Ważne informacje na temat podróży

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące podróży. Informacje zmieniono w czerwcu 2017 r.

Bagaż

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej o dopuszczalnej ilości bagażu? Zobacz, jak duży bagaż możesz ze sobą zabrać, oraz sprawdź nasze opłaty i zniżki na bagaż dodatkowy i specjalny.

Przedmioty objęte ograniczeniami lub zabronione

Istnieje wiele przedmiotów, które nie mogą być transportowane w bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym lub są zabronione. Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnymi zasadami dotyczącymi wnoszenia niektórych przedmiotów na pokład.

Terminy odprawy oraz zdawania bagażu

Godzina odprawy
Prosimy pasażerów, aby przed wylotem stawili się miejscu odprawy i przy bramce KLM nie później, niż jest to wskazane przez KLM. Godziny odpraw różnią się na poszczególnych lotniskach. Ponadto, godziny odpraw mogę się różnić, jeżeli Państwa lot jest obsługiwany przez nasze partnerskie linie lotnicze. Prosimy o sprawdzenie czasu trwania odprawy na odpowiednich stronach internetowych. W potwierdzeniu rezerwacji znajdą Państwo nazwę linii lotniczych obsługujących Państwa lot. Jeśli pasażer nie dokona odprawy lub nie stawi się przy bramce we właściwym czasie, KLM ma prawo anulować miejsce zarezerwowane dla takiego pasażera.

Zobacz terminy odprawy i zdawania bagażu


Opóźnienie, anulowanie i odmowa przyjęcia na pokład

KLM zawsze stara się unikać opóźnień, anulowania czy odmowy przyjęcia na pokład. Jeśli jednak spotka Państwa taka sytuacja, KLM zapewni Państwu pomoc i rekompensatę w zależności od czasu trwania opóźnienia i czasu trwania Państwa lotu. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw pasażerów dotyczących rekompensaty i/lub pomocy, prosimy zapoznać się z broszurą „Pomoc i rekompensata”. Prosimy sprawdzić, czy podali nam Państwo swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli bezpośrednio przekazywać Państwu informacje.

Porady dla pasażerów w zakresie ograniczenia odpowiedzialności prawnej

Postanowienia Konwencji Warszawskiej mogą mieć zastosowanie podczas całej podróży, włączając każdy jej odcinek na terenie kraju wylotu lub kraju docelowego dla pasażerów odbywających podróż, której miasto docelowe bądź miejsce międzylądowania znajduje się w kraju innym niż kraj wylotu. Dla pasażerów podróżujących do lub ze Stanów Zjednoczonych, lub z przerwą w podróży w Stanach Zjednoczonych, Konwencja i konkretne umowy przewozu zawarte w mających zastosowanie taryfach zapewniają, że odpowiedzialność prawna niektórych przewoźników, stron tych konkretnych umów z tytułu śmierci lub odniesienia obrażeń ciała przez pasażera jest ograniczona w większości przypadków do udokumentowanych szkód nieprzekraczających 75 000,00 dolarów amerykańskich na pasażera oraz odpowiedzialność prawna do takiej sumy nie wynika z zaniedbania ze strony przewoźnika. Dla pasażerów podróżujących z przewoźnikiem, który nie jest stroną tych konkretnych umów lub którzy nie podróżują do lub ze Stanów Zjednoczonych ani z przerwą w podróży na terenie Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialność przewoźnika z tytułu śmierci lub odniesienia obrażeń ciała przez pasażera jest ograniczona w większości przypadków do około 10 000,00 dolarów amerykańskich lub 20 000,00 dolarów amerykańskich.
Nazwy przewoźników lotniczych, którzy są stronami tych specjalnych umów, dostępne są we wszystkich biurach sprzedaży biletów tych przewoźników oraz można dokonać ich sprawdzenia na żądanie.
Dodatkowe zabezpieczenie można zazwyczaj uzyskać poprzez wykupienie ubezpieczenia w prywatnej firmie ubezpieczeniowej. Na takie ubezpieczenie nie ma wpływu ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika określone przez Konwencję warszawską lub konkretne umowy przewozu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy Państwa o skonsultowanie się z przedstawicielem swojej linii lotniczej lub firmy ubezpieczeniowej.
Uwaga: Ograniczenie odpowiedzialności prawnej wynoszące więcej niż 75 000,00 dolarów amerykańskich zawiera opłaty i koszty prawne, wyłączając roszczenia wniesione w kraju, w którym istnieje zapis dotyczący osobnych opłat i kosztów prawnych; w takim przypadku ograniczenie odpowiedzialności wynosi 58 000,00 dolarów amerykańskich bez opłat i kosztów prawnych.
Jest to Obwieszczenie wymagane Nakazem 69-2-65 Ministerstwa Transportu Stanów Zjednoczonych. Nie odzwierciedla ono przepisów Konwencji montrealskiej z 1999, która może mieć zastosowanie w przypadku Państwa podróży. Nie składa się z żadnych zapewnień co do poprawności jego zapisów.

Niezależnie od powyższego pasażer może być objęty bardziej korzystnymi zasadami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej. Obowiązujące ograniczenia w zakresie odpowiedzialności za podróż linią KLM są następujące:

  1. Nie ma żadnych ograniczeń finansowych w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera, a linia KLM może przekazać zaliczkę na poczet poniesionej straty, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby ekonomiczne osoby uprawnionej do odszkodowania;
  2. W przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu, odpowiedzialność KLM ogranicza się do specjalnego prawa ciągnienia (SDR) 1 131 (około 1 230 EUR) za udowodnione szkody. Jeżeli wartość bagażu przekracza ten limit, należy zgłosić wartość rejestrowanego bagażu powyżej dopuszczalnych przez prawo ciągnienia limitów odpowiedzialności w trakcie odprawy lub upewnić się, że bagaż został ubezpieczony przed podróżą.
  3. W przypadku szkód powstałych na skutek opóźnienia lotu, odpowiedzialność KLM jest ograniczona do specjalnego prawa ciągnienia 4 694 (około 5 100 EUR) za udowodnione straty i koszty.

Jeżeli podróż obejmuje przewóz innymi liniami lotniczymi, należy skontaktować się z nimi w celu zapoznania się z ich ograniczeniami w zakresie odpowiedzialności.

Obwieszczenie jest zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 889/2002.

Odpowiedzialność prawna przewoźnika w stosunku do pasażerów i ich bagażu

Zastrzeżenie:
Obwieszczenie jest wymagane przez Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 889/2002. Obwieszczenie nie może zostać wykorzystane jako podstawa do roszczenia o wypłatę odszkodowania ani też do interpretowania przepisów Rozporządzenia lub Konwencji montrealskiej, a także nie stanowi ono umowy pomiędzy Państwem a przewoźnikiem.

Obwieszczenie jest niepoprawne w tym, iż stwierdza ono, że za szkody do 113 100 SDR (specjalnego prawa ciągnienia) przewoźnik lotniczy nie może kwestionować roszczeń o odszkodowanie. Zgodnie z Rozporządzeniem i Konwencją montrealską stanowisko jest następujące: za szkody do 113 100 SDR poniesione w wyniku śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera podczas wypadku na pokładzie samolotu lub podczas czynności związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem z samolotu, przewoźnik nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności prawnej z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zaniedbanie wspólne. Również odpowiedzialność prawna przewoźnika lotniczego za opóźnienie w dostarczaniu bagażu, zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu ograniczona jest do łącznej sumy 1 131 SDR za udowodnione straty i koszty, chyba że pasażer w czasie odprawy złożył specjalną deklarację wyższej wartości i wykupił dodatkowe ubezpieczenie.

Odpowiedzialność prawna przewoźnika lotniczego w stosunku do pasażerów i ich bagażu
Poniższe informacje podsumowują zasady dotyczące odpowiedzialności prawnej stosowane przez przewoźników lotniczych Wspólnoty zgodnie z wymaganiami przepisów Wspólnoty oraz Konwencji montrealskiej.

Odszkodowanie na wypadek śmierci lub uszkodzenia ciała 
Nie ma finansowych ograniczeń odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub śmierci pasażera. Za szkody do 113 100 SDR (około 123 000 EUR) przewoźnik lotniczy nie może kwestionować roszczeń o odszkodowanie. Powyżej tej kwoty przewoźnik lotniczy może bronić się przed roszczeniami poprzez udowodnienie, że nie dopuścił się zaniedbania lub nie zawinił w inny sposób.

Wypłaty zaliczek
Jeżeli pasażer zginął lub został ranny, przewoźnik lotniczy musi w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do odszkodowania wypłacić zaliczkę na pokrycie najpilniejszych potrzeb ekonomicznych. W przypadku śmierci zaliczka ta nie może być niższa niż 16 000 SDR (około 20 000 EUR).

Spóźnienie pasażera
W przypadku spóźnienia się pasażera, przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za szkody, chyba że podjął wszystkie racjonalnie uzasadnione działania, aby uniknąć szkody lub nie miał możliwości podjęcia środków zapobiegawczych.
Odpowiedzialność za spóźnienie się pasażera jest ograniczona do 4 694 SDR (około 5 100 EUR).

Opóźnienie dostarczenia bagażu
W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za szkody, chyba że podjął wszelkie należyte środki w celu uniknięcia szkody lub podjęcie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienie dostarczenia bagażu jest ograniczona do 1 131 SDR (około 1 230 EUR).

Zniszczenie, utrata lub uszkodzenie bagażu
Przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1 131 SDR (około 1 230 EUR). Przewoźnik jest odpowiedzialny za bagaż odprawiony, nawet jeżeli nie zawinił, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nadany bagaż był wadliwy. W przypadku bagażu nieodprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny, jedynie gdy ponosi winę.

Podwyższony limit odpowiedzialności za bagaż
Pasażer może skorzystać z podwyższonego limitu odpowiedzialności przewoźnika za bagaż poprzez złożenie specjalnej deklaracji przy odprawie bagażu i wniesienie dodatkowej opłaty.

Reklamacje bagażu
Jeżeli bagaż zostanie uszkodzony, opóźniony, zagubiony lub zniszczony, pasażer musi jak najszybciej złożyć pisemną reklamację do przewoźnika lotniczego. W przypadku uszkodzenia bagażu odprawionego pasażer musi złożyć pisemną reklamację w ciągu siedmiu dni, a w przypadku opóźnienia w ciągu 21 dni; w obu przypadkach termin liczy się od dnia, w którym bagaż został przekazany do dyspozycji pasażera.

Odpowiedzialność przewoźników zawierających umowę i faktycznych
Jeżeli przewoźnik faktycznie wykonujący dany lot nie jest tym samym przewoźnikiem, z którym zawarta została umowa, pasażer ma prawo złożyć reklamację lub roszczenie o naprawienie szkody do każdego z tych przewoźników. Jeżeli nazwa lub kod przewoźnika lotniczego są wskazane na bilecie, to ten przewoźnik lotniczy jest przewoźnikiem lotniczym zawierającym umowę.

Termin wszczęcia postępowania
Jakiekolwiek postępowanie przed sądem z tytułu roszczeń o poniesione szkody musi zostać wniesione w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot miał przylecieć.

Podstawa powyższych zasad
Podstawą zasad opisanych powyżej jest Konwencja montrealska z dnia 28 maja 1999 roku, która została wdrożona we Wspólnocie Rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (zmienionym Rozporządzeniem (WE) nr 889/2002) i przepisami krajowymi Państw Członkowskich.