Article 11- 16

Articles 11 to 16 of our general conditions of carriage for passengers and baggage.

ARTICLE 11: SCHEDULES

11.1 The flights and flight Schedules listed in the Schedule Indicators are not binding in any way and thus have no contractual value. These are solely intended to inform Passengers of the flights offered by the Carrier. Said Schedule Indicators are not definitive and are liable to be changed after their publication date.

11.2 On the other hand, the flight Schedules printed on the Ticket are deemed, subject to changes for reasons beyond the control of the Carrier, to form an integral part of the Contract of Carriage.

11.3 In the event of a change in the Schedule Indicators, the Passenger will be informed using the contact details provided when the booking was made. It the Passenger’s responsibility to provide the Carrier with their contact details so that they can be contacted in the event of a change in the planned flights as they appear on the Ticket. In the event of a change of the Schedule Indicators and the Passenger decides against Transportation, the Passenger can apply for a refund as stated in Article 14.

ARTICLE 12: DELAYS AND CANCELLATION OF FLIGHTS

12.1 The Carrier will take all reasonable measures to avoid delay in carrying the Passenger and their Baggage. In order to prevent a flight cancellation or delay, Carrier may arrange for a flight to be operated on its behalf by an alternative Carrier and/or aircraft and/or other means of transport.

12.2 In the event of a flight cancellation or delay, the Carrier will implement all the provisions of the applicable regulations. Information relating to passenger rights in case of delays and cancellations is available from the Carrier and its Authorised Agents and on the KLM Website.

ARTICLE 13: DENIED BOARDING AND DOWNGRADING

13.1 In the event the Carrier decides to deny boarding the Passenger, due to overbooking or other reasons, with the result that the Carrier is not in a position to offer a seat to the Passenger, even though the Passenger has a valid Ticket and has arrived for check-in and boarding in accordance with the required timeframes and conditions, the Carrier shall grant the Passenger the compensation provided for by the relevant applicable regulations, where applicable.

13.2 In the event that the Passenger is placed in a lower class than that for which the Ticket was purchased, the Carrier will refund the difference in Fares, under the conditions specified by the relevant applicable regulations. Information relating to passenger rights in case of Denied Boarding and downgrading is available from the Carrier and its Authorised Agents and on the KLM Website.

ARTICLE 14: REFUNDS

14.1 The refund of a Ticket, in whole or in part, will take place in accordance with the conditions defined in this Article 14, in accordance with the Ticket’s fare conditions and all circumstances with the relevant applicable regulations.

14.2 A refund, where it is authorized by the Ticket’s fare conditions, will be paid on the basis of Fare Including Tax paid for the Ticket.

14.3 Request for the refund of a Ticket must be submitted to the issuer of the Ticket (the Carrier or Authorised Agent, as applicable).

14.4 The Carrier shall refuse to grant a refund:
(a) For any Ticket, if the request is made after expiry of the Ticket’s validity period.
(b) For a Ticket which meets the legislative or regulatory requirement to possess a Ticket that enables the Passenger to leave the country, unless such Passenger provides sufficient proof to establish that they are authorized to reside in said country or that they will leave using another Carrier, or by any other means of carriage.
(c) For a Ticket, in case the holder is not admitted by the authorities of the Place of Destination, Agreed Stopping Place or Stopover, and if the Passenger was returned to their boarding point or to any other destination for this reason.
(d) For a stolen, forged or counterfeit Ticket.
(e) For Passengers who did not comply with the conditions as stated in Article 8.
(f) For Passengers that are refused Carriage by the Carrier pursuant to Article 9 (f), (j) and (l).

14.5 Refunds are subject to applicable regulations in
the country in which the Ticket was originally purchased and/or to applicable regulations in the country in which the refund must be paid.

ARTICLE 15: CONDUCT ABOARD THE AIRCRAFT

15.1 On board the aircraft, Passengers must not behave in a way that is liable to inconvenience, threaten or endanger one or more persons, property or the aircraft itself. Passengers must not hinder the crew from performing their duties and must comply with the crew´s guidance instructions and recommendations in order to ensure the security and safety of the aircraft, the smooth running of the flight and the comfort of the Passengers.

15.2 For security reasons, the Carrier may prohibit or limit the use on board the aircraft of electronic devices, such as cellular telephones, laptop computers, portable recorders, portable radios, electronic games or transmitting devices, as well as all radio-controlled games and walkie-talkies, except for hearing aids and pacemakers.

15.3 Smoking (including conventional cigarettes, electronic- or other artificial forms of smoking) is strictly prohibited on board the aircraft.

15.4 The Carrier may limit or prohibit the consumption of alcohol on board the aircraft. Consumption of any alcoholic beverages carried into the aircraft by Passengers or consumption of any duty free product bought on board the aircraft is prohibited.

15.5 Recording videos and/or taking photographs other than personal videos and photographs is prohibited on board the aircraft.

15.6 If a Passenger fails to comply with the provisions of this Article, the Carrier may take all the necessary appropriate and reasonable measures, pursuant to legislative and regulatory provisions, in order to prevent such behavior from continuing. To this end, the Carrier may use restraining measures, disembark the Passenger, refuse onward carriage of the Passenger at any point and, or report the Passenger to the local authorities.

15.7 If a Passenger does not comply with the provisions of this Article (and with those of Article 9 relating to carriage refusal and limitation) or commits a criminal or reprehensible act on board an aircraft, the Carrier reserves the right to take legal action against said Passenger and claim damages.

15.8 If as a result of Passenger’s behavior, Carrier diverts the aircraft to an unscheduled place of destination, Passenger must pay the Carrier the reasonable costs of such diversion.

Article 1 - 5
Article 6 - 10
Article 16 - 20

ARTYKUŁ 11: ROZKŁAD LOTÓW

11.1 Dane dotyczące Połączeń podane w Rozkładzie Lotów nie stanowią wiążących umów. Mają one na celu wyłącznie poinformowanie Pasażerów o lotach oferowanych przez Przewoźnika. Wspomniane Dane dotyczące Połączeń nie są ostateczne i mogą ulec zmianom po dacie ich publikacji.
11.2 Z drugiej strony, Rozkład Lotów wydrukowany na Bilecie uznaje się za stanowiący integralną cześć Umowy Przewozu, z zastrzeżeniem zmian z przyczyn znajdujących się poza kontrolą Przewoźnika.
11.3 Do obowiązków Pasażera należy dostarczenie Przewoźnikowi swoich danych kontaktowych, aby możliwe było skontaktowanie się z nim w przypadku zmiany zaplanowanych lotów widniejących na Bilecie.
 

ARTYKUŁ 12: OPÓŹNIENIA I ANULOWANIE LOTÓW

12.1 Przewoźnik podejmie wszelkie wymagane kroki, aby przewieźć Pasażera i jego Bagaż bez opóźnienia. W celu uniknięcia anulowania lub opóźnienia lotu, Przewoźnik może być zmuszony do zaoferowania Pasażerowi przelotu w innym samolocie lub rejsu obsługiwanego przez innego Przewoźnika i/lub samolotem i/lub jakimkolwiek innym środkiem lokomocji.
12.2 W przypadku anulowania lub opóźnienia lotu Przewoźnik wdroży wszystkie postanowienia odpowiednich obowiązujących przepisów prawnych. Informacje dotyczące praw pasażerów w przypadku opóźnień i odwołanych lotów można uzyskać u Przewoźnika i jego Autoryzowanych Agentów oraz na Stronie Internetowej KLM

ARTYKUŁ 13: ODMOWA PRZYJĘCIA NA POKŁAD I PRZENIESIENIE DO NIŻSZEJ KLASY

13.1 Jeśli ze względu na planowany nadkomplet pasażerów lub z innego powodu, Przewoźnik nie może zaoferować Pasażerowi miejsca w samolocie, nawet pomimo faktu, że Pasażer dysponuje potwierdzoną Rezerwacją, ważnym Biletem i stawił się do odprawy i wejścia na pokład samolotu na czas i zgodnie z warunkami,  Przewoźnik przyzna mu rekompensatę przewidzianą w odpowiednich obowiązujących przepisach, zależnie od okoliczności.
13.2 W przypadku gdy Pasażer został umieszczony w niższej klasie niż klasa, na którą zakupił Bilet, Przewoźnik zrefunduje mu różnicę w Taryfie, zgodnie z warunkami określonymi w odpowiednich obowiązujących przepisach. Informacje dotyczące praw pasażerów w przypadku Odmowy Przyjęcia na Pokład i przeniesienia do niższej klasy można uzyskać u Przewoźnika i jego Autoryzowanych Agentów oraz na Stronie Internetowej KLM.
 

ARTYKUŁ 14: ZWROTY

14.1 Zwrot ceny Biletu, w całości lub części, będzie odbywać się na warunkach określonych w niniejszym Artykule 14, zgodnie z warunkami taryfy Biletu oraz we wszystkich przypadkach na podstawie odpowiednich obowiązujących przepisów.
14.2 Zwrot ceny Biletu, w przypadkach gdy dopuszczają go warunki taryfy Biletu, zostanie wypłacony na podstawie Taryfy wraz z Podatkiem zapłaconej za Bilet.
14.3 Wniosek o zwrot kosztów Biletu musi być przedłożony wystawcy Biletu (Przewoźnikowi lub Agentowi Autoryzowanemu, zależnie od okoliczności).
14.4 Przewoźnik może odmówić przyznania refundacji kosztów:
(a) W odniesieniu do jakiegokolwiek Biletu, jeśli wniosek zostanie złożony po wygaśnięciu terminu ważności Biletu.
(b) W odniesieniu do Biletu, który spełnia ustawodawczy lub wykonawczy wymóg posiadania Biletu pozwalającego Pasażerowi na opuszczenie kraju, chyba że Pasażer przedstawi wystarczający dowód potwierdzający, że jest uprawniony do przebywania w danym kraju lub że wyjedzie, korzystając z usług innego Przewoźnika lub jakimkolwiek innym środkiem lokomocji.
(c) W odniesieniu do Biletu, którego posiadacz nie został dopuszczony przez władze danego kraju w Miejscu Docelowym do wjazdu lub przez władze kraju, w którym posiadacz biletu ma Przerwę w Podróży lub Transfer i z tego powodu Pasażer został odesłany do portu wylotowego lub innego miejsca. 
(d) W odniesieniu do skradzionego, sfałszowanego lub podrobionego Biletu.
(e) W przypadku Pasażerów, którzy nie spełniali warunków podanych w Artykule 8.
(f) W przypadku Pasażerów, którym odmówiono Przewozu przez Przewoźnika zgodnie z ust. 9 (f), (j) i (l).
14.5 Zwroty podlegają przepisom obowiązującym w
kraju, w którym Bilet został pierwotnie zakupiony i/lub przepisom obowiązującym w kraju, w którym musi zostać wypłacony zwrot jego ceny.
 

ARTYKUŁ 15: ZACHOWANIE NA POKŁADZIE SAMOLOTU

15.1 Na pokładzie samolotu Pasażerom nie wolno zachowywać się w jakikolwiek sposób, który może spowodować niewygodę, niedogodność i stanowić zagrożenie dla jednej lub więcej osób, ich mienia, jak i samego samolotu. Pasażerom nie wolno przeszkadzać załodze w wykonywaniu jej zadań. Pasażerowie muszą też stosować się do zaleceń, instrukcji i rekomendacji załogi w celu zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie samolotu, spokojnego przebiegu lotu oraz wygody Pasażerów.
15.2 Ze względów bezpieczeństwa, Przewoźnik może zakazać lub ograniczyć korzystanie na pokładzie samolotu z urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, komputery przenośne, odtwarzacze podręczne, radia podręczne, gry elektroniczne lub urządzenia nadawcze, a także gry sterowane radiowo i krótkofalówki, z wyjątkiem aparatów słuchowych i rozruszników serca.
15.3 Palenie (w tym papierosów tradycyjnych, elektronicznych lub inne sztuczne formy palenia) na pokładzie samolotu jest surowo zabronione.
15.4 Przewoźnik może ograniczyć lub zakazać spożywania alkoholu na pokładzie samolotu. Spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych wnoszonych na pokład samolotu przez Pasażerów lub spożywanie jakiegokolwiek bezcłowego produktu zakupionego na pokładzie samolotu jest zabronione.
15.5 Nagrywanie filmów wideo i/lub robienie zdjęć innych niż nagrania i zdjęcia osobiste jest zabronione na pokładzie samolotu.
15.6 Jeśli Pasażer nie będzie przestrzegać postanowień niniejszego Artykułu, Przewoźnik może podjąć wszelkie niezbędne, odpowiednie i uzasadnione środki, na mocy przepisów ustawodawczych i wykonawczych, aby zapobiec dalszemu nieodpowiedniemu zachowaniu Pasażera. W tym celu Przewoźnik może zastosować ograniczenia, usunąć Pasażera z pokładu, odmówić dalszego przewozu na dowolnym etapie lotu lub przekazać Pasażera władzom lokalnym.
15.7 Jeśli Pasażer nie przestrzega postanowień niniejszego Artykułu (i postanowień Artykułu 9 dotyczących odmowy i ograniczenia przewozu) lub popełni przestępstwo lub czyn naganny na pokładzie samolotu, Przewoźnik zastrzega sobie prawo podjęcia czynności prawnych przeciwko takiemu Pasażerowi i żądania odszkodowania.
15.8 Jeśli wskutek zachowania Pasażera Przewoźnik zmienia kierunek lotu samolotu do nieplanowanego miejsca docelowego, Pasażer musi zapłacić Przewoźnikowi uzasadnione koszty związane ze zmianą trasy lotu.
Artykuł 1 - 5
Artykuł 6 - 10
Artykuł 16 - 20