Allmänna villkor och bestämmelser för BlueBiz

Varje program omfattas av en uppsättning regler. Läs det finstilta.

Allmänna villkor och bestämmelser för BlueBiz

1. Medlemsinformation

Definitioner

”Air France”: Société Air France är ett aktiebolag, med ett kapital på 1 901 231 625 euro, som omfattas av fransk lagstiftning och som har sitt säte på adressen 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, Frankrike och är registrerat med Bobigny Company under nummer 420 495 178 i handelsregistret.

 

”KLM”: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines) är ett aktiebolag som omfattas av nederländsk lagstiftning och som har sitt säte på adressen Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Nederländerna och är registrerat under nummer 33014286 i handelsregistret hos handelskammaren i Amsterdam i Nederländerna.

 

”Air France- och KLM-flyg”: Flyg som tillägnats ett Air France- och/eller KLM-flygnummer och som utförs av Air France, KLM eller något av de programpartnerbolag som anges på BlueBiz-webbplatsen.

 

”Programpartnerbolag”: Flygbolag som Air France och KLM har angett som partnerbolag och på vilkas flyg det går att tjäna BlueBiz-poäng och/eller för vilka Award-biljetter kan utfärdas. På BlueBiz-webbplatsen finns en aktuell lista över programpartnerbolagen.

 

”Award-biljett”: En flygbiljett med Air France och/eller KLM-flygnummer som kan erhållas mot inlösen av BlueBiz-poäng.

 

”Blue Credits”: Poäng som tjänats av Medlemmar vid köp av Air France-biljetter (057-dokument) och KLM-biljetter (074-dokument) i enlighet med Villkor och Bestämmelser.

 

”BlueBiz-saldo”: En översikt över alla transaktioner som görs av en Medlem i BlueBiz och som resulterar i ett BlueBiz-poängsaldo.

 

”BlueBiz-programmet” eller ”BlueBiz”: Air Frances och KLMs lojalitetsprogram för företag genom vilket Medlemmar med anställda som ofta flyger med Air France- och KLM-flyg kan tjäna och lösa in BlueBiz-poäng.

 

”BlueBiz-publikationer”: Det allmänna namnet på de kommunikationsmedel som används av BlueBiz för att regelbundet uppdatera Medlemmarna, t.ex. BlueBiz-webbplatsen och BlueBiz-e-post.

 

”BlueBiz-medlemsnummer”: Det registreringsnummer som utfärdats till en Kontaktperson av Air France och KLM när företaget har uppfyllt Air Frances och KLMs villkor för medlemskap.

 

”Informationsdisken för BlueBiz”: Den lokala helpdesk som Medlemmarna kan vända sig till med frågor om BlueBiz-programmet.

 

”Bokningsverktyget för BlueBiz Award”: Award-bokningsverktyg på BlueBiz-webbplatsen som används för att hantera bokning av Award-biljetter.

 

”Affärsavtal”: Det avtal som ingås av Air France, KLM och ett företag och vars syfte är att definiera vilka biljettbestämmelser som ska gälla när företagets personal reser med Air France- och/eller KLM-flyg.

 

”Kontaktperson”: Den anställda hos Medlemmen som Medlemmen har angett under registreringen och som har fullmakt att ansluta Medlemmen till BlueBiz-programmet och att med solidariskt ansvar representera sagda Medlem under medlemskapet.

 

”Ikraftträdandedag”: Det datum då medlemskapet träder i kraft och som meddelats Medlemmen av Air France och KLM via ett e-postmeddelande som bekräftar Medlemmens registrering i BlueBiz.

 

”Registreringsland”: Det land där Medlemmen är etablerad och där Medlemmen har registrerat sig i BlueBiz-programmet.

 

”Företagsvalidering”: En officiell identifiering av ett företag, t.ex. momsregistreringsnumret eller registreringsnumret hos handelskammaren. Den begärda företagsvalideringen står tydligt angiven i Registreringslandets registreringsformulär.

 

”Medlem”: Ett företag som har valt att delta i BlueBiz-programmet, som uppfyller de villkor som angetts av Air France och KLM och som har registrerats som medlem i BlueBiz-programmet.

 

”Övriga belöningar”: De belöningar (ej Award-biljetter) som erbjuds inom ramen för BlueBiz.

 

”Villkor och Bestämmelser”: De villkor och bestämmelser som reglerar avtalsförhållandet mellan Air France och KLM samt Medlemmarna i BlueBiz-programmet och som omfattar alla Medlemmar.

 

”Resebyrå”: en resebyrå eller researrangör med eller utan IATA-certifiering.

 

2. Allmänt

2.1. När ett företag registrerar sig som Medlem i BlueBiz-programmet godkänner Medlemmen dessa Villkor och Bestämmelser och samtycker uttryckligen till att följa dessa.

 

Air France och KLM har rätt att ändra eller ta bort Villkor och Bestämmelser, inklusive villkoren för bonus och inlösen och/eller att avsluta BlueBiz-programmet som helhet.

 

Meddelanden om programändringar, inklusive ändringar av Villkor och bestämmelser, ska göras via BlueBiz-publikationerna och träder i kraft omedelbart från det att de tillkännages av Air France och KLM.

 

Medlemmarna ska anses ha godkänt en ändring om de inte har framfört en skriftlig protest till Air France och KLM inom 30 dagar från det att meddelandet framfördes och/eller om de använder sitt BlueBiz-konto, tjänar Blue Credits, begär eller använder en Award eller förmån som erbjuds inom ramen för programmet under den här perioden.

 

Om en Medlem inte samtycker till en viss ändring kan Medlemmen avsluta sitt medlemskap enligt informationen i 2.2. Air France och KLM ska göra alla rimliga ansträngningar för att informera Medlemmarna om ändringar av och/eller avslutandet av BlueBiz-programmet, men ska inte vara skadeståndsansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av sagda ändringar och/eller avslutande.

2.2 Om en Medlem vill avsluta sitt medlemskap, måste denne omedelbart informera Air France och KLM om detta faktum och ska inte längre kunna tjäna några Blue Credits fr.o.m. detta tillfälle. Intjänade Blue Credits kan användas upp till 8 månader efter att medlemskapet har avslutats.

2.3. Om Air France och KLM avslutar BlueBiz-programmet upphör Medlemmarnas möjlighet att samla Blue Credits i det ögonblick som avslutandet meddelas. Under de här omständigheterna kan alla Blue Credits som har sparats användas upp till 6 månader efter avslutandet av BlueBiz.

2.4. I händelse av väsentligt felaktiga framställningar, bedrägeri, en väsentlig överträdelse av dessa Villkor och Bestämmelser, missbruk av BlueBiz-programmet, inklusive underlåtenhet att följa programmets policyer, procedurer eller instruktioner från Air Frances och KLMs anställda, eller ovärdigt beteende från Medlemmens, dess kontaktpersons och/eller dess anställdas sida, inklusive otillbörligt eller trakasserande beteende mot Air France, KLM, partnerbolag och/eller företag som är anslutna till Air France och/eller KLM, ska KLM och Air France ha rätt att avsluta Medlemmens medlemskap med omedelbar verkan och/eller ta bort BlueBiz-saldot, inklusive borttagande av alla Blue Credits och Award-biljetter som har tjänats in eller som är på väg att tjänas in.

 

Om Medlemmen flyttar sitt säte från Registreringslandet och/eller dess inskickade Företagsvalidering upphör att gälla, om Medlemmen avslutar sin affärsverksamhet på grund av (ofrivillig) avveckling, eller avslutar affärsverksamheten av någon annan orsak, ska Air France och KLM ha rätt att avsluta Medlemskapet med omedelbar verkan och/eller ta bort BlueBiz-saldot och alla Blue Credits som har tjänats in eller som är på väg att tjänas in.

2.5. Om en Medlem inte har tjänat några Blue Credits inom en period av 36 månader har Air France och KLM rätt att avsluta Medlemmens medlemskap.

2.6. Air France och KLM ska använda BlueBiz-publikationerna för att informera Medlemmarna om möjligheten att, i mån av platstillgång och kapacitet vid bokningstillfället, erhålla Award-biljetter och Övriga belöningar i utbyte mot Blue Credits.

 

Air France och KLM har rätt att när som helst lägga till ytterligare villkor för Award-biljetter och Övriga belöningar, inklusive en extra avgift, samt att göra ändringar och/eller höja nivån för hur många Blue Credits som krävs.

 

Air France och KLM ska göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att Award-biljetter och Övriga belöningar, förmåner och möjligheter att tjäna Blue Credits som marknadsförs som tillgängliga för Medlemmarna, verkligen ska vara tillgängliga. Men Air France och KLM lämnar inga garantier för att tjänsterna kommer att vara tillgängliga.

2.7. KLMs transportvillkor, som de meddelat tingsrätten i Haag, gäller för alla KLM-flyg och finns tillgängliga på www.klm.com.

 

Air Frances transportvillkor gäller för alla Air France-flyg och finns tillgängliga på www.airfrance.com.

 

För Partnerbolagens flyg och/eller Övriga belöningar som erbjuds av Air Frances och KLMs partner, ska dessa parters transportvillkor gälla.

 

3. Registrering

3.1. Endast företag utan ett affärsavtal, med säte i Registreringslandet, kan registrera sig för medlemskap via BlueBiz-webbplatsen i Registreringslandet.

 

Medlemmen ska ange en Kontaktperson, men inte mer än en Kontaktperson, under registreringen. Kontaktpersonen måste vara anställd på det företag som ansöker om medlemskap. Kontaktpersonens e-postadress är obligatorisk information som måste tillhandahållas under registreringen. All programrelaterad kommunikation kommer att ske via den e-postadressen. Medlemmen ska utan dröjsmål informera Air France och KLM om varje ändring av Kontaktperson, adress, e-postadress eller annan nödvändig information som rör Medlemskapet.

3.2. Resebyråer och (affilierade) resesäljare har inte möjlighet att bli medlemmar i BlueBiz-programmet. Inte heller en person som är anställd på en resebyrå godkänns som Kontaktperson för ett företag.

3.3. När registreringen har avslutats på BlueBiz-webbplatsen kommer Air France och KLM att kontrollera om villkoren för medlemskap uppfylls och så snart som möjligt informera Kontaktpersonen via e-post om huruvida företagets ansökan om medlemskap godkänns eller avslås.

Om ett företag uppfyller kraven ska Air France och KLM tilldela Medlemmen ett BlueBiz-medlemsnummer och skicka medlemsnumret och lösenordet till Kontaktpersonen. Medlemmen ansvarar för användningen av BlueBiz-medlemsnumret och lösenordet. Högst ett BlueBiz-medlemsnummer ska utfärdas per Medlem.

3.4. BlueBiz-medlemskapet är inte överförbart och Kontaktpersonen ska omedelbart informera Air France och KLM om eventuella ändringar av Medlemmens korrespondensdress, flytt av Medlemmens formella säte från Registreringslandet, upphörande av Företagsvalideringens giltighet, upphörande av affärsverksamhet och ändring av Kontaktperson.

 

4. Tjäna Blue Credits

4.1. Medlemmarna kan tjäna Blue Credits på Air France- och KLM-flyg, förutsatt att följande villkor är uppfyllda: KLM-biljetten (074) eller Air France-biljetten (057) har köpts för Medlemmens räkning i Registreringslandet; bokningsklassen eller biljettens pris har inte uteslutits från programmet; KLM-biljetten eller Air France-biljetten är utfärdad i en av Medlemmens anställdas namn; vid bokning av ett flyg måste Air France och KLM informeras om BlueBiz-medlemsnumret i reservationen innan den anställdes biljett skrivs ut. Blue Credits krediteras BlueBiz-saldot när ett flyg faktiskt har genomförts.

4.2. Utöver de Blue Credits som tilldelas Medlemmarna ska Flying Blue Miles tilldelas i enlighet med villkoren och bestämmelserna i lojalitetsprogrammet Flying Blue.

Det går även att tjäna Flying Blue Miles på Award-biljetter som har utfärdats via BlueBiz.

För Award-biljetter och Flying Blue Award-biljetter ska inga Blue Credits tilldelas.

4.3. Tilldelade Blue Credits förblir giltiga under en period av två (2) hela kalenderår med start från det datum då dessa Blue Credits krediterades till BlueBiz-saldot, i enlighet med villkoren för avslutande av medlemskap i artikel 2 ovan.

4.4. Blue Credits kan inte lösas in mot kontanter, de är inte överförbara, de kan inte säljas eller bytas och inte heller överföras till andra Medlemmars BlueBiz-saldon.

När Medlemmar går ihop eller blir uppköpta kan tilldelade Blue Credits endast överföras till ett annat BlueBiz-saldo efter skriftligt medgivande från informationsdisken för BlueBiz.

Blue Credits bör ha krediterats till det relevanta BlueBiz-saldot inom en genomsnittlig tid på 6–8 veckor efter att flyget har genomförts, beroende på eventuella förseningar som kan uppstå i hanteringen hos Air France och KLM.

4.5. Om inget annat uttryckligen har angetts ska inte Blue Credits tilldelas Medlemmarna retroaktivt, såvida inte den ej gjorda tilldelningen har orsakats medvetet eller har uppkommit på grund av vårdslöshet från Air Frances och KLMs sida, i vilket fall Medlemmen, på Air Frances och KLMs begäran, ska överlämna sin biljett till informationsdisken för BlueBiz, tillsammans med en kopia av boardingkortet.

Om Medlemmen underlåter att informera Air France och KLM om en anställds BlueBiz-medlemsnummer ska det vara på Medlemmens egen risk.

4.6. Eventuella skatteskulder som uppstår och/eller andra ytterligare ekonomiska skyldigheter som uppstår till följd av BlueBiz och/eller som följer av användningen av Award-biljetter och/eller Övriga belöningar betalas av Medlemmen.

4.7. Biljetter i vissa särskilda kategorier är inte valbara för Blue Credits och har uteslutits från BlueBiz-programmet av Air France och KLM. På BlueBiz-webbplatsen finns en aktuell lista över de uteslutna biljettyperna.

 

5. Betala med Blue Credits

5.1. Om inget annat uttryckligen har angetts kan endast Kontaktpersonen använda tilldelade Blue Credits som betalning och de kan inte användas som betalning i kombination med kontant betalning, Flying Blue Miles eller andra förmåner som erhållits via något lojalitetsprogram.

5.2. Blue Credits kan användas som betalning för Award-biljetter på flyg med Air France, KLM och andra Programpartners flyg som erbjuds i Bokningsverktyget för BlueBiz Award på Registreringslandets webbplats (tillgängligt för Medlemmen efter inloggning).

Blue Credits kan lösas in mot Övriga belöningar i enlighet med villkoren i BlueBiz-publikationerna.

5.3. Du kan begära Award-biljetter och Övriga belöningar med hjälp av online-bokningsverktyget för BlueBiz Award eller genom att ringa informationsdisken för BlueBiz, beroende på platstillgången av flyg i bokningsverktyget för BlueBiz Award och de bokningsvillkor som anges i BlueBiz-publikationerna.

 

Information om elektroniska biljetter (e-biljetter) kommer att skickas till den e-postadress som angetts i Award-bokningsregistret. Ett e-postmeddelande kommer också att skickas till Kontaktpersonen för att bekräfta borttagandet av motsvarande Blue Credits från Medlemmens konto. I övrigt gäller att Award-biljetter alltid kommer att skickas med vanlig post.

 

Air France och KLM är inte skadeståndsansvariga för någon försening, förlust eller utebliven leverans eller felaktig leverans av biljetter, e-biljetter och/eller belöningar (förutsatt att sagda försening, förlust eller utebliven leverans eller felaktig leverans inte beror på Air France och KLM), t.ex. när biljetter, e-biljetter och/eller belöningar har blivit försenade eller förlorats av postväsendet och/eller av tullen.

5.4. Tilldelade Blue Credits (värderade i den valuta som används lokalt för att sälja biljetter) kan användas som betalning för en Award-biljett om mängden Blue Credits överensstämmer med det faktiska kommersiella värdet på biljetten, enligt publiceringen i det datoriserade reservationssystemet (CRS), inklusive tillhörande (flygplats-) skatter och extra avgifter för bränsle, säkerhet, försäkring och/eller andra avgifter som omfattar den berörda flygningen.

Om extra skatter och/eller avgifter tas ut efter att biljetten har bokats, men före dess faktiska leverans, ska Air France och KLM omedelbart informera Medlemmen om detta faktum. Air France och KLM ska ha rätt att ta betalt av Medlemmen för dessa kostnader.

5.5. Tilldelade Blue Credits kan användas som betalning för biljetter som erbjuds allmänheten via ett datoriserat reservationssystem, med undantag för rabatterade biljetter, t.ex. icke-vinstgivande biljetter, militärbiljetter eller tjänstebiljetter för statsanställda, kostnadsfria biljetter eller Award-biljetter, samt alla övriga biljetter som inte det vanliga försäljningspriset gäller för. Air France och KLM ska ha rätt att utesluta bokningsklasser och ska meddela Medlemmarna uteslutandet av dessa.

5.6. När det medges av biljettbestämmelserna för en speciell ”fare basis” kan en Kontaktperson ändra och/eller avboka Award-biljetter via informationsdisken för BlueBiz före flygets avgång.

 

Beroende på gällande tariffvillkor kan extra kostnader tillkomma vid ändringar som gjorts och/eller en avbokning av en Award-biljett.

 

När ändringar av en biljett görs ska Air France och KLM debitera Medlemmen för de kostnader som uppstått genom att dra av Blue Credits och/eller begära att Medlemmen betalar ett extra belopp innan de begärda ändringarna görs.

 

Om Medlemman avbokar Award-biljetten ska motsvarande Blue Credits återbetalas efter att avdrag gjorts för den tillkommande avbokningskostnaden.

 

6. Personuppgifter

6.1. Personuppgifter som är kopplade till Medlemmens och Kontaktpersonens (”Personuppgifter”) deltagande i BlueBiz-programmet kommer att hanteras och användas av Air France och KLM i enlighet med gällande bestämmelser för dataskydd som t.ex. den nederländska lagstiftningen om skydd av personuppgifter (”Wet Bescherming Persoonsgegevens”) och den franska lagen av den 7 januari 1978, ändrad genom lagen av den 6 augusti 2004).

 

KLM har informerat den nederländska dataskyddsmyndigheten (”College Bescherming Persoonsgegevens”) om hanteringen av dessa Personuppgifter.

 

Air France har informerat den franska dataskyddsmyndigheten (”Commission Nationale Informatique et Libertés” – CNIL) om hanteringen av dessa Personuppgifter.

6.2. Personuppgifterna ska användas och utbytas för att BlueBiz-programmet ska fungera väl. Dessutom ska Personuppgifterna användas för Air Frances och KLMs direktmarknadsföring och, eller kommunikationsändamål.

Om Kontaktpersonen inte vill ta emot information om produkter och tjänster kan Kontaktpersonen när som helst meddela informationsdisken för BlueBiz.

 

7. Kontroller

7.1. Air France och KLM har rätt att när som helst kontrollera giltigheten av medlemskapet i BlueBiz-programmet, utan att meddela Kontaktpersonen om detta innan. De här kontrollerna görs för att Air France och KLM ska kunna garantera att Villkor och Bestämmelser för BlueBiz efterlevs och för att upptäcka bedrägerier.

7.2. Om någon avvikelse och/eller överträdelse upptäcks vid en kontroll ska Air France och KLM ha rätt att ensidigt temporärt avbryta hanteringen av Blue Credits, Award-biljetter och Övriga belöningar eller förmåner tills sagda avvikelser och/eller överträdelser har åtgärdats på ett för Air France och KLM tillfredställande sätt. Air France och KLM ska ha rätt att avsluta medlemskapet enligt informationen i 2.4.

 

8. Skadeståndsansvar och gällande lag

8.1. Air France, KLM och Partnerbolagen ska inte vara skadeståndsansvariga för en ej godkänd medlemsregistrering och/eller användning av BlueBiz-programmet och/eller bedrägliga handlingar som utförts av Kontaktpersoner. I händelse av oegentligheter ska Kontaktpersonen i fråga omedelbart kontakta informationsdisken för BlueBiz och ska kunna spärra Medlemmens BlueBiz-konto. Medlemmen ska vara ansvarig och skadeståndsansvarig för eventuell förlust som uppstår till följd av (den påstådda) felaktiga användningen av ett BlueBiz-konto, t.ex. obehörig inlösen av Blue Credits.

 

Air France och KLM godkänner under inga omständigheter något skadeståndsansvar gällande skada, död, försening, kroppsskada eller förlust som orsakats av eller med koppling till de tjänster, belöningar eller förmåner som tillhandahållits eller inte tillhandahållits av Air France, KLM och Partnerbolagen, såvida inte skadan har uppstått på grund av vårdslöshet från KLMs sida, eller var orsakad av KLM med uppsåt att orsaka skadan eller hänsynslöst och med vetskapen att skadan troligtvis skulle uppstå, om inget annat anges i Warszawakonventionen (enligt ändrad version) eller Montrealkonventionen, beroende på vilken som är tillämplig. Air France och KLM ska inte vara skadeståndsansvariga för någon förlust eller skada som har uppstått till följd av avslutandet eller ändringen av BlueBiz-programmet.

8.2. BlueBiz-programmet ska omfattas av och skapas i enlighet med nederländsk lagstiftning och en eventuell tvist som uppstår på grund av eller med koppling till dessa villkor ska dömas av behörig nederländsk domstol, såvida inget annat anges i tvingande lagbestämmelser som gäller oberoende av vilken lagstiftning och domstolsort som omfattar avtalet.

Lokal lagstiftning eller bestämmelser kan innebära att Air France och KLM inte kan erbjuda BlueBiz-programmet eller delar av det i vissa länder eller till vissa Medlemmar.

Air France och KLM ska inte vara skadeståndsansvariga som ett resultat av att de följer lagstiftningen och bestämmelserna och har rätt att avsluta avtalet med Medlemmen och/eller ta bort Blue Credits.

8.3. Originalspråket för dessa Villkor och Bestämmelser är engelska. Om dessa Villkor och Bestämmelser översatts har den engelska versionen företräde ur giltighetssynpunkt.

 

9. Klagomål

9.1. Om en Medlem, trots Air Frances och KLMs noggrannhet och försiktighet i arbetet med BlueBiz, skulle ha klagomål på BlueBiz-programmet eller delar av detta kan klagomålen skickas till informationsdisken för BlueBiz. När en Medlem vill framföra ett klagomål på Award-biljetter eller Övriga belöningar ska Kontaktpersonen informera informationsdisken för BlueBiz om sagda klagomål inom 6 månader efter användningen av Award-biljetten och/eller Övrig belöning.

9.2. Kontaktinformation för BlueBiz finns på de lokala webbplatserna för Air France och KLM (www.airfrance.com , www.klm.com).