Artikkel 1 – 5

Artikkel 1 til 5 i våre generelle befordringsvilkår for passasjerer og bagasje.

ARTIKKEL 1: DEFINISJONER

I disse vilkårene og med unntak av annet som er oppgitt heri, brukes følgende termer med definisjonen nedenfor:

Transporterende flyselskap (eller operatør)
betyr flyselskapet som faktisk utfører flyvningen.

Administrasjonsgebyr betyr gebyrer som flyselskapet, og/eller selskapets autoriserte agent, pålegger Passasjeren i forbindelse med, men ikke begrenset til, forhold som endring ("Endringsgebyrer"), gjenutstedelse ("Gjenutstedelsesgebyrer") eller tilbakebetaling ("Tilbakebetalingsgebyrer") av en billett. Flyselskapet skal informere Passasjeren om størrelsen på administrasjonsgebyrer som kan pålegges, før reservasjonen fullføres.

Avtalt mellomlandingssted betyr et planlagt stopp av flyselskapet som befinner seg mellom avgangssted og ankomststed som vist i rutetabellene.

Befordring (eller Flyreise) betyr transport at Passasjer og/eller Bagasje, vederlagsfritt eller mot betaling.

Artikkel betyr en artikkel i disse generelle vilkårene for befordring.

Autorisert Agent betyr en person eller juridisk enhet som er autorisert av flyselskapet til å representere flyselskapet ved salg av flybilletter for dets tjenester eller tjenestene til et annet flyselskap hvis agenten er autorisert til dette.

Bagasje betyr både innsjekket Bagasje og Ikke innsjekket Bagasje, med mindre annet er spesifisert.

Bagasjegrense betyr eventuell maksimal mengde Bagasje (i antall og/eller vekt og/eller størrelse), som fastsettes av flyselskapet, og som hver Passasjer kan ta med seg, med eller uten krav om ekstra betaling, avhengig av billettvilkårene.

Bagasjekvittering betyr del av Bagasjekupongen som utstedes til Passasjeren av flyselskapet i forbindelse med befordring av innsjekket Bagasje.

Bagasjemerke betyr den delen av Bagasjekupongen som er festet til innsjekket Bagasje.

Begunstiget betyr Passasjer eller annen person som kan kreve erstatning på vegne av oppgitt Passasjer i henhold til gjeldende lov.

Håndbagasje (se Ikke innsjekket Bagasje)

Flyselskap betyr KLM og/eller andre flyselskaper som koden på billetten eller den sammenhengende billetten henviser til.

Charter betyr tjeneste der flyselskapet har inngått en befordringskontrakt med Passasjeren ("Utstedende flyselskap"), og lar en underleverandør utføre hele eller deler av selve befordringen ("Transporterende flyselskap"). Dette betyr også den tjenesten hvor annen part har utført kontrakt med Passasjeren (for eksempel en turoperatør) og overlater til flyselskapet å organisere all eller deler av befordring i forbindelse med flyvningen, inkludert under EØS-direktiv 90/314. Det "utstedende selskapet" i dette tilfellet er charterselskapet eller turoperatøren som inngår en avtale om befordring med Passasjeren eller en annen person.

Charterbillett betyr en billett i elektronisk eller annen form, som er utstedt i henhold til charteravtalen.

Innsjekket Bagasje betyr Bagasje som flyselskapet har tatt hånd om og som det er utstedt en Bagasjekvittering for.

Innsjekkingsfrist betyr tidsfristen som Passasjeren må ha utført innsjekkingsformaliteter og mottatt ombordstigningskort og hvor aktuell Bagasje må ha blitt behandlet ved innsjekkingsskranken i henhold til artikkel 10.2.

Kodedeling (se kodedelingsflyvning)

Kodedelingsflyvning betyr en flyvning hvor operatøren kan være flyselskapet som Passasjeren har inngått en kontrakt om befordring med (utstedende flyselskap eller selskap) eller med et annet flyselskap som operatør for flyvningen (transporterende flyselskap), og som det utstedende flyselskapet har tilknyttet sin flyselskapskode til.

Sammenhengende Billett betyr en billett som blir utstedt på grunn av det store antallet kuponger for en primær billett.

Beredskapsplan for omfattende forsinkelser etter ombordstigning
betyr beredskapsplan som iverksettes av flyselskapet i tilfelle omfattende forsinkelse til flyet på rullebanen på en flyplass som befinner seg på amerikansk territorium, som beskrevet av det amerikanske transportdepartementet.

Befordringsavtale betyr deklarasjonene og bestemmelsene som vises på billetten, identifisert som og innlemmet i disse generelle vilkårene og befordringsvilkårene samt meldinger til Passasjerer.

Utstedende flyselskap betyr flyselskapet som Passasjeren har inngått en befordringsavtale med og som angis av flyselskapskoden på billetten.

Konvensjon henholdsvis:
(a) Konvensjonen om innføring av visse ensartede regler om internasjonal luftbefordring,
undertegnet i Warszawa den 12. oktober 1929.
(b) Haag-protokollen av 28. september 1955, som endret Warszawa-konvensjonen.
(c) Guadalajara tilleggskonvensjonen av 18. september 1961.
(d) Montreal-protokollene 1, 2 og 4 (1975), som endret Warszawa-konvensjonen.
(e) En kombinasjon av de ovennevnte konvensjonene og protokollene.
(f) Konvensjonen om innføring av visse ensartede regler om internasjonal luftbefordring, undertegnet i Montreal 28. mai 1999.

Kupong betyr papirbasert flykupong eller elektronisk kupong, som begge viser navnet på Passasjeren som skal ta flyet identifisert på kupongen.

Skade inkluderer dødsfall, personskade på Passasjeren, skade på grunn av forsinkelse, delvis tap eller alle andre skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med befordring eller andre tjenester som utføres av flyselskapet i forbindelse med dette.

Dager betyr kalenderdagene, inkluderer alle sju dagene i uken. Det er underforstått at ved utsendelse av en meddelelse, er sendedagen ikke inkludert, og at ved fastsettelse av gyldigheten til en billett, teller ikke datoen for billettutstedelsen eller flyvningens avreisedato.

Avvist ombordstigning avvisningen av enhver Passasjer på flyreisen selv om Passasjeren har meldt i forkant av ombordstigning i henhold til artikkel 3, paragraf 2 til EU-forskriften 261/2004, som ikke er rimelige årsaker som som helse, sikkerhet eller utilstrekkelig reisedokumentasjon.

Flyselskapskode betyr koden utstedt av IATA som identifiserer hver flyvning ved bruk av to eller flere alfabetiske, numeriske eller alfanumeriske tegn og som vises blant annet på billetten.

Elektronisk Kupong betyr en elektronisk flykupong eller annet dokument med samme verdi, som lagres i digitalt format i flyselskapets databaserte reservasjonssystem.

Elektronisk Billett betyr billetten som er lagret av flyselskapet eller av et databasert reservasjonssystem på anmodning, og som understøttes av reisedokumentet (også kalt reiserute og kvittering), som er utstedt av flyselskapet eller på flyselskapets vegne, den elektroniske flykupongen eller et annet dokument med samme verdi utstedt av flyselskapet på dets navn.

Billettpriser betyr billettpriser, avgifter, kostnader for reisen til Passasjeren for en spesifisert reservasjonsklasse, for gitte ruter, og, hvor gjeldende, flyvning og datoer og tilhørende reisebetingelser.

Billettpriser Eksklusiv Skatt betyr billettpriser som Passasjeren betaler eksklusiv skatter og utstedelsesgebyrer.

Billettpriser inkludert skatter betyr netto billettpris pluss skatter.

Flykupong betyr den delen av billetten som identifiseres som "gyldig for reise". Når det gjelder elektroniske billetter, viser den elektroniske kupongen de nøyaktige punktene som Passasjeren skal befraktes mellom.

Force Majeure betyr ekstraordinære omstendigheter som ikke kan unngås til tross for alle rimelige forholdsregler og forsiktighet.

Befordringsvilkår betyr disse generelle befordringsvilkårene.

IATA (International Air Transport Association)
betyr International Air Transport Association, opprettet i april 1945 i Montreal. Formålet med organisasjonen er å fremme utviklingen av trygg, regelmessig og økonomisk flytransport og fremme luftfartstjenester og undersøke problemer som er knyttet til disse.

Bagasjekupong betyr en lapp som utstedes av flyselskapet for å identifisere innsjekket Bagasje og som består av en del som er klistret på Bagasjen ("Bagasjemerke") og en annen del som er utstedt til Passasjeren for identifikasjon av denne Bagasjen ("Bagasjekvittering").

Innenriksflyvning eller innenlandsflyvning betyr alle flyvninger der avreise- og ankomstby er innen samme land innenfor et sammenhengende territorielt område.

Internasjonale Avtaler (IIA og MIA) for International Air Transport Association (IATA)
betyr flyselskapsavtalene om flyselskapers ansvar undertegnet 31. oktober 1995 i Kuala Lumpur (IIA) og 3. april 1996 i Montreal (MIA), som gjelder alle flyselskap som har vært medlem av International Air Transport Association (se IATA) siden 1. april 1997 og som er inkludert i det juridiske omfanget til de internasjonale lovkildene om flyselskapers ansvar som det refereres til under punkt (a) til (d) for termen "Konvensjon", nedenfor.

Internasjonal Flyvning betyr som definert i konvensjonen: alle flyvninger der avreisested og ankomststed og muligens mellomlandingssted er fordelt på minst to stater som har tilsluttet seg konvensjonen, uansett avtalte mellomlandingssteder eller flybytter, eller i én stat hvis det er planlagt en mellomlanding i en annen stat uansett om denne staten har tilsluttet seg konvensjonen eller ikke.

Utstedelsesgebyr (eller billettgebyr) betyr gebyrer som flyselskapet eller dettes autoriserte agent pålegger Passasjeren, der hvor dette kommer til anvendelse i forbindelse med utstedelse av billett. Størrelsen på de nevnte gebyrene bestemmes ved utstedelse av billetten (flyselskapet til autorisert agent), som gjeldende). Utstedelsesgebyrene som eventuelt pålegges av KLM er tilgjengelig fra flyselskapet og på KLM-nettsiden.

Reiserute og kvittering (Se reisedokument)

KLM betyr aksjeselskapet Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., registrert under lovgivningen i Nederland, med kontor i Amsterdamseweg 55 (1182 GP) Amstelveen i Nederland, registrert med nummer 33014286 i handelsregisteret til handels- og næringsdepartementet i Amsterdam i Nederland.

KLM Nettsted betyr nettstedet www.klm.com .

Pakkereise har samme betydning som «pakke» oppgitt i Direktivet 90/314/EØS fra den 13. juni 1990 for pakkereiser, feriepakker og pakketurer.

Passasjer betyr enhver person, med unntak av personalmedlemmer som fraktes eller skal bli fraktet og som innehar en billett.

Passasjerkupong betyr den delen av en billett, utstedt av flyselskapet eller på flyselskapets vegne, som er identifisert som sådan. Må tas vare på av Passasjeren.

Passasjer med Redusert Bevegelighet betyr personer som på grunn av fysisk funksjonshemming (sensorisk, motorisk, permanent eller midlertidig), intellektuell skade, alder eller andre funksjonshemminger hvis mobilitet er redusert ved transport og trenger spesiell oppmerksomhet og tilpassing av tjenestene som er tilgjengelige for alle Passasjerene til hans eller hennes behov.

Kjæledyr betyr et kjæledyr i kabinen eller i lasterommet som reiser med en Passasjer som enten er eier eller et individ som tar ansvar for det på vegne av eieren i løpet av reisen.

Avreisested betyr avreisestedet der reisen opprinnelig starter, som vist på billetten (for eksempel flyplass, jernbanestasjon eller annet avreisestedet som vises på billetten).

Ankomststed betyr ankomststedet der Passasjeren når det endelige reisemålet, som vist på billetten (for eksempel flyplass, jernbanestasjon eller annet ankomststed som vises på billetten).

Reservasjoner betyr enhver anmodning om befordring foretatt av en Passasjer, og som er registrert hos flyselskapet eller dettes autoriserte agent.

Rutetider eller Rutetabelloversikt betyr listen over flyvningens avreise- og ankomsttid som vist i rutetabelloversikten som publiseres av flyselskapet eller med flyselskapets tillatelse, og som blir gjort tilgjengelig for allmennheten via elektroniske hjelpemidler.

Rutetabelloversikt (se rutetider)

Spesiell deklarasjon betyr at Passasjeren, ved innsjekking og mot et tillegg i pris, deklarerer en høyere verdi for Bagasjen enn erstatningsgrensen som er satt av konvensjonen.

SDR (Special Drawing Right) betyr et betalingsmiddel opprettet av Det internasjonale valutafond (IMF). IMF definerer med jevne mellomrom verdien basert på en rekke referansevalutaer.

Mellomlandinger betyr stedene, med unntak av avreisested og ankomststed, som vises på billetten eller nevnes i rutetabellen som planlagte mellomlandinger på Passasjerens reiserute.

Skatter betyr omkostninger, skatter, avgifter og gebyrer pålagt av regjeringer, en flyplassoperatør eller annen myndighet som definert i Artikkel 4 nedenfor.

Billett betyr et dokument som kan bekreftes gjennom innsjekking av Bagasje eller en Bagasjekupong for innsjekket Bagasje, eller på tilsvarende måte i dematerialisert form, inkludert elektronisk, utstedt eller autorisert av flyselskapet eller flyselskapets autoriserte agenter. Billetten er et bevis på befordringsavtale, inkludert flykuponger, Passasjerkuponger, meldinger til Passasjerer og omfatter disse generelle befordringsvilkårene.

Reisedokument (eller reiserute og kvittering) betyr ett eller flere dokumenter som flyselskapet sender til Passasjeren som bekrefter en utstedelse av en elektronisk billett, og som viser hans/hennes navn, informasjon om flyvningen og meddelelser til Passasjerene.

Ikke-innsjekket Bagasje eller "Håndbagasje"
betyr all Bagasje som ikke er sjekket inn. Ikke-innsjekket Bagasje tas hånd om av Passasjeren.

ARTIKKEL 2: ANVENDELSESOMRÅDE

2.1 Generelle bestemmelser
(a) Bortsett fra som oppgitt i Artikkel 2.2 og Artikkel 2.4 nedenfor, gjelder disse generelle befordringsvilkårene alle flyvninger, eller deler av flyvninger, der KLMs designatorkode (“KL”) står oppført i feltet på billetten eller på den tilsvarende kupongen.
(b) Disse generelle befordringsvilkårene gjelder også gratis befordring eller befordring til redusert pris, bortsett hvis annet er oppgitt i befordringsavtalen eller i andre avtaledokumenter som forbinder KLM til passasjeren.
(c) All befordring er underlagt de generelle befordringsvilkårene i flyselskapets gjeldende billettforskrifter på tidspunktet for passasjerens reservasjon.
(d) Disse generelle befordringsvilkårene er utarbeidet i henhold til Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999 og gjeldende europeisk lovgivning.
(e) Disse generelle befordringsvilkårene er tilgjengelig fra KLM og dennes autoriserte agenter og er tilgjengelig på KLM-nettsiden.

2.2 Charterflyvninger og kodedeling
(a) Visse flyvninger levert av flyselskapet er gjenstand for charter- eller en kodedelingsavtale.
(b) Passasjeren informeres om identiteten til transporterende flyselskap/flyselskaper på tidspunktet da befordringsavtalen inngås. Etter inngåelse av befordringsavtalen kan et overlates til et annet flyselskap å være operatør for selve flyvningen, og passasjeren skal informeres om identiteten til det transporterende selskapet, så snart dette er kjent. Passasjeren skal i alle tilfeller informeres om dette, senest i forbindelse med innsjekking, eller ved en videre forbindelse uten forutgående innsjekking, før ombordstigning, i henhold til gjeldende forskrifter.

2.3 Beredskapsplan for omfattende forsinkelser etter ombordstigning
Beredskapsplan for omfattende forsinkelser etter ombordstigning som er gjeldende innenfor USA er beredskapsplanen til flyselskapet som er faktisk operatør for flyvningen (transporterende flyselskap).

2.4 Styrende lover
Disse generelle befordringsvilkårene gjelder i den utstrekning de ikke er i strid med gjeldende konvensjoner, forskrifter, lover og andre styrende krav eller lover for offentlig ordre. I slike tilfeller skal gjeldende lover eller priser gjelde. Hvis én eller flere bestemmelser i disse befordringsvilkårene er ugyldige, påvirker det ikke gyldigheten til andre forskrifter, med unntak av der hvor befordringsavtalen ikke fortsetter å gjelde uten forskriften som har blitt erklært som ugyldig eller ikke rettskraftig.

ARTIKKEL 3: BILLETTER

3.1 Generelle bestemmelser
(a) Med mindre det motsatte kan påvises, er billetten dokumentasjon for inngåelse av, og innholdet i en avtale om befordring mellom flyselskapet og passasjeren hvis navn står oppført på billetten.
(b) Befordringstjenesten blir kun tilbudt passasjeren hvis navn står oppført på billetten. Flyselskapet forbeholder seg retten til å sjekke passasjerenes identifikasjonspapirer. Passasjerene må derfor være i stand til å gi flyselskapet bevis på deres identitet, i tillegg til identiteten til de som de er ansvarlige for, på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av reisen.
(c) En billett kan i samsvar med gjeldende lovgivning, og forskrifter, særlig de som gjelder for pakkereiser, ikke overføres. Hvis en annen person enn passasjeren som er navngitt på billetten, fremviser en billett for befordring eller refusjon, og flyselskapet handler i god tro, befordrer eller refunderer personen som fremviser billetten og det senere viser seg at denne personen ikke var passasjeren som var navngitt på billetten, skal flyselskapet ikke bli bedt om å frakte passasjeren eller tilbakebetale passasjeren og flyselskapet skal ikke ha noen forpliktelser eller ansvar på noe vis overfor passasjeren.
(d) Enkelte billetter som selges som spesielle reiser, er helt eller delvis ikke endringsbare og eller/ refunderbare. Det er passasjerens ansvar når de foretar reservasjonen å gjøre seg kjent med de gjeldende betingelsene for bruk av billetten og, hvis nødvendig ta ut forsikring for å dekke tilknyttet risiko.
(e) Billetten er underlagt obligatoriske vilkår, og vil til enhver tid tilhøre flyselskapet som utsteder den.
(f) Bortsett fra når passasjerene benytter elektroniske billetter, har de ikke krav på befordring hvis de ikke kan fremvise en gyldig billett som inneholder flykupongen for den aktuelle flyvningen og alle andre ubrukte kuponger samt passasjerkupongen. Hvis billetten er ødelagt eller er endret av en annen person enn flyselskapet eller en av flyselskapets autoriserte agenter, er den ikke gyldig for befordring. Passasjerer som har elektroniske billetter, må fremlegge bevis på identitet, og befraktes kun på en flyvning hvis den elektroniske billetten har blitt utstedt i deres navn.
(g) I tilfelle tap, skade på alle deler av billetten eller mangel på fremvisning av en billett som inneholder passasjerkupongen og alle ubrukte flykuponger, skal flyselskapet erstatte alle eller deler av billetten ved forespørsel fra passasjeren. Denne erstatningen skal være i form av en ny utstedelse av billett gitt av forespørselen har blitt utført på et vis slik at flyselskapet har bevis på at en gyldig billett ble utsted for flyvningen(e). Flyselskapet som utsteder billetten på nytt skal pålegge et passasjerhåndteringsgebyr for gjenutstedelse av billetten, med unntak av hvis tap eller skade skjedde på grunn av uaktsomhet til flyselskapet eller dets autoriserte agent. Hvis en passasjer ikke kan dokumentere at en gyldig billett ble utstedt for den aktuelle flyvningen, kan flyselskapet som gjenutsteder billetten oppkreve full betaling for erstatningsbillett, inkludert avgifter. Dette vil bli refundert hvis flyselskapet har dokumentasjon på at den mistede eller skadde billetten ikke ble brukt i løpet av billettens gyldighetsperiode, eller hvis passasjeren i løpet av samme periode finner den originale billetten og legger denne frem for flyselskapet, motet rimelig administrasjonsgebyr for denne tjenesten som henvist til ovenfor.
(h) Det er passasjerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å hindre at billetten mistes eller stjeles.
(i) Hvis en passasjer drar fordel av en prisreduksjon eller en pris som er underlagt bestemte vilkår, må passasjeren til enhver til i løpet av turen kunne fremlegge relevante, gyldige støttedokumenter for flyselskapet eller dets offisielle agenter som bekrefter inngåelsen av denne spesielle flyvningen og gi bevis på gyldighet derav. Mangel på å gjøre dette vil føre til en rejustering av billettprisen som tilsvarer forskjellen mellom billettprisen inklusiv skatt som innledende ble betalt og billettprisen inklusiv skatt som passasjeren skulle ha betalt, og vil bli gjort ellers vil passasjeren ikke bli tillatt å stige ombord på flyet.

3.2 Gyldighetsperiode
(a) Hvis ikke annet er fastsatt på billetten eller i de generelle befordringsvilkårene, og med unntak av flyvninger som påvirker gyldighetsperioden til en billett, som oppgitt på selve billetten, er en billett gyldig for befordring:

  • i ett år fra billettens utstedelsesdato, eller
  • i ett år fra bruk av den første kupongen forutsatt at slik bruk skjer innen ett år fra utstedelsesdatoen til billetten.

(b) Hvis passasjeren som innehar en gyldig billett forhindres i å reise i løpet av billettens gyldighetsperiode fordi flyselskapet ikke kan bekrefte reservasjonen når passasjeren ber om det, skal deres billetts gyldighet utvides i følge:

  • enten gyldigheten til oppgitt billett skal utvides inntil første tilgjengelige flyvning
  • eller en flyvning inklusiv skatt for billett vil bli tilbakebetalt under betingelsene oppgitt i Artikkel 14 (Refusjoner) nedenfor
  • eller passasjeren vil akseptere en tilsvarende rejustering av billettprisen.
(c) Hvis passasjeren etter påbegynt reise er forhindret i å fortsette reisen innen billettens gyldighetsperiode på grunn av sykdom, vil flyselskapet utvide billettens gyldighet til den dato passasjeren kan fly igjen eller, hvis senere, inntil datoen for første tilgjengelig flyvning ved presentasjon av legeerklæring som oppgir helseårsakene som forhindret passasjeren i å fortsette sin reise og oppgir at disse helseårsakene ikke var kjent da reservasjonen ble foretatt. Denne utvidelsen begynner kun på stedet reisen ble avbrutt, og gjelder befordring for den billettprisen som ble betalt. Hvis de ubrukte flykupongene har ett eller flere mellomlandingssteder, kan billettens gyldighet utvides i maksimum tre måneder fra datoen som er angitt på legeerklæringen. Flyselskapet skal på samme måte være gjenstand for overholdelse av betingelsene når beviset er oppgitt som nevnt ovenfor, og flyselskapet kan, ved forespørsel, utvide gyldigheten til billetten til nærmeste familie som reiste med passasjeren på det tidspunktet passasjerens sykdom forhindret ham/henne i å fortsette deres reise.
(d) Hvis en passasjer dør i løpet av en flyreise, kan billettene til personene som reiser sammen med passasjeren, endres på skriftlig forespørsel fra disse passasjerene, enten ved at kravet om minimumsopphold frafalles eller ved at billettens gyldighetsperiode utvides. I tilfelle dødsfall i nærmeste familie til en passasjer som har påbegynt en reise, kan passasjerens billett og billetten til deres nærmeste familie som reiser sammen med dem endres, enten på samme måte. Enhver endring oppgitt ovenfor kan kun foretas ved mottak av gyldig dødsattest. Utvidelsene oppgitt ovenfor skal kun starte på tidspunktet hvor reisen ble avbrutt og være gyldig for flyvningen i klassen som reisen og skatten ble betalt for. Enhver utvidelse kan ikke overstige førtifem (45) dager etter dødstidspunktet.

3.3 Force Majeure som passasjer påberoper seg
Hvis en passasjer har en billett, beskrevet i Artikkel 3.1. (d) ovenfor, som de ikke har brukt i helhet eller deler på grunn av Force Majeure, skal flyselskapet gi passasjeren en kredittkupong med tilsvarende reise inklusiv skatt til deres ikke-tilbakebetalbare og/eller ikke-endrebare billett som er gyldig i ett år, som skal bli brukt for en påfølgende reise på flyselskapets flyvninger og er gjenstand for gjeldende administrasjonsgebyr, gitt at passasjeren informerer flyselskapet så raskt som mulig og i forkant av enhver dato til slik flyvning om slike årsaker til Force Majeure og oppgir bevis derav.

3.4 Flykupong bruksrekkefølge
Billettprisen, inkludert skatt, etablert på basis av detaljene, flydatoer og ruter nevnt på billetten, korresponderer til et avreisested og et ankomststed, via et reiseopphold planlagt da billetten ble kjøpt, og danner en integrert del av befordringsavtalen. Billettprisen fastsatt på billettens utstedelsesdato er kun gyldig for en billett fullstendig brukt og på en påfølgende bestilling av billettkuponger for den spesifiserte reisen og på de spesifiserte datoer.
(b) Ikke-kompatibel bruk av passasjeren (for eksempel, hvis han ikke bruker den første kupongen eller hvis kupongene ikke brukes i den rekkefølgen de var utstedt) lagt merke til på reisedagen, vil resultere i en forpliktelse til å betale et ekstra fastsatt gebyr på flyplassen, som beløper seg til: 125 EUR for korte flyvninger innenriks i Frankrike og Korsika, 250 EUR for en flyvning innen Europa på Economy, 500 EUR for en flyvning innen Europa på Business Class, 500 EUR for en interkontinental flyvning på Economy eller Premium Economy, 1,500 EUR for en interkontinental flyvning på Business, og 3,000 EUR for en Air France interkontinental flyvning på La Première (eller tilsvarende i lokal valuta).
(c) Hvis passasjeren ikke bruker alle sine flykuponger og avbryter reisen sin for tidlig, vil det kreves at passasjeren betaler et fastsatt beløp på 275 EUR på Schiphol Lufthavn og på Charles de Gaulle (Paris) for å kunne hente sin innsjekkede bagasje.

3.5 Endringer på forespørsel fra kunder
Endringer som passasjeren ønsker å foreta er gjenstand for flybetingelser som er vedlagt deres flyvning og betaling for gjeldende administrasjonsgebyrer.

3.6 Identifikasjon av flyselskap
Flyselskapets identifikasjon forkortes til designatorkoden (som definert i Artikkel 1) eller på andre måter på billetten. Flyselskapets adresse er et av de registrerte kontorene eller hovedkontoret.

ARTIKKEL 4: PRISER, SKATTER, AVGIFTER OG OMKOSTNINGER

4.1 Billettpriser
Med mindre annet er avtalt gjelder billettene kun for befraktning fra flyplassen på avreisestedet til flyplassen på ankomststedet. Prisen inkluderer ikke bakketransport mellom flyplasser og mellom flyplasser eller byterminaler. Reisen beregnes i henhold til prisen som er gjeldende den dagen passasjeren reserverer billetten, for en reise på de datoene og for den reiseruten som er angitt på billetten. Eventuelle endringer i reiserute eller dato kan føre til endringer i billettprisen.
De gjeldende billettprisene er de som er offentliggjort eller beregnet av flyselskapet, i henhold til billettvilkårene som gjelder for de oppgitte flyvningen(e) fra avreisested til ankomststed for den aktuelle klassen, den dagen billetten kjøpes og billettens reservasjonsdato.
Ved foretakelse av en reservasjon skal passasjeren bli informert om reisen inklusiv skatt for billetten og utstedelsesgebyrer i tillegg til helhetlig billettpris (som inkluderer reise inklusiv skatter og utstedelsesgebyrer).

4.2 Priser, skatter og gebyrer
Alle avgifter, skatter eller gebyrer som er pålagt av myndighetene, andre autoriteter eller flyselskapet, skal betales av passasjeren. Til den grad det er mulig ved foretakelse av en reservasjon for deres billett, skal passasjeren bli informert om gjeldende avgifter, skatter eller gebyrer, og disse er vanligvis oppgitt separat på billetten.
Disse avgiftene, skattene eller gebyrene kan økes eller reduseres etter at billetten er kjøpt av en regjering, annen myndighet eller flyplassoperatør etter reservasjonstidspunktet. I slike tilfeller må passasjeren betale differansen. Hvis avgifter, skatter eller gebyrer reduseres eller fjernes, kan passasjeren få refundert det overskytende beløpet. Så snart en Passasjer har betalt og mottatt en billett vil de tidligere nevnte avgifter, skatter og gebyrer ikke bli belastet eller trukket fra.

4.3 Utstedelsegebyrer pålagt av flyselskapet
Passasjeren kan pålegges utstedelsesgebyr for utstedelse av en billett. Utstedelsesgebyr avhenger av reisetype, flyvning og billettens distribusjonskanal. Disse utstedelsesgebyrene blir lagt til reisen inklusiv skatt. Utstedelsesgebyrene belastes av flyselskapet, hvor gjeldende, og er ikke-tilbakebetalbare, med unntak av en billett som er annullert på grunn av en feil til flyselskapet.
Passasjeren skal bli informert om beløpet til utstedelsesgebyrene som vil pålagt før fullføring av deres reservasjon.
Eventuelle utstedelsesgebyrer som pålegges av KLM, er tilgjengelig fra flyselskapet og på KLM-nettsiden.

4.4 Betalingsvaluta
Billettpriser eksklusiv skatt, utstedelsesgebyr og administrasjonsgebyr er betalbare i valutaen til det landet hvor billetten ble kjøpt, hvis ikke annen valuta er oppgitt av selskapet eller dets autoriserte agent når billetten kjøpes eller på forhånd (for eksempel hvis den lokale valutaen ikke kan omregnes).
Flyselskapet kan, etter skjønn, akseptere betalinger i annen valuta.

ARTIKKEL 5: RESERVASJONER

5.1 Generelle bestemmelser
Reservasjon vil kun bli bekreftet når de har blitt registrert av flyselskapets databaserte reservasjonssystem. Flyselskapet vil på forespørsel fra passasjer gi en bekreftelse på reservasjonen.

5.2 Reservasjonsbetingelser
Visse flyvninger er gjenstand for betingelsene om begrensning og utelukker muligheten for endring og annullering av reservasjoner. Hvis en passasjer ikke har betalt de skyldige beløpene for billetten innen tidsfristen som flyselskapet eller flyselskapets autoriserte agent har oppgitt, kan flyselskapet kansellere reservasjonen uten varsel, og tildele setet til en annen passasjer uten å ha videre plikt ovenfor den gjeldende passasjeren som ikke har betalt og med annet ansvar for flyselskapet.

5.3 Tildeling av sete
Flyselskapet vil gjøre sitt beste for at du skal få setet du har bedt om, men kan ikke garantere tildeling av et bestemt sete, selv om reservasjonen er bekreftet. Flyselskapet forbeholder seg retten til å endre tildeling av sete når som helst, inkludert etter ombordstigning, av drifts- og sikkerhetsmessige grunner eller på grunn av Force Majeure.

5.4 Service ombord
Flyselskapet skal foreta rimelig innsats for å møte passasjerens krav angående service som gis ombord på fartøyet, spesielt når det gjelder drikkevarer, spesielle måltider, filmer, seter, osv. Men flyselskapet skal imidlertid ikke holdes ansvarlig hvis slike krav ikke blir møtt på grunn av operasjons-, sikkerhets- og trygghetsårsaker som er utenfor kontrollen til flyselskapet og ikke tillater å yte slike passende tjenester, selv om slike tjenester har blitt bekreftet ved reservasjonstidspunktet.

5.5 Flytype
Flytypen oppgitt til passasjeren ved reservasjonstidspunktet av billetten eller påfølgende oppgitt er kun tiltenkt som informasjon. Tjenester forbundet med sikkerhet og trygghet, årsaker utenfor flyselskapets kontroll eller operasjonsbegrensninger kan føre til at flyselskapet endrer flytypen uten noe ansvar på deres side.

Artikkel 6 – 10
Artikkel 11 – 15
Artikkel 16 – 20