Artikel 1 - 5

Artikel 1 t/m 5 van onze Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage. Laatst bijgewerkt: 1 september 2016/Global

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden hebben de onderstaande termen, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, de volgende betekenis:

Administratiekosten betekent de kosten die, waar van toepassing, door de Vervoerder en/of diens Bevoegde Agent in rekening worden gebracht aan de Passagier, zoals maar niet beperkt tot kosten voor wijzigingen (“Wijzigingskosten”), hernieuwde afgifte (“Herafgiftekosten”) of restitutie (“Restitutiekosten”) van een Ticket. De Passagier wordt door de Vervoerder vóór het definitief maken van de Reservering geïnformeerd over de hoogte van de Administratiekosten.

Afgiftekosten betekent de kosten die, waar van toepassing, door de Vervoerder of diens Bevoegde Agent in rekening worden gebracht aan de Passagier in verband met de afgifte van een Ticket. Het bedrag van deze kosten wordt vastgesteld door degene die het Ticket afgeeft (de Vervoerder dan wel diens Bevoegde Agent). Een overzicht van de eventueel door KLM in rekening gebrachte Afgiftekosten zijn verkrijgbaar bij de Vervoerder en staat vermeld op de KLM Website.

Algemene Vervoersvoorwaarden verwijst naar deze Algemene Vervoersvoorwaarden.

Artikel is een artikel van deze Algemene Vervoersvoorwaarden.

Bagage betekent zowel Geregistreerde- als Niet-Geregistreerde Bagage, tenzij anderszins aangegeven.

Bagagelabel verwijst naar het identificatielabel dat bevestigd is aan de Geregistreerde Bagage.

Bagagereçu betekent het door de Vervoerder afgegeven identificatiereçu dat betrekking heeft op het Vervoer van de Geregistreerde Bagage.

Begunstigde betekent de Passagier of elke persoon die voor of namens de Passagier schadevergoeding kan vorderen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Belastingen betekent de door overheden, luchthavens of andere autoriteiten in rekening gebrachte heffingen, belastingen en kosten, zoals hieronder omschreven in Artikel 4.

Bevoegde Agent betekent een natuurlijk of rechtspersoon die door de Vervoerder is gemachtigd om de Vervoerder te vertegenwoordigen bij de verkoop van luchtvervoerstickets op diens diensten of de diensten van een andere vervoerder, voor zover de betreffende Agent daartoe ook overigens bevoegd is.

Bijzonder Trekkingsrecht (Special Drawing Right) of SDR is een door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vastgestelde rekeneenheid waarvan de waarde periodiek door het IMF wordt bijgesteld op basis van de geregistreerde prijzen van diverse referentievaluta.

Bijzondere Verklaring van Belang betekent de verklaring die tegen betaling van een toeslag wordt afgegeven door de Passagier bij het overdragen van de in te checken Bagage, waarop een waarde is aangegeven die hoger is dan de aansprakelijkheidslimiet onder het Verdrag.

Binnenlandse Vlucht betekent iedere vlucht waarvan de Plaats van Vertrek en Plaats van Bestemming gelegen zijn binnen één territoriaal gebied van dezelfde Staat.

Chartering betekent de activiteit waarbij de Vervoerder, die een Vervoersovereenkomst heeft afgesloten met de Passagier (“Contractuele Vervoerder”), de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Luchtvervoer of een gedeelte daarvan heeft uitbesteed aan een andere vervoerder (“Feitelijke Vervoerder”). Dit houdt tevens de activiteit in waarbij een andere partij die een overeenkomst is aangegaan met de Passagier (bijvoorbeeld een touroperator), de Vervoerder belast met het uitvoeren van het Luchtvervoer of een deel daarvan als onderdeel van een pakketreis, vakantiepakket of rondreispakket, zoals omschreven in Richtlijn 90/314/EEG. De “Contractuele Vervoerder” is in dit geval de reisorganisator of de touroperator die een reisovereenkomst sluit met de Passagier of een andere persoon.

Charterticket is een ticket, elektronisch of anderszins, uitgegeven ingevolge een Charterovereenkomst.

Check-In Deadlines (CID) betekent de tijdslimiet waarbinnen de Passagiers hun incheckformaliteiten moeten afhandelen en hun boardingpassen moeten hebben afgehaald en, waar van toepassing, de Bagage moeten hebben afgegeven bij de incheck balie overeenkomstig het bepaalde in Artikel 10.2.

Code Share Flight is een vlucht die wordt uitgevoerd door een luchtvervoerder die hetzij de Vervoerder is waarmee de Passagier een Vervoersovereenkomst heeft afgesloten (Contractuele Vervoerder) hetzij een andere Vervoerder (de Feitelijke Vervoerder) is die de vlucht (mede) uitvoert onder de Designator Code van de Contractuele Vervoerder.

Codesharing (zie Code Share Flight)

Conjunctieticket is een Ticket waarvan de afgifte noodzakelijk is vanwege het grote aantal coupons voor een primair Ticket.

Contracterende of Contractuele Vervoerder is de Vervoerder met wie de Passagier een Vervoersovereenkomst heeft afgesloten en waarvan de Designator Code staat vermeld op het Ticket.

Coupon betekent een papieren Vluchtcoupon of een Elektronische Coupon, die elk de naam van de Passagier vermelden die de op de Coupon vermelde vlucht zal nemen.

Dagen betekent kalenderdagen en omvat de zeven dagen van de week, met dien verstande dat bij kennisgevingen de dag waarop de kennisgeving is verzonden niet meetelt, en dat de dag waarop het Ticket is uitgegeven dan wel de vlucht is aangevangen niet meetelt voor de vaststelling van de geldigheidsduur van het Ticket.

Designator Code betekent de code toegekend door IATA, waarmee een luchtvervoerder wordt aangeduid, en die bestaat uit twee of meer alfabetische, numerieke of alfanumerieke tekens en die onder andere staat vermeld op het Ticket.

Dienstregeling (zie Dienstregeling)

Dienstregeling betekent de lijst met vertrek- en aankomsttijden van de vluchten zoals aangeduid in de dienstregeling uitgegeven door of namens de Vervoerder en middels elektronisch verkeer openbaar gemaakt.

Elektronisch Ticket is het Ticket dat door de Vervoerder zelf of op diens verzoek door een geautomatiseerd reserveringssysteem is opgeslagen en waarvan het bestaan wordt aangetoond door het door de Vervoerder of uit diens naam uitgegeven Reisschema (ook wel Reisroute en Reçu genoemd), de elektronische Vluchtcoupon of enig ander document van gelijke waarde.

Elektronische Coupon is een elektronische Vluchtcoupon of enig ander document van gelijke waarde, dat digitaal is opgeslagen in het geautomatiseerde reserveringssysteem van de Vervoerder.

Feitelijke Vervoerder (of Operating Carrier) is de vervoerder die de vlucht feitelijk uitvoert.

Geregistreerde Bagage is Bagage die de Vervoerder in bewaring heeft genomen en waarvoor een Identificatieformulier is afgegeven.

Handbagage (zie Niet-Geregistreerde Bagage)

Huisdier is een huisdier dat in de cabine of het vrachtruim reist met een Passagier die hetzij de eigenaar daarvan is of een persoon die daarvoor tijdens de reis namens de eigenaar de verantwoordelijkheid heeft aanvaard.

IATA (International Air Transport Association) is de International Air Transport Association, opgericht in april 1945 in Montreal, met als doelstelling te zorgen voor de ontwikkeling van veilig, regelmatig en economisch luchtvervoer en het promoten van luchtdiensten en het onderzoeken van de gerelateerde problemen.

Identificatieformulier is een door de Vervoerder afgegeven label met het uitsluitende doel Geregistreerde Bagage te identificeren en dat een gedeelte bevat dat wordt vastgemaakt aan de Bagage (“Bagagelabel”) en een gedeelte dat wordt afgegeven aan de Passagier ter identificatie van de genoemde Bagage (“Bagagereçu”).

Instapweigering de weigering om een Passagier op een vlucht te vervoeren, hoewel die zich voor het instappen heeft gemeld volgens de voorwaarden van artikel 3, lid 2 van EU Verordening 261/2004, zonder dat de instapweigering is gebaseerd op redelijke gronden zoals redenen die te maken hebben met gezondheid, veiligheid of beveiliging, of ontoereikende reisdocumenten.

Internationale Overeenkomsten (IIA en MIA) van de International Air Transport Association (IATA) omvatten de “intercarrier overeenkomsten” betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders, ondertekend op 31 oktober 1995 in Kuala Lumpur (IIA) en op 3 april 1996 in Montreal (MIA), die van toepassing zijn op vervoerders die sinds 1 april 1997 lid zijn van de International Air Transport Association (zie IATA) en die opgenomen zijn in de internationale regelgeving inzake vervoerderaansprakelijkheid waaraan gerefereerd wordt in de punten (a) t/m (d) van de term “Verdrag” zoals hieronder nader gedefinieerd.

Internationale Vlucht betekent zoals vermeld in het Verdrag, iedere vlucht waarvan de Plaats van Vertrek en de Plaats van Bestemming en, mogelijk, de Reisonderbreking gelegen zijn op het grondgebied van ten minste twee Staten die partij zijn bij het Verdrag, niettegenstaande Overeengekomen Landingsplaatsen of wisseling van luchtvaarttoestel, of binnen één enkele Staat indien een Reisonderbreking gepland is in een andere Staat ongeacht of genoemde andere Staat partij is bij het Verdrag.

KLM betekent Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te (1182 GP) Amsterdamseweg 55 te Amstelveen, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland, met inschrijfnummer 33014286.

KLM-website verwijst naar de website www.klm.com.

Luchtvervoer (of Air Travel) betekent het vervoer van een Passagier en diens Bagage met een luchtvaartuig.

Niet-Geregistreerde Bagage of “Handbagage” betekent alle Bagage, die niet valt onder Geregistreerde Bagage. Deze Niet-Geregistreerde Bagage blijft bij de Passagier in bewaring.

Noodplan voor langdurige vertragingen op het asfalt (“Lengthy Tarmac Delays”)
betekent het noodplan zoals omschreven door het Amerikaanse Ministerie van Vervoer (DOT) dat door de Vervoerder is opgesteld voor het geval dat het luchtvaartuig gedwongen is langdurig te wachten op het asfalt van een luchthaven op het grondgebied van de Verenigde Staten.

Overeengekomen Landingsplaats betekent een geplande landingsplaats van de Vervoerder gelegen tussen de Plaats van Vertrek en de Plaats van Bestemming zoals weergegeven in de Dienstregeling.

Overmacht betekent buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.

Pakketreis heeft dezelfde betekenis als “Pakket” zoals gedefinieerd in Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, vakantiepakketten en rondreispakketten.

Passagier is iedere persoon, behoudens bemanningsleden, die vervoerd wordt of zal worden en die in het bezit is van een Ticket.

Passagier met Beperkte Mobiliteit is iedere persoon wiens mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke handicap (zintuiglijk of locomotorisch, permanent of tijdelijk), een intellectuele handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap of ten gevolge van leeftijd, en wier situatie vereist dat zij passende aandacht krijgen en dat de aan alle Passagiers verstrekte diensten aan zijn of haar specifieke behoeften worden aangepast.

Passagierscoupon is dat deel van het Ticket, uitgegeven door de Vervoerder of in diens naam, dat die aanduiding draagt en dat de Passagier bij zich dient te houden.

Plaats van Bestemming betekent de plaats van bestemming, zoals aangeduid op het Ticket (bijvoorbeeld luchthaven, treinstation of andere plaats van bestemming als aangeduid op het Ticket).

Plaats van Vertrek betekent de plaats van vertrek zoals aangeduid op het Ticket (bijvoorbeeld luchthaven, treinstation of andere plaats van vertrek als aangeduid op het Ticket).

Reisonderbreking betekent de plaats, behoudens de Plaats van Vertrek en de Plaats van Bestemming, aangeduid op het Ticket of in de Dienstregeling als geplande reisonderbreking in de Reisroute van de Passagier.

Reisroute en Reçu (zie Reisschema)

Reisschema (ofwel Reisroute en Reçu) betekent één of meerdere door de Vervoerder aan de Passagier uitgegeven documenten dat/die zijn/haar naam draagt/dragen, waarop de afgifte wordt bevestigd van een Elektronisch Ticket en waarop de vluchtinformatie alsmede mededelingen voor de Passagiers staan vermeld.

Reservering betekent elk door de Vervoerder of diens Bevoegde Agent geregistreerd verzoek tot vervoer van een Passagier.

Schade omvat letsel, overlijden van een Passagier, schade als gevolg van vertraging, verlies, gedeeltelijk verlies of andere schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met door Vervoerder verricht Luchtvervoer of andere door de Vervoerder uitgevoerde en daarmee verband houdende diensten.

Standaardhoeveelheid Bagage betekent de eventuele maximale hoeveelheid Bagage (voor wat betreft aantal en/of gewicht en/of afmetingen), zoals vastgesteld door de Vervoerder en waarmee elke Passagier mag reizen, hetzij gratis of tegen een betaling, afhankelijk van de tariefvoorwaarden die van toepassing zijn.

Tarief Exclusief Belastingen betekent het aan de Passagier in rekening gebrachte Tarief, exclusief Belastingen en Afgiftekosten.

Tarief Inclusief Belastingen betekent het Nettotarief plus Belastingen.

Tarieven betekent de tarieven, toeslagen, heffingen en kosten die voor een reis in rekening worden gebracht aan de Passagier voor een specifieke reserveringsklasse, voor aangegeven routes, en – waar van toepassing – vluchten en data, en bijbehorende tariefvoorwaarden.

Ticket is een document dat kan worden aangevuld met een Bagagereçu of een Identificatieformulier voor Geregistreerde Bagage, of met gelijkwaardige middelen in niet materiële vorm, waaronder elektronische middelen, die zijn uitgegeven door of namens de Vervoerder of diens Bevoegde Agent. Het Ticket dient als bewijs van de Vervoersovereenkomst, omvat de Vluchtcoupons, de Passagiercoupons, kennisgevingen aan de passagier en deze Algemene Vervoersvoorwaarden maken daarvan ook deel uit.

Verdrag betekent, voor zover van toepassing:
(a) het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, gesloten te Warschau op 12 oktober 1929;
(b) het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd bij Protocol van ’s-Gravenhage van 28 september 1955;
(c) het Verdrag ter aanvulling van het Verdrag van Warschau tot het brengen van Eenheid in enige
Bepalingen betreffende het Internationale luchtvervoer verricht door een ander dan de contractuele vervoerder, ondertekend te Guadalajara op 18 september 1961
(d) het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd bij Protocollen 1, 2 en 4 (1975) van Montreal;
(e) een combinatie van de voornoemde Verdragen en Protocollen;
(f) het Verdrag tot het brengen van Eenheid in Enige Bepalingen betreffende het Internationale Luchtvervoer, gesloten te Montreal op 28 mei 1999.

Vervoerder omvat KLM en/of enig andere vervoerder van wie de Designator Code vermeld staat op het Ticket of op een Conjunctieticket.

Vervoersovereenkomst omvat het geheel van mededelingen en bepalingen zoals vermeld op het Ticket en als zodanig aangeduid en waarvan deze Algemene Vervoersvoorwaarden alsmede alle mededelingen aan Passagiers deel uitmaken.

Vluchtcoupon betekent dat deel van het Ticket waarop vermeld staat “geldig voor vervoer” of, in geval van een Elektronisch Ticket, de Elektronische Coupon waarop de plaatsen staan aangegeven waartussen de Passagier vervoerd zal worden.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Algemene Bepalingen
(a) Behoudens voor zover anders bepaald in Artikel 2 lid 2 en 4, zijn deze Algemene Vervoersvoorwaarden van toepassing op alle vluchten of delen van vluchten waarvoor de KLM Designator Code (“KL”) vermeld staat op het Ticket of op de overeenkomstige Coupon.
(b) Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn ook van toepassing op kosteloos vervoer of vervoer tegen gereduceerd tarief, tenzij anders bepaald in de Vervoersovereenkomst of enig ander contractueel document tussen KLM en de Passagier.
(c) Alle Vervoer is onderworpen aan de Algemene Vervoersvoorwaarden en aan de tariefvoorwaarden van de Vervoerder die gelden op het moment van Reservering door de Passagier.
(d) Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn opgesteld aan de hand van het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 en het geldende Europese recht.
(e) Een exemplaar van deze Algemene Vervoersvoorwaarden is verkrijgbaar bij KLM en bij haar Bevoegde Agenten; de Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien op de KLM Website.

2.2 Charters en Codesharing
(a) Op bepaalde vluchten die worden aangeboden door de Vervoerder is een Charter- of Codesharingovereenkomst van toepassing.
(b) De naam van de Feitelijke Vervoerder(s) wordt aan de Passagier bekendgemaakt op het moment van aangaan van de Vervoersovereenkomst. Na het aangaan van de Vervoersovereenkomst is een andere Vervoerder dan die welke staat vermeld op het Ticket gerechtigd het betreffende Luchtvervoer uit te voeren en de naam van de Feitelijke Vervoerder zal dan aan de Passagier bekend worden gemaakt zodra deze bekend is. In alle gevallen zal de Passagier uiterlijk op het moment van inchecken, of in het geval van een aansluitende vlucht zonder voorafgaande check-in, voorafgaand aan het aan boord gaan, van de naam in kennis worden gesteld, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

2.3 Noodplan voor langdurige vertraging op asfalt (“Lengthy Tarmac Delays”)
Het noodplan voor langdurige vertraging op asfalt zoals van toepassing in de Verenigde Staten is de verantwoordelijkheid van de Vervoerder die de vlucht feitelijk uitvoert (de Feitelijke Vervoerder).

2.4 Dwingend Recht
Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met dwingendrechtelijke verdragen, wet- en regelgeving, en voorschriften van toezichthoudende instanties of regels ten aanzien van de openbare orde, in welk geval deze dwingendrechtelijke wet- of regelgeving prevaleert. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Vervoersvoorwaarden nietig wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan, behoudens voor zover de Vervoersovereenkomst niet langer van toepassing zou kunnen zijn als gevolg van het feit dat de bepalingen nietig en onafdwingbaar zijn verklaard.

ARTIKEL 3: TICKETS

3.1 Algemene Bepalingen
(a) Het Ticket vormt, totdat het tegendeel bewezen is, het bewijs van het bestaan, het afsluiten en de inhoud van de Vervoersovereenkomst tussen de Vervoerder en de Passagier wiens naam op het Ticket vermeld staat.
(b) Vervoer zal uitsluitend plaatsvinden van de op het Ticket met name genoemde Passagier. De Vervoerder behoudt zich het recht voor de identiteitsbewijzen van de Passagier te controleren. Passagiers moeten derhalve in staat zijn aan de Vervoerder bewijs van hun identiteit te tonen, alsmede van diegenen voor wie zij op enig moment gedurende de reis verantwoordelijk zijn.
(c) Een Ticket is niet overdraagbaar, behoudens voor zover anders bepaald krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving, met name ten aanzien van Pakketreizen. Indien een persoon anders dan de op het Ticket genoemde Passagier een Ticket overhandigt ter verkrijging van Vervoer of restitutie, is de Vervoerder, indien hij bij het aanbieden van vervoer of restitutie te goeder trouw handelt maar op een later tijdstip blijkt dat de persoon niet de Passagier is die op het Ticket genoemd is, niet verplicht de Passagier te vervoeren of de Passagier restitutie aan te bieden en heeft de Vervoerder geen enkele verplichting en geen enkele aansprakelijkheid jegens de Passagier.
(d) Bepaalde tegen speciale Tarieven verkochte Tickets zijn gedeeltelijk of in het geheel niet veranderbaar of restitueerbaar. De Passagier dient bij het maken van de Reservering zelf de voorwaarden te raadplegen die van toepassing zijn op het gebruik van het Tarief en, voor zover van toepassing, zich tegen de daaraan verbonden risico’s te verzekeren.
(e) Aangezien ter zake het Ticket verplichte formele voorwaarden gelden, blijft het Ticket te allen tijde eigendom van de uitgevende Vervoerder.
(f) Uitgezonderd in geval van Elektronische Tickets, worden Passagiers uitsluitend vervoerd op vertoon van een geldig Ticket dat de Coupon bevat voor de desbetreffende vlucht en alle andere ongebruikte Coupons en de Passagierscoupon. Bovendien is een Ticket dat is beschadigd of gewijzigd door een persoon anders dan de Vervoerder of een van diens Bevoegde Agenten niet geldig voor Vervoer. In geval van Elektronische Tickets dienen Passagiers zich te identificeren en worden zij enkel op een vlucht vervoerd indien een geldig Elektronisch Ticket is uitgegeven op hun naam.
(g) In geval van verlies of beschadiging van (een deel van) het Ticket of het niet kunnen tonen van een Ticket dat de Passagierscoupon bevat en alle ongebruikte Vluchtcoupons, wordt op verzoek van de Passagier het genoemde Ticket (of een deel daarvan) door de Vervoerder vervangen. Deze vervanging vindt plaats door afgifte van een nieuw Ticket, mits de Vervoerder op het moment waarop het verzoek wordt ingediend over bewijs beschikt dat er voor de desbetreffende vlucht(en) een geldig Ticket was afgegeven. Door de Vervoerder worden aan de Passagier Administratiekosten voor het opnieuw uitgeven van het Ticket in rekening gebracht, tenzij het verlies of de beschadiging een gevolg was van de nalatigheid van de Vervoerder of diens Bevoegde Agent. Indien de Passagier niet in staat is bewijs te overleggen dat een geldig Ticket was afgegeven voor de betreffende vlucht(en), kan de Vervoerder die het Ticket opnieuw afgeeft van de Passagier verlangen dat deze het Tarief Inclusief Belasting van het vervangende Ticket betaalt. Dit bedrag wordt gerestitueerd nadat de Vervoerder het bewijs heeft ontvangen dat het verloren geraakte of beschadigde Ticket niet voorafgaand aan de vervaldatum van de geldigheid ervan is gebruikt of indien de Passagier het oorspronkelijke Ticket in de genoemde periode terugvindt en afgeeft aan de Vervoerder, onder aftrek van de hierboven genoemde Administratiekosten.
(h) De Passagier dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van verlies of diefstal van het Ticket.
(i) Indien een Passagier profiteert van een kortingstarief of een Tarief waaraan specifieke voorwaarden zijn verbonden, dan moet de Passagier in staat zijn om gedurende de gehele reis adequate documenten te overleggen aan de medewerkers of agenten van de Vervoerder, waaruit het aanbieden van dit bijzondere Tarief blijkt en de geldigheid ervan te kunnen bewijzen. Bij gebreke daarvan dient de Passagier het verschil te voldoen tussen het oorspronkelijk betaalde Tarief Inclusief Belasting en het Tarief Inclusief Belasting dat de Passagier betaald had moeten hebben alvorens de Passagier toestemming wordt verleend aan boord te gaan.

3.2 Geldigheidsduur
(a) Tenzij anders bepaald op het Ticket, in deze Algemene Vervoersvoorwaarden of in de Tarieven die bepalend zijn voor de geldigheidsduur van het Ticket, is een Ticket geldig voor vervoer:

  • gedurende één jaar vanaf de datum van uitgifte ervan, of,
  • gedurende één jaar vanaf de datum van gebruik van de eerste Coupon, mits dit gebruik plaatsvindt binnen één jaar na afgifte van het Ticket.

(b) Indien een Passagier die in het bezit is van een geldig Ticket niet kan reizen binnen de geldigheidsduur daarvan uitsluitend als gevolg van het feit dat op het moment dat de Passagier een Reservering op een vlucht aanvraagt de Vervoerder niet in staat is de door de Passagier gevraagde Reservering te bevestigen:

  • wordt de geldigheidsduur van het Ticket verlengd tot de eerstvolgende beschikbare vlucht; of
  • wordt het Tarief Inclusief Belasting gerestitueerd overeenkomstig de voorwaarden van Artikel 14 (Restitutie); of
  • gaat de Passagier akkoord met een overeenkomstige aanpassing van het tarief; dit ter keuze van de Vervoerder.
(c) Indien de Passagier na aanvang van diens reis om gezondheidsredenen niet in staat is genoemde reis binnen de geldigheidsduur van het Ticket te vervolgen, zal de Vervoerder op vertoon van een relevante medische verklaring waarop de gezondheidsredenen staan vermeld die de Passagier ervan weerhielden zijn reis te vervolgen, de geldigheidsduur van het Ticket verlengen tot aan de datum waarop de Passagier wederom in staat is zijn/haar reis te vervolgen, dan wel, indien later, tot de datum van de eerstvolgende beschikbare vlucht, mits deze gezondheidsredenen niet bekend waren op het moment waarop de Reservering werd gemaakt. Genoemde verlenging gaat in op de plaats waar de reis werd onderbroken en is geldig voor Vervoer in de klasse van het oorspronkelijk betaalde Tarief. De geldigheidsduur van het Ticket zal worden verlengd met niet meer dan drie maanden gerekend vanaf de datum van ziekte zoals vermeld op de overgelegde medische verklaring. De geldigheidsduur van de Tickets van de directe familieleden die de Passagier begeleidden ten tijde van de gedwongen onderbreking van diens reis wegens gezondheidsredenen, kan op verzoek dienovereenkomstig door de Vervoerder worden verlengd, mits aan de voorwaarden van het overleggen van bewijs, zoals hierboven omschreven, is voldaan.
(d) Ingeval een Passagier tijdens een reis komt te overlijden, worden de Tickets van de personen die de overleden Passagier begeleidden op verzoek van die Passagiers gewijzigd ofwel door de vastgestelde minimumverblijfsduur op te heffen, ofwel door de geldigheidsduur van genoemde Tickets te verlengen. In geval van het overlijden van een direct familielid van een Passagier die zijn reis heeft aangevangen, wordt de geldigheidsduur van zijn/haar Ticket en van de Tickets van de met de Passagier meereizende directe familieleden op dezelfde manier gewijzigd. Elke hierboven genoemde wijziging kan uitsluitend worden doorgevoerd na ontvangst van een rechtsgeldige overlijdensakte. De hierboven genoemde verlenging vangt pas aan op het moment waarop de reis werd onderbroken en is geldig voor de vervoersklasse waarvoor het Tarief Inclusief Belasting is voldaan. De verlenging mag niet meer bedragen dan vijfenveertig (45) dagen vanaf de datum van overlijden.

3.3 Door een Passagier ingeroepen overmacht
Indien een Passagier in het bezit is van een Ticket zoals hierboven omschreven in Artikel 3.1 (d), dat hij geheel of gedeeltelijk niet heeft gebruikt om redenen van Overmacht, verstrekt de Vervoerder aan de Passagier een creditvoucher gelijk aan het Tarief Inclusief Belasting voor zover het Ticket niet voor restitutie of wijziging in aanmerking komt. Deze creditvoucher zal een geldigheidsduur hebben van een jaar en gebruikt moeten worden voor een volgende reis op een van de vluchten van de Vervoerder. Hiervoor zullen de toepasselijke Administratiekosten verschuldigd zijn. De Passagier dient de Vervoerder zo spoedig mogelijk en in ieder geval voorafgaand aan de datum van de vlucht in kennis te stellen van de Overmachtsituatie en daarvan bewijs over te leggen.

3.4 Volgorde van gebruik Vluchtcoupon
(a) Het Tarief inclusief Belastingen dat wordt vastgesteld op basis van de op het Ticket vermelde bijzonderheden, vluchtdata en routes, komt overeen met een Plaats van Vertrek en een Plaats van Bestemming via elke Reisonderbreking die op het moment van aankoop van het Ticket was voorzien en maakt integraal deel uit van de Vervoersovereenkomst. Het op de datum van uitgifte van het Ticket toepasselijke Tarief geldt uitsluitend voor een Ticket dat volledig wordt gebruikt in de volgorde van afgifte van de Vluchtcoupons, voor de aangegeven reis en op de aangegeven data.
(b) Ieder gebruik van het Ticket door de Passagier dat niet in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 3.4 a, (bijvoorbeeld als hij de eerste Coupon niet gebruikt of als de Coupons niet worden gebruikt in de volgorde waarin zij zijn uitgegeven) dat wordt geconstateerd op de dag van de vlucht, zal resulteren in de verplichting tot de betaling van een bijkomende vaste vergoeding op het vliegveld ten bedrage van: € 125 voor een korte vlucht binnen Europees Frankrijk en Corsica, € 250 voor een vlucht binnen Europa in Economy, € 500 voor een vlucht binnen Europa in Business Class, € 500 voor een intercontinentale vlucht in Economy of Premium Economy, € 1500 voor een intercontinentale vlucht in Business Class en € 3000 voor een intercontinentale vlucht in de Air France La Première (of het equivalent in de lokale valuta).
(c) Als de Passagier niet alle Vluchtcoupons gebruikt en de reis voortijdig onderbreekt, kan de Passagier een vast bedrag van Eur 275 op Schiphol Airport en op Charles de Gaulle (Parijs) in rekening worden gebracht voor het afhalen van Geregistreerde Bagage.

3.5 Door de Passagier verzochte wijzigingen
Elke wijziging die de Passagier wenst aan te brengen geschiedt onder voorbehoud van de tariefvoorwaarden verbonden aan het Tarief en tegen vergoeding van de toepasselijke Administratiekosten.

3.6 Identificatie van de Vervoerder
De naam van de Vervoerder kan op het Ticket afgekort worden met de Designator Code (zoals omschreven in Artikel 1). Het adres van de Vervoerder wordt geacht het adres te zijn van de statutaire zetel van het hoofdkantoor of het adres van haar vestigingen.

ARTIKEL 4: TARIEVEN, HEFFINGEN, BELASTINGEN EN TOESLAGEN

4.1 Tarieven
Tenzij anders bepaald, zijn de Tarieven voor de Tickets uitsluitend van toepassing op Vervoer van de luchthaven van de Plaats van Vertrek naar de luchthaven van de Plaats van Bestemming. De tariefvoorwaarden omvatten geen grondvervoer tussen luchthavens of luchthavens en stadterminals. Het Tarief wordt berekend overeenkomstig de op de datum van Reservering van het Ticket geldende tariefvoorwaarden, voor een reis gepland op de data als vermeld in het reisschema op genoemd Ticket. Iedere wijziging in het reisschema of de reisdatum kan het toepasselijke Tarief beïnvloeden.
De toepasselijke Tarieven zijn de Tarieven gepubliceerd of berekend door de Vervoerder in overeenstemming met de bijbehorende tariefvoorwaarden die gelden voor de betreffende vlucht(en) vanaf de Plaats van Vertrek tot aan de Plaats van Bestemming, voor de betreffende vervoersklasse op de datum van Reservering van het Ticket.
Bij het maken van een Reservering wordt de Passagier in kennis gesteld van het Tarief Inclusief Belasting van het Ticket, van de Afgiftekosten en van de totale prijs van het Ticket (bestaande uit het Tarief Inclusief Belasting plus de Afgiftekosten).

4.2 Kosten, Belastingen en Toeslagen
Alle belastingen, kosten of toeslagen opgelegd door de overheid of andere autoriteiten of door de luchthavenbeheerder zijn voor rekening van de Passagier. Voor zover mogelijk wordt de Passagier bij het maken van de Reservering in kennis gesteld van genoemde belastingen, toeslagen of kosten die naast het Tarief Exclusief Belasting in rekening worden gebracht en die, in de meeste gevallen, apart vermeld worden op het Ticket.
Deze belastingen, toeslagen en kosten kunnen na de datum van Reservering door de overheid of andere autoriteiten of door de luchthavenbeheerder worden ingevoerd of verhoogd. In dat geval dient de Passagier het dienovereenkomstig verhoogde bedrag te voldoen. Wanneer genoemde belastingen, toeslagen of kosten daarentegen worden verlaagd of afgeschaft, heeft de Passagier aanspraak op restitutie van het verlaagde of afgeschafte bedrag. Wanneer de Passagier zijn/haar Ticket eenmaal heeft betaald en ontvangen, worden bovengenoemde belastingen, toeslagen en kosten niet in rekening of in mindering gebracht.

4.3 Door de Vervoerder in rekening gebrachte kosten
Aan de Passagier kunnen Afgiftekosten in rekening worden gebracht in verband met de afgifte van een Ticket. Afgiftekosten variëren afhankelijk van het soort reis, het Tarief en de wijze van afgifte van het Ticket. Deze Afgiftekosten zijn verschuldigd in aanvulling op het Tarief Inclusief Belasting. Enige door de Vervoerder in rekening gebrachte Afgiftekosten komen niet voor restitutie in aanmerking, tenzij een Ticket wordt geannuleerd als gevolg van een fout aan de kant van de Vervoerder.
De Passagier wordt voorafgaand aan het definitief maken van de Reservering in kennis gesteld van de Afgiftekosten die door de Vervoerder in rekening worden gebracht.
Een overzicht van de eventueel door KLM in rekening gebrachte Afgiftekosten zijn verkrijgbaar bij de Vervoerder en staat vermeld op de KLM Website.

4.4 Valuta
De Tarieven Exclusief Belasting, Belastingen, Afgiftekosten en Administratiekosten zijn verschuldigd in de valuta van het land waarin het Ticket gekocht is, tenzij een andere munteenheid bepaald is door de Vervoerder of diens Bevoegde Agent bij aankoop van het Ticket of daaraan voorafgaand (bijvoorbeeld wanneer de plaatselijke valuta niet converteerbaar is).
Bovendien is de Vervoerder gerechtigd betalingen te accepteren in een voor Vervoerder aanvaardbare andere munteenheid.

ARTIKEL 5: RESERVERINGEN

5.1 Algemene Bepalingen
Reserveringen zullen uitsluitend bevestigd zijn indien opgeslagen in het geautomatiseerde reserveringssysteem van de Vervoerder. Op verzoek verstrekt de Vervoerder een Reserveringsbevestiging aan de Passagier.

5.2 Reserveringsvoorwaarden
Op bepaalde Tarieven zijn voorwaarden van toepassing die de mogelijkheid tot wijziging of annulering van Reserveringen beperken of uitsluiten. Indien een Passagier niet alle met betrekking tot zijn Ticket verschuldigde bedragen heeft voldaan binnen de door de Vervoerder of diens Bevoegde Agent vastgestelde tijdlimiet, is de Vervoerder gerechtigd tot annulering van de Reservering zonder voorafgaand bericht en de stoel aan een andere Passagier toe te wijzen, zonder enige verdere verplichting jegens de betreffende Passagier die niet heeft betaald en zonder enige aansprakelijkheid aan de kant van de Vervoerder.

5.3 Plaatstoewijzing
De Vervoerder zal zich naar beste vermogen inspannen een vooraf gedaan verzoek voor een bepaalde stoel te honoreren, maar kan ondanks een eventuele Reserveringsbevestiging toekenning van een specifieke stoel niet garanderen. De Vervoerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde, dus ook nadat Passagiers aan boord van het luchtvaartuig zijn gekomen, van een eventuele Reserveringsbevestiging af te wijken, indien dit nodig is om operationele, veiligheids- of beveiligingsredenen, of om redenen van Overmacht.

5.4 Service aan boord
De Vervoerder doet in redelijkheid wat in zijn vermogen ligt om tegemoet te komen aan de wensen van de Passagiers ten aanzien van de aan boord van het luchtvaartuig aangeboden diensten, in het bijzonder met betrekking tot drankjes, aangepaste maaltijden, films, plaatsen, etc. De Vervoerder is echter niet daartoe gehouden en ook niet aansprakelijk indien het wegens operationele, veiligheids- of beveiligingsredenen of om redenen buiten de macht van de Vervoerder niet mogelijk is gepaste dienstverlening te verstrekken, ook niet wanneer deze dienstverlening is bevestigd op het moment van Reservering.

5.5 Type luchtvaartuig
Het aan de Passagier op het moment van Reservering van het Ticket of op een later tijdstip opgegeven type luchtvaartuig is slechts ter informatie. Operationele, veiligheids- of beveiligingsredenen of redenen buiten de macht van de Vervoerder kunnen aanleiding zijn voor de Vervoerder om het type luchtvaartuig te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid aan zijn kant.

Artikel 6 - 10
Artikel 11 - 15
Artikel 16 - 20