Voorwaarden

Algemene Webshop Voorwaarden KLM BlueBiz
 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Webshop Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) en de BlueBiz Programma Voorwaarden van BlueBiz zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot producten en diensten die worden aangeboden [aan Nederlandse deelnemers van BlueBiz, hierna “BlueBiz Deelnemer”] via de webshop van BlueBiz van Koninklijke Luchtvaart Maatschappij n.v., gevestigd te Amstelveen, geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel van Amsterdam onder nummer 33014286. (hierna: KLM).

1.2 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.3 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van KLM, gelden ook ten behoeve van eventueel door KLM ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 KLM behoudt zich het recht voor deze Algemene Webshop Voorwaarden en het aantal vereiste Blue Credits voor BlueBiz producten en diensten periodiek en na kennisgeving te wijzigen.

1.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door KLM vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden van kracht.

 

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Door een bestelling van producten en/of diensten bij KLM BlueBiz te plaatsen, geeft u te kennen dat u met deze Voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als KLM uw bestelling heeft geaccepteerd en uw Blue Credits saldo toereikend is. KLM heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

2.3 Voor alle producten en diensten geldt dat ze alleen door de BlueBiz contactpersoon kunnen worden aangeschaft.

2.4 Als de contactpersoon van de BlueBiz Deelnemer een product of dienst koopt via de BlueBiz webshop gaat de BlueBiz Deelnemer een contract aan met de betreffende leverancier en niet met KLM. De BlueBiz Deelnemer zorgt dat de (Fabrieks) Voorwaarden van de leverancier van toepassing worden verklaard op de medewerker van de Deelnemer die het betreffende product of dienst ontvangt.

2.5 KLM is niet de leverancier van de producten en diensten. KLM haar moederbedrijf, dochterondernemingen, filialen, franchisebedrijven en vertegenwoordigers geven geen enkele garantie, waarborg of verklaring, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de producten of diensten die via BlueBiz worden aangeboden, en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van verlies, kosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand), ongevallen of ongemak ten gevolge van een defect, falende werking of het gebruik van dergelijke producten en diensten. Bovengenoemde partijen zijn geheel gevrijwaard van eventuele impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

2.6 De Algemene (Fabrieks)Voorwaarden van de leverancier zijn van toepassing op alle producten en diensten die via de BlueBiz webshop worden besteld en geleverd.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1 De bij de producten en diensten vermelde prijzen zijn in Blue Credits, inclusief btw en handlings- en transportkosten, exclusief wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Deze aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.3 KLM heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling geschiedt via het afboeken van het aantal Blue Credits van het (positieve) Blue Credits-saldo.
 

Artikel 5. Levering

5.1 KLM streeft ernaar om bestellingen binnen twee (2) weken [na bestelling] af te leveren. U ontvangt uw bestelling uiterlijk binnen vier (4) weken, tenzij door KLM anders wordt aangegeven.

5.2 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk vier weken nadat u de bestelling heeft geplaatst, bericht. (U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren) Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.3 Indien levering van een besteld product of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal KLM zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengt om een vervangend product of dienst beschikbaar te stellen. KLM brengt u hiervan ten laatste bij de levering op de hoogte.

5.4 Onder levering wordt verstaan het moment dat het product of dienst op het opgegeven afleveradres wordt aangeboden.

5.5 Levering vindt uitsluitend plaats op het bedrijfsadres in Nederland dat is geregistreerd in uw BlueBiz account.

5.6 Afwijkingen in kleur-, type- en/of tekstwijzigingen voorbehouden.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over als het verschuldigde aantal Blue Credits is afgeschreven. Het risico terzake van de producten gaat al op het moment van aflevering op de BlueBiz Deelnemer over.
 

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door KLM geleverde producten rusten, dient u geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 KLM garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 2 weken na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan KLM te melden.

8.2 Als is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft KLM de keuze het product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar, dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet en onbeschadigd te zijn.

 

Artikel 9. Communicatie

KLM is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van Internet of andere communicatiemiddelen tussen u en KLM, dan wel tussen KLM en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van KLM.
 

Artikel 10. Overmacht

KLM heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen, zonder dat KLM gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.