Artikkel 6 – 10

Artikkel 6 til 10 i våre generelle befordringsvilkår av passasjerer og bagasje.

ARTIKKEL 6: PERSONLIGE OPPLYSNINGER

6.1 Passasjerer skal oppgi personlige opplysninger til flyselskapet eller dets autoriserte agent for å kunne foreta en reservasjon, få ekstra tjenester, muliggjøre immigrasjons formaliteter og komme inn på et lands territorium. Personlig opplysning oppgitt til flyselskapet i forbindelse med fullføring og utføring av befordringsavtalen skal være gjenstand for databehandling. All personlig opplysning samles inn og behandles i henhold til nederlandsk lov om personvern (Wet Bescherming Persoonsgegevens), basert på EU-direktivet 95/46/EC.

6.2 Informasjon oppgitt av passasjeren blir primært sett brukt for hensiktene (i) reservasjon og kjøp av billetten deres, (ii) levering av spesifikke tjenester forbundet med transportservice, (iii) innsamling, bevaring, veiledning og kommersiell informasjon og (iv) utøvelse av statistiske studier. Den kan også bli brukt for å kunne muliggjøre fullføring av administrative formaliteter relatert til immigrasjon og å komme inn på et område, forhindre mangelfull betaling og forebygge bedrag, i tillegg til å garantere trygge og sikre flyvninger.

6.3 Passasjerer informeres om at ethvert uhell som oppstår i løpet av utføringen av befordringsavtalen som muligens kan true sikkerheten for en flyvning vil bli registrert i et databasert system og denne informasjonen kan videregis til relevante myndigheter.
Passasjerene informeres om og aksepterer at bestemmelsene for visse ekstra hjelpetjenester slik som spesielle måltider og/eller medisinsk bistand kan kreve at flyselskapet registrerer det på sin database og som faller innenfor artikkel 16 til nederlandsk lov om personvern. Disse opplysningen vil kun bli brukt i forbindelse med ekstra tjenester forespurt av passasjeren.

6.4 Data innsamlet kan gjøres tilgjengelig for autorisert personale til flyselskapet, eller dets partnere (autoriserte agenter, flyselskaper som definert i artikkel 1 ovenfor, osv.) eller dets hjelpetjenesteytere, som del av fullføring av forespurte tjenester henvist til ovenfor.

6.5 I henhold til gjeldende lover og forskrifter både i Nederland og internasjonalt, kan flyselskapet også tidvis være forpliktet til å gjøre personlige opplysninger tilgjengelig for nederlandske eller utenlandske myndigheter (f. eks. tollmyndigheter, politi, immigrasjonsmyndigheter, osv.), spesielt for å forebygge og bekjempe terrorisme og annen kriminalitet.
Det er stipulert at noen mottakere oppgitt ovenfor kan være basert utenfor den europeiske unionen og ha tilgang til noen eller alle personlige opplysninger samlet inn av flyselskapet (etternavn, fornavn, passnummer, reisedetaljer, osv.) for å kunne fullføre passasjerens kontraktflyvning eller på grunn av spesifikk juridisk godkjennelse. Dataoverføringer utført utenfor den europeiske unionen utføres i henhold til betingelsene definert i den nederlandske personvernloven.

6.6 I følge den nederlandske personvernloven har passasjerer rett til tilgang på, rettelse, fjerning eller innvending mot data samlet inn og forbundet med dem. Disse rettighetene kan bli utøvd ved å sende et brev til følgende adresse: KLM Privacy Office – AMSPI, P.O. Box 7700, 1117ZL Schiphol, Nederland.

6.7 Avhengig av gjeldende forskrifter, forbeholder flyselskapet seg retten til å bruke passasjerens opplysninger i følge betingelsene og for hensiktene oppgitt i denne artikkelen. Mer informasjon angående behandling av personlige opplysninger av KLM Royal Dutch Airlines er tilgjengelig i retningslinjene for personvern på www.klm.com.

6.8 Med mindre passasjeren har noen innvendinger på tidspunktet hvor informasjonen ble samlet inn eller ved å ha skrevet til den tidligere nevnte adressen, forbeholder flyselskapet seg retten til å bruke passasjerens data eller gi den videre til sine partnere for å kunne sende passasjeren passende kommersielle tilbud.

6.9 I tilfeller hvor dette er lovpålagt (elektronisk markedsføring), skal en passasjers opplysninger ikke bli brukt i markedsføringsøyemed av flyselskapet eller dets partnere med mindre passasjeren har gitt sin godkjennelse for slik bruk da de oppga sine personlige opplysninger. Passasjeren kan etterfølgende motsi seg bruk av opplysningene til slike formål ved å sende et brev til adressen oppgitt i Artikkel 6.6.

6.10 Det er stipulert at innsamling av visse personlige opplysninger er nødvendig for å kunne gjøre en reservasjon mulig og for å utføre befordringsavtalen. Passasjerer kan utøve deres rett til å motsi seg innhenting og behandling av opplysningene sine, men skal bli informert om at dette kan føre til annullering av flyet eller manglende evne på å motta noen forespurte hjelpetjenester (f. eks måltid, osv.). Det oppgis at i henhold med gjeldende lover og forskrifter i Nederland og internasjonalt, kan mangel på personlig informasjon eller unøyaktig oppgitt informasjon føre til en beslutning om å nekte ombordstigning eller inngang i et utenlandsk område. Dette uten at flyselskapet påtar seg noe ansvar som resultat.

ARTIKKEL 7: SPESIELL BISTAND

7.1 Befordring av barn som reiser alene, passasjerer med redusert mobilitet og personer med sykdom eller andre personer som krever spesiell bistand kan være underlagt spesielle betingelser. I visse situasjoner skal flyvning kun uføres når den er gjenstand for flyselskapets samtykke i forkant. Flyselskapet forbeholder seg retten til å kreve en medisinsk erklæring angående spesielle medisinske tilstander. Aksept av flyvning av gravide kvinner kan være gjenstand til avtaler i forkant med flyselskapet. Spesielle betegnelser angående flyvning av passasjerer som henvist til i denne Artikkelen 7.1. er tilgjengelig fra flyselskapet og dettes autoriserte agenter ved forespørsel på KLM-nettsiden.

Det gis råd til passasjerer om å informere flyselskapet om deres uførlighet eller andre behov for spesiell bistand når de foretar deres reservasjon. Hvis en forespørsel om spesiell bistand følger en reservasjon eller er i henhold til gjeldende forskrift, mindre enn 48 timer før avgang, vil flyselskapet gjøre alt i sin makt for å fullføre forespørselen i følge gjeldende forskrifter, å ta til betraktning tidsrammen og den spesifikke bakgrunnen til forespurt bistand. Skulle passasjeren, ved innsjekking eller ombordstigning, kreve spesiell bistand for en slik forespørsel som ikke har blitt tidsriktig utført eller i henhold med denne Artikkelen, kan flyselskapet forbeholde seg retten til å avvise passasjeren i henhold med Artikkel 9 (o).

7.2 Hvis en passasjer krever et spesielt måltid, må de forespørre dets tilgjengelighet når de foretar sin reservasjon (og/eller endrer sin reservasjon) eller innen en tidsgrense publisert av flyselskapet for denne hensikten. Ellers kan ikke flyselskapet garantere at et slikt spesielt måltid vil være tilgjengelig på den oppgitte flyvningen.

7.3 Hvis en passasjer har en medisinsk bakgrunn eller en spesiell medisinsk tilstand hvor en reise i en trykkabin kan påvirke den, anbefales det at passasjeren oppsøker en lege før vedkommende foretar reisen, spesielt på en lengre strekning, og tar alle nødvendige forholdsregler for at reisen skal forløpe problemfritt.

7.4 Hvis passasjeren unnlater i å informere flyselskapet om en mental eller fysisk tilstand, eller mangelfull evne i følge artikkel 7.1, og i forbehold med at den tilstanden kan hindre flyselskapet i å nå sitt ankomststed, er flyselskapet berettiget å innhente rimelige omkostninger for denne omdirigeringen og andre kostnader forbundet med det fra passasjeren unntatt i et Force Majeure tilfelle på passasjerens side.

ARTIKKEL 8: INNSJEKKING/OMBORDSTIGNING

8.1 Innsjekkingsfristene varierer fra flyplass til flyplass. Passasjerer må overholde innsjekkingsfristene for å gjøre reisen mer behagelig og unngå at reservasjonen blir kansellert. Flyselskapet eller den autoriserte agenten skal gi passasjeren all nødvendig informasjon om innsjekkingsfristen for den første flyvningen med flyselskapet. Hvis passasjerens reise har sammenhengende flyvninger inkluderer påfølgende reiser, er det opp til passasjeren å innhente informasjon om andre innsjekkingsfrister for disse flyvningene ved å ta kontakt med flyselskapet eller de autoriserte agentene.

8.2 Passasjerer må ankomme i god tid for å gjennomgå alle nødvendige formaliteter for sin reise; i alle tilfeller må passasjeren overholde disse formalitetene før innsjekkingsfristen. Hvis en passasjer ikke overholder eller ikke gjør dette, har vedkommende ikke rett til å reise. Flyselskapet har dermed rett til å kansellere passasjerens reservasjon og setereservasjon uten erstatningsansvar overfor passasjeren og uten å ha noe annet ansvar.

8.3 Passasjerer må være til stede ved utgangen for ombordstigning før ombordstigningstiden spesifisert ved innsjekking. Flyselskapet skal ha rett til å annullere passasjerens reservasjon og sete for passasjerer som ikke er til stede ved utgangen for ombordstigning senest ved oppgitt ombordstigningstid spesifisert for passasjeren uten å ha andre forpliktelser overfor den berørte passasjeren, og uten noe ansvar på flyselskapets side.

8.4 Flyselskapet skal ikke ha noen form for forpliktelser (herunder, uten begrensning, noen refusjonsforpliktelse) eller ansvar overfor en passasjer som ikke overholder betingelsene i denne artikkelen.

ARTIKKEL 9: NEKTELSE OG BEGRENSNING AV BEFORDRING

Flyselskapet kan nekte å transportere passasjerer og bagasje hvis én eller flere av følgende har skjedd eller sannsynligvis til skje:
(a) Etter utøvelse av rimelig skjønn, flyselskapet bestemmer at slik handling er nødvendig for å overholde gjeldende lover, forskrifter eller ordrer fra en stat eller et land det flyr fra, til eller over.
(b) Passasjeren har uttrykt eller oppført seg på en måte som sår (i) tvil om sikkerheten og/eller til (ii) flyselskapet, dets mannskap og/eller bakkepersonale, dets fly/utstyr og/eller eiendom, dets tjenester (inklusive flyselskapets lojalitetsprogram) eller dets passasjerer som har vær skadelidende, enten direkte eller indirekte. Slike uttalelser eller slik oppførsel omfatter bruk av truende, fornærmende eller fornærmende språkbruk mot bakkepersonale eller kabinansatte. Passasjerer som truer med å sette eller allerede har satt sikkerheten til én eller flere personer, inventar eller selve flyet i fare herunder falske bombetrusler.
(c) Passasjerens fysiske eller mentale tilstand, inkludert tilstand som forårsakes av alkoholinntak eller bruk av narkotika eller medisiner, kan føre til ubehag, fare eller risiko for seg selv, andre passasjerer, kabinansatte eller eiendeler.
(d) Passasjeren er, eller synes å være, i ulovlig besittelse av narkotika.
(e) Passasjeren har kompromittert sikkerhet, orden og/eller disiplin ved innsjekking til flyvningen eller, for videreforbindelser, i løpet av forrige flyvning, og flyselskapet har grunn til å tro at slik oppførsel kan gjenta seg.
(f) Immigrasjons- og/eller tollmyndighetene og/eller andre myndigheter har informert flyselskapet (muntlig eller skriftlig) om at passasjeren ikke har lov til å reise og/eller flyselskapet har meddelt passasjeren (muntlig eller skriftlig) om at flyselskapet ikke vil transportere passasjeren på flyvningene i en begrenset tidsperiode eller for alltid. Dette omfatter situasjoner der flyselskapet har mottatt negativ informasjon om passasjeren fra slik myndighet, for eksempel hvis passasjeren er mistenkt for (forsøk på) narkotikasmugling, og situasjoner der myndigheter har skriftlig meddelt passasjeren om at flyselskapet ikke lenger vil transportere passasjeren på flyvningene.
(g) Flyselskapet selv har bestemt, i følge eget skjønn, å ikke frakte passasjeren på sine flyvninger i en viss periode på grunn av passasjerens (kriminelle) feilaktige atferd ovenfor flyselskapet, dets mannskap og/eller bakkepersonale, dets fly/-midler og/eller eiendom, dets tjenester (inklusive flyselskapets lojalitetsprogram) eller dets passasjerer, og har informert passasjeren om dette enten muntlig eller skriftlig.
(h) Passasjeren har nektet å gjennomgå sikkerhetskontrollen som er fremhevet særskilt i artiklene 10.1.3 og 18.6 nedenfor, eller har nektet å forevise legitimasjon.
(i) Passasjeren kan ikke bevise at de er personen som det refereres til i feltet "Passasjerens navn" på billetten.
(j) Passasjeren (eller personen som betalte for billetten) har ikke betalt den aktuelle billettprisen inklusiv skatt og/eller aktuelle utstedelsesgebyrer og/eller avgifter.
(k) Passasjeren har tilsynelatende ikke gyldige reisedokumenter, prøver eller har prøvd å illegalt komme inn i et land der vedkommende er i transitt eller som vedkommende ikke har gyldige innreisedokumenter til, har ødelagt reisedokumentene i løpet av flyvningen, har nektet å la flyselskapet kopiere og oppbevare reisedokumentene, eller passasjerens reisedokumenter har utløpt, er ufullstendige i henhold til gjeldende regler eller er tilsynelatende falske eller på andre måter mistenkelige (for eksempel: identitetstyveri, forfalskning eller etterligning av dokumenter).
(l) Billetten som passasjeren fremviser:
  • er tilsynelatende ugyldig
  • ble skaffet til veie på ulovlig vis eller kjøpt fra en annen organisasjon enn flyselskapet eller dets autoriserte agenter
  • har blitt meldt stjålet eller tapt
  • har blittforfalsket eller synes å være forfalsket, falskt eller på andre måter mistenkelig
  • har en flykupong som har blitt ødelagt eller endret av noen andre enn flyselskapet eller dets autoriserte agent.
(n) Passasjeren nekter å betale en ekstra fast avgift i følge betingelsene oppgitt i artikkel 3.4 ovenfor.
(n) Passasjeren nekter å betale et ekstra gebyr i følge betingelsene oppgitt i artikkel 10 nedenfor.
(o) Ved innsjekking eller ombordstigning krever passasjeren ekstra bistand som ikke ble forespurt da reisereservasjonen ble utført, eller i henhold med gjeldende forskrifter minst 48 timer før annonsert avreisetidspunkt i henhold med artikkel 7.1 og som flyselskap på rimelig vis ikke kan yte.
(p) Passasjeren har ikke overholdt instruksjonene og forskriftene som forbindes med sikkerhet og/eller trygghet.
(q) En passasjer som tar fordel av en billettprisreduksjon eller en billettpris som er gjenstand for spesifikke betingelser, er ikke i stand til å oppgi dokumentene som kreves for tildeling av slik spesifikk billettpris og nekter å betale justeringsbegyr på billettprisen definert i artikkel 3.1 (i).
 I tilfellene (i), (k), (l), (m) og (n) ovenfor skal flyselskapet har rett til å annullerer passasjerens billett. I tilfellene (f), (r) og (l) skal flyselskapet har rett til å avvise en tilbakebetaling av billetten til passasjeren som definert i Artikkel 14.4 (f).

ARTIKKEL 10: BAGASJE

10.1 Generelle bestemmelser

10.1.1 Passasjerens forpliktelser
(a) Passasjeren erklærer at han/hun er fullstendig klar over innholdet i deres bagasje.
(b) Passasjeren vil ikke etterlate sin bagasje uten å passe på den fra øyeblikket han/hun pakker den og vil ikke akseptere gjenstander fra andre passasjerer eller fra andre personer.
(c) Passasjeren foretar ikke noen reise med bagasje fra en tredjepart.
(d) Passasjeren bes om å ikke medbringe nedbrytbare eller skjøre gjenstander i sin bagasje. Men hvis passasjerer inkluderer slike gjenstander eller objekter i deres bagasje må de sørge for at disse gjenstandene har blitt riktig og trygt pakket og beskyttet i passende beholdere for å ikke skade disse gjenstandene og objektene i tillegg til bagasjen til andre passasjerer eller flyets.

10.1.2 Forbudte gjenstander
Passasjerer skal ikke inkludere i deres bagasje enhver gjenstand for reise som er forbudt av gjeldende forskrifter og lov i enhver avgang, ankomst eller opphold statlig eller statlig som fartøyet flyr gjennom inklusiv særlig:
(a) Gjenstander som utgjør en fare for flyet, personer eller eiendeler ombord, for eksempel de som oppgis i bestemmelsene om farlige gjenstander fra ICAO (International Civil Aviation Organisation) og IATA (International Air Transport Association) og i flyselskapets bestemmelser (tilleggsinformasjon er tilgjengelig på forespørsel fra flyselskapet). Disse gjenstandene omfatter, men er ikke begrenset til, asbest, eksplosiver, trykkgass, oksiderende, radioaktive eller magnetiske stoffer, brennbare stoffer, giftige eller korroderende stoffer og artikler, væske eller annet stoff som kan utgjøre en betydelig risiko for helse, sikkerhet eller eiendeler ved lufttransport.
(b) Gjenstander som ifølge flyselskapets rimelige skjønn er uegnet for befordring på grunn av vekt, størrelse, ubehagelig lukt, konfigurasjon eller skjørhet eller bedervelighet, og som gjør dem upassende for befordring, spesielt med tanke på flytypen som brukes. Passasjerene kan få informasjon om disse gjenstandene på forespørsel.
(c) Våpen og ammunisjon som ikke er ment for jakt eller sport. For å bli godkjent som frakt eller innsjekket bagasje må våpen og ammunisjon som er ment for jakt eller sport, være uladet, forsvarlig pakket og sikret. Befordring av ammunisjon er underlagt ICAOs og IATAs bestemmelser om farlige gjenstander, som oppgitt i ledd (a) ovenfor.
(d) Skarpe våpen, stikkvåpen og spraybokser som kan brukes som angreps- eller forsvarsvåpen, antikke våpen, våpenkopier, sverd, kniver og lignende våpen. Denne typen gjenstander kan ikke transporteres i kabinen under noen omstendigheter. De kan bli sendt som frakt eller innsjekket bagasje, etter tillatelser fra flyselskapet.
(e) Levende dyr, bortsett fra det som er oppgitt i bestemmelsene i ledd 10.4 i denne artikkelen.
 Passasjerene kan få tilleggsinformasjon om forbudte gjenstander som ikke kan befordres som håndbagasje, inkludert, men ikke begrenset til, væsker og gel samt spisse/skarpe våpen og skarpe gjenstander, stumpe gjenstander og lightere, fra flyselskapet.

10.1.3 Rett til å foreta kontroll
Av sikkerhetsmessige grunner kan flyselskapet be passasjerene om å etterkomme en forespørsel om å undersøke og/eller gjennomlyse (via røntgenmaskiner eller på annen måte) seg selv og/eller bagasjen. Hvis passasjeren ikke er tilgjengelig, kan bagasjen gjennomlyses eller undersøkes i deres fravær for å sjekke om den inneholder gjenstander som er oppgitt i ledd 3 ovenfor. Hvis passasjerer nekter å etterkomme slike forespørsler, kan flyselskapet nekte å transportere dem og bagasjen. Hvis slik gjennomlysning skader bagasjen og innholdet eller forårsaker skade, er flyselskapet ikke ansvarlig med mindre skaden forårsakes av grov uaktsomhet eller forsettlig skjødesløshet fra flyselskapets side.

10.1.4 Rett til å nekte befordring
(a) Flyselskapet kan, av sikkerhetsårsaker og/eller trygghetsårsaker, avvise å frakte eller avslutte å frakte en passasjers bagasje hvis den inneholder noen av gjenstandene oppgitt i artikkel 10.1.2 ovenfor eller hvis passasjeren har feilet i å overholde forpliktelsene til artikkel 10.1.1 (a), (b) og (c). Flyselskapet har ikke noen forpliktelse til å ta vare på avvist bagasje og/eller gjenstander.
(b) Flyselskapet kan, spesielt når det gjelder sikkerhet, trygghet, hygiene og/eller operasjonsårsaker, avvise å frakte en gjenstand som er uforenbar med befordring på grunn av dens størrelse, form, vekt, innhold, konfigurasjon eller beskaffenhet, eller avvise å frakte dem skulle de bli oppdaget i løpet av en flyvning. Flyselskapet har ikke noen forpliktelse til å ta vare på avvist bagasje og/eller gjenstander.
(c) Flyselskapet kan avvise å frakte bagasje som passasjeren har nektet å betale ekstragebyrene som definert i artikkel 10.2.2 (b) for. Flyselskapet har ikke noen forpliktelse til å ta vare på avvist bagasje eller gjenstander.
(d) Flyselskapet vil ikke samtykke i å frakte dyr som ikke har dokumentene som kreves av gjeldende forskrifter som definert i artikkel 10.4.
(e) Flyselskapet kan avvise å frakte bagasje på vent som ikke har blitt overrakt av passasjeren til flyselskapet før innsjekkingstidsfristen i følge betingelsene definert i artikkel 10.2.1 (a).

10.2 Innsjekket bagasje

10.2.1 Generelle bestemmelser
(a) Passasjeren må overlevere bagasjen til flyselskapets innsjekkingsskranke eller selv-servicepunkt for at den skal bli sjekket inn før innsjekkingstidsfristen.
(b) Så snart passasjeren har gitt fra seg bagasjen ved innsjekking, i følge tidligere nevnte betingelser, skal flyselskapet ta seg av den og utstede et bagasjemerke til passasjeren for hver kolli innsjekket bagasje.
(c) Passasjerene må klistre navnet sitt på bagasjen.
(d) Flyselskapet vil gjøre sitt beste for å sørge for at innsjekket bagasje transporteres på samme fly som passasjeren. med mindre flyselskapet av drifts- eller sikkerhetsmessige grunner, avgjør at denne skal transporteres av et annet fly. I så vil flyselskapet levere bagasjen til passasjerens bosted, med mindre den gjeldende loven krever at passasjeren er til stede ved tollklarering.
(e) Innsjekket bagasje må være i stand til å takle normal håndtering og beskytte dens innhold.
(f) Passasjeren anbefales om å ikke ta med i innsjekket bagasje bedervelige eller skjøre gjenstander, penger, valuta, smykker, kunst, edelt metall, sølv, obligasjoner eller andre verdipapirer, optisk eller fotoutstyr, datamaskiner, elektronisk utstyr og/eller telekommunikasjonsutstyr, musikkinstrumenter, pass og identifikasjonspapirer, nøkler, prøver, forretningsdokumenter, manuskripter eller skjøter, enten personlige eller ombyttelige, medisiner og medisinsk utstyr, osv. I denne sammenhengen er det spesifisert at flyselskapet, i tilfelle av ødeleggelse, tap eller skade av innsjekket bagasje, kun er begrenset ansvarlig frem til beløpet definert i artikkel 19 til disse generelle befordringsvilkårene.
(g) I henhold for gjeldende forskrifter, blir passasjerer anbefalet om å ikke frakte med seg medisin i sin innsjekkede bagasje.

10.2.2 Bagasjegrense
(a) Hvor gjeldende i henhold til billettpris tilsvarer tillatt bagasjegrense i lasterommet til en kvantitet på bagasje per passasjer begrenset i antall og/eller vekt og/eller størrelse, avgjort på grunnlag av destinasjon og betalt billettpris og det som vises i billetten.
(b) Passasjerer kan reise med innsjekket bagasje som overstiger bagasjegrense, i henhold til betaling av overvekt. Betingelsene for disse gebyrene er tilgjengelig fra flyselskapet og dets autoriserte agenter og på KLM-nettsiden.
(c) I alle tilfeller skal innsjekket bagasje ikke overstige maksimalt antall per passasjer. Informasjon angående dette maksimale antallet er tilgjengelig fra flyselskapet og dets autoriserte agenter og på KLM-nettsiden.
(d) Passasjerer kan få all relevant informasjon om de gjeldende bagasjegrensene, hvis noen, fra flyselskapet eller dets autorisert agent og KLMs internettside.

10.2.3 Spesiell interesse deklarasjon
(a) Hvis den innsjekkede bagasjen har en verdi som overstiger ansvarsgrensen ved ødeleggelse, tap, skade eller forsinkelse, som definert av konvensjonen, kan passasjeren enten tegne forsikring før reisen eller fylle ut en spesiell deklarasjon begrenset til et visst beløp når bagasjen overleveres til flyselskapet. I slike tilfeller må passasjeren på anmodning betale et tilleggsgebyr. Kompensasjon blir utbetalt i samsvar med bestemmelsene i Artikkel 19.
(b) Flyselskapet forbeholder seg retten til å verifisere den deklarerte verdien med verdien på bagasjen og innholdet.
(c) Alle spesielle deklarasjoner av interesse må bli gjort av passasjeren til flyselskapet i forkant av innsjekkingstidsfristen. Flyselskapet kan avvise enhver spesiell interesse deklarasjon dersom en passasjer ikke overholder den ovennevnte tidsfristen. Flyselskapet kan også begrense verdigrensen i deklarasjonen. Flyselskapet forbeholder seg også retten til å bevise, ved eventuelle skader, at det deklarerte beløpet var høyere enn faktisk verdi da bagasjen ble overlevert.
(d) All relevant informasjon angående denne spesielle deklarasjonen av interesse og gebyrer oppgitt i artikkel 10.2.3 ovenfor kan fås fra flyselskapet.

10.2.4 Henting og utlevering av bagasje
(a) I henhold til bestemmelsene i artikkel 10.2.1 (d) er det passasjerens ansvar å hente sin innsjekkede bagasje så snart den er tilgjengelig på ankomststedet eller mellomlandingsstedet. Hvis passasjeren ikke henter bagasjen innen tre måneder etter at den ble tilgjengelig for avhenting, kan flyselskapet kvitte seg med bagasjen uten stå til ansvar overfor passasjeren.
(b) Kun personer med bagasjekvittering eller bagasjekupong har lov til å hente innsjekket bagasje.
(c) Hvis personen som skal hente bagasjen, ikke kan fremvise bagasjekvittering eller bagasjekupong, vil flyselskapet kun overlevere bagasjen til denne personen hvis vedkommende kan fremvise sin eiendomsrett til bagasjen på en tilfredsstillende måte.
(d) Hvis personen med bagasjekvitteringen eller bagasjekupongen tar imot bagasjen uten å klage ved overleveringen, er dette påtagelig bevis på at bagasjen ble levert i god stand og i samsvar med befordringsavtalen (med mindre det motsatte kan bevises av passasjeren).
(e) For henting av innsjekket bagasje i tilfelle tidlig avbrytelse av reisen gjelder forskriftene under artikkel 3.4 (c).

10.3 Ikke-innsjekket bagasje
(a) Alle billetter tillater frakt i kabinen av en mengde ikke-innsjekket bagasje med et begrenset antall og/eller vekt og/eller størrelse. Hvis denne informasjonen ikke har blitt oppgitt av passasjeren vil en enkelt ikke innsjekket bagasje vil bli akseptert og ikke-innsjekket bagasje må kunne bli plassert under setet, foran passasjeren eller i rommet over passasjeren for denne hensikten.  Hvis det kreves at flyselskapet sjekker bagasjen inn på vent som et resultat av feil fra passasjerens side om å overholde med ovennevnte betingelser, kreves det at passasjeren, hvor gjeldende, betaler et tilleggsgebyr, som oppgitt i Artikkel 102.2 (b).
 Enkelt bagasje som passasjeren ønsker å ta med inn i kabinen, kan, av sikkerhet og/eller operasjons- eller flytype konfigureringsgrunner, på ethvert tidspunkt før flyets avgang, ble nektet adgang til kabinen og må befordres som innsjekket bagasje.
(b) Bagasje/gjenstander som passasjerene ikke ønsker å ha i lasterommet (slik som skjøre musikkinstrumenter eller andre gjenstander) og som ikke overholder forskriftene til artikkel 10.3 (a) ovenfor (overstiger størrelse og/eller vekt), kan kun bli akseptert som kabinbagasje hvis flyselskapet har blitt grundig informert om dette av passasjeren i forkant av innsjekking og gitt tillatelse for. I dette tilfellet skal den nevnte bagasjen være gjenstand for gebyr i henhold med flyselskapets billettbetingelser som kan bli forespurt fra sistnevnte.
(c) Passasjerer er ansvarlig for personlige eiendeler og ikke-innsjekket bagasje som blir tatt med inn i kabinen. I tilfelle ødeleggelse, tyveri, tap eller skade av personlige eiendeler og ikke-innsjekket bagasje, kan flyselskapet bli holdt ansvarlig hvis feil har vært dets skyld, eller dets ansvarlige eller agenter, og nevnt ansvar skal dermed være begrenset til beløpet definert i Artikkel 19 til disse generelle befordringsvilkårene.

10.4 Dyr

10.4.1 Generelle bestemmelser
(a) Frakt av dyr som reiser med passasjerer er gjenstand for flyselskapets uttrykkelige godkjennelse i forkant.
(b) Antall dyr som kan bli fraktet er begrenset per flyvning og per passasjer.
(c) I henhold med gjeldende forskrifter kan frakt av visse dyrekategorier være forbudet. Informasjon angående disse kategoriene er tilgjengelig ved forespørsel fra flyselskapet og dets autoriserte agenter og på KLM-nettsiden.
(d) Passasjerer må kunne oppgi alle gyldige dokumenter relatert til deres dyr, forespurt av myndighetene ved avreise, ankomst og overgang til et land, inklusiv pass, helse- og vaksinasjonsattester og inngangs- eller overgangstillatelser. Flyselskapet vil ikke samtykke i å frakte dyr som ikke har de påkrevde dokumentene.
(e) Avhengig av destinasjon kan frakt av dyr være gjenstand for betingelser, spesielt alder, vekt, helseundersøkelser som passasjeren kan få fra flyselskapet.
(f) Dyret og dets beholder skal ikke bli inkludert i bagasjegrensen, passasjeren må betale et ekstra gebyr hvor betingelsene er tilgjengelige fra flyselskapet.
(g) Førerhunder, servicedyr og hvis aktuelt, deres bur, som følger med passasjerer med redusert bevegelighet vil være gratis i tillegg til gjeldende bagasjegrense, i henhold med flyselskapets forskrifter, som er tilgjengelig ved forespørsel.
(h) I tilfelle bedrag eller fravær eller ugyldighet på påkrevde dokumenter eller hvis en beholder som er tiltenkt å frakte et dyr ikke overholder forskriftene til artikkel 10.4.3, skal flyselskapet ikke påta seg ansvar for skade, tap, forsinkelse, sykdom eller dødsfall til dyrene som fraktes (i tilfelle dyrene har blitt avvist for inngang eller passasje gjennom ethvert land, stat eller område), som resultat at disse feilene, hvis ikke det er forårsaket av stor uaktsomhet eller feilaktig atferd fra flyselskapet. Passasjerer som reiser med dyr som ikke overholder forskriftene skal tilbakebetale bøter, tap, kompensasjon og alle kostnader som flyselskapet har pådratt seg på grunn av en slik situasjon.
 Flyselskapet skal på alle tidspunkt være berettiget slike ekstra betingelser som de selv, etter eget skjønn, finner passende.
(i) Passasjerer kan få all relevant informasjon angående frakt av dyr og spesielt, gebyrene oppgitt i artikkel 10.4.1 (f) ovenfor fra flyselskapet og dets autoriserte agenter og på KLM-nettsiden.

10.4.2 Dyr som reiser i kabinen 
(a) Dyr og deres bur vil ikke under noen omstendigheter bli akseptert i kabinen når de overstiger vekten fastsatt av flyselskapet. Informasjon om maksimal vekt er tilgjengelig ved forespørsel fra flyselskapet og dets autoriserte agenter og KLM-nettsiden.
(b) Dyr må bli plassert i en beholder utviklet for denne hensikten som er lukket og inneholder dyret og hvor dyret kan reise seg, snu seg rundt og puste lett og fritt.
(c) Passasjer skal ikke fjerne dyret, til og med delvis fra beholderen deres i løpet av hele flyturen.

10.4.3 Dyr som reiser i lasterommet
Dyr må plasseres i et solid plast- eller glassfiberbur godkjent av IATA (International Air Transport Association)

Artikkel 1 – 5
Artikkel 11 – 15
Artikkel 16 – 20