Artikkel 16 – 20

Articles 16 to 20 of our general conditions of carriage for passengers and baggage.

ARTIKKEL 16: BESTEMMELSER FOR TILLEGGSTJENESTER

16.1 Hvis flyselskapet, innenfor omfanget av befordringsavtalen og i henhold til gjeldende lovgivning, godtar å yte tilleggstjenester annet enn flytransport, eller hvis flyselskapet utsteder en billett eller en kupong for transport eller andre tjenester, for eksempel hotellreservasjon eller billeie, vil flyselskapet kun gjøre det som agent i navnet på og for og på vegne av en tredjepart (med mindre annet er uttrykkelig avtalt) og er ikke passasjerens motpart når det gjelder disse tjenestene. Befordrings- eller salgsvilkår som styrer aktivitetene til denne tredjeparten, er gjeldende.

16.2 Hvis flyselskapet tilbyr en passasjer land- eller sjøtjenester (tog/ buss/ båt osv.), fungerer flyselskapet kun som agent i navnet på og på vegne av en tredjepart, selv om slik frakt er identifisert under designatorkoden. Ulike ansvarssystem kan gjelde for skade på passasjer og bagasje ved land- eller sjøtransport Befordringsvilkårene og ansvarssystemet er tilgjengelig på forespørsel, fra den parten som forestår bakke-/sjøtransport. Flyselskapet er ikke ansvarlig for skade på passasjerer og deres bagasje ved frakt via tog, buss eller sjø.

ARTIKKEL 17: SUKSESSIVE FLYSELSKAPER

17.1 Lufttransport som utføres av flere suksessive flyselskap på én billett eller sammenhengende billett (conjunction ticket), skal anses som én enkelt operasjon når det gjelder anvendelse av konvensjonen for transport.

17.2 Hvis flyselskapet har utstedt billetten eller er det flyselskapet som er først oppført på billetten eller på en sammenhengende billett som er utstedt for sammenhengende reise, er flyselskapet ikke ansvarlig for de deler av reisen som utføres av andre flyselskaper, unntatt som angitt i ledd 3 nedenfor.

17.3 Hvis den innsjekkede bagasjen blir ødelagt, tapt, forsinket eller skadet, kan passasjerer eller deres pårørende søke om erstatning fra flyselskapet som utførte befordringen der ødeleggelsen, tapet, forsinkelsen eller skaden oppstod. Passasjerer kan også søke erstatning fra det første og siste flyselskapet.

ARTIKKEL 18: ADMINISTRATIVE FORMALITETER

18.1 Generelle bestemmelser
(a) Passasjerer er påkrevd, under deres ansvar, å skaffe til veie alle dokumenter, visa og tillatelser som kreves for reisen, og hvor gjeldende for at deres mindreårige barn og/eller passasjerer de er ansvarlige for og/eller dyr som reiser med dem, og må også overholde alle lovbestemmelser (lover, forskrifter, bestemmelser, krav og vilkår) i avreise-, ankomst- og transittlandene, samt flyselskapets forskrifter og instruksjoner som gjelder dette.
(b) Flyselskapet er ikke ansvarlig for
konsekvensene overfor passasjerer hvis de ikke overholder forpliktelsene som henvist til i Artikkel 18.1 (a).

18.2 Reisedokumenter
(a) Passasjerer må legge frem ankomst-, avreise- og transittdokumenter, samt helsedokumenter og andre dokumenter som kreves av gjeldende lovgivning (lover, forskrifter, bestemmelser, krav og vilkår) i avreise-, ankomst- og transittlandene. Passasjerene må dessuten tillate at flyselskapet og/eller tillate flyselskapet å ta kopi av de aktuelle dokumentene, hvis påkrevd, eller registrere informasjonen i disse.
(b) Flyselskapet forbeholder seg retten, i henhold til Artikkel 9, til å nekte befordring hvis en passasjer unnlater å overholde de aktuelle lovene og forskriftene, hvis flyselskapet tviler på gyldigheten til de fremviste dokumentene eller hvis passasjeren ikke tillater at flyselskapet tar og beholder kopier av dokumenter eller på andre måter beholder data fra de aktuelle dokumentene.
(c) Flyselskaper er ikke ansvarlig for tap eller utgifter som passasjerer pådrar seg når de ikke følger bestemmelsene i denne Artikkelen.

18.3 Innreisenekt
Hvis en passasjer blir nektet innreise et sted, må de betale alle avgifter eller bøter som ilegges flyselskapet av de lokale myndighetene samt prisen inklusiv skatt hvis flyselskapet, på grunn av ordre fra lokale myndigheter, må returnere passasjeren til vedkommende avreisested eller annet sted. Billettprisen kjøpt for reisen til reisemålet der passasjeren blir nektet adgang, blir ikke refundert av flyselskapet. Av sikkerhetsmessige årsaker kan piloten og/eller politieskorten ta hånd om passasjerens relevante reisedokumenter i løpet av flyturen til avreisestedet eller et annet sted.

18.4 Passasjerens ansvar for bøter, kostnader, osv.
Hvis flyselskapet må betale eller legge ut for bøter eller mulkter eller pådrar seg andre utgifter på grunn av at en passasjer, enten frivillig eller ufrivillig, ikke overholder den gjeldende loven i de aktuelle landene eller hvis vedkommende unnlater å fremskaffe de nødvendige reisedokumentene eller fremlegger ugyldige dokumenter, må passasjeren på flyselskapets første anmodning betale tilbake de betalte beløpene og de pådratte utgiftene. Til dekning av slike kostnader kan flyselskapet bruke alle beløp som er innbetalt for ubenyttet transport, eller ethvert annet beløp som fra passasjeren som flyselskapet er i besittelse av.

18.5 Tollinspeksjon
(a) Passasjeren kan bli bedt om å være til stede ved inspeksjon av bagasjen (forsinket, innsjekket eller ikke innsjekket) på anmodning fra tollpersonale eller andre myndigheter. Flyselskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap som passasjerer pådrar seg når de ikke følger denne bestemmelsen.
(b) Passasjerer er erstatningspliktig overfor flyselskapet hvis handlinger, utelatelser eller uaktsomhet fra deres side skader flyselskapet, inkludert, men ikke begrenset til, hvis de ikke overholder bestemmelsene i denne Artikkelen eller gjør det mulig for flyselskapet å inspisere deres bagasje.

18.6 Sikkerhetskontroll
(a) Passasjerer må gjennomgå de sikkerhetskontroller som kreves av myndighetene eller flyplassmyndighetene, samt de som kreves av flyselskapet.
(b) Flyselskapet kan ikke holdes ansvarlig for å nekte en passasjer transport spesielt i tilfelle hvis dette avslaget er basert på rimelig skjønn når det gjelder fortolkning av gjeldende lovgivning, forskrifter fra myndigheter og/eller krav.

ARTIKKEL 19: SKADEANSVAR

19.1 Generelle bestemmelser
Flyselskapets ansvar defineres av den generelle befordringsvilkårene til utstedende flyselskap, med mindre annet er oppgitt og, i passasjeren gjort oppmerksom på dette. Hvis KLM er utstedende flyselskap vil følgende gjelde:

19.1.1 Ansvaret til flyselskapet for befordring i henhold til disse generelle befordringsvilkårene er underlagt ansvarsreglene som er nedfelt i Montreal-konvensjonen fra 28. mai 1999 og forordning (EF) nr. 889/2002 fra Europaparlamentet og Rådet av 13. mai 2002 som endrer forordning (EF) nr. 2027/97 av 9. oktober 1997 om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker når det gjelder befordring av passasjerer og deres bagasje.

19.1.2 Såfremt følgende bestemmelser ikke er i konflikt med andre bestemmelser i disse generelle befordringsvilkårene, og i henhold til konvensjonen, vil følgende gjelde:
(a) Flyselskapets ansvar er begrenset til skader som finner sted under flyvningen eller deler av flyvningen der flyselskapskoden er oppført på kupongen eller billetten som korresponderer med flyvningen. Hvis flyselskapet utsteder en billett for befordringstjenester som utføres av et annet flyselskap, eller hvis flyselskapet sjekker inn bagasje på vegne av et annet flyselskap, fungerer flyselskapet kun som agent for dette andre flyselskapet. Bestemmelsene når det gjelder ansvar for sammenhengende reiser er oppgitt i Artikkel 17.3.
(b) Flyselskapets ansvar skal ikke overstige beløpet gitt for direkte skade og flyselskapet skal ikke være erstatningsansvarlig for konsekvensmessig skade av noen form for ikke-dokumenterbar skade.
(c) Flyselskapet er ikke ansvarlig for skader som oppstår når flyselskapet overholder bestemmelser i lover eller forskrifter (lover, forskrifter, bestemmelser, krav og vilkår) eller hvis passasjeren ikke overholder samme bestemmelser.
(d) Befordringsavtalen, inkludert disse generelle befordringsvilkårene og fraskrivelser eller begrensninger for ansvar herunder, gjelder for flyselskapets autoriserte agenter, kodedelingspartnere til flyselskapet, dets ansatte, dets agenter, dets representanter og dets nevnte eier av flyet som brukes av flyselskapet samt personale, ansatte og representanter for denne eieren og agentene. Totalbeløpet som kan innkreves fra de ovennevnte personene kan ikke overstige beløpet som flyselskapet er ansvarlig for.
(e) Hvis flyselskapet beviser at skaden ble forårsaket eller delvis forårsaket av forsømmelse eller annen uaktsom handling eller utelatelse fra personen som krever kompensasjon eller hvis rettigheter han/hun utøver eller hvis rettigheter en slik person utleder sine rettigheter fra, kan flyselskapet helt eller delvis fritas ansvaret såfremt slik forsømmelse eller uaktsom handling eller utelatelse forårsaket eller bidro til skaden. Dette leddet gjelder alle ansvarsvilkårene i disse befordringsvilkårene, inkludert Artikkel 19.2.1.
(f) Med mindre annet er uttrykkelig oppgitt, er ingen av disse bestemmelsene en fraskrivelse av eventuelle utelatelser eller begrensninger når det gjelder flyselskapets ansvar, eieren av flyet som ble brukt av flyselskapet, dets ansatte, personale, agenter eller representanter i henhold til konvensjonen og gjeldende lov.

19.2 Bestemmelser som gjelder internasjonale flyvninger og innenlandsflyvninger

19.2.1 Personskader
(a) I henhold til resten av denne Artikkelen 19.2.1 så er flyselskapet ansvarlig for skader som pådras i forbindelse med en passasjers dødsfall eller personskader hvis skaden er forårsaket av et uhell som oppstår ombord i flyet eller ved avstigning eller ombordstigning som definert i Montreal-konvensjonen.
(b) Flyselskapet er ikke ansvarlig for noen skade under følgende omstendigheter:
Hvis en passasjers alder eller mentale eller fysiske tilstand fører til at passasjeren utgjør en fare for seg selv, er flyselskapet ikke ansvarlig for personlige skader som sykdom, skader, funksjonshemming eller dødsfall eller forverring av slik sykdom, skade eller funksjonshemming, såfremt slike personskader kan tilskrives fullstendig ansvar ved en slik tilstand.
(c) Flyselskapet skal ikke ekskludere eller begrense ansvaret for skader som oppstår i henhold til Artikkel 19.2.1 (a) og som ikke overstiger SDR 113 100 for hver passasjer. Flyselskapet har imidlertid rett til å ta i bruk Artikkel 19.1.2 (e). Flyselskapet er ikke ansvarlig for skader i henhold til Artikkel 19.2.1 (a) hvis de overstiger SDR 113 100 for hver passasjer hvis flyselskapet beviser at:
(1) Slik skade var ikke forårsaket av uaktsomhet eller annen feilaktig handling eller utelatelse av flyselskapet eller dets ansatte eller agenter, eller
(2) slik skade var utelukkende forårsaket av uaktsomhet eller annen feilaktig handling eller forsømmelse av skadelidte, passasjeren hvis rettigheter er
utøvet eller fra hvis rettigheter blir utøvet og kommer fra eller en tredjepart.
(d) Flyselskapet forbeholder seg alle rettigheter som blir utøvet av tredjeparter.
(e) Hvis en flyulykke fører til dødsfall eller personskade, som definert i artikkel 28 i konvensjonen og i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 889/2002 fra Det europeiske parlamentet og Rådet av 13. mai 2002 som endrer forordning (EF) nr. 2027/97 av 19. oktober 1997, skal den relevante personen som identifiseres som den begunstigede, motta en forskuddsbetaling slik at han/hun kan dekke sine øyeblikkelige behov og denne forskuddsbetalingen skal være proporsjonal med den materielle skaden som er forvoldt. Denne forskuddsbetalingen skal ikke være mindre enn tilsvarende SDR 16 000 i euro per passasjer ved dødsfall. I henhold til gjeldende lov skal forskuddsbetalingen betales innen 15 dager etter at den begunstigede er identifisert.
I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 889/2002 av 13. mars 2002 og artikkel 28 i Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999 er utbetaling av slikt forskudd eller eventuell tidlig betaling ikke en erkjennelse av ansvar og de nevnte beløpene skal avskrives mot eventuelle beløp som flyselskapet skal utbetale på et senere tidspunkt.
Nevnte forskuddsbetaling skal ikke være tilbakebetalbar hvis ikke personen som har mottatt forskuddsbetaling ikke var den personen berettiget kompensasjon eller når skaden var forårsaket eller bidratt til av uaktsomhet eller forsømmelse eller utelatelse fra personen som ber om kompensasjon eller fra personen hvis rettigheter de holder, forårsaket eller bidro til skaden, eller der personen som fikk utbetalt forskuddsbetalingen ikke hadde rett til kompensasjon eller personen som han eller hun kommer fra til vedkommende rettigheter.

19.2.2 Skader på grunn av forsinkelse
(a) Ansvaret til flyselskapet når det gjelder enhver skade som forårsakes av forsinkelser av befordring av passasjerer i fly er begrenset til 4 694 SDR per passasjer.
(b) Ansvaret til flyselskapet når det gjelder enhver skade som forårsakes av forsinkelser av befordring av bagasje i fly er begrenset til 1 131 SDR per passasjer. Til denne grensen skal Artikkel 19.2.3 gjelde.
(c) Til tross for bestemmelsene i delledd (a) og (b) i denne artikkelen, er flyselskapet ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av forsinkelser, gitt at flyselskapet beviser at det og dets ansatte og agenter tok alle rimelige forholdsregler for å unngå enhver skade, eller det var umulig å ta slike forholdsregler.

19.2.3 Skade på bagasje
(a) I henhold til artikkel 17 i Montreal-konvensjonen er flyselskapet ansvarlig for skader som forårsakes av tap av eller skade på innsjekket bagasje på betingelse av at hendelsen som førte til tapet eller skaden skjedde ombord i flyet eller i det tidsrommet bagasjen var i flyselskapets besittelse.
(b) Unntak for flyselskapets ansvar:

  • Flyselskapet er ikke ansvarlig for skade på bagasje der denne skaden er resultat av bagasjens karakter eller iboende defekt, egenskap eller mangel. Hvis bagasjen eller innholdet forårsaker skade på en annen person eller på flyselskapet, må passasjeren kompensere flyselskapet for alle tap og kostnader som dette resulterer i.
  • Flyselskapet skal ikke påta seg noe bestemt ansvar, bortsett fra det som er angitt i delledd (c) nedenfor når det gjelder eventuelle skader på og/eller tap av skjøre, bedervelige eller verdifulle gjenstander som ikke er forsvarlig pakket.
(c) Erstatningsbeløp:
  • Flyselskapets ansvar ved ødeleggelse eller tap av eller skade på bagasjen er begrenset til SDR 1 131 per passasjer. Hvis en høyere verdi ble deklarert i samsvar med Artikkel 10.2.3 (a), er flyselskapets ansvar begrenset til den deklarerte verdien, med mindre flyselskapet kan bevise at denne verdien er høyere enn faktisk verdi på leveringstidspunktet.
  • Når det gjelder håndbagasje ombord, kan flyselskapet bare holdes ansvarlig hvis det kan bevises at flyselskapet, dets ansatte eller agenter kan lastes for feilen.

ARTIKKEL 20: TIDSBEGRENSNING FOR KRAV OG ANSVAR

20.1 Melding om krav for bagasje
(a) Mottak av innsjekket bagasje uten klager resulterer i anmodning om, hvis bevis passasjeren beviser prima facie det motsatte, at bagasjen ble levert og godtatt i god stand og i samsvar med avtalen om befordring, med mindre passasjeren kan dokumentere at dette ikke er tilfellet. All manglende bagasje må meddeles flyselskapet så snart flyet ankommer reisemålet. Det blir ikke tatt hensyn til eventuelle påfølgende meddelelser. Hvis det oppdages at det mangler noe fra bagasjen, må dette på samme måte meddeles til flyselskapet så snart som mulig. Det blir ikke tatt hensyn til eventuelle meddelelser som leveres inn etter fristen.
(b) Hvis det oppstår skade, må passasjeren fremme sin klage til flyselskapet på skaden, og, senest innen tidsfristen på sju (7) dager (ved skade eller ødeleggelse) og 21 dager fra datoen bagasjen ble overlevert til passasjeren. Alle klager må være skriftlige og inngis eller innsendes innen de nevnte tidsfristene. Hvis ingen klage har blitt utført innen tidsrammen skal flyselskapet holdes fritt for ansvar, med mindre det foreligger svikaktighet.

20.2 Erstatningskrav fra passasjerer
Alle krav og rettigheter om skader skal falle bort hvis ingen handling har blitt foretatt innen en periode på to år etter ankomsttidspunkt ved destinasjonen eller fra det tidspunktet flyflyet skulle ha ankommet eller fra det tidspunktet da flyreisen var avsluttetfly. Metoden for å beregne begrensningsperioden skal fastsettes av domstolen på stedet hvor saken føres.

20.3 Alle krav må leveres skriftlig
ALLE KRAV OG HANDLINGER OPPGITT I ARTIKKEL 20 SKAL UTFØRES SKRIFTLIG INNEN DE OPPGITTE TIDSGRENSENE.

Artikkel 1 – 5
Artikkel 6 – 10
Artikkel 11 – 15