Generelle vilkår for BlueBiz

Alle programmer styres av en samling regler. Les det som står med liten skrift.

Generelle vilkår for BlueBiz

1. Informasjon til medlemmer

Definisjoner
"Air France": Société Air France, et selskap med begrenset ansvar og en kapital på 1 901 231 625 euro, stiftet i henhold til Frankrikes lover og med registrert kontor i 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, Frankrike, og registrert i selskaps- og handelsregisteret i Bobigny med nummer 420 495 178.

"KLM": Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines), offisielt allmennaksjeselskap stiftet i henhold til Nederlands lover og med registrert kontor i Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Nederland, og registrert i handelsregisteret hos handels- og næringskammeret i Amsterdam i Nederland med nummer 33014286.

"Air France- og KLM-flyvninger": Flyvninger med eget Air France- og/eller KLM-rutenummer som betjenes av Air France, KLM eller deres samarbeidspartnere som står oppgitt på BlueBiz-nettstedet.

"Samarbeidspartnere": Flyselskaper som Air France og KLM har utpekt som samarbeidspartnere, og for hvis flyvninger man kan tjene Blue Credits og/eller det kan utstedes bonusbilletter. Det står en oppdatert liste over samarbeidspartnere på BlueBiz-nettstedet.

"Bonusbillett": En flybillett med Air France- og/eller KLM-rutenummer som fås i bytte mot Blue Credits.

"Blue Credits": Poeng opptjent av medlemmer ved kjøp av Air France-billetter (057-dokumenter) og KLM-billetter (074-dokumenter) i samsvar med disse Vilkårene.

"BlueBiz-saldo": En oversikt over alle transaksjoner foretatt av et medlem gjennom BlueBiz og som fører til Blue Credits.

"BlueBiz-program" eller "BlueBiz": Et firmalojalitetsprogram fra Air France og KLM hvor medlemmene kan tjene og bruke Blue Credits ved at deres ansatte flyr med Air France- og KLM-flyvninger.

"BlueBiz-utgivelser": Generelt navn på kommunikasjonsressurser som brukes av BlueBiz til å holde medlemmer jevnlig oppdatert, f.eks. BlueBiz-nettstedet og e-post fra BlueBiz.

"BlueBiz-medlemsnummer": Registreringsnummeret som tildeles en kontaktperson av Air France og KLM når firmaet oppfyller Air Frances og KLMs vilkår for medlemskap.

"BlueBiz kundesenter": Lokalt kundesenter som medlemmene kan ta kontakt med hvis de har spørsmål om BlueBiz-programmet.

"Bestillingsverktøy for BlueBiz-bonusreiser": Internettbasert verktøy på BlueBiz-nettstedet til bestilling av bonusbilletter.

"Handelsavtale": En kontrakt mellom Air France, KLM og et firma, som har til hensikt å definere billettprisvilkårene som gjelder for firmaets ansatte som reiser på Air France- og/eller KLM-ruter.

"Kontaktperson": Den ansatte som ble utpekt av medlemmet under registreringsprosessen, og som har fullmakt til å forplikte medlemmet til BlueBiz-programmet, og som er solidarisk ansvarlig for å representere medlemmet i løpet av medlemskapet.

"Ikrafttredelsesdato": Datoen da medlemskapet trer i kraft og kunngjøres til medlemmet av Air France og KLM i en e-post hvor BlueBiz-registreringen bekreftes.

"Registreringsland": Landet hvor medlemmet er fast etablert og hvor medlemmet ble registrert i BlueBiz-programmet.

"Firmavalidering": Offisiell identifisering av et firma, f.eks. gjennom MVA-nummer eller handelskammernummer. Kravet til firmavalidering står tydelig oppgitt i registreringsskjemaet for registreringslandet.

"Medlem": Et firma som har valgt å delta i BlueBiz-programmet, og som oppfyller vilkårene som er satt av Air France og KLM, og som har registrert seg hos BlueBiz.

"Andre bonustilbud": Bonustilbud, annet enn bonusbilletter, som tilbys i BlueBiz.

"Vilkår": Vilkårene som styrer kontraktsforholdet mellom Air France og KLM og medlemmer av BlueBiz-programmet. Gjelder for alle medlemmer.

"Reisebyrå": Et reisebyrå eller en turoperatør som er eller ikke er tilknyttet IATA.

2. Generelt

2.1. Ved å registrere seg i BlueBiz-programmet godtar medlemmet disse vilkårene og samtykker uttrykkelig til å være bundet av dem. Air France og KLM forbeholder seg retten til å endre eller fjerne Vilkår, herunder strukturen for opptjening og innbytte av poeng, og/eller til å avslutte hele BlueBiz-programmet. Varsel om programendringer, herunder endringer i vilkårene, gjøres via BlueBiz-utgivelser og trer i kraft umiddelbart etter at kunngjøringen er foretatt av Air France og KLM.Medlemmene anses å ha godtatt endringene dersom de ikke registrerer en skriftlig innsigelse hos Air France eller KLM innen 30 dager etter kunngjøringen og/eller fortsetter å bruke BlueBiz-kontoen, tjener Blue Credits, ber om eller bruker et bonustilbud eller en fordel som tilbys gjennom programmet i den aktuelle perioden. Hvis et medlem ikke godtar en bestemt endring, kan medlemmet avslutte medlemskapet som beskrevet under punkt 2.2. Air France og KLM skal bestrebe seg på å informere medlemmer om endringer i og/eller avslutning av BlueBiz-programmet, men kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tap eller skade som oppstår som følge av de aktuelle endringene og/eller avslutningen.

2.2 Hvis et medlem ønsker å avslutte sitt medlemskap, må medlemmet straks informere Air France og KLM om dette og vil ikke lenger kunne tjene Blue Credits. Opptjente Blue Credits kan brukes i opptil åtte (8) måneder etter at medlemskapet er avsluttet.

2.3. Hvis Air France og KLM avslutter BlueBiz-programmet, vil ikke medlemmene ha mulighet til å tjene Blue Credits etter at avslutningen av programmet er gjort kjent. I slike tilfeller vil eventuelle opptjente Blue Credits kunne brukes i opptil seks (6) måneder etter at BlueBiz-programmet er avsluttet.

2.4. I tilfelle vesentlig forledelse, bedrageri, vesentlige brudd på disse vilkårene, misbruk av BlueBiz-programmet, herunder manglende etterfølgelse av programmets retningslinjer, prosedyrer og instrukser fra Air Frances og KLMs ansatte, eller upassende atferd av medlemmet eller medlemmets kontaktperson og/eller ansatte, herunder ubehagelig eller trakasserende atferd overfor Air France, KLM, deres samarbeidspartnere og/eller selskaper som er tilknyttet Air France og/eller KLM, skal KLM og Air France ha rett til å avslutte medlemmets medlemskap med øyeblikkelig virkning og/eller slette medlemmets BlueBiz-saldo, herunder alle opptjente og poengbærende Blue Credits og bonusbilletter.
Hvis medlemmet overfører det registrerte kontoret til et annet land enn registreringslandet og/eller den registrerte firmavalideringen avsluttes, hvis medlemmet avslutter forretningsvirksomheten på grunn av (tvangs-)avvikling, eller avslutter forretningsvirksomheten av andre årsaker, har Air France og KLM rett til å avslutte medlemmets registrering med øyeblikkelig virkning og/eller slette BlueBiz-saldoen med alle opptjente og poengbærende Blue Credits.

2.5. Hvis et medlem ikke har tjent Blue Credits på 36 måneder, har Air France og KLM rett til å avslutte medlemmets medlemskap.

2.6. Air France og KLM skal benytte BlueBiz-utgivelser til å informere medlemmene om muligheten til å veksle inn Blue Credits mot bonusbilletter og andre bonustilbud. Det tas forbehold om ledige billetter og ledig kapasitet ved bestilling. Air France og KLM forbeholder seg retten til når som helst å opprette ytterligere vilkår for bonusbilletter og andre bonustilbud, herunder ekstrabetaling, samt å foreta endringer og/eller øke kravet til antallet Blue Credits. Air France og KLM skal bestrebe seg på å forsikre at bonusbilletter og andre bonusfordeler og muligheter til å tjene Blue Credits som er annonsert, faktisk er tilgjengelige for medlemmer. Air France og KLM kan imidlertid ikke garantere at disse tilbudene vil være tilgjengelige.

2.7. KLMs befordringsvilkår, som anmeldt distriktsretten i Haag, gjelder på alle KLM-flyvninger og skal være tilgjengelige på www.klm.com. Air Frances befordringsvilkår er tilgjengelige på www.airfrance.no og gjelder på alle Air France-flyvninger. På flyvninger som betjenes av samarbeidspartnere og/eller for andre bonustilbud som tilbys av Air Frances og KLMs utvalgte partnere, gjelder befordringsvilkårene til de respektive partnerne.

3.Registrering

3.1. Bare firmaer som ikke har inngått en handelsavtale, og som har registrert kontor i registreringslandet, kan registrere seg som medlemmer via BlueBiz-nettsiden i registreringslandet. Medlemmet skal utpeke én og bare én kontaktperson i løpet av registreringsprosedyren. Kontaktpersonen skal være en ansatt i firmaet som søker om medlemskap. Kontaktpersonens e-postadresse må oppgis som obligatorisk informasjon. All programrelatert kommunikasjon vil skje gjennom denne e-postadressen. Medlemmet skal umiddelbart informere Air France og KLM om eventuelle endringer i forbindelse med kontaktperson, adresse, e-postadresse og andre opplysninger som gjelder medlemskapet.

3.2. Reisebyråer, turoperatører og (tilknyttede) organisasjoner som driver med salg av reiser, kan ikke søke om medlemskap i BlueBiz-programmet. Ansatte i reisebyråer vil heller ikke bli godkjent som kontaktperson på vegne av firmaet.

3.3. Når registreringsprosedyren er fullført på BlueBiz-nettstedet, vil Air France og KLM kontrollere om vilkårene for medlemskap er oppfylt og så snart som mulig, informere kontaktpersonen via e-post om hvorvidt medlemskapet er godtatt eller avslått. Hvis firmaet oppfyller kriteriene, tildeles firmaet et BlueBiz-medlemsnummer av Air France og KLM som sendes til kontaktpersonen sammen med et passord. Medlemmet er ansvarlig for all bruk av BlueBiz-medlemsnummeret og -passordet. Kun ett BlueBiz-medlemsnummer skal tildeles per medlem.

3.4. BlueBiz-medlemskapet kan ikke overdras, og kontaktpersonen skal straks informere Air France og KLM om eventuelle endringer i medlemmets korrespondanseadresse, flytting av medlemmets formelt registrerte kontor ut av registreringslandet, avslutning av firmavalideringen, avvikling av firmaet eller bytte av kontaktperson.

4. Tjene Blue Credits

4.1. Medlemmer kan tjene Blue Credits på flyvninger betjent av Air France og KLM forutsatt at følgende kriterier er oppfylt: KLM-billetten (074) eller Air France-billetten (057) ble kjøpt via medlemskontoen i registreringslandet; bestillingsklassen eller prisen på billetten er ikke ekskludert fra programmet, KLM-billetten eller Air France-billetten står i navnet til en ansatt hos medlemmet; ved bestilling av flyvning må BlueBiz-medlemsnummer oppgis før den ansattes billett skrives ut. Blue Credits overføres først til BlueBiz-saldoen når flyvningen er fullført.

4.2. I tillegg til Blue Credits tildeles medlemmet Flying Blue-poeng i henhold til vilkårene i Flying Blue-programmet. Flying Blue-poeng kan også opptjenes på bonusbilletter utstedt via BlueBiz. Blue-poeng kan ikke opptjenes på bonusbilletter og Flying Blue-bonusbilletter.

4.3. Blue Credits er gyldige i to (2) hele kalenderår fra datoen da Blue Credits ble kreditert BlueBiz-saldoen, såfremt medlemskapet ikke avsluttes i samsvar med vilkårene som er fremsatt i punkt 2 ovenfor.

4.4. Blue Credits kan ikke byttes mot kontanter, overdras, selges, utveksles eller overføres til andre medlemmers BlueBiz-saldo. Hvis medlemmer fusjonerer eller blir overtatt av et annet firma, kan Blue Credits bare overføres til en annen BlueBiz-saldo etter skriftlig samtykke fra BlueBiz kundesenter. Blue Credits vil bli kreditert den aktuelle BlueBiz-saldoen innen en gjennomsnittlig periode på 6–8 uker etter at flyvningen er fullført. Det tas forbehold om eventuelle forsinkelser i behandlingen hos Air France og KLM.

4.5. Hvis ikke annet er oppgitt, vil ikke Blue Credits bli utstedt til medlemmer i ettertid, med mindre poengene ikke ble tildelt med hensikt eller at årsaken var en forsømmelse fra Air Frances og KLMs side. I slike tilfeller må medlemmet på oppfordring fra Air France og KLM overlevere billetten til BlueBiz kundesenteret sammen med en kopi av ombordstigningskortet. Hvis medlemmet unnlater å informere Air France og KLM om den ansattes BlueBiz-medlemsnummer, skal dette stå for medlemmets egen risiko.

4.6. Skatteplikt og/eller andre økonomiske forpliktelser som oppstår som følge av bruk av BlueBiz og/eller fra bruk av bonusbilletter og/eller andre bonustilbud, er medlemmets ansvar.

4.7. Enkelte spesialpriser kvalifiserer ikke for Blue Credits, og er derfor ekskludert fra BlueBiz-programmet av Air France og KLM. Det står en oppdatert liste over hvilke priser som er ekskludert, på BlueBiz-nettstedet.

5. Bruke Blue Credits

5.1. Hvis ikke annet er oppgitt, kan Blue Credits bare utveksles av kontaktpersonen og kan ikke byttes mot kontanter, Flying Blue-poeng eller andre fordeler fra lojalitetsprogrammer.

5.2. Blue Credits kan byttes mot bonusbilletter til flyvninger som betjenes av Air France, KLM og deres samarbeidspartnere, og som tilbys i BlueBiz bonusbestillingsverktøyet på nettstedet i registreringslandet (tilgjengelig for medlemmer etter pålogging). Blue Credits kan byttes mot andre bonustilbud i samsvar med vilkårene som er oppgitt i BlueBiz-utgivelser.

5.3. Bonusbilletter og andre bonustilbud kan bestilles via BlueBiz bonusbestillingsverktøyet på Internett eller ved å ringe BlueBiz kundesenteret. Det tas forbehold om at flyvningene i bonusbestillingsverktøyet er ledige og at bestillingskriteriene som er oppgitt i BlueBiz-utgivelsene, er oppfylt. Elektroniske billetter (e-billetter) vil bli sendt til e-postadressen som oppgis i bonusbestillingsoppføringen. Det vil også bli sendt en e-post til kontaktpersonen for å bekrefte belastning av Blue Credits fra medlemmets konto. I alle andre tilfeller vil bonusprodukter bli sendt med vanlig post. Air France og KLM kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser, tap av, manglende levering av eller levering av feil billetter, e-billetter og/eller bonusprodukter så fremt nevnte forsinkelser, tap, manglende levering eller feillevering ikke kan tilskrives Air France og KLM, som er tilfellet når billetter, e-billetter og/eller bonusprodukter er forsinket eller gått tapt som følge av posttjenesten og/eller tollbehandling.

5.4. Blue Credits, taksert i den lokale valutaen som billettene selges i, kan byttes mot en bonusbillett hvis antallet Blue Credits tilsvarer den faktiske omsetningsverdien til billetten slik den er oppgitt i datareservasjonssystemet, herunder tilsvarende (flyplass)avgifter og ekstragebyr for drivstoff, sikkerhet, forsikring og/eller andre ekstragebyr som gjelder for den aktuelle flyvningen. Hvis tilleggsavgifter og/eller ekstragebyr pålegges etter at billetten er bestilt, men før den utstedes, må Air France og KLM straks informere medlemmet om dette. Air France og KLM har rett til å belaste medlemmet for disse kostnadene.

5.5. Blue Credits kan byttes mot billetter som tilbys allmennheten via et datareservasjonssystem, med unntak av rabatterte billetter, for eksempel uten skatter og avgifter, med militærrabatt eller rabatt for offentlige tjenestemenn, gratisbilletter eller bonusbilletter og andre billetter som ikke følger vanlig salgspris. Air France og KLM har rett til å ekskludere bestillingsklasser. Medlemmene skal i så fall informeres om dette.

5.6. Der prisvilkårene for en bestemt pris tillater det, kan kontaktpersonen endre og/eller kansellere bonusbilletter via BlueBiz kundesenteret i forkant av flyvningen. Det kan være knyttet ekstra kostnader til endringen og/eller kanselleringen av en bonusbillett avhengig av hvilke vilkår som er gjeldende. Hvis det foretas endringer av en billett, skal Air France og KLM belaste medlemmet for eventuelle påløpne kostnader ved å trekke Blue Credits og/eller be medlemmet om å betale et ekstra kontantbeløp før endringene behandles. Hvis medlemmet kansellerer bonusbilletten, skal en tilsvarende sum i Blue Credits bli refundert kontoen minus eventuelle kanselleringskostnader.

6. Personopplysninger

6.1. Personopplysninger knyttet til medlemmets og kontaktpersonens deltakelse i BlueBiz-programmet (”personopplysninger”) vil bli behandlet og brukt av Air France og KLM i henhold til gjeldende datavernlovgivning, for eksempel den nederlandske personvernloven ("Wet Bescherming Persoonsgegevens") og den franske loven av 7. januar 1978, med endringer i lov av 6. august 2004.
KLM har informert de nederlandske datavernmyndighetene ("College Bescherming Persoonsgegevens") om behandlingen av disse personopplysningene.
Air France har informert de franske datavernmyndighetene ("Commission Nationale Informatique et Libertés" – CNIL) om behandlingen av disse personopplysningene.

6.2. Personopplysninger vil bli brukt i og utvekslet mot bruk av BlueBiz-programmet. Personopplysningene vil videre bli brukt i direktereklame og kommunikasjon fra Air France og KLM. Hvis kontaktpersonen ikke ønsker å motta informasjon om produkter og tjenester, kan vedkommende når som helst informere BlueBiz kundesenteret om dette.

7.Kontroller

7.1. Air France og KLM forebeholder seg retten til når som helst å kontrollere hvorvidt et medlemskap i BlueBiz-programmet er gyldig, uten at kontaktpersonen varsles om dette i forkant. Disse kontrollene skal sikre at BlueBiz-vilkårene overholdes og avdekke et eventuelt bedrageri.

7.2. Hvis det avdekkes uoverensstemmelser og/eller brudd på vilkårene i forbindelse med en kontroll, har Air France og KLM på sin side rett til å innstille behandling av Blue Credits, bonusbilletter og andre bonustilbud eller fordeler frem til de aktuelle uoverensstemmelsene og/eller bruddene er avklart til Air Frances og KLMs rimelige tilfredsstillelse. Air France og KLM har rett til å avslutte medlemmet som beskrevet i punkt 2.4.

8.Ansvar og gjeldende lov

8.1. Air France, KLM og deres samarbeidspartnere kan ikke holdes ansvarlige for uautorisert registrering i og/eller bruk av BlueBiz-programmet og/eller mislighet begått av en kontaktperson. Hvis det avdekkes uregelmessigheter, skal den aktuelle kontaktpersonen straks ta kontakt med BlueBiz kundesenteret og sperre medlemmets BlueBiz-konto. Medlemmet skal holdes ansvarlig for eventuelle tap som skyldes (påstått) utilbørlig bruk av BlueBiz-kontoen, for eksempel innløsning av Blue Credits.
Air France og KLM påtar seg intet ansvar for eventuelle skade, dødsfall, forsinkelser, personskader eller tap som direkte eller indirekte skyldes tjenester, bonustilbud eller fordeler som enten tilbys eller ikke tilbys av Air France, KLM og deres samarbeidspartnere, unntatt i den grad disse skadene eller tapene skyldes forsømmelse fra KLMs side, eller som ble forårsaket av dem i den hensikt å skade eller gjennom uaktsomhet og med vitende om at det sannsynligvis ville føre til skade, unntatt som oppgitt i den konvensjonen som er gjeldende av Warszawa-konvensjonen (med endringer) eller Montreal-konvensjonen. Air France og KLM skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som skyldes avslutning av eller endringer i BlueBiz-programmet.

8.2. BlueBiz-programmet skal styres av og tolkes i henhold til nederlandske lover, og eventuelle tvister som direkte eller indirekte skyldes disse vilkårene, skal dømmes i en kompetent nederlandsk rett, hvis ikke annet er oppgitt i påbudte rettsregler som er gjeldende uavhengig av hvilke lover og hvilken domsmyndighet som styrer kontrakten. Lokal lovgivning og lokale forordninger kan medføre at Air France og KLM ikke har mulighet til å tilby BlueBiz-programmet eller deler av programmet i bestemte land eller til bestemte medlemmer.
Air France og KLM kan ikke holdes ansvarlig for å handle i tråd med lover og forordninger og forbeholder seg retten til å avslutte kontrakten med medlemmet og/eller slette Blue Credits.

8.3. Språket som gjelder for vilkårene, er engelsk. Hvis innholdet i vilkårene er oversatt, er det den engelske versjonen som skal gjelde.

9.Klager

9.1. Air France og KLM har utformet BlueBiz-tilbudet med omhu og varsomhet. Medlemmer kan likevel ha klager på BlueBiz eller deler av programmet, og disse skal rettes til BlueBiz kundesenteret. Hvis et medlem ønsker å klage på bonusbilletter eller andre bonustilbud, må kontaktpersonen informere BlueBiz kundesenteret om denne klagen innen seks (6) måneder etter at bonusbilletten og/eller bonustilbudet er brukt.

9.2. Kontaktopplysninger for BlueBiz finnes på Air Frances og KLMs lokale nettsteder (www.airfrance.no, www.klm.no ).