Bluebiz programmavoorwaarden

Deelnemen aan bluebiz is eenvoudig en kosteloos. U kunt uw verdiende blue credits inwisselen voor gratis vluchten voor uzelf of iemand anders binnen uw bedrijf. Hieronder staan alle programmavoorwaarden voor u op een rij.
 

1.1. Definities

De in deze Programmavoorwaarden met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals hieronder aangegeven, tenzij expliciet anders vermeld:

Air France: een vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid met een kapitaal van 126.748.775 euro, opgericht onder de Franse wet, statutair gevestigd en kantoorhoudend op 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, Frankrijk, en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Bobigny onder nummer 420 495 178.

KLM: de naamloze vennootschap Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, opgericht onder de Nederlandse wet, statutair gevestigd en kantoorhoudend op Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33014286.

Blue credits: punten die bluebiz-deelnemers sparen bij de aanschaf van tickets en reizen met Air France, KLM en deelnemende luchtvaarmaatschappijen in overeenstemming met de Programmavoorwaarden zoals beschreven in bluebiz-publicaties. De punten kunnen worden besteed aan bluebiz Rewards.

Bluebiz-deelnemer of Deelnemer: een rechtspersoon die ervoor heeft gekozen om deel te nemen in het bluebiz-programma en voldoet aan de toepasselijke voorwaarden en die de Programmavoorwaarden van bluebiz heeft geaccepteerd.

Bluebiz-overzicht: een overzicht van alle transacties van de bluebiz-deelnemer in het kader van het bluebiz-programma met daaruit voortvloeiend een saldo in blue credits.

Bluebiz-programma of bluebiz: een programma van Air France en KLM exclusief bedoeld voor bedrijven wier werknemers vliegen met Air France, KLM en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen. bluebiz-deelnemers kunnen blue credits sparen en deze besteden aan bluebiz Rewards in overeenstemming met de Programmavoorwaarden zoals beschreven in bluebiz-publicaties.

Bluebiz-programmavoorwaarden: de programmavoorwaarden die de relatie tussen Air France en KLM en de Deelnemer bepalen.

Bluebiz-publicaties: de algemene naam voor de communicatiemiddelen waarvan bluebiz gebruikmaakt om zijn bluebiz-deelnemers regelmatig te informeren, zoals de bluebiz-segmenten op de websites van Air France, KLM en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen of bluebiz-e-mails.

Bluebiz-nummer of bluebiz-reference: bluebiz-accountnummer verstrekt door France en KLM aan de Contactpersoon van de Deelnemer na het accepteren van de Programmavoorwaarden. Dit accountnummer moet bij iedere boeking op naam van de bluebiz-deelnemer worden ingevuld.

Bluebiz Reward: bluebiz Reward Tickets, Vluchtgerelateerde Diensten en Overige bluebiz-voordelen die kunnen worden verkregen met blue credits, in overeenstemming met de Programmavoorwaarden zoals beschreven in bluebiz-publicaties.

Bluebiz Reward Ticket: een ticket uitgegeven door Air France, KLM en/of deelnemende luchtvaartmaatschappijen dat kan worden verkregen met blue credits in overeenstemming met de Programmavoorwaarden zoals beschreven in bluebiz-publicaties.

Bluebiz Service Center: een online service voor bluebiz-deelnemers die bereikbaar is via de bluebiz.com website (URL: https://www.bluebiz.com/en/service-centre) voor vragen over het bluebiz-programma.

Bluebiz Service Desk: de lokale Service Desk waar bluebiz-deelnemers terecht kunnen met vragen over het bluebiz-programma.

Contactpersoon: een werknemer van de bluebiz-deelnemer die is aangewezen door de bluebiz-deelnemer om het bluebiz-account te beheren en het deelnemende bedrijf te vertegenwoordigen binnen het bluebiz-programma. Het wordt nadrukkelijk geadviseerd om een tweede contactpersoon aan te wijzen als vervanger.

Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen: luchtvaartmaatschappijen die deelnemen in het bluebiz-programma en die het bluebiz-programma gebruiken als exclusief besparingsprogramma voor bedrijven; deelnemers kunnen blue credits en/of bluebiz Reward Tickets verkrijgen op vluchten die worden uitgevoerd door deze luchtvaartmaatschappijen onder de voorwaarden zoals beschreven in bluebiz-publicaties. De lijst van Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen kan te allen tijde veranderd worden en is beschikbaar op de websites van Air France en KLM.

Inschrijvingsdatum: de datum waarop de bluebiz-deelnemer begint met deelname aan het bluebiz-programma en waarop de Programmavoorwaarden ingaan en door Air France en KLM worden verstuurd naar de Deelnemer in een e-mail waarin de inschrijving van de Deelnemer aan het bluebiz-programma wordt bevestigd.

Land van Registratie: het land waarin de bluebiz-deelnemer is gevestigd (en geïdentificeerd met een registratienummer) en van waaruit de deelnemer zich heeft ingeschreven voor het bluebiz-programma.

Overige Airline Partners: andere luchtvaartmaatschappijen die door Air France en KLM zijn aangewezen als Airline Partners en op wier vluchten blue credits kunnen worden gespaard en/of bluebiz Reward Tickets kunnen worden verkregen onder de voorwaarden als beschreven in bluebiz-publicaties. De lijst van Overige Airline Partners kan te allen tijde veranderd worden en is beschikbaar op de websites van Air France en KLM.

Overige bluebiz-voordelen: andere voordelen dan de bluebiz Reward Tickets en Vluchtgerelateerde Diensten die kunnen worden verkregen met blue credits.

Persoonsgegevens: de term ‘persoonsgegevens’ betreft alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (‘gegevenssubject’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Reisagent: de IATA- of non-IATA-reisagent of touroperator.

Werknemer: iemand die een arbeidsovereenkomst heeft bij de bluebiz-deelnemer.

Vluchtgerelateerde Dienst: extra diensten die worden aangeboden door Air France en KLM. Deze producten kunnen worden aangeschaft met blue credits en zijn gelinkt aan een boeking of ticketaankoop bij Air France, KLM en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen op basis van beschikbaarheid bij de relevante luchtvaartmaatschappij.

Zakelijke Overeenkomst: het contract dat is aangegaan tussen Air France, KLM, Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen en de bluebiz-deelnemer waarin de tariefvoorwaarden zijn vastgelegd die gelden voor medewerkers van het bedrijf die reizen op vluchten van Air France en/of KLM en/of Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen.
 
 

2. Algemeen

2.1. Door zich in te schrijven voor het bluebiz-programma gaat de Deelnemer akkoord met deze Programmavoorwaarden, en verklaart hij expliciet zich hieraan te houden. Air France en KLM behouden het recht om Programmavoorwaarden te wijzigen of te schrappen, met inbegrip van de besparings- en bestedingsstructuur en/of om het bluebiz-programma in zijn geheel te beëindigen. Kennisgevingen van programmawijzigingen, inclusief aanpassingen aan de Programmavoorwaarden, geschieden via bluebiz-publicaties en zijn direct na kennisgeving door Air France en KLM van kracht. De bluebiz-deelnemer wordt geacht een wijziging te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk protest aantekent bij Air France en KLM en/of hij gedurende deze periode zijn bluebiz-account gebruikt, blue credits spaart of een bluebiz Reward aanvraagt in het kader van het bluebiz-programma. Indien een Deelnemer niet akkoord gaat met een bepaalde wijziging, kan hij zijn deelname beëindigen zoals staat beschreven in artikel 2.2. Air France en KLM zullen elke redelijke inspanning verrichten om Deelnemers te informeren over wijzigingen en/of de beëindiging van het bluebiz-programma, maar zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies of schade die uit de genoemde wijzigingen en/of beëindiging voortvloeit.

2.2 Indien een bluebiz-deelnemer zijn deelname wil beëindigen, dient hij Air France en KLM hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en zal hij vanaf dat moment niet langer blue credits kunnen sparen. Reeds gespaarde blue credits kunnen worden ingewisseld tot acht maanden na beëindiging van de deelname.

2.3. Indien Air France en KLM het bluebiz-programma beëindigen, kan de Deelnemer na kennisgeving van de beëindiging geen blue credits meer sparen. In dat geval kunnen reeds gespaarde blue credits tot zes maanden na beëindiging van het bluebiz-programma worden ingewisseld.

2.4 Het is verboden om blue credits of bluebiz Rewards voor enigerlei vergoeding te verkopen, aan te kopen, in makelaardij te geven, te herverkopen, om te ruilen of in te wisselen. Overtreders, inclusief passagiers die een bluebiz Reward Ticket, Vluchtgerelateerde Diensten of Overige bluebiz-voordelen gebruiken, zijn aansprakelijk voor schadevergoedingen en proceskosten.

2.5 Indien er sprake is van wezenlijk bedrog, fraude, een materiële schending van deze Programmavoorwaarden, misbruik van het bluebiz-programma, inclusief het niet navolgen van het programmabeleid, procedures of instructies van medewerkers van Air France en KLM, of ongepast gedrag van de bluebiz-deelnemer, diens Contactpersoon en/of Werknemers, met inbegrip van onbetamelijk of agressief gedrag jegens KLM, Air France en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen en/of bedrijven die aan KLM en/of Air France gelieerd zijn, dan zijn Air France en KLM volledig en per direct gerechtigd om:

(i) de overeenkomst met de Deelnemer onmiddellijk te beëindigen;
(ii) en/of het bluebiz-overzicht te vernietigen, inclusief alle gespaarde blue credits en ongebruikte bluebiz Rewards;
(iii) en, waar van toepassing, betaling te eisen van de Deelnemer voor het volledige tarief van ieder gereisd segment of de Vluchtgerelateerde Diensten die zijn gebruikt op een bluebiz Reward die op frauduleuze manier is verkregen. Indien de Deelnemer zijn statutaire zetel verplaatst naar een ander land dan het Land van Registratie, of zijn activiteiten beëindigd als gevolg van liquidatie of enige andere reden, dan zijn Air France en KLM gerechtigd om de deelname van de bluebiz-deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of het bluebiz-overzicht inclusief alle gespaarde blue credits te vernietigen.

2.6. Indien een bluebiz-deelnemer binnen een periode van 36 maanden geen blue credits heeft gespaard, dan behouden Air France en KLM zich het recht voor om de deelname van de Deelnemer te beëindigen.

2.7. Air France en KLM zullen middels bluebiz-publicaties Deelnemers informeren over mogelijkheden om blue credits in te wisselen voor bluebiz Rewards afhankelijk van beschikbaarheid en capaciteit op het moment van boeken. Air France en KLM behouden het recht om te allen tijde extra voorwaarden op te leggen voor het verkrijgen van bluebiz Rewards, zoals het aanbrengen van wijzigingen en/of het verhogen van het aantal benodigde blue credits. Air France en KLM zullen zich ervoor inspannen om ervoor te zorgen dat de bluebiz Rewards zoals deze worden gepresenteerd aan de Deelnemer daadwerkelijk beschikbaar zijn. Air France en KLM kunnen echter niet garanderen of waarborgen dat genoemde mogelijkheden beschikbaar zullen zijn.

2.8 In verband met de uitoefening van de bluebiz-programmavoorwaarden behouden Air France en KLM het recht om gerechtelijke stappen te nemen tegen de Deelnemer wanneer zij dit nodig achten en schadevergoedingen, juridische kosten en gerechtskosten op de Deelnemer te verhalen.

2.9. Op alle KLM-vluchten zijn de vervoersvoorwaarden van KLM van toepassing, die bij de Rechtbank Amsterdam zijn gedeponeerd en die kunnen worden geraadpleegd via www.klm.com.

Op alle Air France-vluchten zijn de vervoersvoorwaarden van Air France van toepassing, die kunnen worden geraadpleegd via www.airfrance.com.

Op alle vluchten van de Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen en Overige Airline Partners zijn de vervoersvoorwaarden van de relevante luchtvaartmaatschappij van toepassing.
 
 

3. Uitvoering van de Programmavoorwaarden

3.1. Alleen bedrijven die niet al een Zakelijke Overeenkomst hebben (of daarvoor in onderhandeling of behandeling zijn) en wier hoofdkantoor is gevestigd in het Land van Registratie kunnen zich aanmelden voor het bluebiz-programma. De Deelnemer moet een Contactpersoon aanwijzen tijdens het inschrijfproces. De Contactpersoon moet een Werknemer zijn van het bedrijf dat de deelname aan het bluebiz-programma aangaat.

Het bedrijf moet het aanvraagformulier op de websites van Air France, KLM en de Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen of Reisagenten volledig invullen en de Programmavoorwaarden accepteren. Werknemers die een aanvraagformulier indienen voor hun bedrijf bevestigen dat deze actie door het bedrijf is goedgekeurd.

Het e-mailadres van de Contactpersoon moet tijdens het inschrijfproces worden ingevuld. Alle communicatie betreffende het bluebiz-programma zal naar dit e-mailadres worden verzonden. Nadat de inschrijving is bevestigd, wordt de Contactpersoon gevraagd om de naam op te geven van een eventuele vervanger.

3.2 Wanneer een bedrijf zich registreert voor het bluebiz-programma, aanvaardt de Deelnemer de ontvangst van bluebiz-communicatie die een essentieel onderdeel is van het bluebiz-programma. De Deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat aan Air France en KLM een correct e-mailadres en postadres wordt opgegeven teneinde het bluebiz-nummer, het wachtwoord en bluebiz-communicatie te ontvangen. De Deelnemer zal Air France en KLM onmiddellijk schriftelijk informeren bij verandering van e-mailadres, postadres, Contactpersoon en/of vervangend contactpersoon via de bluebiz-pagina op de B2C-websites van Air France, KLM of Airline Partners.

3.3. Een bedrijf kan slechts één aanvraag doen voor deelname aan bluebiz en kan slechts één bluebiz-nummer toegewezen krijgen.

3.4. Reisagenten (en vergelijkbare organisaties) zijn uitgesloten van deelname aan het bluebiz-programma. Werknemers van reisbureaus worden niet geaccepteerd als Contactpersoon uit naam van een Deelnemer.

3.5. Zodra de inschrijfprocedure op de bluebiz-website is voltooid, zullen Air France en KLM controleren of er is voldaan aan de voorwaarden voor deelname aan het bluebiz-programma en zo snel mogelijk de Contactpersoon informeren of inschrijving wordt bevestigd of afgewezen. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van het bluebiz-nummer en wachtwoord. Air France en KLM behouden zich het recht voor om deelname van een bedrijf te weigeren indien niet aan de voorwaarden voor deelname wordt voldaan.

3.6. Het bluebiz-lidmaatschap is niet overdraagbaar en de Contactpersoon zal Air France en KLM onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in het correspondentieadres van de Deelnemer, verplaatsing van de statutaire zetel naar een ander land dan het Land van Registratie, beëindiging van de bedrijfsuitvoering wegens liquidatie, etc.
 
 

4. Blue credits sparen

4.1. Deelnemers kunnen blue credits sparen op vluchten van Air France, KLM en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen en Overige Airline Partners zoals beschreven in bluebiz-publicaties. Blue credits worden toegekend aan de Deelnemer in overeenstemming met het blue credits spaarsysteem zoals geldt op de datum van de relevante vlucht wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • het ticket is betaald door de Deelnemer en is op naam van een Werknemer van de Deelnemer;
  • de boekingsklasse en het tarief van het ticket zijn niet uitgesloten van het bluebiz-programma;
  • het bluebiz-nummer is aangegeven in de boeking en staat geregistreerd in de boekingsbestanden.
In alle andere gevallen zullen uitgegeven tickets niet in aanmerking komen voor het sparen van blue credits. blue credits worden pas toegekend nadat een vlucht heeft plaatsgevonden. Blue credits worden niet toegekend voor bluebiz Rewards.

4.2. Flying Blue Rewards of Rewards van deelnemende luchtvaartmaatschappijen komen niet in aanmerking voor het sparen van blue credits.

4.3. Blue credits blijven voor een periode van twee (2) hele kalenderjaren geldig vanaf het moment dat de blue credits zijn bijgeschreven bij het bluebiz-overzicht onder voorwaarde van wat er staat beschreven in Artikel 2.

4.4. Blue credits kunnen niet worden verdeeld en hebben geen commerciële waarde; ze zijn niet inwisselbaar voor geld, niet overdraagbaar, en kunnen niet worden verkocht of geruild, noch worden overgeboekt naar het bluebiz-overzicht van andere Deelnemers. In geval van fusie of overname van het bedrijf van de Deelnemer kunnen de blue credits uitsluitend na schriftelijke toestemming van het bluebiz Service Center of de bluebiz Service Desk naar een ander bluebiz-overzicht worden overgeschreven. Blue credits zullen binnen een periode van gemiddeld zes tot acht weken na de gemaakte vlucht worden bijgeboekt op het desbetreffende bluebiz-overzicht, voorbehouden aan extra verwerkingsvertraging bij Air France en KLM. Het bluebiz-overzicht is te allen tijde toegankelijk voor de Contactpersoon via de websites van Air France en KLM.

4.5. Wanneer de Deelnemer het bluebiz-nummer niet heeft vermeld bij het maken van een boeking kan de bluebiz-contactpersoon aanspraak maken op de niet-gespaarde blue credits tot zes maanden na de vlucht, door het formulier ‘Update uw blue credits’ in te vullen op de websites van Air France en KLM.

Blue credits worden niet toegekend als de vlucht heeft plaatsgevonden voor inschrijving.

4.6. Belastingen en/of overige aanvullende financiële verplichtingen voortvloeiend uit bluebiz en/of als gevolg van het gebruik van bluebiz Rewards zijn voor rekening van de Deelnemer.

4.7. Bepaalde tarieven komen niet in aanmerking voor blue credits en zijn door Air France en KLM en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen uitgesloten van het bluebiz-programma. Het bluebiz-spaarsysteem is beschikbaar via de websites van Air France, KLM en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen.
 
 

5. Blue credits besteden

5.1. Blue credits kunnen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, uitsluitend door de Contactpersoon worden besteed aan bluebiz Rewards aangeboden in het bluebiz-programma op naam van een Werknemer van de Deelnemer en kunnen niet worden ingewisseld voor geld, Flying Blue Miles of andere via loyaliteitsprogramma’s verkregen voordelen.

5.2 Blue credits kunnen worden ingewisseld voor bluebiz Rewards via de websites van Air France en KLM in overeenstemming met de procedures zoals beschreven in bluebiz-publicaties.

5.3. Bluebiz Rewards kunnen worden verkregen op basis van beschikbaarheid van de vluchten en/of Vluchtgerelateerde Diensten, de aangegeven boekingscriteria als aangegeven in bluebiz-publicaties en voor voldoende blue credits. De elektronische ticketgegevens (e-tickets, EMD’s voor Vluchtgerelateerde Diensten) worden verstuur naar het e-mailadres als opgegeven in het bluebiz Reward boekingsbestand. Daarnaast wordt er een e-mail verstuurd naar de Contactpersoon ter bevestiging van het aantal blue credits dat zal worden afgeschreven van de bluebiz-account van de Deelnemer om te betalen voor de bluebiz Rewards. Air France en KLM zijn niet aansprakelijk voor verlies van bluebiz Rewards.

5.4. Blue credits kunnen worden ingewisseld voor bluebiz Reward Tickets tegen het openbare tarief (niet-openbare tarieven of kortingstarieven zoals gratis tickets, Reward tickets, baby-, kinder-, militaire of overheidstickets en alle overige tickets waarop het openbare tarief niet van toepassing is, zijn uitgesloten). Air France, KLM en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen zijn gerechtigd om bepaalde boekingsklassen uit te sluiten.

5.5. Een Contactpersoon en/of passagier kunnen de bluebiz Reward veranderen en/of cancelen via het bluebiz Service Center op de websites van Air France of KLM of de bluebiz Service Desk als dit is toegestaan door de tariefvoorwaarden.

Alle aanvragen voor het veranderen van een bluebiz Reward moeten worden ingediend bij het bluebiz Service Center of de bluebiz Service Desk voor vertrek van de desbetreffende vlucht en in overeenstemming met de tariefvoorwaarden. Extra kosten voor dergelijke veranderingen kunnen uitsluitend worden afgerekend met creditcard of andere beschikbare betaalmethoden maar niet met Blue Credits.

Aanvragen voor het terugstorten van een bluebiz Reward kunnen resulteren in een terugstorting van blue credits op de bluebiz-account van de Deelnemer als dit is toegestaan door de tariefvoorwaarden. Terugbetaling vindt nooit plaats in contanten. De Contactpersoon kan een verzoek tot terugstorting van blue credits indienen via de volgende link: https://www.bluebiz.com/refund.
 
 

6. Bescherming van persoonsgegevens

6.1. DE TOEZEGGING VAN AIR FRANCE EN KLM
De persoonsgegevens van de Administrator, en de eventuele tweede contactpersoon, die worden verzameld vanwege de deelname van het bedrijf aan het bluebiz-programma (‘Persoonsgegevens’) worden verzameld en verwerkt door Air France en KLM, die samen verantwoordelijk zijn voor verwerking in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en dan in het bijzonder de bepalingen in de Franse ‘Informatique et Libertés’ Wet van 6 januari 1978 en aanpassingen daarvan, de Nederlandse ‘Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming’ en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-verordening 2016/679) ofwel de ‘GDPR’. De respectievelijke verantwoordelijkheden van Air France en KLM wat betreft naleving van de regels voor bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het bluebiz-programma zijn opgesteld in een overeenkomst.

6.2. DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
De persoonsgegevens van de Administrator die worden verzameld vanwege de deelname van het bedrijf aan het bluebiz-programma zijn:
  • Achternaam;
  • Voornaam;
  • Werkmailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Flying Blue-nummer;
  • Geboortedatum.
Daarnaast wordt bepaalde informatie verzameld door middel van cookies wanneer u onze website of mobiele applicaties gebruikt. Zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid op de websites van Air France  en KLM .

6.3. WAAR GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VOOR?
Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Air France  en KLM  met betrekking tot de uitvoering van het lidmaatschapscontract voor het bluebiz-programma. Ze worden vooral gebruikt voor lidmaatschap aan en het beheer van het programma, relatiemanagement met de Administrator en claimsmanagement. De persoonsgegevens van de Administrator worden daarnaast gebruikt om informatie en communicatie te versturen in het kader van business development op basis van voorafgaande toestemming. Als de Administrator niet langer informatie over producten en diensten wilt ontvangen, dan kan hij/zij te allen tijde zijn/haar toestemming intrekken door contact op te nemen met de klantenserviceafdeling van bluebiz of zich uitschrijven door te klikken op de afmeldlink in de e-mails. Om er tenslotte voor te zorgen dat het programma wordt gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en om fraude te voorkomen, kunnen Air France en KLM bepaalde persoonsgegevens die nodig zijn om de geschiktheid van de werknemers van het deelnemende bedrijf te verifiëren, verzamelen.

6.4. PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD VOOR VERVOERSCONTRACTEN
Persoonsgegevens van medewerkers van het deelnemende bedrijf die worden verzameld voor het boeken en de aankoop van tickets en het aanbieden van vervoersdiensten door Air France en KLM, Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen en Andere Partnerbedrijven worden verwerkt in overeenstemming met de gerelateerde vervoerscontracten. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Air France  en KLM . 

6.5. Wie ontvangen de persoonsgegevens?
De persoonsgegevens zijn bedoeld voor Air France en KLM, Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen en Andere Partnerbedrijven voor de hierboven genoemde doeleinden en om ervoor te zorgen dat het bluebiz-programma goed functioneert. In dit kader mogen de gegevens doorgegeven worden, afhankelijk van de omstandigheden, aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte wiens land volgens de Europese Commissie geen voldoende bescherming biedt. Air France en KLM zeggen toe dat zij al het mogelijke zullen ondernemen om de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de strengste regels te garanderen, bijvoorbeeld door het aangaan van gevalsgewijze contractuele clausules op basis van de template van de Europese Commissie of andere methodes die in overeenstemming zijn met de GDPR.

6.6. BEWAARTERMIJN VOOR PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden bewaard ‘voor de hele periode’ van de bluebiz-lidmaatschapsovereenkomst. Bij beëindiging worden de gegevens bewaard voor een periode van zes maanden nadat de melding is verstuurd naar de klantenservice van bluebiz zodat de blue credits nog gebruikt kunnen worden en dan nog een periode van vijf jaar in overeenstemming met de bepalingen in de Franse Wetboek van Koophandel.

6.7. RECHTEN
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, mogen personen op wie de hiervoor genoemde processen betrekking hebben, en dan de Administrator of tweede contactpersoon in het bijzonder, te allen tijde hun rechten uitoefenen (recht op toegang tot gegevens die op hen betrekking hebben, recht op wijziging of beëindiging, recht op bezwaar of beperking met betrekking tot de gegevensverwerking en recht op portabiliteit), hun toestemming voor het vrijgeven van bedrijfsinformatie intrekken of vragen en/of klachten indienen door contact op te nemen met de klantenservice van bluebiz. Air France en KLM behouden in het geval van een verzoek voornamelijk gericht op wijziging of beëindiging het recht om de persoonsgegevens te bewaren voor een periode die niet langer is dan de wettelijke periode zoals bepaald in Artikel 6.6 van deze voorwaarden.
 
 

7. Controle

7.1. Air France en KLM behouden zich het recht voor om de validiteit van de deelname van de bluebiz-deelnemer op enig moment te controleren, zonder de Contactpersoon hiervan vooraf in kennis te stellen. Met deze controles trachten Air France en KLM naleving van de Programmavoorwaarden van bluebiz te garanderen en fraude op te sporen.

7.2 Op verzoek van Air France en KLM en om de geschiktheid te controleren van een ticket waarmee blue credits kunnen worden gespaard of van een persoon die gebruikmaakt van bluebiz Rewards, dient de Deelnemer de volgende informatie aan te leveren:
(i) geldig identiteitsbewijs;
(ii) bewijs dat de tickets effectief zijn betaald door de Deelnemer en zijn uitgegeven op naam van een Werknemer van de Deelnemer;
(iii) of andere documentatie om de geschiktheid vast te kunnen stellen.

Indien dit niet gebeurt binnen een redelijke periode zoals vastgesteld door Air France en KLM, leidt dit automatisch tot de opschorting of beëindiging van de deelname aan bluebiz van de Deelnemer in overeenstemming met artikel 2.5.

7.3. Indien er tijdens een controle tegenstrijdigheden en/of overtredingen worden geconstateerd, zijn Air France en KLM gerechtigd het sparen en besteden van blue credits eenzijdig op te schorten totdat genoemde tegenstrijdigheden en/of overtredingen naar redelijke tevredenheid van Air France en KLM zijn opgelost. Air France en KLM zijn gerechtigd om de deelname te beëindigen zoals staat beschreven in 2.5.
 
 

8. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

8.1. Air France en KLM zijn niet aansprakelijk voor onbevoegde inschrijving voor deelname en/of onbevoegd gebruik van het bluebiz-programma en/of frauduleuze handelingen gepleegd door Contactpersonen. In geval van onregelmatigheden zal de Contactpersoon in kwestie onmiddellijk contact opnemen met het bluebiz Service Center of de bluebiz Service Desk om het account van de Deelnemer te blokkeren. De Deelnemer is aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit (het vermeende) oneigenlijke gebruik van een bluebiz-account, zoals het onbevoegd inwisselen van blue credits. Air France en KLM zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, overlijden, vertraging, letsel of verlies voortvloeiend uit of in verband met diensten of voordelen die worden geleverd of niet geleverd door Air France, KLM, Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen en Overige Airline Partners, tenzij deze schade of verlies is veroorzaakt door nalatigheid van Air France of KLM of door een moedwillige daad, wetende dat het dergelijke schade ten gevolge zou hebben, tenzij anders bepaald door de Conventie van Warschau (gewijzigde versie) of de Conventie van Montreal, afhankelijk van welke van toepassing is. Air France en KLM zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies of schade voortvloeiend uit het beëindigen of wijzigen van het bluebiz-programma.

8.2. Het bluebiz-programma is onderworpen aan het Frans recht en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen exclusief worden behandeld door de Tribunal de Commerce of Paris, en tenzij anders bepaald door dwingende wetsregels die, ongeacht het rechtsstelsel of het rechtsgebied waaraan de overeenkomst is onderworpen, van toepassing zijn. Als gevolg van lokale wet- of regelgeving kan het voorkomen dat Air France en KLM het bluebiz-programma of delen ervan niet kunnen aanbieden in bepaalde landen of aan bepaalde Deelnemers; Air France en KLM zijn niet aansprakelijk indien zij conform deze wet- of regelgeving handelen en behouden zich het recht voor om de overeenkomst met de Deelnemer te beëindigen en/of blue credits te vernietigen.

8.3. De oorspronkelijke versie van deze Programmavoorwaarden is opgesteld in het Frans en enkel de Franse versie is wettelijk bindend.
 
 

9. Klachten

9.1. Ondanks voorzorgsmaatregelen van Air France en KLM in het kader van het bluebiz-programma, kunnen klachten nog altijd voorkomen. Alle klachten van Deelnemers over het gehele of delen van het bluebiz-programma kunnen worden ingediend bij het bluebiz Service Center (URL: https://www.bluebiz.com/en/service-centre) of de bluebiz Service Desk. Voor klachten over bluebiz Rewards moet de Contactpersoon binnen zes maanden van het gebruik van de betreffende bluebiz Reward contact opnemen met het bluebiz Service Center of de bluebiz Service Desk.

9.2. Bluebiz-contactinformatie is beschikbaar via de lokale websites van Air France, KLM en Deelnemende Luchtvaartmaatschappijen.

Bluebiz-programmavoorwaarden – 1 januari 2018