3.5 Matkustajan pyytämät muutokset
Matkustajan toivomiin muutoksiin sovelletaan hintaan liitettyjä hintaehtoja ja lisättyjä maksettavia palvelumaksuja.

3.6 Lentoyhtiön yhteystiedot
Lentoyhtiön yhteystiedot voivat olla merkitty lentolippuun käyttämällä yhtiötunnusta (kuten artiklassa 1 määritelty). Lentoyhtiön osoitteena pidetään mitä tahansa sen virallista toimistoa tai sen pääkonttoria.

ARTIKLA 4: HINNAT, VEROT, MAKSUT JA LISÄMAKSUT

4.1 Hinnat
Mikäli toisin ei mainita, lippujen hinnat koskevat ainoastaan ilmakuljetusta lähtöpaikkakunnan lentokentältä määräpaikkakunnan lentokentälle. Hinnat eivät sisällä maakuljetuksia lentokenttien välillä tai lentokenttien ja kaupunkiterminaalien välillä. Hinta lasketaan lentolipun varauspäivänä voimassa olevan tariffin mukaisesti lipussa mainituille matkapäiville ja -reitille. Kaikki muutokset reitissä tai matkustuspäivissä voivat vaikuttaa sovellettavaan tariffiin.
Sovellettava tariffi on lipun varauspäivänä voimassa oleva lentoyhtiön julkistama tariffi tai sen perusteella laskettu tariffiehtojen mukainen hinta kyseiselle lennolle (kyseisille lennoille) lähtöpaikkakunnalta määräpaikkakunnalle ja kyseessä olevalle matkustusluokalle.
Matkustajalle ilmoitetaan varauksen yhteydessä verot sisältämä lipun hinta ja varausmaksut sekä lipun kokonaishinta (verot sisältämä hinta sekä varausmaksut yhteensä).

4.2 Maksut, verot ja lisämaksut
Matkustajan on maksettava kaikki valtion tai muun viranomaisen, tai lentokentän ylläpitäjän määräämät maksut, verot ja lisämaksut. Matkustajalle ilmoitetaan näistä lipun verottomaan hintaan lisättävistä maksuista, veroista ja lisämaksuista varauksen yhteydessä niin tarkkaan kuin mahdollista. Lipun veroton hinta on eritelty useimmissa lentolipuissa.
Valtio, muu viranomainen tai lentokentän ylläpitäjä voi luoda tai korottaa näitä maksuja, veroja ja lisämaksuja varauspäivän jälkeen. Siinä tapauksessa matkustajan on maksettava vastaava summa. Toisaalta jos maksuja, veroja tai lisämaksuja alennetaan tai poistetaan, matkustajalle voidaan hyvittää alennusta tai poistoa vastaava summa. Kun matkustaja on maksanut ja vastaanottanut lipun, edellä mainittuja maksuja, veroja ja lisämaksuja ei veloiteta tai vähennetä.

4.3 Lentoyhtiön veloittamat varausmaksut
Matkustajalta saatetaan veloittaa varausmaksuja lipun kirjoittamisesta. Varausmaksujen summa riippuu matkatyypistä, hinnasta ja lipun jakelupisteistä. Mainitut varausmaksut lisätään verot sisältämän lipun hintaan. Lentoyhtiön tarpeen mukaan veloittamia varausmaksuja ei makseta takaisin, paitsi siinä tapauksessa, jos lippu on peruutettu lentoyhtiön tekemän virheen seurauksena.
Matkustajalle ilmoitetaan lentoyhtiön veloittamien varausmaksujen summa ennen varauksen loppuun suorittamista.
KLM:n veloittamat varausmaksut, jos sellaisia on, ovat saatavilla lentoyhtiöltä ja KLM:n verkkosivustolla.

4.4.Maksun valuutta
Verottomat hinnat, verot, varausmaksut ja palvelumaksut maksetaan lentolipun ostomaan valuutalla, jollei lentoyhtiö tai sen valtuuttama edustaja ole toisin määrännyt lippua ostettaessa tai sitä ennen (esim. jos paikallinen valuutta ei ole vapaasti vaihdettava).
Lisäksi lentoyhtiö voi oman harkintansa mukaan hyväksyä maksun jossain muussa valuutassa.

ARTIKLA 5: VARAUKSET

5.1 Yleiset säännökset
Varaus vahvistetaan vain silloin, kun se on tallennettu lentoyhtiön varausjärjestelmätietokantaan. Lentoyhtiön on matkustajan pyynnöstä annettava varausvahvistus.

5.2 Varauksen edellytykset
Joihinkin tariffeihin sisältyy ehtoja, jotka rajoittavat tai sulkevat kokonaan pois mahdollisuuden muuttaa tai peruuttaa varausta. Jos matkustaja ei ole maksanut lentolipun koko summaa ennen lentoyhtiön tai sen valtuuttaman edustajan määrittämää lipun lunastamisen aikarajaa, lentoyhtiöllä on oikeus peruuttaa varaus ilman erillistä ilmoitusta ja antaa paikka toiselle matkustajalle olematta velvollinen mihinkään ja kantamatta minkäänlaista vastuuta kyseisestä matkustajasta, joka ei suorittanut maksua.

5.3 Istuinpaikat
Lentoyhtiö pyrkii kohtuullisuuden rajoissa noudattamaan matkustajien istuinpaikkapyyntöjä, mutta se ei voi kuitenkaan taata halutun istuinpaikan saatavuutta, vaikka kyseisen istuinpaikan varaus olisikin jo vahvistettu. Lentoyhtiö varaa oikeuden muuttaa istuinpaikkoja milloin tahansa matkan aikana, mukaan lukien lähtöselvityksen jälkeen, lentokoneen käyttöön tai turvallisuuteen liittyvästä syystä tai ylivoimaisen esteen vuoksi.

5.4 Palvelut koneessa
Lentoyhtiön on pyrittävä kohtuuden nimissä täyttämään matkustajien toiveet koskien lentokoneessa tarjottuja palveluja, erityisesti juomien, erikoisaterioiden, elokuvien, istuinten yms. suhteen. Lentoyhtiö ei kuitenkaan vastaa siitä, jos vaadittua palvelua ei lentokoneen toiminnan takia tai lentoyhtiön hallinnan ylittävistä turvallisuussyistä voida tarjota, vaikka sellainen palvelu olisikin vahvistettu varauksen yhteydessä.

5.5 Lentokonetyyppi
Lentolipun varauksen yhteydessä annettu lentokonetyyppi ilmoitetaan matkustajalle vain tiedoksi. Turvallisuussyistä ja lentoyhtiön hallinnan ylittävistä syistä tai liiketoiminnan rajoituksista riippuen lentoyhtiö voi vaihtaa lentokonetyypin kantamatta siitä minkäänlaista vastuuta.

Artikla 6–10
Artikla 11 - 15
Artikla 16 - 20