Algemene Voorwaarden voor Meet & Seat

Lees de volgende Algemene Voorwaarden aandachtig door voordat u gebruikmaakt van Meet & Seat.

Inleiding

Meet & Seat is het eigendom van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (ook bekend als KLM Royal Dutch Airlines) statutair gevestigd en kantoorhoudend aan de Amsterdamseweg 55, 1182 GP te Amstelveen. In deze Algemene Voorwaarden verwijst "KLM" naar de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV en “U” naar de gebruiker van Meet & Seat. Lees deze Algemene Voorwaarden (“de Voorwaarden”) aandachtig door voordat U gebruikmaakt van de KLM-service Meet & Seat (“Meet & Seat”). Door gebruik te maken van Meet & Seat aanvaardt U deze Voorwaarden en de toepasselijke Algemene Voorwaarden zoals die gepubliceerd zijn door Uw social media-aanbieder, zoals Facebook of LinkedIn (“Social media”). 

KvK-nummer 33014286 
Btw-nummer NL004983269B01

Indien U aan Meet & Seat wilt deelnemen, dient U het volgende te weten. KLM zorgt er uitsluitend voor dat U Uw wens om naast een bepaalde passagier te zitten te kennen kunt geven. Iedere passagier behoudt het recht om zijn of haar stoel te wijzigen en KLM behoudt zich het recht voor om een stoel op enig moment toe te kennen of te wijzigen, zelfs na het instappen. De uiteindelijke beslissing rust bij het grondpersoneel en het cabinepersoneel op de dag van de vlucht.

 

Het delen van Uw Social media-profiel

Uw deelname aan Meet & Seat is Uw eigen keuze en U kunt kiezen welke content van Uw Social media-profiel U op Meet & Seat plaatst door zelf de gegevens te selecteren die U vanuit Uw Social media-profiel wilt importeren.

Na het uploaden van Uw Social media-profiel worden Uw Social media-profielgegevens op Meet & Seat niet automatische bijgewerkt. U kunt altijd terugkeren naar Meet & Seat en U opnieuw aanmelden om Uw profielgegevens bij te werken.

Uw Social media-profiel op Meet & Seat wordt binnen 48 (achtenveertig) uur na vertrek van de laatste vlucht in Uw reservering automatisch verwijderd.

Wanneer U Uw profiel via Meet & Seat openbaar maakt, betekent dat dat andere mensen die aan Meet & Seat deelnemen die gegevens kunnen bekijken en gebruiken, en de gegevens in verband kunnen brengen met U (dat wil zeggen, Uw naam en profielfoto). Wanneer U ervoor kiest een link naar het openbare profiel van Uw Social media-account te delen, worden de gegevens die U op die pagina toont, gedeeld volgens Uw voorkeuren op dat social medium.

Door gebruik te maken van Meet & Seat verplicht U zich tot het volgende:

  1. U mag geen ongeoorloofde commerciële berichten op Uw profiel plaatsen.
  2. U mag geen content of informatie kopiëren of gebruiken die door andere gebruikers op Meet & Seat is gepubliceerd, of enige andere content die U als persoon niet vertegenwoordigt. U mag geen content plaatsen of activiteit ondernemen op Meet & Seat waarmee U inbreuk pleegt op iemands rechten of deze schendt, of waarmee op andere wijze het recht wordt geschonden.
  3. De naam, profielfoto en andere profielgegevens dienen U als persoon te vertegenwoordigen en U mag geen gebruikmaken van een vals profiel of het profiel van een ander om deel te nemen aan Meet & Seat, of op een andere wijze toegang krijgen tot Meet & Seat.
  4. U mag anderen niet intimideren of lastigvallen.
  5. U mag geen content plaatsen die haatdragend, bedreigend of pornografisch van aard is, oproept tot geweld, of naaktheid of expliciet of onnodig geweld bevat, of die onwettig, misleidend, beledigend of discriminerend is.
  6. U mag anderen niet aanmoedigen of toestaan de voorwaarden van een Social media-aanbieder of van deze Voorwaarden te schenden.


U verklaart en garandeert dat U juridisch in staat en bevoegd bent om deze overeenkomst met KLM waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn ("deze Overeenkomst") aan te gaan en volgens deze Voorwaarden gebruik te maken van Meet & Seat. U gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle gebruik van Meet & Seat. U verklaart Uw rechten onder deze Overeenkomst niet te zullen cederen, overdragen of in sublicentie te geven. U mag andere gebruikers niet onder Uw naam of account gebruik laten maken van Meet & Seat.

De functionaliteiten van Meet & Seat worden uitsluitend aangeboden om U in staat te stellen een stoel te kiezen op een door U geboekte vlucht, en niet voor enig ander doeleinde. U mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KLM op geen enkele wijze content van Meet & Seat reproduceren, gebruiken, blokkeren, overschrijven, kopiëren, verspreiden of monitoren door gebruik van een robot, spider, zoekmachine of ander automatisch mechanisme. U mag geen enkele activiteit ondernemen die de infrastructuur van Meet & Seat op onaanvaardbare wijze of in onevenredige mate zal of kan belasten. U gaat ermee akkoord dat de stoelreserveringsservice van Meet & Seat uitsluitend wordt gebruikt voor een legitieme stoelreservering voor uzelf. U gaat hierbij akkoord met de toepasselijke voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Meet & Seat is het eigendom van KLM en wordt geëxploiteerd door KLM en/of haar leveranciers. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, die rusten op het in Meet & Seat opgenomen materiaal en alle in dat materiaal opgenomen handels- en overige merken van KLM, zijn het eigendom van KLM en/of haar licentiegevers en/of haar leveranciers. Het is niet toegestaan om zonder onze schriftelijke toestemming gebruik te maken van onze auteursrechten of handelsmerken (met inbegrip van KLM, Meet & Seat en de logo’s van KLM en Meet & Seat), of merken die dermate overeenkomen dat zij verwarring doen ontstaan.

Het is niet toegestaan om via Meet & Seat verkregen materiaal, informatie, software, producten of diensten op enigerlei te wijzigen, kopiëren, tonen, uit te voeren, in licentie te geven, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KLM, met dien verstande dat U een exemplaar van het materiaal voor eigen, niet-commercieel gebruik mag downloaden naar een computer, mits U alle bijbehorende auteursrechten en overige eigendomsvoorbehouden intact houdt.
 

Afwijzing van aansprakelijkheid

De in Meet & Seat opgenomen informatie, software, producten en diensten kunnen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. KLM en/of haar leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de in Meet & Seat opgenomen informatie, software, producten en diensten. Alle informatie, software, producten en diensten worden aangeboden in de feitelijke staat, zonder enige garantie. KLM en/of haar leveranciers wijzen hierbij elke garantie en voorwaarden af ten aanzien van deze informatie, software, producten en diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het eigendom ervan en dat zij geen inbreuk maken. KLM en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van Meet & Seat of met enige vertraging in of onmogelijkheid van het gebruik van Meet & Seat, of van informatie, software, producten en diensten die via Meet & Seat wordt/worden verkregen, of die anderszins voortvloeit uit het gebruik van Meet & Seat, ongeacht of dit op basis is van contract, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins. Het hierboven gestelde is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van KLM en/of haar leveranciers en/of in het geval van schade die voortvloeit uit overlijden of persoonlijk letsel.
 

Vrijwaring

Als voorwaarde voor het gebruik van Meet & Seat verklaart U dat U KLM en haar leveranciers zal vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische kosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van Uw gebruik van Meet & Seat.

Wijziging van deze Voorwaarden en de functionaliteiten van Meet & Seat
KLM behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. U bent ervoor verantwoordelijk deze Voorwaarden, die door opname in Meet & Seat doorlopend tot Uw beschikking staan, regelmatig te raadplegen. Door na wijzigingen in de Voorwaarden gebruik te blijven maken van Meet & Seat aanvaardt U deze wijzigingen. KLM behoudt zich het recht voor om de functionaliteiten van Meet & Seat en/of de procedure met betrekking tot het gebruik van Meet & Seat te annuleren of te wijzigen.
 

Algemeen

KLM behoudt zich het recht voor om Uw account of Uw profiel of enig deel daarvan van Meet & Seat te verwijderen indien wij menen dat dit nodig is.

Deze Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van Meet & Seat; op het luchtvervoer, prijstrekkingen en andere promotionele activiteiten en diensten en Uw gebruik van Social media zijn andere voorwaarden van toepassing.

Op deze Overeenkomt, die wordt geacht te zijn opgesteld in Amstelveen, is het Nederlandse recht van toepassing en de rechten en plichten van de partijen bij deze Overeenkomst worden vastgesteld in overeenstemming met het Nederlandse recht, met uitsluiting van het conflictenrecht. De partijen verklaren eventuele vorderingen of geschillen tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst exclusief voor te leggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

U gaat ermee akkoord KLM en Social media-aanbieders zoals Facebook en LinkedIn te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheid en onkosten van welke aard dan ook (met inbegrip van redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit een claim of eis, vanwege of in verband met Uw handelen, content of informatie op Meet & Seat.

KLM stelt Uw feedback of andere suggesties met betrekking tot Meet & Seat op prijs, maar U begrijpt dat we Uw feedback of suggesties zonder enige compensatie of verplichting aan U kunnen gebruiken (net zoals U niet verplicht bent feedback te geven) en we behouden geen rechten of eigendom op de door U gegeven feedback.

Op de uitvoering van Meet & Seat door KLM zijn de bestaande wetten en regelgeving van toepassing en niets in deze Overeenkomst laat het recht van KLM onverlet om te voldoen aan verzoeken of eisen van wethandhavend instanties in verband met Uw gebruik van Meet & Seat of met aan KLM geleverde of door KLM verzamelde informatie over dergelijk gebruik.

Indien enig deel van deze Overeenkomt krachtens het toepasselijke recht nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven opgenomen afwijzing van garantie en aansprakelijkheid, wordt de nietige of onafdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en blijft deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht.

Deze Voorwaarden vormen de volledige Overeenkomst tussen U en KLM met betrekking tot het gebruik van Meet & Seat. Een afgedrukt exemplaar van deze Voorwaarden en elke op elektronische wijze gegeven kennisgeving kan worden toegelaten als bewijs in civiel- en bestuursrechtelijke procedures die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit deze Voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarde als andere zakelijke bescheiden en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden gegenereerd en bewaard.