Article 11- 16

Articles 11 to 16 of our general conditions of carriage for passengers and baggage.

ARTICLE 11: SCHEDULES

11.1  The flights and flight Schedules listed in the Schedule Indicators are not binding in any way and thus have no contractual value. These are solely intended to inform Passengers of the flights offered by the Carrier. Said Schedule Indicators are not definitive and are liable to be changed after their publication date.

11.2  On the other hand, the flight Schedules printed on the Ticket are deemed, subject to changes for reasons beyond the control of the Carrier, to form an integral part of the Contract of Carriage.

11.3  It the Passenger’s responsibility to provide the Carrier with their contact details so that they can be contacted in the event of a change in the planned flights as they appear on the Ticket.

ARTICLE 12: DELAYS AND CANCELLATION OF FLIGHTS

12.1  The Carrier will take all reasonable measures to avoid delay in carrying the Passenger and their Baggage. In order to prevent a flight cancellation or delay, Carrier may arrange for a flight to be operated on its behalf by an alternative Carrier and/or aircraft and/or other means of transport.

12.2  In the event of a flight cancellation or delay, the Carrier will implement all the provisions of the applicable regulations. Information relating to passenger rights in case of delays and cancellations is available from the Carrier and its Authorised Agents and on the KLM Website.

ARTICLE 13: DENIED BOARDING AND DOWNGRADING

13.1 In the event the Carrier decides to deny boarding the Passenger, due to overbooking or other reasons, with the result that the Carrier is not in a position to offer a seat to the Passenger, even though the Passenger has a valid Ticket and has arrived for check-in and boarding in accordance with the required timeframes and conditions, the Carrier shall grant the Passenger the compensation provided for by the relevant applicable regulations, where applicable.

13.2  In the event that the Passenger is placed in a lower class than that for which the Ticket was purchased, the Carrier will refund the difference in Fares, under the conditions specified by the relevant applicable regulations. Information relating to passenger rights in case of Denied Boarding and downgrading is available from the Carrier and its Authorised Agents and on the KLM Website.

ARTICLE 14: REFUNDS

14.1  The refund of a Ticket, in whole or in part, will take place in accordance with the conditions defined in this Article 14, in accordance with the Ticket’s fare conditions and all circumstances with the relevant applicable regulations.

14.2  A refund, where it is authorized by the Ticket’s fare conditions, will be paid on the basis of Fare Including Tax paid for the Ticket.

14.3  Request for the refund of a Ticket must be submitted to the issuer of the Ticket (the Carrier or Authorised Agent, as applicable).

14.4  The Carrier shall refuse to grant a refund:
(a) For any Ticket, if the request is made after expiry of the Ticket’s validity period.
(b) For a Ticket which meets the legislative or regulatory requirement to possess a Ticket that enables the Passenger to leave the country, unless such Passenger provides sufficient proof to establish that they are authorized to reside in said country or that they will leave using another Carrier, or by any other means of carriage.
(c) For a Ticket, in case the holder is not admitted by the authorities of the Place of Destination, Agreed Stopping Place or Stopover, and if the Passenger was returned to their boarding point or to any other destination for this reason.
(d) For a stolen, forged or counterfeit Ticket.
(e) For Passengers who did not comply with the conditions as stated in Article 8.
(f) For Passengers that are refused Carriage by the Carrier pursuant to Article 9 (f), (j) and (l).

14.5  Refunds are subject to applicable regulations in
the country in which the Ticket was originally purchased and/or to applicable regulations in the country in which the refund must be paid.

ARTICLE 15: CONDUCT ABOARD THE AIRCRAFT

15.1  On board the aircraft, Passengers must not behave in a way that is liable to inconvenience, threaten or endanger one or more persons, property or the aircraft itself. Passengers must not hinder the crew from performing their duties and must comply with the crew´s guidance instructions and recommendations in order to ensure the security and safety of the aircraft, the smooth running of the flight and the comfort of the Passengers.

15.2  For security reasons, the Carrier may prohibit or limit the use on board the aircraft of electronic devices, such as cellular telephones, laptop computers, portable recorders, portable radios, electronic games or transmitting devices, as well as all radio-controlled games and walkie-talkies, except for hearing aids and pacemakers.

15.3  Smoking (including conventional cigarettes, electronic- or other artificial forms of smoking) is strictly prohibited on board the aircraft.

15.4  The Carrier may limit or prohibit the consumption of alcohol on board the aircraft. Consumption of any alcoholic beverages carried into the aircraft by Passengers or consumption of any duty free product bought on board the aircraft is prohibited.

15.5  Recording videos and/or taking photographs other than personal videos and photographs is prohibited on board the aircraft.

15.6  If a Passenger fails to comply with the provisions of this Article, the Carrier may take all the necessary appropriate and reasonable measures, pursuant to legislative and regulatory provisions, in order to prevent such behavior from continuing. To this end, the Carrier may use restraining measures, disembark the Passenger, refuse onward carriage of the Passenger at any point and, or report the Passenger to the local authorities.

15.7  If a Passenger does not comply with the provisions of this Article (and with those of Article 9 relating to carriage refusal and limitation) or commits a criminal or reprehensible act on board an aircraft, the Carrier reserves the right to take legal action against said Passenger and claim damages.

15.8  If as a result of Passenger’s behavior, Carrier diverts the aircraft to an unscheduled place of destination, Passenger must pay the Carrier the reasonable costs of such diversion.

Article 1 - 5  
Article 6 - 10  
Article 16 - 20 

Articolul 11- 15

Articolele de la 11 la 16 din condiţiile noastre generale de transport de pasageri şi de bagaje.

ARTICOLUL 11: ORARE DE ZBOR

11.1  Zborurile și Orarele de zbor menționate în Indicatoarele de Orare de Zbor nu sunt obligatorii în niciun fel și, prin urmare, nu au nicio valoare contractuală. Acestea sunt destinate exclusiv pentru a informa Pasagerii asupra zborurilor oferite de Transportator. Indicatoarele de Orare de Zbor menționate nu sunt definitive şi pot fi schimbate după data publicării lor.
11.2
 Pe de altă parte, Orarele de Zbor indicate pe Bilet sunt considerate, sub rezerva unor modificări din motive independente de voinţa Transportatorului, ca făcând parte integrantă din Contractul de Transport.
11.3
 Pasagerul are responsabilitatea de a furniza Transportatorului datele sale de contact, astfel încât să poată fi contactat în cazul unei schimbări în zborurile planificate, așa cum figurează pe Bilet.

ARTICOLUL 12: ÎNTÂRZIERI ȘI ANULAREA ZBORURILOR

12.1 Transportatorul va lua toate măsurile rezonabile pentru a evita întârzierea în transportul Pasagerului şi a Bagajului acestuia. Pentru a preveni anularea sau întârzierea unui zbor, Transportatorul poate organiza ca un zbor să fie operat în numele său de către un Transportator alternativ şi/sau cu o aeronavă alternativă şi/sau folosind alte mijloace de transport.
12.2
 În cazul anulării sau întârzierii unui zbor, Transportatorul va aplica toate prevederile reglementărilor aplicabile. Informaţii referitoare la drepturile pasagerului în cazul întârzierilor şi anulărilor sunt disponibile la Transportator şi la Agenţii Autorizaţi ai acestuia şi pe Website-ul KLM.

ARTICOLUL 13: REFUZUL ÎMBARCĂRII ȘI RETROGRADAREA

13.1 În cazul în care Transportatorul decide să refuze îmbarcarea Pasagerului, din motive de suprarezervare sau din alte motive, având drept rezultat faptul că Transportatorul nu are posibilitatea de a oferi un loc Pasagerului, chiar dacă Pasagerul are o Rezervare confirmată, un Bilet valabil şi a ajuns pentru check-in şi îmbarcare în conformitate cu limitele de timp şi condiţiile prevăzute, Transportatorul va acorda Pasagerului despăgubirea prevăzută de reglementările relevante în vigoare, atunci când este cazul.
13.2
 În cazul în care Pasagerul este plasat într-o clasă inferioară faţă de cea pentru care Biletul a fost achiziţionat, Transportatorul va restitui diferenţa de Tarif, în condiţiile prevăzute de reglementările relevante în vigoare. Informaţii referitoare la drepturile pasagerului în cazul Refuzului Îmbarcării şi retrogradării sunt disponibile la Transportator şi Agenţii Autorizaţi ai acestuia şi pe Website-ul KLM.

ARTICOLUL 14: RAMBURSĂRI

14.1 Rambursarea unui Bilet, în întregime sau parţial, se va face în conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul Articol 14, în conformitate cu condiţiile tarifare ale Biletului şi cu toate circumstanțele din reglementările relevante în vigoare.
14.2
 O rambursare, în cazul în care este permisă de condiţiile tarifare ale Biletului, va fi făcută pe baza Tarifului Inclusiv Taxele plătit pentru Bilet.
14.3  Cererea de rambursare a preţului unui Bilet trebuie să fie înaintată emitentului Biletului (Transportatorul sau Agentul Autorizat, după caz).
14.4
 Transportatorul va refuza să facă o rambursare: 
(a) Pentru orice Bilet, în cazul în care cererea este transmisă după expirarea perioadei de valabilitate a Biletului. 
(b) Pentru un Bilet care respectă prevederea legislativă sau de reglementare de deţinere a unui Bilet care permite Pasagerului să părăsească ţara, cu excepţia cazului în care respectivul Pasager furnizează dovezi suficiente pentru a stabili că are permisiunea să locuiască în respectiva ţară sau că va pleca folosind un alt Transportator, sau folosind orice alt mijloc de transport. 
(c) Pentru un Bilet, în cazul în care titularul nu este admis de către autorităţile de la Locul de Destinaţie, Locul de Oprire Acceptat sau locul de Escală, şi în cazul în care Pasagerul a fost întors la punctul său de îmbarcare sau la orice altă destinaţie din acest motiv. 
(d) Pentru un Bilet furat, falsificat sau contrafăcut. 
(e) Pasagerilor care nu au respectat condiţiile prevăzute la Articolul 8. 
(f) Pasagerilor cărora le este refuzat Transportul de către Transportator în conformitate cu Articolul 9 (f), (j) şi (l).
14.5
 Rambursările respectă reglementările aplicabile în ţara în care Biletul a fost iniţial achiziţionat şi/sau reglementările aplicabile în ţara în care trebuie efectuată rambursarea.

ARTICOLUL 15: CONDUITA LA BORDUL AERONAVEI

15.1 La bordul aeronavei, Pasagerii nu trebuie să se comporte într-o manieră care este de natură să producă inconvenienţe, să ameninţe sau să pună în pericol una sau mai multe persoane, bunuri sau aeronava în sine. Pasagerii nu trebuie să împiedice echipajul să-și îndeplinească sarcinile şi trebuie să respecte instrucţiunile şi recomandările echipajului, în scopul de a asigura securitatea şi siguranţa aeronavei, buna desfășurare a zborului şi confortul Pasagerilor.
15.2
 Din motive de securitate, Transportatorul poate interzice sau limita utilizarea la bordul aeronavei a dispozitivelor electronice, cum ar fi telefoane mobile, laptop-uri, aparate de înregistrat portabile, radiouri portabile, jocuri electronice sau dispozitive de emisie, precum şi toate jocurile cu comandă radio şi aparate de tip walkie-talkie, cu excepţia aparatelor auditive şi a stimulatoarelor cardiace.
15.3
 Fumatul (incluzând ţigări convenţionale, ţigări electronice sau alte forme artificiale de fumat) este strict interzis la bordul aeronavei.

15.4  Transportatorul poate limita sau interzice consumul de alcool la bordul aeronavei. Consumul oricăror băuturi alcoolice transportate în aeronavă de către Pasageri sau consumul oricărui produs scutit de taxe vamale cumpărat de la bordul aeronavei este interzis.
15.5
 Înregistrările video şi/sau efectuarea de fotografii altele decât înregistrările video și fotografiile personale sunt interzise la bordul aeronavei.
15.6
 În cazul în care un Pasager nu respectă prevederile prezentului Articol, Transportatorul poate lua toate măsurile necesare şi rezonabile, în conformitate cu prevederile legislative şi de reglementare, cu scopul de a preveni continuarea unui astfel de comportament. În acest scop, Transportatorul poate utiliza măsuri de restricţie, poate debarca Pasagerul, poate refuza continuarea transportării Pasagerului în orice moment şi poate raporta Pasagerul autorităţilor locale.
15.7
 În cazul în care un Pasager nu respectă prevederile prezentului Articol (şi pe cele ale Articolului 9 cu privire la refuzul şi limitarea transportului) sau comite un act criminal sau condamnabil la bordul unei aeronave, Transportatorul îşi rezervă dreptul de a lua măsuri legale împotriva menţionatului Pasager şi de a solicita despăgubiri.
15.8
 În cazul în care, ca urmare a comportamentului unui Pasager, Transportatorul deviază aeronava către un loc de destinaţie neprogramat, Pasagerul trebuie să plătească Transportatorului cheltuielile rezonabile ale unei astfel de devieri.

Articolul 1 - 5  
Articolul 6 - 10  
Articolul 16 - 20