Artikla 6–10

Matkustajien ja matkatavaroiden yleisten kuljetusehtojen artiklat 6–10.

ARTIKLA 6: HENKILÖKOHTAISET TIEDOT

6.1 Matkustajien on annettava henkilökohtaiset tietonsa lentoyhtiölle tai sen valtuuttamalle edustajalle varauksen suorittamiseksi, lisäpalveluiden saamiseksi, maahantulomuodollisuuksien helpottamiseksi ja valtion alueelle pääsemiseksi. Lentoyhtiölle luovutettuja kuljetusehtojen mukaisia henkilökohtaisia tietoja voidaan käyttää tietojenkäsittelyyn. Kaikki henkilökohtaiset tiedot kerätään ja käsitellään noudattaen Hollannin lakia yksityisyyden suojasta (Wet Bescherming Persoonsgegevens), joka perustuu EU:n direktiiviin 95/46/EC.

6.2 Matkustajien antamia tietoja käytetään pääasiassa (i) varauksen tekemiseen ja lipun ostamiseen, (ii) tiettyjen kuljetuspalveluihin liittyvien palvelujen tarjoamiseen, (iii) keräämiseen, säilyttämiseen, opastukseen ja kaupalliseen tietoon, sekä (iv) tilastollisten tutkimusten suorittamiseen. Tietoja saatetaan myös käyttää helpottamaan maahantuloon ja valtion alueelle tulemiseen liittyvien hallinnollisten muodollisuuksien täyttämistä, estämään maksusta kieltäytymisen ja torjumaan petoksia, sekä turvallisuuden takaamiseksi lennoilla.

6.3 Matkustajia tiedotetaan siitä, että ilmakuljetussopimuksen toteuttamisen aikana tapahtuneet tapahtumat, jotka saattavat vaarantaa lennon turvallisuutta tallennetaan tietokantaan ja ne voidaan lähettää tarkoituksenmukaisille valtion viranomaisille.
Matkustajat hyväksyvät, että tietyt tarjotut erityiset lisäpalvelut, kuten erikoisateriat ja/tai lääkinnällinen apu saattavat edellyttää, että lentoyhtiö tallentaa tietokantaansa tietoja artiklaa 16, Hollannin lakia yksityisyyden suojasta vastaavia tietoja. Näitä tietoja käytetään vain matkustajan pyytämiä tiettyjä lisäpalveluja varten.

6.4 Kerätyt tiedot voivat olla saatavilla lentoyhtiön, tai sen kumppanien (valtuutetut edustajat ja lentoyhtiöt, kuten yllä olevassa artiklassa 1 määritelty, jne.) valtuutetulle henkilöstölle, tai sen palveluntarjoajille yllä mainittujen palvelujen toteuttamiseksi.

6.5 Soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti, niin Alankomaissa kuin myös kansainvälisesti, lentoyhtiön on annettava henkilökohtaisia tietoja valtuutetuille Hollantilaisille tai ulkomaisille viranomaisille (esim. tulli- ja maahanmuuttoviranomaiset, poliisi, jne.), erityisesti terrorismin tai muun rikoksellisen toiminnan estämiseksi.
Jotkut yllä mainituista vastaanottajista saattavat sijaita Euroopan unionin ulkopuolella, ja he pääsevät käsiksi lentoyhtiön keräämiin tietoihin (sukunimi, etunimi, passin numero, matkatiedot, jne.) matkustajan ilmakuljetussopimuksen täyttämiseksi tai erityisen oikeudellisen luvan johdosta. Tietojen siirtäminen Euroopan unionin ulkopuolelle tapahtuu Hollannin laissa yksityisyyden suojasta määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

6.6 Hollannin lain yksityisyyden suojan mukaisesti matkustajilla on oikeus saada tietää, korjata, poistaa tai vastustaa itseään koskevia tietoja. Näitä oikeuksia voi käyttää lähettämällä kirjeen seuraavaan osoitteeseen: KLM Privacy Office – AMSPI, P.O. Box 7700, 1117ZL Schiphol, Alankomaat (the Netherlands).

6.7 Soveltuvien säännösten mukaan lentoyhtiö varaa itselleen oikeuden käyttää matkustajan tietoja tässä artiklassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti tässä artiklassa kuvattuihin tarkoituksiin. Lisätietoja KLM Royal Dutch Airlinesin henkilökohtaisten tietojen käsittelystä löydät yksityisyydensuojasta osoitteessa www.klm.com.

6.8 Lentoyhtiö varaa itselleen oikeuden käyttää matkustajan tietoja, tai antaa niitä kumppanilleen, lähettääkseen matkustajalle asianmukaisia kaupallisia tarjouksia, ellei matkustaja ole sitä vastaan tiedon keräämisen aikana, tai kirjoita edellä mainittuun osoitteeseen.

6.9 Lentoyhtiö tai sen kumppani ei saa lain vaatiessa käyttää matkustajan tietoja markkinointiin (sähköinen markkinointi), ellei matkustaja ole antanut siihen lupaa antaessaan henkilökohtaisia tietojaan. Matkustaja voi sen seurauksena vastustaa omien tietojen käyttämistä sellaisiin tarkoituksiin lähettämällä kirjeen artiklassa 6.6 mainittuun osoitteeseen.

6.10 Joidenkin henkilökohtaisten tietojen kerääminen saattaa olla välttämätöntä varauksen mahdollistamiseksi ja ilmakuljetussopimuksen ehtojen täyttämiseksi. Matkustajilla on oikeus vastustaa omien tietojensa keräämistä ja käsittelyä, mutta heitä tiedotetaan siitä, että tämä saattaa johtaa lennon peruutukseen tai siihen, että hänelle ei pystytä tarjoamaan pyydettyjä lisäpalveluita (esim. erikoisateriat jne.). Lisäksi täsmennetään, että sovellettavan lainsäädännön ja säännösten perusteella niin Alankomaissa, kuin myös kansainvälisesti, tiettyjen henkilökohtaisten tietojen puute saattaa johtaa koneeseen nousun epäämiseen tai vieraalle maa-alueelle pääsyn kieltämiseen. Tämä ei aiheuta lentoyhtiölle minkäänlaista vastuuta.

ARTIKLA 7: ERIKOISAVUSTUS

7.1 Yksinään matkustavien lasten, liikuntarajoitteisten matkustajien ja sairaiden tai muulla tavoin erikoisavustusta tarvitsevien matkustajien kuljetus saattaa edellyttää erikoisedellytyksiä. Tietyissä tilanteissa kuljetusta ei suoriteta ilman lentoyhtiön ennalta antamaa suostumusta. Lentoyhtiö varaa itselleen oikeuden vaatia lääkärintodistus tietyissä sairaustapauksissa. Raskaana olevien naisten hyväksyminen kuljetettaviksi saattaa riippua lentoyhtiön kanssa etukäteen tehdystä sopimuksesta. Tässä artiklassa 7.1 mainitut erikoisedellytykset matkustajien kuljetukseen ovat saatavilla pyynnöstä lentoyhtiöltä ja sen valtuutetuilta edustajilta ja KLM:n verkkosivustolla.

On suositeltavaa, että matkustajat ilmoittavat lentoyhtiölle vammaisuudestaan tai erikoispalvelun tarpeestaan varauksen tekemisen yhteydessä. Lentoyhtiö tekee kaikkensa toteuttaakseen erikoispyynnön sovellettavien säännösten nojalla, ottaen huomioon pyynnön toteuttamisen aikarajat ja erityispiirteet, jos erikoispalvelu pyydetään varauksen jälkeen tai sovellettavien säännösten mukaisesti vähemmän kuin 48 tuntia ennen lennon lähtöä. Lentoyhtiöllä on oikeus kieltäytyä matkustajan kuljetuksesta artiklan 9 (o) nojalla, jos matkustaja lähtöselvityksen tai koneeseen nousun aikana vaatii erikoispalvelua, jota ei pyydetty ajoissa ja tämän artiklan mukaisesti.

7.2 Jos matkustaja tarvitsee erikoisaterian, hänen on tiedusteltava sitä varausta tehdessään (ja/tai varausta muuttaessaan) tai lentoyhtiön tätä tarkoitusta varten julkaisemien aikarajoituksien mukaisesti. Muutoin lentoyhtiö ei voi taata halutun erikoisaterian saatavuutta kyseessä olevalla lennolla.

7.3 Mikäli matkustajan terveydentila sitä edellyttää tai matkustaminen paineistetussa matkustamossa saattaa vaikuttaa matkustajan terveyteen, on suositeltavaa, että matkustaja ottaa yhteyttä lääkäriin ennen lentoa erityisesti ennen pitkänmatkan lentoa, ja noudattaa annettuja asianmukaisia varatoimia, jotta lento sujuu ilman välikohtauksia.

7.4 Mikäli matkustaja ei ilmoita lentoyhtiölle artiklan 7.1 mukaisesta fyysisestä tai henkisestä tilasta, tai vammasta, ja sen seurauksena lentoyhtiö joutuu laskeutumaan aikataulusta poikkeavalle määräpaikkakunnalle, lentoyhtiöllä on oikeus vaatia matkustajalta kohtuullista korvausta reittimuutoksesta ja muista mahdollisesti aiheutuneista kuluista paitsi siinä tapauksessa, jos ylivoimainen este on matkustajan puolella.

ARTIKLA 8: LÄHTÖSELVITYKSEN TEKEMINEN JA LENTOKONEESEEN NOUSU

8.1 Lähtöselvityksen takarajat (CID) vaihtelevat lentokentittäin. Matkustajien on ehdottomasti noudatettava lähtöselvityksen takarajoja, jotta matka etenisi ongelmitta ja heidän varaustaan ei peruutettaisi. Lentoyhtiö tai sen valtuuttama edustaja toimittavat matkustajille kaikki tarvittavat tiedot heidän ensimmäisen lentoyhtiön koneella tehtävän lennon lähtöselvityksen takarajoista. Jos matkustajan matkaan sisältyy jatkolentoja, matkustaja on itse vastuussa tietojen omaamisesta näiden lentojen lähtöselvityksen takarajoista.

8.2 Matkustajien on saavuttava riittävän ajoissa ennen lennon lähtöä, jotta aika riittäisi matkan kaikkien tarpeellisten muodollisuuksien suorittamiseen, jotka matkustajan on joka tapauksessa suoritettava ennen lähtöselvityksen takarajaa. Jos matkustaja epäonnistuu tässä tai, jos matkustaja ei pysty esittämään kaikkia lähtöselvitykseen tarvittavia asiakirjoja eikä siitä syystä pysty matkustamaan, lentoyhtiö voi peruuttaa matkustajan varauksen ja kyseiselle matkustajalle varatun istuinpaikan ilman minkäänlaisia velvoitteita kyseistä matkustajaa kohtaan ja ilman, että matkustajalle syntyisi minkäänlaista korvausvaatimusoikeutta lentoyhtiötä kohtaan.

8.3 Matkustajien on oltava paikalla portilla ennen lähtöselvityksessä määriteltyä koneeseen nousuaikaa. Lentoyhtiöllä on oikeus peruuttaa matkustajan varaus ja kyseiselle matkustajalle varattu istuinpaikka, jos matkustaja ei ole lähtöportilla viimeistään hänelle mainitun koneeseen nousun aikana ilman minkäänlaisia velvoitteita kyseistä matkustajaa kohtaan ja ilman, että matkustajalle syntyisi minkäänlaista korvausvaatimusoikeutta lentoyhtiötä kohtaan.

8.4 Lentoyhtiö ei ole velvoitettu (mukaan lukien, rajoituksetta, maksamaan korvausta) eikä ole millään tavalla vastuussa matkustajasta, joka ei ole noudattanut tämän artiklan määräyksiä.

ARTIKLA 9: KIELTÄYTYMINEN KULJETUKSESTA JA KULJETUSRAJOITUKSET

Lentoyhtiö voi kieltäytyä matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljetuksesta, mikäli yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy tai voidaan olettaa todennäköisesti täyttyvän:
(a) Lentoyhtiö päättää kohtuullisen harkintansa perusteella, että kyseinen toimenpide on tarpeen minkä tahansa lähtö-, saapumis- tai yli lennettävissä osavaltioissa/valtioissa sovellettavien lakien, asetusten ja määräysten noudattamiseksi.
(b) Matkustaja on ilmaissut itseään tai käyttäytynyt tavalla, jonka perusteella on syytä (i) epäillä kuljetuksen turvallisuutta ja/tai jos (ii) lentoyhtiö, sen miehistö ja/tai lentokenttähenkilöstö, sen lentokone/vastaava ja/tai omaisuus, sen palvelut (mukaan lukien lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmat) tai sen matkustajat ovat kärsineet minkäänlaisesta vahingosta, joko suoraan tai epäsuoraan. Tällainen ilmaisumuoto tai käyttäytyminen sisältää uhkaavan, alentavan tai loukkaavan kielenkäytön lentokenttähenkilöstöä tai miehistöä kohtaan. Tähän lasketaan myös matkustajat, jotka uhkaavat - tai ovat aiemmin uhanneet - vaarantaa joko yhden tai useamman henkilön, tavaroiden tai lentokoneen turvallisuuden (mukaan lukien matkustajat, jotka uhkaavat pommilla pilailumielessä).
(c) Matkustajan henkinen tai ruumiillinen tila, mukaan lukien alkoholin, päihteiden tai lääkkeiden käyttö, on vaaraksi matkustajalle itselleen, muille matkustajille, miehistölle tai omaisuudelle.
(d) Matkustajalla on laittomasti hallussaan huumausaineita tai laitonta hallussapitoa on aihetta epäillä.
(e) Matkustaja on aiheuttanut turvallisuus-, järjestys- tai muita häiriöitä lennon, jatkolennon tai muun edeltävän lennon lähtöselvityksen aikana ja lentoyhtiöllä on syytä uskoa, että vastaavanlainen käytös saattaa toistua.
(f) Maahantulo- ja/tai tulliviranomainen ja/tai mikä tahansa muu viranomainen on ilmoittanut lentoyhtiölle (joko suullisesti tai kirjallisesti), että matkustaja ei saa matkustaa, ja/tai lentoyhtiö on ilmoittanut matkustajalle (joko suullisesti tai kirjallisesti), että lentoyhtiö ei kuljeta matkustajaa lennoillaan jonain tiettynä ajanjaksona tai ei koskaan. Tämä kattaa tilanteet, joissa lentoyhtiö on saanut mainitunlaiselta viranomaiselta matkustajaa koskevan matkustuskiellon, esimerkiksi jos matkustajaa epäillään huumeiden salakuljetuksesta tai sellaisen yrittämisestä ja viranomaiset ovat ilmoittaneet matkustajalle kirjallisesti, ettei lentoyhtiö enää kuljeta matkustajaa lennoillaan.
(g) Lentoyhtiö on oman harkintansa mukaan päättänyt olla päästämättä matkustajaa lennolle tietyn ajanjakson aikana perustuen matkustajan (rikolliseen) käyttäytymiseen lentoyhtiötä, sen miehistöä ja/tai lentokenttähenkilöstöä, sen lentokonetta/vastaavaa ja/tai omaisuutta, sen palveluita (mukaan lukien lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmat) tai sen matkustajia kohtaan, ja on ilmoittanut tästä matkustajalle joko suullisesti tai kirjallisesti.
(h) Matkustaja on kieltäytynyt alla olevissa artikloissa 10.1.3 ja 18.6 kuvatuista turvallisuustoimista tai on kieltäytynyt todistamasta henkilöllisyyttään.
(i) Matkustaja ei kykene osoittamaan, että hän on lentolipun kohtaan "Matkustajan nimi" ("Passenger Name") merkitty henkilö.
(j) Matkustaja (tai lipun maksanut henkilö) ei ole maksanut voimassa olevaa, verot sisältävää hintaa ja/tai sovellettavia varausmaksuja ja/tai veroja.
(k) Matkustajalla ei näytä olevan voimassa olevia matkustusasiakirjoja, hän on saattanut pyrkiä tai on pyrkinyt päästä kauttakulkumaahan tai hänellä ei ole kelvollisia maahantuloasiakirjoja, hän on tuhonnut matkustusasiakirjansa lennon aikana, kieltäytynyt lentoyhtiötä tekemästä ja säilyttämästä niiden kopioita tai matkustajan matkustusasiakirjat eivät enää ole voimassa, ovat epätäydellisiä voimassa olevien säädösten mukaisesti, vaikuttavat väärennetyiltä tai muulla tavoin epäilyttäviltä (esim. henkilöllisyyden varastaminen, asiakirjaväärennös tai -petos).
(l) Matkustajan esittämä lentolippu:
  • vaikuttaa ilmakuljetukseen kelpaamattomalta, tai
  • on hankittu laittomasti tai joltain muulta organisaatiolta kuin lentoyhtiöltä tai sen valtuuttamalta edustaja, tai
  • on ilmoitettu varastetuksi tai kadonneeksi asiakirjaksi, tai
  • har blivit förfalskat eller förefaller vara oäkta, falskt eller på annat sätt misstänkt.
  • sisältää lentokuponkeja, jotka ovat turmeltuneita tai joita on muuttanut joku muu kuin lentoyhtiö tai sen valtuuttama edustaja.
(m) Matkustaja kieltäytyy maksamasta yllä olevassa artiklassa 3.4 määriteltyä kiinteää ylimääräistä maksua.
(n) Matkustaja kieltäytyy maksamasta alla olevassa artiklassa 10 määriteltyä lisämaksua.
(o) Matkustaja tarvitsee erikoispalvelua lähtöselvityksen tai koneeseen nousun aikana, jota ei pyydetty varauksen yhteydessä, tai sovellettavien säännösten mukaan vähintään 48 tuntia ennen annettua lennon lähtöaikaa artiklan 7.1 mukaisesti ja jota lentoyhtiö ei kohtuullisuuden rajoissa voi toteuttaa.
(p) Matkustaja ei ole noudattanut turvamääräyksiä ja -ohjeita.
(q) Erityisehdoista johtuvan hinnan saanut matkustaja tai alennuksen hinnasta saanut matkustaja ei pysty esittämään tarpeellisia asiakirjoja, jotka oikeuttavat hänet tähän erityishintaan, ja kieltäytyy maksamasta artiklassa 3.1 (i) määritellyn uudelleen lasketun hinnan.
 Yllä mainituissa tapauksissa (i), (k), (l), (m) ja (n) lentoyhtiöllä on oikeus peruuttaa matkustajan lentolippu. Tapauksissa (f), (j) ja (l) lentoyhtiöllä on oikeus kieltäytyä maksamasta korvausta matkustajan lipusta, kuten artiklassa 14.4 (f) on määritelty.

ARTIKLA 10: MATKATAVARAT

10.1 Yleiset säännökset

10.1.1 Matkustajan velvollisuudet
(a) Matkustaja vakuuttaa, että hän on täysin tietoinen kaikesta matkatavaroidensa sisällöstä.
(b) Matkustaja suostuu olemaan jättämättä matkatavaroitaan ilman valvontaa pakkaamishetkestä lähtien ja lupaa olla vastaanottamatta esineitä muilta matkustajilta tai keneltäkään toiselta henkilöltä.
(c) Matkustaja suostuu olemaan kuljettamatta kolmannelta osapuolelta vastaanotettuja matkatavaroita.
(d) Matkustajia pyydetään olemaan laittamatta helposti pilaantuvia tai särkyviä esineitä matkatavaroihin. Jos matkustaja kuitenkin haluaa sisällyttää edellä mainittuja esineitä tai tavaroita matkatavaroihinsa, hänen on varmistettava, että ne on pakattu turvallisesti sopiviin pakkauksiin ja suojattu asianmukaisesti, jotta kyseiset esineet tai tavarat eivät vahingoitu eivätkä ne vahingoita muiden lentoyhtiön lentokoneessa matkustavien matkatavaroita.

10.1.2 Kielletyt tavarat
Matkustaja ei saa sisällyttää matkatavaroihinsa tavaroita, joiden kuljettaminen on kielletty tai rajoitettu soveltuvin voimassa olevien säännösten ja lainsäädännön mukaan lähtö-, saapumis- tai kauttakulkuvaltioissa. Näitä ovat erityisesti:
(a) Tavarat, jotka voivat todennäköisesti olla vaaraksi lentokoneelle tai lentokoneessa oleville henkilöille tai omaisuudelle. Tällaisina pidetään Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja Kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön (IATA) vaarallisia tavaroita koskevissa määräyksissä ja lentoyhtiön sisäisissä määräyksissä yksilöityjä tavaroita (lisätietoja saa pyydettäessä lentoyhtiöltä). Näitä ovat erityisesti, mutta ei niihin rajoittuen, asbesti, räjähteet, puristetut kaasut, hapettavat, radioaktiiviset tai magnetisoivat aineet, helposti syttyvät, myrkylliset tai syövyttävät aineet sekä esineet, nesteet tai muut aineet, jotka voivat aiheuttaa huomattavan vaaran terveydelle, turvallisuudelle tai omaisuudelle ilmakuljetuksen aikana.
(b) Tavarat, jotka lentoyhtiön kohtuullisen käsityksen mukaan ovat ilmakuljetukseen sopimattomia niiden painon, mittojen, epämiellyttävän hajun tai muodon vuoksi, tai jotka pilaantuvat tai särkyvät helposti, minkä vuoksi ne eivät sovellu ilmakuljetukseen varsinkin käytettävää lentokonetyyppiä silmällä pitäen. Matkustajalle toimitetaan pyynnöstä lisätietoja tällaisista tavaroista.
(c) Muut kuin metsästys- tai urheilutarkoituksiin tarkoitetut aseet ja ampumatarvikkeet. Metsästys- tai urheilutarkoituksiin tarkoitetut aseet ja ampumatarvikkeet voidaan hyväksyä rahtitavaraksi tai kirjatuksi matkavaraksi, jos ne ovat lataamattomia ja varmistettuja sekä asianmukaisesti pakattuja. Ampumatarvikkeiden kuljetuksessa noudatetaan ICAO:n ja IATA:n vaarallisten tavaroiden kuljettamisesta antamia määräyksiä, niin kuin kohdassa (a) on määritelty.
(d) Teräaseet, pistoaseet ja aerosolit, joita voidaan käyttää hyökkäykseen tai itsepuolustukseen, antiikkiaseet, aseiden jäljennökset, miekat, veitset tai muut tämänkaltaiset aseet. Tällaisia aseita ei saa kuljettaa matkustamossa minkäänlaisissa olosuhteissa. Ne voidaan kuitenkin lentoyhtiön harkinnan mukaan hyväksyä ruumassa kuljetettavaksi matkatavaraksi.
(e) Eläviä eläimiä, paitsi mitä on määrätty artiklan 10.4. säännöksissä.
 Lentoyhtiöltä ja KLM:n verkkosivustolta on lisäksi saatavilla lisätietoja kielletystä kirjaamattomasta matkatavarasta, joita ovat muun muassa nesteet ja geelit, terävät/tylpät aseet ja terävät esineet, tylpät työkalut sekä tupakansytyttimet..

10.1.3 Oikeus tarkastukseen
Lentoyhtiö voi turvallisuussyistä tai viranomaisten pyynnöstä vaatia matkustajaa suostumaan itsensä ja/tai matkatavaransa (röntgen- tai muuhun) tarkastukseen. Jos matkustaja ei ole tavoitettavissa, jotta voidaan tarkastaa erityisesti sisältääkö matkatavara artiklassa 10.1.2 mainittuja esineitä, matkatavara voidaan tarkastaa tai tutkia matkustajan poissa ollessa. Jos matkustaja ei suostu tällaisiin vaatimuksiin, lentoyhtiö voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa ja hänen matkatavaraansa. Lentoyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta, jos mainituissa tarkastuksissa matkatavara tai sen sisältö vahingoittuu tai aiheuttaa vahinkoa, ellei vahinko ole aiheutunut lentoyhtiön huolimattomuudesta tai tuottamuksesta.

10.1.4 Oikeus kieltäytyä kuljettamasta matkatavaraa
(a) Lentoyhtiö voi turvallisuussyistä milloin tahansa matkan aikana kieltäytyä kuljettamasta matkatavaraa tai kieltäytyä matkatavaran jatkokuljetuksesta, jos se sisältää artiklassa 10.1.2 mainittuja tavaroita tai jos matkustaja laiminlyö artiklan 10.1.1(a), (b) ja (c) säädösten noudattamisen. Lentoyhtiöllä ei ole velvollisuutta ottaa huostaansa matkatavaraa ja/tai esineitä, joiden kuljettamisesta se on kieltäytynyt.
(b) Lentoyhtiö voi kieltäytyä kuljettamasta matkatavarana erityisesti turvallisuussyistä tai matkustajien matkustusmukavuuden säilyttämiseksi mitä tahansa tavaraa, mikä ei sovellu ilmakuljetukseen sen mittojen, muodon, painon, sisällön, kokoonpanon tai luonteen takia tai kieltäytyä niiden jatkokuljetuksesta, jos niitä löydetään matkan aikana. Lentoyhtiöllä ei ole velvollisuutta ottaa huostaansa matkatavaraa ja/tai esineitä, joiden kuljettamisesta se on kieltäytynyt.
(c) Lentoyhtiö voi kieltäytyä kuljettamasta matkatavaraa, jos matkustaja ei maksa ylipainomaksua kuten artiklassa 10.2.2 (b) on määritelty. Lentoyhtiöllä ei ole velvollisuutta ottaa huostaansa matkatavaraa tai esineitä, joiden kuljettamisesta se on kieltäytynyt.
(d) Lentoyhtiö ei suostu kuljettamaan eläimiä, joilla ei ole voimassa olevien säännösten mukaisia asiakirjoja kuten artiklassa 10.4. on määritelty.
(e) Lentoyhtiö voi kieltäytyä kuljettamasta ruumassa matkatavaraa, jota matkustaja ei ole luovuttanut lentoyhtiölle ennen lähtöselvityksen takarajaa artiklan 10.2.1 (a) ehtojen mukaisesti.

10.2 Kirjattu matkatavara

10.2.1 Yleiset säännökset
(a) Matkustajan on luovutettava matkatavarat lentoyhtiön lähtöselvitystiskille tai itsepalvelutiskille lähtöselvityksen suorittamista varten ennen lähtöselvityksen takarajaa.
(b) Heti kun matkustaja on luovuttanut matkatavaransa lähtöselvityksessä edellä mainituin ehdoin, matkatavara siirtyy lentoyhtiön huostaan ja matkustajalle annetaan matkatavaratodistus kustakin ruumaan menevästä yksittäisestä kirjatusta matkatavarasta.
(c) Matkatavarassa on oltava matkustajan nimi.
(d) Lentoyhtiö pyrkii kuljettamaan kirjatun matkatavaran samassa lentokoneessa kuin matkustaja, aina kuin se on kohtuuden rajoissa mahdollista. Ruumassa kuljetettava matkatavara voidaan esim. käytännön tai turvallisuussyistä kuljettaa toisella lennolla. Näissä tapauksissa lentoyhtiö toimittaa matkatavaran matkustajalle, ellei matkustajan ole sovellettavien säännösten mukaan oltava läsnä tullitarkastuksessa.
(e) Kirjatun matkatavaran on kestettävä tavallista käsittelyä ja suojattava sen sisältöä.
(f) Matkustajia pyydetään ottamaan huomioon, että ruumassa kuljetettavaan matkatavaraan ei pitäisi laittaa rahaa, jalokiviä, taideteoksia, arvometalleja, hopeaesineitä, arvopapereita tai muita arvoesineitä, optisia tai valokuvauslaitteita, tietokoneita, sähkö- ja/tai televiestintälaitteita, soittimia, passeja tai henkilöllisyystodistuksia, avaimia, liikeasiakirjoja, käsikirjoituksia, kauppakirjoja tai muita henkilöön liittyviä asiakirjoja. Tämän suhteen on erikseen määritetty, että jos kirjattu matkatavara tuhoutuu, katoaa tai vahingoittuu, lentoyhtiö vastaa siitä vain siltä osin kuin näissä yleisissä kuljetusehdoissa ja artiklassa 19 on sovittu.
(g) Sovellettavien säädösten mukaisesti matkustajia pyydetään ottamaan huomioon, että lääkkeitä ei pitäisi laittaa kirjattavaan matkatavaraan.

10.2.2 Sallittu matkatavaramäärä
(a) Mahdollisesti sovittujen hintaehtojen mukaan sallittu matkatavaramäärä vastaa kuljetettavien kirjattujen matkatavaroiden lukumäärää matkustajaa kohden. Matkatavaroiden lukumäärää ja/tai painoa ja/tai mittoja on rajoitettu. Rajoitukset on määritetty matkakohteen ja maksetun lipun hinnan perusteella ja merkitty lentolippuun.
(b) Matkustajat voivat lisämaksusta kuljettaa ylimääräisiä kirjattuja matkatavaroita sallittujen matkatavaroiden lisäksi. Tähän lisämaksuun liittyvät ehdot ovat saatavilla lentoyhtiöltä ja sen valtuuttamilta edustajilta sekä KLM:n verkkosivustolta.
(c) Kirjattujen matkatavaroiden lukumäärä matkustajaa kohden ei missään tapauksessa saa ylittää sallittujen matkatavaroiden enimmäismäärää. Tähän enimmäismäärään liittyvät tiedot ovat saatavilla lentoyhtiöltä ja sen valtuuttamilta edustajilta sekä KLM:n verkkosivustolta.
(d) Matkustajat voivat saada kaikki tärkeät tiedot mahdollisista sovellettavista sallituista matkatavaramääristä lentoyhtiöltä ja sen valtuuttamilta edustajilta sekä KLM:n verkkosivustolta.

10.2.3 Arvotavarailmoitus
(a) Mikäli kirjatun matkatavaran arvo ylittää yleissopimuksessa määritellyn vastuurajan tuhoutumisen, katoamisen, vahingoittumisen tai viivästyksen varalta, matkustajat voivat ennen matkaa hankkia sopivan vakuutuksen tai tehdä matkatavaroita lentoyhtiölle luovuttaessaan arvotavarailmoituksen, johon uusi vastuuraja on kirjattu. Matkustajan on tällöin maksettava lisämaksu, jonka suuruuden lentoyhtiö ilmoittaa pyynnöstä. Hyvitykset maksetaan artiklan 19 määräysten mukaisesti.
(b) Lentoyhtiö varaa oikeuden vahvistaa ilmoitetun arvon oikeellisuuden tarkastamalla matkatavaran ja sen sisällön.
(c) Matkustajan on tehtävä kaikki arvotavarailmoitukset lentoyhtiölle ennen lähtöselvityksen takarajaa. Lentoyhtiö voi kieltäytyä arvotavarailmoituksen vastaanottamisesta, mikäli matkustaja ei ole noudattanut edellä mainittua aikarajaa. Lentoyhtiö voi myös harkintansa mukaan rajata ilmoitusten maksimiarvoa. Lentoyhtiö varaa myös oikeuden todistaa vahinkotapauksessa, että ilmoitettu arvo oli korkeampi kuin todellinen arvo kuljetusajankohtana.
(d) Kaikki tärkeät lentoyhtiön antamat arvotavarailmoitukseen liittyvät tiedot ja tarkat lisämaksuihin liittyvät tiedot artiklasta 10.2.3 voi saada lentoyhtiöltä.

10.2.4 Matkatavaroiden nouto ja luovutus
(a) Lukuun ottamatta artiklassa 10.2.1 (d) mainittua tapausta, matkustajan velvollisuutena on itse noutaa kirjattu matkatavaransa heti, kun se on saatavilla määräpaikkakunnalla tai keskeytyspaikassa. Jos matkustaja ei nouda matkatavaraansa kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun se oli noudettavissa, lentoyhtiö voi tuhota kyseisen matkatavaran, eikä lentoyhtiö tässä tapauksessa ole korvausvelvollinen.
(b) Ainoastaan matkatavaratodistuksen haltija on oikeutettu noutamaan kirjatun matkatavaran.
(c) Jos matkatavaraa noutava henkilö ei pysty esittämään matkatavaratodistusta, lentoyhtiö luovuttaa matkatavaran vain sillä ehdolla, että kyseinen henkilö pystyy todistamaan omistusoikeutensa matkatavaraan tyydyttävällä tavalla.
(d) Mikäli matkatavaratodistuksen haltija ei matkatavaraa noutaessaan tee valitusta, se on riittävä alustava näyttö siitä, että matkatavara on luovutettu hyvässä kunnossa ilmakuljetussopimuksen määräysten mukaisesti (todistustaakka päinvastaisesta on asiakkaalla).
(e) Kirjatun matkatavaran noutamiseen matkan keskeytyessä ennenaikaisesti sovelletaan artiklan 3.4 (c) säännöksiä.

10.3 Kirjaamaton matkatavara
(a) Kaikki lentoliput sallivat lukumäärältään ja/tai painoltaan ja/tai mitoiltaan rajoitettujen kirjaamattomien matkatavaroiden kuljettamisen matkustamossa. Jos matkustajalle ei ole toisin ilmoitettu, hyväksytään yksi kirjaamaton matkatavara, jonka on mahduttava matkustajan edessä olevan istuimen alle tai tähän tarkoitukseen varattuun umpinaiseen säilytyslokeroon.  Jos lentoyhtiön on käsiteltävä matkatavaraa ruumassa kuljetettavana matkatavarana sen seurauksena, että matkustaja ei ole noudattanut yllä mainittuja ehtoja, matkustajaa voidaan tietyissä tapauksissa pyytää maksamaan lisämaksu artiklan 10.2.2 (b) mukaisesti.
 Tietyn matkatavaran, jonka matkustaja haluaa tuoda matkustamoon, tuonti matkustamoon saatetaan kieltää turvallisuussyistä ja/tai lentokoneen toiminnan tai kokoonpanon takia milloin tahansa ennen lentoa, ja se on kuljetettava kirjattuna matkatavarana.
(b) Matkatavara/esineet, joita matkustaja ei halua kuljettaa ruumassa (esim. herkät soittimet tai muut esineet) ja jotka eivät täytä artiklassa 10.3 mainittuja ehtoja (poikkeava koko ja/tai ylipaino), voidaan hyväksyä käsimatkatavaraksi vain, jos matkustaja on ilmoittanut siitä lentoyhtiölle ennen lähtöselvitystä ja lentoyhtiö on antanut sille hyväksyntänsä. Kuljetuksesta voi tällöin joutua maksamaan lentoyhtiön ilmoittaman kuljetusehtojen mukaisen lisämaksun.
(c) Matkustajat ovat itse vastuussa matkustamoon tuomistaan henkilökohtaisista esineistä ja kirjaamattomista matkatavaroista. Jos henkilökohtainen esine tai kirjaamaton matkatavara tuhoutuu, varastetaan, katoaa tai vahingoittuu, lentoyhtiö vastaa siitä vain, jos lentoyhtiön, sen toimihenkilön tai edustajan voidaan todistettavasti katsoa menetelleen virheellisesti, jolloin kyseinen vastuu rajoittuu yleisten kuljetusehtojen artiklassa 19 määriteltyyn summaan.

10.4 Eläimet

10.4.1 Yleiset säännökset
(a) Matkustajan kanssa matkustavien eläinten kuljetus edellyttää lentoyhtiön ennalta antamaa erityistä suostumusta.
(b) Mukana kuljetettavien eläinten lukumäärä on rajoitettu lentoa ja matkustajaa kohden.
(c) Tiettyjen eläinlajien kuljetus on voimassa olevien säädösten mukaan kielletty. Näitä lajeja koskeva tiedot ovat pyynnöstä saatavilla lentoyhtiöltä ja sen valtuuttamilta edustajilta sekä KLM:n verkkosivustolta.
(d) Matkustajan on voitava esittää kaikki eläintä koskevat lähtö-, saapumis- ja kauttakulkuvaltioiden viranomaisten vaatimat voimassaolevat asiakirjat, mukaan lukien erityisesti passi, terveys- ja rokotustodistukset ja maahantuonti- ja kauttakulkuluvat. Lentoyhtiö ei suostu kuljettamaan eläimiä, joilla ei ole kaikkia tarvittavia asiakirjoja.
(e) Matkakohteesta riippuen eläinkuljetuksiin voidaan soveltaa erityisiä esim. ikään, painoon tai terveystarkastuksiin liittyviä ehtoja, jotka lentoyhtiö asettaa matkustajien saataville.
(f) Eläin ja sen kuljetuslaatikko eivät sisälly sallittuun matkatavaramäärään vaan siitä on maksettava lentoyhtiöltä saatavilla olevien ehtojen mukainen lisämaksu.
(g) Liikuntarajoitteisten matkustajien mukana kulkevat opaskoirat, palvelueläimet sekä mahdollisesti niiden häkit kuljetetaan maksutta sallitun matkatavaramäärän lisäksi lentoyhtiön pyynnöstä saatavilla olevien säännösten mukaisesti.
(h) Jos kyseessä on petos tai vaadittuja asiakirjoja ei ole tai ne eivät ole voimassa tai jos eläimen kuljetukseen varattu kuljetuslaatikko ei ole artiklan 10.4.3 mukainen, lentoyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan kuljetettujen eläinten loukkaantumista, katoamista, viivästystä, sairautta tai kuolemaa näiden puutteiden vuoksi (siinä tapauksessa, että eläimeltä kielletään maahantulo tai kauttakulku mihin tahansa valtioon, osavaltioon tai alueelle), ellei mainittu vahinko ole aiheutunut lentoyhtiön törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta tuottamuksesta. Henkilö jonka mukana eläin on ja joka ei noudata sovellettavissa olevia säännöksiä, on hyvitettävä sakot, menetykset, maksut sekä kaikki kulut ja vahingot, mitä lentoyhtiölle tällaisten olosuhteiden takia on aiheutunut.
 Lentoyhtiö varaa itselleen oikeuden määritellä tarpeen vaatiessa ja oman harkintansa mukaan lisäehtoja kuljetukselle.
(i) Matkustajat voivat katsoa kaikki lentoyhtiön antamat eläinten kuljetukseen liittyvät ehdot ja tarkat lisämaksuihin liittyvät tiedot artiklasta 10.4.1 (f), joka on saatavilla lentoyhtiöltä ja sen valtuuttamilta edustajilta sekä KLM:n verkkosivustolta.

10.4.2 Matkustamossa matkustavat lemmikit 
(a) Lemmikkejä ja niiden häkkejä ei missään tapauksessa voida kuljettaa matkustamossa, jos niiden paino ylittää lentoyhtiön salliman rajan. Tähän maksimipainoon liittyvät tiedot ovat pyynnöstä saatavilla lentoyhtiöltä ja sen valtuuttamilta edustajilta sekä KLM:n verkkosivustolta.
(b) Lemmikit on laitettava tarkoitukseen sopivaan kuljetuslaatikkoon, joka on suljettu ja johon eläin mahtuu hyvin ja jossa se voi nousta seisomaan, kääntyä ympäri ja hengittää helposti ja mukavasti.
(c) Matkustaja ei saa koko lennon aikana päästää lemmikkiä ulos kuljetuslaatikostaan, edes osittain.

10.4.3 Ruumassa matkustavat lemmikit
Lemmikki on laitettava IATA:n (International Air Transport Association) hyväksymään jäykästä muovista tai lasikuidusta valmistettuun kuljetuslaatikkoon.

Artikla 1–5
Artikla 11–15
Artikla 16 - 20