Algemene Verkoopvoorwaarden van Shop@KLM

Deze Algemene Voorwaarden zijn per 1 juni 2012 van toepassing

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM Royal Dutch Airlines) gevestigd te Amstelveen, Nederland;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met KLM;
 3. Overeenkomst: een overeenkomst voor aankoop van producten middels de online Shop@KLM;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of KLM in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 

Artikel 2 – Identiteit van KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. ( KLM Royal Dutch Airlines), handelend via de website: shop.klm.com.

Vestigingsadres:
Amsterdamseweg 55
1182 GP Amstelveen

Bezoekadres:
Stationsplein N.O 133
1117 BV Schiphol Oost

Telefoonnummer: +31 (0) 20 64 91851
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

KvK-nummer: 33014286
Btw-identificatienummer: NL004983269B01
 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KLM via Shop.klm.com en op de middels Shop.klm.com tot stand gekomen overeenkomst tussen KLM en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid ook van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KLM niet
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief btw, indien het aangeboden product op een door consument opgegeven afleveradres kan worden afgeleverd; ;
  • de prijs exclusief btw, indien het aangeboden product enkel en alleen op door KLM uitgevoerde vluchten door KLM wordt afgeleverd;
  • de wijze en kosten van aflevering van het aangeboden product;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling van de aangeboden producten;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet-gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.
 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Op het moment dat de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard middels het elektronische bestelformulier, bevestigt KLM onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, de prijs en de plaats van aflevering van het bestelde product. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door KLM is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. KLM treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal KLM daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. KLM kan zich – binnen wettelijke kaders – ervan op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien KLM op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. KLM zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  a. het bezoekadres van de vestiging van KLM waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij KLM deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan KLM retourneren, conform de door KLM verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

Article 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal KLM dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten:

a. die door KLM tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop KLM geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Nederlandse btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan KLM producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar KLM geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien KLM dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. KLM staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen en/of Nederlandse overheidsvoorschriften.
 2. Een door KLM, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover KLM kan doen gelden.
 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. KLM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de aflevering van de bestelde producten.
 2. Als plaats van aflevering geldt i) het adres dat de consument tijdens het bestelproces heeft opgegeven op het elektronische bestelformulier en door KLM is bevestigd in de e-mail bevestiging als genoemd in artikel 5.2; of ii) aan boord van een door KLM uitgevoerde vlucht die de consument heeft geselecteerd op het elektronische bestelformulier en door KLM is bevestigd in haar e-mail bevestiging als genoemd in artkel 5.2. Tegen inlevering van een geprinte versie van de door consument ontvangen e-mail bevestiging genoemd in artikel 5.2, worden de bestelde producten aan consument geleverd tijdens de door KLM bevestigde KLM vlucht, indien de betaling door KLM is geaccordeerd. Indien het product niet of gedeeltelijk is geleverd op de door consument geselecteerde KLM vlucht, heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien het aan KLM is te wijten dat de bestelde producten niet aan boord van de aangegeven vlucht kunnen worden geleverd, zullen de producten door KLM worden geleverd op het afleveradres dat de consument aan KLM kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal KLM de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform van artikel 11.2 of 11.3 zal KLM het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal KLM zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij KLM of een door de consument aangewezen en aan KLM bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12- Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na levering van het product.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan KLM te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft KLM behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. KLM beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij KLM, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij KLM ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KLM binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen KLM en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en KLM over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door KLM te leveren of geleverde producten, kunnen zowel door de consument als KLM worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
 3. De oorspronkelijke versie van deze algemene voorwaarden is opgesteld in het Nederlands. In het geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen deze vertaling en het origineel, prevaleert de Nederlandse tekst.ng van overeenkomsten met betrekking tot door KLM te leveren of geleverde producten, kunnen zowel door de consument als KLM worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.