Viktig reiseinformasjon

Vennligst les nøye gjennom reiseinformasjonen nedenfor. Denne informasjonen ble oppdatert i juni 2017.

Bagasje

Vil du vite mer om hvor mye bagasje du kan ta med deg? Se hvor mye bagasje du kan ta med deg, i tillegg til våre avgifter og rabatter for ekstra kolli og spesialbagasje.

Begrensede eller forbudte gjenstander

Det er en rekke gjenstander som ikke kan tas med i håndbagasjen din og/eller i innsjekket bagasje, eller som er omfattet av begrensninger. Les mer om spesialreglene vi har for å ta med visse gjenstander om bord.

Åpningstider for innsjekking og bagasjelevering

Innsjekkingstidspunkt
Passasjerer bes om å ankomme KLMs innsjekkingssted og ombordstigningsutgang i god tid før avreise, ikke senere enn de tidene angitt av KLM. Innsjekkingstider varierer fra flyplass til flyplass. Innsjekkingstidene kan også variere hvis flyvningen betjenes av et partnerflyselskap, derfor bør du kontrollere de aktuelle nettsidene for korrekte innsjekkingstider. Du finner navnet på flyselskapet som betjener flyvningen på bestillingsbekreftelsen din. Hvis passasjerer ikke sjekker inn eller ankommer ombordstigningsutgangen i tide, har KLM rett til å annullere plassen reservert for passasjerene.

Se åpningstider for innsjekking og bagasjelevering


Forsinkelse, kansellering og nektet ombordstigning

KLM vil alltid gjøre det som er mulig for å unngå forsinkelse, kanselleringer eller nektet ombordstigning. Men, dersom dette skjer med deg, vil KLM tilby assistanse og kompensasjon avhengig av varighet på forsinkelsen og varighet av flyvningen din. For mer informasjon om passasjerers rettigheter i forhold til kompensasjon og/eller assistanse, se brosjyren “Assistanse og kompensasjon”. Vennligst sørg for at kontaktdetaljene dine er tilgjengelige for oss, slik at vi kan informere deg direkte.

Råd til internasjonale passasjerer angående begrenset ansvar

Passasjerer på en reise som involverer et siste reisemål eller et stopp i et land som ikke er det samme som avreiselandet, er informert om av provisjonene av traktaten kjent som Warszawa-konvensjonen kan gjelde for hele reisen, inkludert deler som kun er i avreiselandet eller reisemålet. For disse passasjerene som reiser til, fra eller med et planlagt stoppested i USA, lyder det ifølge Konvensjonen og spesielle befordringskontrakter angående gjeldende tariffer at ansvaret for enkelte flyselskap, parter i slike spesialkontrater, for dødsfall eller personskade på passasjerer er begrenset i de fleste tilfeller til beviste skader som ikke overgår 75 000 US$ per passasjer, og at dette ansvaret opp til denne grensen ikke skal være avhengig av forsømmelse som flyselskapet er skyldig i. For passasjerer som reiser med et flyselskap som ikke er en part i en spesialkontrakt eller som ikke reiser til, fra, eller som har planlagt et stoppested i USA, er flyselskapets ansvar for dødsfall og personskade i de fleste tilfeller begrenset til cirka 10 000 US$ eller 20 000 US$.
Navnet på flyselskapene, partene i spesialkontraktene, er tilgjengelig på alle billettkontorene til disse flyselskapene og kan undersøkes dersom man ber om det.
Ekstra beskyttelse kan vanligvis oppnås ved å kjøpe forsikring fra et privat selskap. Slik forsikring er ikke påvirket av begrensninger av flyselskapets ansvar under Warszawa-konvensjonen eller slike spesialkontrakter for befordring. For videre informasjon, vennligst hør med flyselskapet ditt eller med en representant for forsikringsselskapet.
Obs: Grensen for erstatningsansvar på 75 000 US$ som nevnt ovenfor, inkluderer alle sakskostnader og utgifter unntatt i de tilfellene hvor et krav bli fremsatt i en stat hvor sakskostnader og utgifter blir gitt separat, grensen skal da være på 58 000 US$ ekskludert sakskostnader og utgifter.
Dette er en merknad påkrevd av Order 69-2-65 av U.S.A. DOT. Dette gjenspeiler ikke provisjonene i Montreal-konvensjonen 1999 som kan være gjeldende for din reise. Ingen representasjon fremkommer angående nøyaktigheten av innholdet.

Til tross for det ovenfornevnte, kan passasjerer ha rett til et gunstig ansvarsregime. De gjeldende grensene for erstatningsansvar for din reise på en flyvning betjent av KLM, er som følger:

  1. Det er ingen økonomiske grenser for død og personskade for en passasjer, og KLM kan bevilge en forhåndsbetaling som er proporsjonal med tapet, for å møte de umiddelbare økonomiske behovene til personen som har krav på kompensasjon;
  2. Ved ødeleggelse av, tap av, skade på eller forsinkelse i mottak av bagasje, er KLMs ansvar begrenset til 1 131 spesielle trekkrettigheter (SDR) (cirka 1 230 EUR) for beviste skader. Hvis verdien av bagasjen din er over denne grensen, bør du oppgi at den innsjekkede bagasjen har en verdi over gjeldende ansvarsgrenser ved innsjekking eller sørge for at bagasjen din er fullt forsikret før reisen;
  3. Ved skade på grunn av forsinkelse i mottak av befordring, er KLMs ansvar begrenset til 4 694 spesielle trekkrettigheter (cirka 5 100 EUR) for beviste tap og kostnader.

Hvis reisen din også omfatter befordring med andre flyselskaper, bør du kontakte disse for å få informasjon om deres ansvarsgrenser.

Denne informasjonen er i samsvar med kravene i European Community Regulation (EC) No. 889/2002.

Flyselskapets ansvar for passasjerer og deres bagasje

Ansvarsfraskrivelse:
Denne informasjonen er påkrevd av European Community Regulation (EC) No. 889/2002. Denne informasjonen kan ikke bli brukt som grunnlag for et krav om kompensasjon, eller til å tolke provisjonene av Regelverket eller Montreal-konvensjonen, og er ikke en del av kontrakten mellom flyselskapet/flyselskapene og deg.

Denne informasjonen er feil i det at den hevder flyselskapet ikke kan klage på kompensasjonkrav for skader opp til 113 100 SDR. Under Regelverket og Montreal-konvensjonen, er posisjonen som følger: for skader opp til 113 100 SDR som gjelder dødsfall eller personskade forårsaket av en ulykke ombord i flyet eller under ombordstigning og avstigning, kan ikke flyselskapet ekskludere eller begrense ansvaret sitt unntatt hvor det er medvirkende forsømmelse. Også flyselskapets ansvarsgrense for forsinket bagasje, ødeleggelse, tap eller skade på bagasje er totalt 1 131 SDR for bevist tap og kostnader, med mindre passasjeren kommer med en spesielle erklæring av en høyere verdi ved innsjekk eller har kjøpt ekstra forsikring.

Flyselskapets ansvar for passasjerer og deres bagasje
Denne informasjonen oppsummerer gjeldende ansvarsregler for flyselskap i EØS som påkrevd av EØS-regelverk og Montreal-konvensjonen.

Kompensasjon ved dødsfall eller skade 
Det er inne økonomiske begrensninger på ansvaret for passasjerskade eller dødsfall. Flyselskapet kan ikke klage på kompensasjonskrav for skader opp til 113 100 SDR (cirka 123 000 EUR). Over dette beløpet, kan flyselskapet forsvare seg mot et krav ved å bevise at det ikke utviste forsømmelse eller var skyldig på annet vis.

Forhåndsbetaling 
Hvis en passasjer er drept eller skadet, må flyselskapet komme med en forhåndsbetaling for å dekke umiddelbare økonomiske behov, innen 15 dager fra identifiseringen av personen som har krav på kompensasjon. I tilfelle dødsfall, kan ikke denne forhåndsbetalingen være mindre enn 16 000 SDR (cirka 20 000 EUR).

Passasjerforsinkelser 
I tilfelle passasjerforsinkelser, er flyselskapet ansvarlig for skade med mindre det tok alle rimelige grep for å unngå skaden eller det var umulig å ta slike grep.
Ansvaret for passasjerforsinkelse er begrenset til 4 694 SDR (cirka 5 100 EUR).

Forsinket bagasje 
I tilfelle forsinket bagasje, er flyselskapet ansvarlig for skade med mindre det tok alle rimelige grep for å unngå skaden eller det var umulig å ta slike grep. Ansvaret for passasjerforsinkelse er begrenset til 1 131 SDR (cirka 1 230 EUR).

Ødeleggelse, tap eller skade på bagasje 
Flyselskapet er ansvarlig for ødeleggelse, tap eller skade på bagasje opp til 1 131 SDR (cirka 1 230 EUR). Når det gjelder innsjekket bagasje, er det ansvarlig til og med uten skyld, med mindre bagasjen var defekt. Når det gjelder bagasje som ikke er innsjekket, er flyselskapet ansvarlig kun når det har skyld.

Høyere grenser for bagasje 
En passasjer kan dra nytte av høyere ansvarsgrense ved å komme med en spesialerklæring senest ved innsjekk og ved å betale et ekstra gebyr.

Klage på bagasje 
Hvis bagasjen er skadet, forsinket, tapt eller ødelagt, må passasjeren skrive og klage til flyselskapet så raskt som mulig. I tilfelle skade på innsjekket bagasje, må passasjeren skrive og klage innen sju dager, og i tilfelle forsinkelse innen 21 dager, i begge tilfeller fra datoen bagasjen ble overlevert til passasjeren.

Ansvaret til partner- og faktiske flyselskap 
Hvis flyselskapet som betjener flyvningen ikke er den samme som det eksterne flyselskapet, har passasjeren rett til å klage eller komme med krav angående skader til begge selskapene. Hvis navnet eller koden på flyselskapet står på billetten, er dette flyselskapet det eksterne flyselskapet.

Tidsgrense for handling 
Enhver handling i retten angående skadekrav må fremkomme innen to år fra flyets ankomstdato, eller fra datoen flyet burde ha ankommet.

Grunnlag for informasjonen 
Grunnlaget for reglene beskrevet ovenfor er Montreal-konvensjonen fra 28. mai 1999, som er implementert i Community by Regulation (EC) No. 2027/97 (endret av Regulation (EC) No. 889/2002) og nasjonal lovverk i medlemsstatene.