Artikkel 11 – 16

Artikkel 11 til 16 i våre generelle befordringsvilkår for passasjerer og bagasje.

ARTIKKEL 11: RUTETIDER

11.1 Flyvningene og rutetidene som er oppført i rutetabelloversikten er ikke bindene på noe vis og har ingen kontraktsmessig verdi, og skal bare informere passasjerer om flyvningene som flyselskapet tilbyr. Rutetabelloversikten er ikke endelig, og den kan endre seg fra publiseringsdatoen.

11.2 På den andre siden har rutetidene blitt utstedt før passasjerens reservasjon blir godkjent, og de er gjenstand for endringer utenfor flyselskapets kontroll, og danner en inkluderende del av flyselskapets kontrakt.

11.3 I tilfelle endringer i rutetabellen, vil passasjeren bli informert ved å benytte kontaktopplysningene som ble oppgitt da bestillingen ble gjort. Det er passasjerens ansvar å oppgi alle deres kontaktdetaljer til flyselskapet slik at de kan bli kontaktet i tilfelle endring i de planlagte flyvningene på billetten. I tilfelle endringer i rutetabellen, og passasjeren velger å ikke reise, kan passasjerene søke om refusjon i henhold til Artikkel 14.

ARTIKKEL 12: FORSINKELSE OG KANSELLERING AV FLYVNINGER

12.1 Flyselskapet vil iverksette alle rimelige tiltak for å unngå forsinkelser i befordring av passasjeren og deres bagasje. For å unngå kansellering eller forsinkelse av en flyvning kan flyselskapet arrangere en flyvning som betjenes av et annet flyselskap og/eller fly, på flyselskapets vegne og/eller andre transportmetoder.

12.2 I tilfelle en flyvning blir kansellert eller forsinket vil flyselskapet implementere alle forskriftene til de gjeldende reglene. Informasjon angående passasjerrettigheter i tilfelle forsinkelser og kanselleringer er tilgjengelig fra flyselskapet og dets autoriserte agenter og på KLM-nettsiden.

ARTIKKEL 13: AVVIST OMBORDSTIGNING OG NEDGRADERING

13.1 Dersom flyselskapet bestemmer seg for å nekte passasjeren ombordstigning på flyet, på grunn av overbooking eller en annen grunn, med det resultat at flyselskapet ikke har mulighet til å tilby passasjeren et sete, selv om passasjeren har en gyldig billett og har ankommet for innsjekking og ombordstigning i henhold til de oppgitte tidsfrister og vilkår, skal flyselskapet gi passasjeren kompensasjon i henhold til de relevante gjeldende reglene, dersom slike regler gjør seg gjeldende.

13.2 Dersom passasjeren plasseres i en lavere klasse enn det som den kjøpte billetten egentlig skal ha, skal flyselskapet refundere forskjellen i billettpris i henhold til vilkårene spesifisert i de relevante gjeldende reglene. Informasjon angående passasjerrettigheter i tilfelle avvist ombordstigning og nedgradering er tilgjengelig fra flyselskapet og dets autoriserte agenter og på KLM-nettsiden.

ARTIKKEL 14: REFUSJONER

14.1 Tilbakebetaling av en billett, helt eller delvis, vil ta sted i henhold til betingelsene definert i denne Artikkelen 14, i henhold med billettens betingelser og alle omstendigheter med relevante, gjeldende forskrifter.

14.2 En tilbakebetaling, hvor det er autorisert av billettens reisebetingelser, vil bli betalt på grunnlag av billettprisen inklusiv skatt betalt for billetten.

14.3 Forespørsel om tilbakebetaling av en billett må bli sendt til utsteder av billetten (flyselskap eller autorisert agent, som gjeldende).

14.4 Flyselskapet skal avvise en tilbakebetaling:
(a) av en billett hvis anmodningen fremsettes etter billettens utløpsdato.
(b) av en billett som overholder de juridiske eller forskriftsmessige kravene om at passasjeren må ha en billett som gjør det mulig å forlate landet, med mindre slik passasjer ikke på tilfredsstillende måte kan dokumentere at vedkommende har tillatelse til å bli i landet eller at de vil reise derfra med et annet flyselskap eller annet transportmiddel.
(c) av en billett der innehaveren ikke slippes inn av myndighetene på ankomststedet eller avtalt stoppested eller mellomlandingssted og passasjeren derfor sendes tilbake til ombordstigningspunktet.
(d) av en stjålet, forfalsket billett.
(e) for passasjerer som ikke overholder betingelsene oppgitt i Artikkel 8.
(f) for passasjerer som nektes befordring av flyselskapet i følge Artikkel 9 (f), (j) og (l).

14.5 Refusjoner er gjenstand for gjeldende forskrifter i
landet hvor billetten opprinnelig ble kjøpt og/eller gjeldende forskrifter i landet hvor tilbakebetalingen skal bli betalt.

ARTIKKEL 15: OPPFØRSEL OMBORD I FLYET

15.1 Ombord i flyet må passasjerene ikke være påvirket av alkohol, narkotika eller andre stoffer eller oppføre seg slik at det er til ubehag eller fare for en eller flere personer, inventar eller selve flyet, eller oppføre seg slik at andre passasjerer kan komme med rimelige innsigelser og overholde personalets instruksjoner og anbefalinger for å sørge for sikkerhet og trygghet om bord på flyet og riktig operasjon av flyvningen og komfort til passasjerene.

15.2 Av sikkerhetsmessige grunner kan flyselskapet forby eller begrense bruken av følgende elektronisk utstyr ombord: mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, bærbare opptakere, bærbare radioer, elektroniske spill eller sendeutstyr, samt alle radiostyrte spill og walkietalkier. Det gjøres unntak for høreapparater og pacemakere.

15.3 Røyking (inkludert vanlige sigaretter, elektroniske eller andre kunstige former for røyking) er strengt forbudt ombord i flyet.

15.4 Flyselskapet kan begrense eller forby inntak av alkohol ombord i flyet. Inntak av alkohol medbrakt om bord av passasjerer, eller inntak av noe alkoholholdig produkt kjøpt på flyet som avgiftsfrie varer er ikke tillatt.

15.5 Opptak av video og/eller bilder annet enn personlige videoer og bilder er forbudt om bord på flyet.

15.6 Hvis en passasjer ikke overholder vilkårene i denne Artikkelen, kan flyselskapet iverksette tiltak som anses for å være passende og rimelige i følge juridiske og styrende forskrifter for å forhindre at slik oppførsel fortsetter. Dette inkluderer bruk av tvang. Passasjeren kan bli satt av flyet når som helst i forbindelse med flyvningen, bli nektet videre befordring når som helst, eller blir rapportert til lokale myndigheter.

15.7 Hvis en passasjer ikke overholder bestemmelsene i denne Artikkelen (og de i Artikkel 9 relatert til befordringsnekt og -begrensning) eller begår en kriminell eller lastverdig handling ombord flyet, forbeholder flyselskapet seg retten til å ta rettslige skritt mot passasjeren og kreve erstatning.

15.8 Hvis flyselskapet må foreta en ikke-planlagt landing på grunn av passasjerens oppførsel, må passasjeren betale kostnadene for denne omdirigeringen.

Artikkel 1 – 5
Artikkel 6 – 10
Artikkel 16 – 20