Ogólne Warunki Programu Flying Blue

Niniejsze Warunki obowiązują od 15 Marzec 2017 r.

1.1 Definicje

Terminy i wyrażenia stosowane w niniejszych warunkach są zgodne z poniższymi definicjami, chyba że kontekst wskazuje inaczej:
 
„Air France” oznacza Société Air France, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa francuskiego i posiadającą siedzibę pod adresem 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, Francja, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw i Spółek miasta Bobigny pod numerem B 420 495 178.
 
„Nagroda od Linii Lotniczych” oznacza dowolną nagrodę dostępną w Air France, KLM i w Partnerskich Liniach Lotniczych. Nagrody od Linii Lotniczych obejmują Nagrodowe Bilety, Nagrodowe Podwyższenia Klasy i nagrodowe dodatkowe limity bagażu.
 
„Partnerskie Linie Lotnicze” oznaczają dowolne linie lotnicze, niezależnie od członkostwa w SkyTeam, których usługi pozwalają zdobywać Mile Statusowe lub Mile Nagrodowe i/lub wymieniać Mile Nagrodowe zgodnie z regularnie publikowanymi Komunikatami FB.
 
„Nagroda” oznacza nagrodę uzyskaną w Programie poprzez wymianę Mil Nagrodowych zgodnie z procedurami określonymi w Komunikatach FB.
 
„Mile Nagrodowe” oznaczają Mile zdobyte w Air France, KLM, Partnerskich Liniach Lotniczych i u Partnerów innych niż Linie Lotnicze zgodnie z procedurami przedstawionymi w Komunikatach FB. Mile Nagrodowe mogą zostać wykorzystane do uzyskania Nagród.
 
„Nagrodowe Podwyższenie Klasy” oznacza Nagrodę polegającą na podniesieniu klasy podróży o jeden poziom wyżej niż klasa rezerwowana w ramach opłaconego biletu.
 
„Spółka” oznacza linie lotnicze Air France i KLM, do których należy Program i które go obsługują.
 
„Centrum Obsługi Klienta” oznacza dowolną jednostkę obsługującą, która jest w pełni upoważniona przez Spółkę do świadczenia usług w ramach Programu.
 
„Data Przystąpienia” oznacza dzień podpisania formularza zgłoszeniowego przez uprawnionego kandydata lub – w przypadku zgłoszenia przez internet lub e-mail – dzień przesłania do Spółki wniosku przez aplikację internetową lub e-mailową działającą w ramach Programu.
 
„FB” to skrót od nazwy programu lojalnościowego Flying Blue organizowanego przez Spółkę.
 
„Komunikaty FB” to zbiorcza nazwa następujących środków komunikacji wykorzystywanych w Programie: broszury na temat Programu, aktualności FB, korespondencja FB, strona internetowa FB i formularze zgłoszeniowe FB.
 
 
„Ogólne Warunki” oznaczają warunki regulujące funkcjonowanie Programu.
 
 
„KLM” oznacza Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM Royal Dutch Airlines), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, wpisaną do rejestru handlowego w Amsterdamie pod numerem 33014286, posiadającą siedzibę główną pod adresem Amsterdamweg 55, Amstelveen, Holandia.
 
„Mile Statusowe” oznaczają Mile, których liczba jest brana pod uwagę przy określaniu poziomu członkostwa danego Uczestnika w Programie. Poziom członkostwa zależy od liczby Mil Statusowych zdobytych w określonym przedziale czasu. Kryteria kwalifikacji oraz usługi i przywileje związane z każdym poziomem są określone w Komunikatach FB. Mile Statusowe przysługują za loty liniami Air France, KLM i liniami innych Partnerów SkyTeam oraz loty dowolnymi Partnerskimi Liniami Lotniczymi wskazanymi w Komunikatach FB, oraz za wszelkie inne rodzaje aktywności wskazane jako uprawniające do Mil Statusowych w Komunikatach FB.
 
 
„Uczestnik” oznacza uczestnika Programu, którego dane figurują na Karcie i któremu przypisano numer rejestracji do programu. Tylko Uczestnicy są uprawnieni do korzystania z usług i przywilejów oferowanych w Programie.
 
„Karta Członkowska” i „Karta” oznaczają kartę członkostwa w Programie, która może być kartą wirtualną, i która jest wydawana i dystrybuowana przez Spółkę po pozytywnym rozpatrzeniu przez Spółkę wniosku o udział w Programie.
 
„Mile” oznaczają Mile Nagrodowe i Mile Statusowe.
 
„Partner inny niż Linie Lotnicze” to partner inny niż Partnerskie Linie Lotnicze, którego usługi pozwalają zdobywać i wymieniać Mile Nagrodowe zgodnie z regularnie wydawanymi Komunikatami FB.
 
„Partner” oznacza Partnerskie Linie Lotnicze lub Partnera innego niż Linie Lotnicze.
 
„PIN” oznacza osobisty numer identyfikacyjny dający dostęp do osobistego internetowego konta Uczestnika.
 
 „Program” oznacza program lojalnościowy Flying Blue oferowany przez Spółkę od 2005 roku, opracowany w celu nagradzania Uczestników, którzy często podróżują liniami Air France, KLM lub ich Partnerskimi Liniami Lotniczymi, oraz Uczestników, którzy korzystają z Kwalifikujących Usług świadczonych przez Partnerów innych niż Linie Lotnicze.
 
„Oferty Promocyjne” to specjalne oferty tymczasowe, które dają Uczestnikowi możliwość zdobywania dodatkowych Mil Statusowych i/lub Nagrodowych, wykorzystania mniejszej liczby Mil Nagrodowych przy zamawianiu Nagród lub skorzystania z dodatkowych przywilejów.
 
„Loty Kwalifikujące” oznaczają loty liniami Air France, KLM, liniami Partnerów SkyTeam i dowolnymi Partnerskimi Liniami Lotniczymi wskazanymi jako takie w Komunikatach FB, z wyłączeniem krajowych lotów we Francji w przypadku Uczestników, którzy podali na swoim koncie adres pocztowy we Francji kontynentalnej lub Monako (nie dotyczy posiadaczy Metropolitan France Discount Pass), które umożliwiają zdobywanie Mil Statusowych i Mil Nagrodowych.
 
 
„SkyTeam” oznacza porozumienie linii lotniczych, którego członkowie są wymienieni na stronie www.skyteam.com 
„Partner SkyTeam” oznacza dowolną linię lotniczą inną niż Air France i KLM, która jest członkiem SkyTeam.
 

1.2 Postanowienia ogólne

1.2.1 Ogólne Warunki definiują stosunek umowny między Spółką a każdym Uczestnikiem z osobna. Spółka, działając w dobrej wierze, zastrzega sobie prawo do anulowania lub zastąpienia Programu lub przeniesienia praw własności do Programu oraz prawo do wprowadzania zmian lub poprawek do Programu, Ogólnych Warunków, Komunikatów FB, zasad gromadzenia Mil Statusowych i Nagrodowych, struktury Nagród, zasad wymiany Mil Nagrodowych, udziału dowolnego Partnera w Programie lub do procedur Programu opisanych w dokumentacji Programu w dowolnym czasie. Uczestnicy nie mogą wysuwać żądań odszkodowawczych wobec Spółki w związku ze zmianami wymaganymi przepisami prawa w konkretnym państwie. Informacje o zmianach i poprawkach do niniejszych Warunków są przekazywane za pośrednictwem Komunikatów FB. Uznaje się, że niniejsze Ogólne Warunki i wszelkie zmiany wprowadzane do nich zostały zatwierdzone, jeśli Uczestnik użyje Karty Członkowskiej, zamówi lub wykorzysta w dowolny sposób Nagrodę lub przywilej w ramach Programu, lub jeśli nie zostanie odnotowany pisemny sprzeciw w ciągu 30 dni od powiadomienia. Jeśli Uczestnik nie zaakceptuje zmian w Programie, może zakończyć swój udział zgodnie z postanowieniami punktu 1.2.2.
 
1.2.2 Każda strona może w dowolnym czasie odstąpić od umowy zgodnie z procedurami opisanymi w Komunikatach FB. Nawet po ustaniu stosunku umownego Ogólne Warunki będą nadal regulować realizację Programu. Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy Spółka anuluje członkostwo w Programie, a Uczestnik ma sześć miesięcy od daty odstąpienia od umowy na wykorzystanie zgromadzonych Mil Nagrodowych. Jeśli Spółka anuluje umowę, wszystkie Mile Statusowe i Nagrodowe tracą ważność w ciągu sześciu miesięcy od powiadomienia o anulowaniu. W przypadku przekazania fałszywych informacji, naruszenia zasad dotyczących Nagród lub zasad przedstawionych w Komunikatach FB albo naruszenia zasad punktu 1.4.8 wszystkie Mile Statusowe i Nagrodowe tracą ważność z chwilą wydania przez Spółkę powiadomienia o anulowaniu.
 
1.2.3 Spółka podejmie uzasadnione starania, aby z wyprzedzeniem dostarczyć Uczestnikom powiadomienie o zakończeniu Programu.
 
1.2.4 Spółka podejmie uzasadnione starania, aby zagwarantować, że Nagrody, przywileje i możliwości zdobywania Mil Statusowych i Nagrodowych promowane jako dostępne dla Uczestników są faktycznie dostępne. Jednak Air France, KLM lub ich Partnerzy mogą jednostronnie ograniczyć liczbę proponowanych Nagród, a Spółka nie może zagwarantować, że takie usługi będą dostępne. Może się więc okazać, że dane loty lub Nagrody nie będą dostępne dla Uczestnika.
 
1.2.5 Wszystkie proponowane Nagrody i przywileje podlegają zmianom i są uzależnione od dostępności, w tym od okresów wstrzymania Programu wskazanych w Komunikatach FB. Mogą obowiązywać lokalne ograniczenia i/lub zmiany. Nagrody, przywileje i możliwości zdobywania Mil Statusowych i Nagrodowych oferowane Uczestnikom są lub mogą być zapewniane przez Partnerów, z którymi Spółka zawarła porozumienia, ale nad którymi Spółka nie ma kontroli.
 
1.2.6 Nagrody, przywileje i możliwości zdobywania i wymiany Mil Statusowych i Nagrodowych podlegają ogólnym warunkom Partnera dostarczającego usługi objęte promocją. Te ogólne warunki są wysyłane do Uczestnika, jeśli Uczestnik zwróci się o nie do Partnera. Wszystkie loty Air France podlegają warunkom przewozu Air France dostępnym na stronie www.airfrance.com. Wszystkie loty KLM podlegają warunkom przewozu KLM, które są zarejestrowane w sądzie okręgowym w Hadze i mogą zostać wysłane Uczestnikowi na życzenie. Loty Partnerskich Linii Lotniczych podlegają odpowiednim warunkom przewozu Partnerskich Linii Lotniczych.
 
1.2.7 Spółka i jej partnerzy zastrzegają sobie prawo do składania Ofert Promocyjnych dostępnych dla grup Uczestników na podstawie ich aktywności w Programie, w tym między innymi aktywności w zakresie lotów, pobytów w hotelach i wypożyczania samochodów. Oferty Promocyjne nie łączą się z innymi Ofertami Promocyjnymi. W danym przypadku zastosowanie ma Oferta Promocyjna, która jest najbardziej korzystna dla Uczestnika.
 
1.2.8 W dniu 31 grudnia każdego roku na podstawie liczby zgromadzonych Mil Statusowych lub liczby Lotów Kwalifikujących odbytych od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku określany jest poziom członkostwa w Programie, do którego Uczestnik będzie upoważniony w kolejnym roku. Adres uwzględniany przy określaniu poziomu członkostwa Uczestnika to adres pocztowy widniejący na koncie w dniu 31 grudnia. Wszystkie zgromadzone Mile Statusowe i Loty Kwalifikujące zostaną odjęte z konta FB Uczestnika, chyba że w Komunikatach FB określono inaczej. Jeśli w ciągu roku Uczestnik nie zdobył żadnych Mil Statusowych, zostaje zdegradowany do podstawowego poziomu, tj. Ivory. Jeśli Uczestnik zdobył Mile Statusowe w ciągu roku, ale ich liczba nie jest wystarczająca do utrzymania obecnego poziomu członkostwa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach, Uczestnik zostaje zdegradowany o jeden poziom członkostwa.
 
1.2.9
W przypadku Uczestników Ivory Mile Nagrodowe są ważne przez 2 lata. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania Mil Nagrodowych, jeśli w ciągu 2 lat na koncie Uczestnika nie zostaną zarejestrowane działania przedłużające ważność konta. Działanie przedłużające ważność konta oznacza zdobycie kolejnych Mil Statusowych lub każde inne działanie określone jako takie w Komunikatach FB. Odpowiedzialność za sprawdzanie daty ważności Mil spoczywa na Uczestniku.
 
1.2.10 Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia członkostwa, jeśli w ciągu 5 lat Uczestnik nie zgromadzi żadnych Mil Nagrodowych.
 
1.2.11
Uczestnik otrzymuje podsumowania Mil na podstawie aktywności w Programie. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie częstotliwości przysyłania takich podsumowań oraz zasad ich przesyłania. Duplikaty nie są wydawane.


1.2.12 Konto i Mile zdobyte przez danego Uczestnika nie mogą być w żadnym wypadku przeniesione, zapisane w spadku, przekazane, sprzedane lub połączone, bez względu na to, czy wiąże się z tym wymierne wynagrodzenie, z kontem zawierającym Mile innej osoby, niezależnie od tego, czy osoba ta jest Uczestnikiem Programu, ani z jakimkolwiek innym kontem należącym do Uczestnika, chyba że Spółka podejmie inną decyzję i inaczej stanowią Komunikaty FB.
 
1.2.13 W przypadku śmierci Uczestnika Spółka po otrzymaniu aktu zgonu zamyka jego konto i anuluje wszystkie zdobyte przez niego Mile.
 

1.3 Przystąpienie do Programu

1.3.1 W zależności od lokalnego prawa oraz – w stosownych przypadkach – od zgody rodziców lub opiekunów prawnych Program jest przeznaczony wyłącznie dla osób w wieku co najmniej 2 lat, posiadających adres pocztowy w kraju, w którym można przystąpić do udziału w Programie. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i inne podmioty prawne są wykluczone z udziału.
 
1.3.2 Uczestnik może złożyć tylko jeden formularz wniosku o członkostwo i może mieć tylko jedno konto zarejestrowane na swoje imię i nazwisko. W przypadku posiadania dwóch kont usunięte zostanie konto z najniższym poziomem członkostwa lub z mniejszą liczbą Mil, a wszystkie Mile Statusowe i Nagrodowe zgromadzone na tym koncie zostaną przeniesione na drugie konto.
 
1.3.3 Przystępując do Programu Uczestnik zgadza się na otrzymywanie Komunikatów FB, które są zasadniczą częścią Programu. Uczestnik odpowiada za dostarczenie Spółce poprawnego adresu pocztowego i e-mailowego w celu uzyskania Karty i otrzymywania Komunikatów FB. Jeśli Uczestnik zmienia swój adres pocztowy/e-mailowy, powiadamia o tym Spółkę na piśmie lub za pośrednictwem strony internetowej Programu bez nieuzasadnionego opóźnienia. To pismo w sprawie zmiany adresu powinno zawierać podpis lub PIN Uczestnika, w zależności od tego, co ma zastosowanie.
 
1.3.4 Każda uprawniona osoba, która chce dołączyć do Programu, musi wypełnić i podpisać indywidualny wniosek o członkostwo w Programie, który musi zostać podpisany przez opiekuna lub przedstawiciela prawnego, jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią. Uznaje się, że wszystkie osoby ubiegające się o członkostwo w Programie przeczytały i zaakceptowały Ogólne Warunki.
 
1.3.5 Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania członkostwa dowolnej osobie, która nie spełnia wymogów udziału w Programie.
 
1.3.6
Dowolna osoba, której wniosek o członkostwo został pozytywnie rozpatrzony przez Spółkę otrzymuje indywidualne konto, numer członkowski i PIN umożliwiający dostęp do usług internetowych i wszelkich innych usług opisanych w Komunikatach FB. Numer członkowski jest wymagany przy każdym zapytaniu dotyczącym konta. PIN jest zawsze podawany wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik jest odpowiedzialny za korzystanie ze swojego numeru PIN i nie udostępnia go żadnym stronom trzecim.
 

1.4 Zgodność z zasadami Programu

1.4.1 Uczestnik gwarantuje poprawność wszystkich podawanych informacji, w tym między innymi adresu pocztowego i e-mailowego, i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie błędne, niekompletne lub nieaktualne informacje.
 
1.4.2 Na żądanie Spółki Uczestnik dostarcza ważny dowód tożsamości. W przypadku niedostarczenia takiego dowodu tożsamości w ciągu 30 dni członkostwo zostanie automatycznie zawieszone lub zakończone, a zgromadzone Mile Statusowe i Nagrodowe przepadną.
 
1.4.3 Wszystkie Mile Statusowe i Nagrodowe oraz wynikające z nich Nagrody muszą zostać zdobyte i wykorzystane zgodnie z zasadami i wytycznymi określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach. Spółka ostatecznie rozstrzyga, czy dana trasa upoważnia do zdobywania Mil Nagrodowych lub Statusowych.
 
1.4.4 Mile Statusowe i Nagrodowe nie są przyznawane za niewykorzystane, utracone, fałszywe, zagubione, przeterminowane lub refundowane bilety lub transakcje. Mile Statusowe i Nagrodowe nie są przyznawane, kiedy osoba zgłaszająca się do odprawy w sposób nieuczciwy wystąpi pod imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 
1.4.5 Utratę, kradzież lub uszkodzenie Karty Członkowskiej należy niezwłocznie zgłosić w Centrum Obsługi Klienta. Karta zostanie wymieniona po zgłoszeniu przez Uczestnika jej utraty, kradzieży lub uszkodzenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuczciwe wykorzystanie Karty lub nieprzestrzeganie przez Uczestnika postanowień niniejszej klauzuli.
 
1.4.6
Wszelkie roszczenia dotyczące wstecznego przyznawania Mil należy zgłaszać w ciągu sześciu (6) miesięcy od danego lotu lub transakcji. Takie roszczenia kierowane do Partnerów należy wysyłać do Centrum Obsługi Klienta zwykłą pocztą lub zgłaszać na stronach internetowych Partnerów i należy je poprzeć odpowiednimi dokumentami zgodnie z procedurami przedstawionymi w Komunikatach FB. Ponadto Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym czasie wszystkich dokumentów potwierdzających zgromadzone Mile. Dokumenty złożone w Centrum Obsługi Klienta nie mogą zostać zwrócone, zaleca się więc zachowanie ich kopii.
 
1.4.7 Zabroniona jest sprzedaż, zakup, pośrednictwo, odsprzedaż, transakcje barterowe lub wymiana Mil lub Nagród w celu uzyskania jakiegokolwiek wynagrodzenia. Osoby dopuszczające się naruszenia, w tym każdy pasażer, który wykorzystuje Nagrodę zakupioną lub uzyskaną w transakcji barterowej, są zobowiązane do zapłaty odszkodowania i kosztów procesowych. Mile Statusowe, Mile Nagrodowe i Nagrody nie mają wartości pieniężnej i nigdy nie mogą być wymieniane na pieniądze.
 
1.4.8 Naruszenie ogólnych warunków przewozu lub taryf Air France, KLM lub dowolnych Partnerskich Linii Lotniczych, w tym SkyTeam, ogólnych warunków Partnerów innych niż Linie Lotnicze, istotne naruszenie Ogólnych Warunków, nadużycie względem Programu, w tym nieprzestrzeganie polityki i procedur Programu, sprzedaż lub transakcja barterowa obejmująca Nagrody lub bilety albo jakiekolwiek przekazanie fałszywych informacji na temat faktów z nimi związanych, niewłaściwe zachowanie, w tym jakiekolwiek niestosowne traktowanie lub nękanie pracownika Air France, KLM lub pracownika ich Partnerów, niewłaściwe zachowanie na pokładzie lub w poczekalni lub odmowa przestrzegania instrukcji pracownika mogą skutkować anulowaniem konta Uczestnika i wykluczeniem z Programu w przyszłości, utratą wszystkich zgromadzonych Mil Statusowych i Nagrodowych oraz anulowaniem wcześniej wydanych ale niewykorzystanych Nagród.
 
1.4.9 Każde istotne naruszenie Ogólnych Warunków może skutkować konfiskatą Nagród w dowolnym czasie (w tym w trakcie tranzytu lub podróży) oraz koniecznością opłacenia przez Uczestnika lub pasażera pełnej taryfy za każdy odcinek podróży pokonany w ramach Nagród, względem których dopuszczono się nadużycia.
 
1.4.10 W związku z egzekwowaniem dowolnych warunków regulujących funkcjonowanie Programu Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia wobec Uczestnika odpowiednich kroków prawnych, które uzna za konieczne, i może ubiegać się o odszkodowanie oraz zwrot kosztów adwokackich i sądowych.
 
1.4.11 Pracownicy i kadra zarządzająca lub ich następcy czy cesjonariusze z dowolnych linii lotniczych, biura podróży lub osoby czy podmioty działające jako biuro turystyczne lub w imieniu biura turystycznego nie mogą czerpać korzyści z niniejszych Ogólnych Warunków poprzez zdobywanie Mil lub uzyskiwanie Nagród, ani z podwyższania swojego statusu w Programie dzięki usługom oferowanym przez Air France, KLM lub dowolnego Partnera po specjalnych cenach, po obniżonych stawkach pracowniczych lub po stawkach obniżonych dla branży turystycznej.
 
 

1.5 Dane osobowe

1.5.1 Dane osobowe dotyczące udziału Uczestników w Programie są przetwarzane i wykorzystywane do celów związanych z realizacją Programu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, takimi jak holenderskie i francuskie ustawy o ochronie danych osobowych („Wet Bescherming Persoonsgegevens” oraz francuska ustawa z 7 stycznia 1978 r., ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 6 sierpnia 2004 r.). Linie lotnicze KLM powiadomiły holenderski urząd ds. ochrony danych („College Bescherming Persoonsgegevens”) o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych. Linie lotnicze Air France powiadomiły francuski urząd ds. ochrony danych („Commission Nationale Informatique et Libertés” – CNIL) o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych.
 
1.5.2 Dane osobowe są wykorzystywane i wymieniane przez Air France, KLM i Partnerów, jeśli wymaga tego realizacja Programu. Ponadto, aby umożliwić Air France, KLM lub Partnerom oferowanie produktów i usług, jak również na potrzeby ich marketingu bezpośredniego lub komunikacji, informacje dotyczące Uczestników i udziału Uczestników w Programie mogą być poufnie przekazywane między Air France, KLM i Partnerami do ich wyłącznego użytku. Jeśli Uczestnik nie chce otrzymywać ofert od Air France, KLM i/lub Partnerów, może pod pewnymi warunkami, zgodnie z punktem 1.3.3, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w tym celu, powiadamiając o tym na piśmie Centrum Obsługi Klienta w dowolnym czasie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z polityką prywatności KLM na stronie www.klm.com oraz z polityką bezpieczeństwa i poufności danych Air France na stronie www.airfrance.com .
 

1.6 Kontrola

1.6.1 Spółka zastrzega sobie prawo do kontrolowania wszystkich kont w Programie w dowolnym czasie i bez powiadamiania Uczestnika, aby zapewnić zachowanie zgodności z zasadami Programu oraz z odpowiednimi warunkami przewozu i/lub taryfami.
 
1.6.2 Jeśli kontrola wykaże niezgodności lub naruszenia, przetwarzanie Nagród, zgromadzonych Mil Statusowych i Nagrodowych oraz Podsumowań Mil może być opóźnione przez Spółkę do czasu rozstrzygnięcia niezgodności czy naruszeń w sposób satysfakcjonujący dla Spółki. W trakcie rozstrzygania Uczestnicy mogą być objęci zakazem wymiany Mil, wstępu do poczekalni i wykorzystywania Nagród, usług lub przywilejów związanych z Programem zgodnie z wyłączną decyzją spółki.
 
1.6.3
Spółka zastrzega sobie prawo do powiadomienia specjalistów ds. bezpieczeństwa Air France, KLM, Partnerów SkyTeam lub wszelkich innych Partnerów o poważnych przypadkach niewłaściwego zachowania Uczestnika lub niezgodnościach na koncie Uczestnika.
 
1.6.4
Spółka zastrzega sobie prawo do wymiany informacji z Partnerami i ich przedstawicielami dla celów kontroli.
 

1.7 Odpowiedzialność

1.7.1 Spółka nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, zgonów, opóźnień, urazów lub strat bezpośrednio lub pośrednio wynikających z usług, Nagród lub przywilejów zapewnianych przez Partnerskie Linie Lotnicze lub Partnerów innych niż Linie Lotnicze w ramach Programu, poza przypadkami gdy taka szkoda lub strata wynikają z zaniedbania Spółki lub zostały spowodowane przez Spółkę rozmyślnie lub przez lekkomyślność i ze świadomością, że takie szkody mogą powstać, chyba że inaczej określono w konwencji warszawskiej (ze zmianami) lub konwencji montrealskiej w zależności od tego, która ma zastosowanie. Wszelkie roszczenia należy zgłaszać bezpośrednio u Partnera.
 
1.7.2 O ile punkty 1.2 i 1.7.1 nie stanowią inaczej, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy szkody wynikające z zakończenia lub zmiany Programu ani za wycofanie się z Programu przez Air France KLM lub dowolnego Partnera. Spółka podejmie uzasadnione starania, aby jak najszybciej poinformować Uczestnika o każdej takiej zmianie lub wycofaniu.
 
1.7.3 Jeśli Spółka lub dowolny jej Partner niesłuszne odmówi Uczestnikowi przyznania Mil, Nagród lub niektórych innych przywilejów, jedynym środkiem zaradczym przysługującym Uczestnikowi jest przyznanie przez Spółkę tych Mil, Nagród lub przywilejów, jeśli taka możliwość jest dostępna, lub innych uzasadnionych, alternatywnych i porównywalnych przywilejów określonych przez Spółkę, albo ponowne przyznanie wydanych Mil Nagrodowych, w zależności od decyzji Uczestnika. W przypadku dowolnej wspomnianej wyżej niesłusznej odmowy, odpowiedzialność Air France, KLM i Partnerów jest ograniczona do wartości odpowiedniej Nagrody, a rekompensata ma wyłącznie formę Nagrody lub ponownego przyznania jej wartości w Milach Nagrodowych.
 
1.7.4 Przepisy prawa obowiązujące w niektórych krajach mogą nakładać ograniczenia na warunki regulujące realizację Programu lub członkostwo w Programie. Z uwagi na lokalne prawo i uregulowania Spółka może nie mieć możliwości udostępnienia Programu lub jego części w niektórych krajach lub dla niektórych osób. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie sytuacje, jeśli wynikają one z przestrzegania lokalnych przepisów, i w związku z tym zastrzega sobie prawo do zakończenia udziału Uczestnika w Programie i anulowania dowolnych Mil Statusowych i Nagrodowych, które mógł zgromadzić taki Uczestnik.
 
1.7.5 Uczestnik ponosi odpowiedzialność za roszczenia stron trzecich, w tym organów podatkowych, wynikające z udziału w Programie.
 

2 Zdobywanie Mil

2.1 Mile zdobyte przez Uczestnika są dopisywane do jego konta niezależnie od tożsamości osób lub podmiotów opłacających bilety lub usługi, pod warunkiem że Uczestnik podał numer członkowski podczas rezerwowania lotu, w momencie wydawania biletu, w czasie odprawy przed lotem i/lub podczas podpisywania umowy o świadczenie usług przez Partnera. Uczestnicy są osobiście odpowiedzialni za informowanie wszystkich stron trzecich lub podmiotów prawnych opłacających bilety, transakcję lub usługi, w tym między innymi pracodawcy Uczestnika, o Milach i korzyściach uzyskanych w ramach Programu.
 
2.2 Każdy Uczestnik powinien sprawdzać w Podsumowaniu Mil, w internecie czy za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta, czy Mile zostały właściwie dopisane do jego konta.
 
2.3 Spółka zastrzega sobie prawo do obciążenia konta Uczestnika, który uzyskał Mile w niewłaściwy sposób.
 
2.4 Loty upoważniają do gromadzenia Mil zgodnie z warunkami opisanymi w Komunikatach FB. Gromadzenie Mil Statusowych i Nagrodowych może być ograniczone lub niemożliwe w przypadku określonych klas rezerwacji lub typów taryf dla lotów obsługiwanych przez Air France, KLM lub Partnerskie Linie Lotnicze zgodnie z Komunikatami FB. Taryfy niepubliczne nie uprawniają do gromadzenia Mil. W szczególności z naliczania Mil wyłączone są Nagrodowe Bilety, stawki ulgowe dla branży turystycznej, bilety bezpłatne lub nieprzynoszące dochodu, bilety dla armii, rządu lub parlamentarzystów. Usługi świadczone przez Partnerów innych niż Linie Lotnicze upoważniają do gromadzenia Mil Nagrodowych zgodnie z warunkami opisanymi w Komunikatach FB. Wszelkie usługi oferowane przez Partnerów innych niż Linie Lotnicze po obniżonych stawkach pracowniczych nie upoważniają do gromadzenia Mil Nagrodowych.
 
2.5 W przypadku anulowania lotu przez Air France, KLM, innych Partnerów SkyTeam lub inne Partnerskie Linie Lotnicze, w tym między innymi z powodu warunków pogodowych, konfliktu w miejscu pracy czy zagrożenia bezpieczeństwa, Uczestnik nie otrzymuje Mil Nagrodowych.
 
2.6 Wszystkie Mile Statusowe i Nagrodowe oraz wynikające z nich Nagrody muszą zostać zdobyte i wykorzystane zgodnie z zasadami i wytycznymi określonymi w niniejszych Warunkach.
 
2.7 Uczestnik musi faktycznie odbyć podróż, aby zdobyć Mile Statusowe i Nagrodowe. Mile Statusowe i Nagrodowe nie są przyznawane za niewykorzystane, fałszywe, utracone, zagubione, przeterminowane lub refundowane bilety. Uczestnik może zdobyć Mile Statusowe i Nagrodowe wyłącznie za odbyte przez siebie loty, nawet jeśli kupił bilety dla innych osób lub wykupił kilka miejsc na ten sam lot. Wyjątkowo podczas lotów obsługiwanych przez Air France i KLM Uczestnik może zdobyć Mile Nagrodowe w przypadku zarezerwowania dodatkowego miejsca (na nosze, na transport delikatnego ponadwymiarowego bagażu w kabinie, dla osoby z nadwagą…), pod warunkiem że to dodatkowe miejsce jest zarezerwowane na imię i nazwisko Uczestnika oraz w tej samej klasie rezerwacji co miejsce Uczestnika.  W przypadku przeniesienia na alternatywny lot z powodu nieprzewidzianych okoliczności, Uczestnik zdobywa Mile Statusowe i Nagrodowe za pierwotnie zakupiony przez siebie lot, a nie za trasę faktycznie pokonaną podczas lotu. Mile mogą zostać dopisane do konta Uczestnika tylko za usługi, z których Uczestnik osobiście skorzystał. Mile na koncie Uczestnika mogą być naliczone tylko raz za każdy odbyty lot i tylko raz za każdą wykorzystaną usługę.
 
2.8 W przypadku podwyższenia klasy podróży Mile Statusowe i Nagrodowe są przyznawane na podstawie pierwotnie opłaconej taryfy, a nie na podstawie faktycznej klasy odbytego lotu.
 
2.9 Spółka dokłada wszelkich starań, aby stan konta i przydział Mil był zgodny ze stanem faktycznym, jednak to Uczestnik jest odpowiedzialny za zachowanie odpowiednich dokumentów, takich jak karty pokładowe i rachunki, wymagane do wstecznego przyznania Mil.
 
2.10 O ile Spółka, jej Partnerskie Linie Lotnicze lub Partnerzy inni niż Linie Lotnicze, w tym Partnerzy SkyTeam, nie wskażą inaczej, Uczestnicy, którzy są również uczestnikami innych programów lojalnościowych, powinni mieć na uwadze, że Mile Nagrodowe i Statusowe można gromadzić tylko w ramach jednego programu dla danego lotu czy danej usługi. W takich przypadkach Uczestnicy powinni wybrać program dla każdego lotu lub dla każdej usługi.
 

3 Wymiana Mil Nagrodowych na Nagrody

3.1 Kiedy Uczestnik zdobędzie wystarczającą liczbę Mil Nagrodowych, może wystąpić o przyznanie Nagrody na piśmie, przez internet lub telefonicznie, wskazując beneficjenta zgodnie z procedurami regulującymi wydawanie Nagród przedstawionymi w Komunikatach FB. Procedury rezerwowania Nagród i składania wniosków mogą zostać zmodyfikowane przez Spółkę.
 
3.2 Tylko Uczestnik jest upoważniony do wnioskowania o przyznanie Nagrody. Uczestnik może zamówić Nagrodę dla siebie lub dla innej osoby wskazanej przez Uczestnika podczas składania wniosku o przyznanie Nagrody zgodnie z Warunkami Programu. Jeśli Uczestnik nie posiada zdolności prawnej (będąc osobą pełnoletnią lub niepełnoletnią), o Nagrodę musi wystąpić opiekun lub przedstawiciel prawny Uczestnika.
 
3.3 Ani linie Air France, ani KLM nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty (w tym między innymi za koszty adwokackie), wypadki lub niedogodności, które mogą zaistnieć w związku z wykorzystaniem Nagród lub w wyniku wad lub nieprawidłowości związanych z Nagrodami zamówionymi u Partnerów.
 
 
3.4 Zagubione, skradzione lub przeterminowane Nagrody nie są refundowane, zamieniane lub przedłużane.
 
 
Nagrody od Linii Lotniczych
3.5 Nagrodowe Bilety są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia wydania Nagrodowego Biletu z nielicznymi wyjątkami, takimi jak specjalne Oferty Promocyjne lub oferty ogłoszone na określonym rynku (informacje podawane lokalnie). Po wydaniu biletu Uczestnik może pod określonymi warunkami zmienić lub anulować swój Nagrodowy Bilet przed wylotem samolotu na pierwszy odcinek lotu, postępując zgodnie z procedurami określonymi w Komunikatach FB.  Po rozpoczęciu podróży zmianie podlega tylko data. Niniejsze zasady nie dotyczą Ofert Promocyjnych. W przypadku nieobecności pasażera i po dacie powrotu, jeśli podróż się nie odbyła, Nagroda od Linii Lotniczych traci ważność i nie można uzyskać za nią zwrotu pieniędzy. Zmiana beneficjenta nie jest akceptowana. W zależności od rodzaju Nagrody w przypadku jej zmiany i/lub anulowania może być wymagana opłata administracyjna dokładniej zdefiniowana w Komunikatach FB. Uczestnik może we własnym zakresie konsultować się w sprawie warunków dotyczących wykorzystania swojej Nagrody i, jeśli ma to zastosowanie, wykupić odpowiednie ubezpieczenie obejmujące okoliczności, w których będzie musiał anulować podróż.
 
3.6 Wszystkie Nagrody od Linii Lotniczych muszą być realizowane na trasach obsługiwanych przez Air France, KLM i Partnerskie Linie Lotnicze. Nagrody od Linii Lotniczych mogą być ograniczone w odniesieniu do wybranych lotów Air France lub KLM objętych systemem wspólnej rezerwacji. Mile są odejmowane przy wydawaniu Nagrody (Nagrodowego Biletu lub Nagrodowego Podwyższenia Klasy).
 
3.7 Aby podróżować z dzieckiem poniżej drugiego (2) roku życia, osoba dorosła podróżująca na podstawie Nagrodowego Biletu musi dokonać rezerwacji dla niemowlęcia w liniach lotniczych, które wydały Nagrodowy Bilet, zgodnie z obowiązującą taryfą tych linii.
 
3.8 Beneficjent upoważniony do zniżek (np. dziecko, uczeń, senior) nie może uzyskać zniżki w postaci mniejszej liczby Mil wymaganych do uzyskania Nagrodowego Biletu.
 
3.9 Nagrodowych Biletów i Nagrodowego Podwyższenia Klasy nie można przekazywać i nie można wykorzystywać w liniach lotniczych innych niż linie, których kod jest wskazany na bilecie, chyba że dane linie lotnicze zdecydują inaczej w uzasadnionych przypadkach.
 
3.10 Uczestnik może wystąpić o Nagrodowe Podwyższenie Klasy lotu spełniającego wymagania, obsługiwanego przez linie oferujące taką Nagrodę zgodnie z Komunikatami FB pod warunkiem, że Uczestnik ma potwierdzony (tj. nieznajdujący się na liście oczekujących) i wydany bilet według pełnej taryfy. Uczestnik może wykorzystać Mile Nagrodowe do uzyskania tylko jednego Nagrodowego Podwyższenia Klasy w ramach jednego lotu. W związku z tym niemożliwe jest, aby uzyskać podwójne Nagrodowe Podwyższenie Klasy z klasy Economy do First Class.
 
3.11 Uczestnik lub beneficjent dowolnej Nagrody odpowiada za opłacenie wszystkich mających zastosowanie podatków, opłat, opłat wyrównawczych i/lub dopłat związanych z wydaniem lub wykorzystaniem Nagrody (w tym dopłaty dla przewoźnika, jeśli ma zastosowanie) oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów podróżnych na potrzeby Nagrody od Linii Lotniczych, w tym wizy, szczepień i ubezpieczenia. Ponadto Uczestnik lub beneficjent przestrzegają wszelkich przepisów prawnych lub innych uregulowań obowiązujących w danym kraju oraz sprawdzają formalności celne obowiązujące w kraju docelowym. Jeśli Nagrodowy Bilet utracił ważność i nie został użyty do celów transportowych, Uczestnik lub beneficjent ma prawo do zwrotu podatków i opłat zależnych od faktycznego wejścia na pokład samolotu. Żądanie zwrotu tych sum można złożyć bezpośrednio online (nieodpłatny zwrot) lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta FB (mogą obwiązywać opłaty).
 
3.12 W zależności od konkretnej Nagrody, Nagrody od Linii Lotniczych są wysyłane na adres e-mail podawany przez Uczestnika lub można je odebrać na wybranych lotniskach lub miejskich biurach sprzedaży biletów upoważnionych do wydawania Nagrodowych Biletów. Bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosku o Nagrodę Mile wymagane do uzyskania Nagrody są odejmowane z konta Uczestnika zgodnie z punktacją obowiązującą w dniu złożenia wniosku, począwszy od Mil o najstarszej dacie. Opóźnienie w odejmowaniu Mil może wynikać z wewnętrznych trudności. Jeśli bilety są wydawane przez placówki lub agencje Air France lub KLM, Uczestnicy muszą okazać swoją Kartę. Jeśli osoba odbierająca bilet nie jest Uczestnikiem, musi przy każdym odbiorze biletu składać (poza Kartą Uczestnika lub jej kopią) dowód tożsamości Uczestnika i pisemne oświadczenie Uczestnika z jego oryginalnym podpisem upoważniające do takiego odbioru. Ta procedura może zostać zmodyfikowana lub zawieszona przez Spółkę w dowolnym momencie. Spółka nie może być pociągana do odpowiedzialności za opóźnienia lub straty spowodowane usługami pocztowymi lub procedurami celnymi.
 
3.13 Bilety Nagrodowe są wydawane zgodnie z planami i warunkami określonymi w Komunikatach FB. Wszystkie Nagrodowe Bilety podlegają zmianom w przepisach o komunikacji lotniczej lub decyzjom o zamknięciu dowolnego odcinka lotu podejmowanym w uzasadnionych przypadkach przez wyżej wymienione linie lotnicze.
 
3.14 Nagrody w postaci dodatkowego dopuszczalnego limitu bagażu to dopuszczalny limit bagażu przekraczający normalny limit zgodny z opłaconą klasą lub zgodny ze statusem Uczestnika w Programie dokładniej zdefiniowanym w Komunikatach FB. Nagrody w postaci dodatkowego limitu bagażu obowiązują tylko podczas spełniających warunki lotów Air France, KLM i Partnerów wskazanych w Komunikatach FB. Nagrody w postaci dodatkowego limitu bagażu nie są akceptowane w przypadku specjalnego bagażu (takiego jak sprzęt narciarski, rowery, deski surfingowe) lub w przypadku transportu zwierząt.
 
3.15 Nagrodowych Biletów nie można wykorzystać do transportu noszy medycznych, fotelików dziecięcych, dla stewardesy towarzyszącej dziecku ani w celu uzyskania dodatkowego miejsca.
 
Nagrody od Partnerów innych niż Linie Lotnicze
3.16 Każdy Uczestnik posiadający wymaganą liczbę aktualnie ważnych Mil może skorzystać z Nagrody dla siebie lub innej wskazanej przez siebie osoby na zasadach i z uwzględnieniem ograniczeń przekazanych Uczestnikowi. Każdy beneficjent Nagrody musi spełniać wymogi prawne, aby móc skorzystać z żądanych usług (np. wiek, prawo jazdy) i musi przestrzegać warunków określonych przez danego Partnera, w szczególności odnośnie kaucji podczas dokonywania rezerwacji u Partnerów. Warunki modyfikacji i anulowania Nagród od Partnerów innych niż Linie Lotnicze są przedstawione w Komunikatach FB.
 

4 Postanowienia różne

4.1. Niniejsze Ogólne Warunki zastępują wcześniejsze dokumenty zawierające takie warunki.