Allmänna villkor och bestämmelser för BlueBiz

Varje program omfattas av en uppsättning regler. Läs det finstilta.
 

Allmänna villkor och bestämmelser för BlueBiz

Allmänna Villkor för BlueBiz – den 1 januari, 2018

Innehåll
1. Definitioner
2. Allmän information
3. Medlemsvillkor
4. Villkor för att tjäna Blue Credits
5. Villkor för att använda Blue Credits
6. Integritet
7. Revision
8. Ansvar och tillämplig lag
9. Anspråk

1. Definitioner
Om inget annat uttryckligen anges nedan, har de fettryckta begreppen som anges i dessa Allmänna Villkor följande definitioner:

Air France: Société Air France, ett aktiebolag med ett kapital på 126 748 775 euro enligt fransk lag. Dess huvudkontor är beläget på adressen 45, rue de Paris, FR-95747 Roissy CDG Cedex, Frankrike. Det är registrerat hos Registre du Commerce et des Sociétés i Bobigny med nummer420 495 178.

KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines), aktiebolag enligt nederländsk lag. Dess huvudkontor är beläget på adressen Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Nederländerna. Det är registrerat i handelsregistret hos Amsterdams handelskammare med nummer33014286.

Administratör: en anställd på ett Medlemsföretag som har utsetts av Medlemsföretaget att förvalta dess BlueBiz-konto å Medlemsföretagets vägnar och att representera det nämnda företaget i BlueBiz-programmets ramverk. Det är ytterst nödvändigt att lägga till en andra kontaktperson som ersättare.
Blue Credits: poäng som erhålls av Medlemsföretaget när du köper biljetter och reser med Air France, KLM och Deltagande Flygbolag och Andra Partnerflygbolag, i enlighet med villkoren som beskrivs i BlueBiz-publikationerna. Poängen kan användas till att erhålla BlueBiz-belöningar.

BlueBiz-belöning: BlueBiz-belöningsbiljetter, Belöning för Betalda Alternativ och Andra BlueBiz-fördelar som kan erhållas med Blue Credits, i enlighet med villkoren som beskrivs i BlueBiz-publikationerna

BlueBiz-belöningsbiljett: biljett utfärdad på flygningar med Air France, KLM och/eller Deltagande Flygbolag, som kan erhållas med Blue Credits i enlighet med villkoren som beskrivs i BlueBiz-publikationerna.

BlueBiz-kundreferens: BlueBiz:s kontonummer skapat av Air France och KLM som meddelas till Medlemsföretaget när det godkänner de Allmänna Villkoren för BlueBiz; denna referens måste användas för alla biljetter som utfärdas på Medlemsföretagets konto.

BlueBiz:s Servicecenter: service som kan kontaktas online via webbplatsen BlueBiz.com (URL: https://www.bluebiz.com/en/service-centre) av Medlemsföretaget för att ställa frågor angående BlueBiz-programmet.

BlueBiz-programmet eller BlueBiz: Air France- och KLM-programmet som är reserverat för företag vars Anställda reser med Air France, KLM och Deltagande Flygbolag; Medlemsföretag kan tjäna Blue Credits och byta ut dem till BlueBiz-belöningar, i enlighet med villkoren som beskrivs i BlueBiz-publikationerna.

BlueBiz-publikationer: allmän term för kommunikationsmetoder som används regelbundet av BlueBiz för att tillhandahålla uppdateringar angående BlueBiz-programmet, t.ex. BlueBiz-sektioner på webbplatserna för Air France, KLM och Deltagande Flygbolag, eller BlueBiz-e-postmeddelanden.

BlueBiz-referens: BlueBiz:s kontonummer skapat av Air France och KLM. Detta nummer skickas till Medlemsföretagets Administratör då han bekräftar de Allmänna Villkoren. Detta kontonummer måste antecknas vid varje bokning å Medlemsföretagets vägnar.

BlueBiz-redogörelse: redogörelse för alla operationer utförda av Medlemsföretaget i BlueBiz-programmets ramverk och som visar det totala antalet Blue Credits.

Affärsavtal: avtal som ingåtts mellan Air France, KLM, Deltagande Flygbolag och Företaget för att fastställa biljettvillkor som gäller för Företagets anställda som reser med Air Frances och/eller KLMs och/eller Deltagande Flygbolags flyg.

Medlemskapsland: land där Medlemsföretaget är beläget (och identifierat med ett registreringsnummer) och där det anslöt sig till BlueBiz-programmet.

Datum för Ikraftträdande: det datum då Medlemsföretaget går med i BlueBiz-programmet och avtalets villkor träder i kraft och meddelas till Medlemsföretaget av Air France och KLM via ett bekräftelse-e-postmeddelande.

Anställd: en person som arbetar som tjänsteman eller medarbetare i Medlemsföretaget.

Allmänna Villkor för BlueBiz: de nuvarande Allmänna Villkoren som reglerar förbindelserna mellan Air France och KLM och Medlemsföretaget.

Medlemsföretaget: en juridisk enhet som har valt att delta i BlueBiz-programmet, uppfyllt de nödvändiga villkoren och godkänt BlueBiz:s Allmänna Villkor.

Andra BlueBiz-fördelar: andra fördelar än BlueBiz-belöningsbiljetter och Belöning för Betalda Alternativ som erhålls med Blue Credits.

Betalt Alternativ: kompletterande tjänster som tillhandahålls av Air France och KLM. Dessa produkter kan köpas med Blue Credits och är kopplade till antingen en bokning eller ett köp av en Biljett med Air France, KLM och Deltagande Flygbolag i mån av tillgång hos resp. Flygbolag.

Deltagande Flygbolag: flygbolag som deltar i BlueBiz-programmet och använder det som ett program endast avsett för företag; det är möjligt att tjäna Blue Credits och/eller erhålla BlueBiz-belöningsbiljetter på flygningar som flygs av dessa flygbolag under de förhållanden som beskrivs i BlueBiz-publikationerna. Listan över Deltagande Företag kan ändras när som helst och finns tillgänglig på Air Frances och KLMs webbplatser.

Andra Flygbolagspartners: andra flygbolag som utsetts till flygbolagspartner av Air France och KLM; det är möjligt att tjäna Blue Credits och/eller erhålla BlueBiz-belöningsbiljetter på flygningar som flygs av dessa flygbolag under de förhållanden som beskrivs i BlueBiz-publikationerna. Listan över Andra Flygbolagspartner kan när som helst ändras och finns tillgänglig på Air Frances och KLMs webbplatser.

Resebyråer: IATA- eller icke-IATA-resebyråer eller Researrangörer.

2. Allmän Information
2.1. Vid registrering för BlueBiz-programmet, godkänner Medlemsföretaget de Allmänna Villkoren för BlueBiz och säger Ja till att respektera dem. Air France och KLM förbehåller sig rätten att radera eller ändra de Allmänna Villkoren, särskilt eftersom de avser Blue Credits-poängsystem, samt att avsluta BlueBiz-programmet i sin helhet. Meddelanden om ändringar som gjorts i BlueBiz-programmet, inklusive ändringar i de Allmänna Villkoren, görs via BlueBiz-publikationerna och träder i kraft efter besked från Air France och KLM. Det förutsätts att Medlemsföretaget godkänner ändringarna om det inte skickar ett skriftligt yrkande till Air France och KLM inom 30 dagar och/eller om det använder sitt BlueBiz-konto, tjänar Blue Credits, eller begär en BlueBiz-belöning i BlueBiz-programmets ramverk under denna period. Om ett Medlemsföretag inte godkänner en ändring, kan det säga upp avtalet som det beskrivs i 2.2. Air France och KLM är överens om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att informera Medlemsföretaget om ändringar i BlueBiz-programmet eller dess upphörande, men Air France och KLM ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av ändringar eller uppsägning.
2.2 Om ett Medlemsföretag vill säga upp sitt avtal, måste det omedelbart informera Air France och KLM via e-post och kommer inte längre att tjäna Blue Credits. Tidigare intjänade Blue Credits kan användas inom 8 månader efter uppsägning av avtalet.
2.3. Om Air France och KLM avslutar BlueBiz-programmet i sin helhet, kommer Medlemsföretaget inte längre att tjäna Blue Credits efter besked om uppsägning. I detta fall, kan tidigare intjänade Blue Credits användas inom 6 månader efter avslutandet av BlueBiz-programmet.
2.4 Försäljning, köp, mäkleri, återförsäljning, byteshandel eller utbyte av Blue Credits, BlueBiz-belöningar mot ersättning är förbjuden; överträdare, inklusive alla passagerare som använder BlueBiz-belöningsbiljetter, Belöning för Betalda Alternativ eller Andra BlueBiz-fördelar, ansvarar för skadestånd och rättegångskostnader.
2.5 Vid felaktig deklaration, bedrägeri, brott mot de Allmänna Villkoren, eller felaktig användning av BlueBiz-programmet, inklusive underlåtenhet att följa BlueBiz-programmets policys och rutiner eller instruktioner från Air France- och KLM-anställda, felaktig hantering hos Medlemsföretaget av dess Administratör och/eller Anställda, och särskilt i händelse av svårigheter, trakasserier mot Air France, KLM, och Deltagande Flygbolag och/eller företag som är anslutna till Air France och/eller KLM, kan Air France och KLM omedelbart och fullt ut
(i) med omedelbar verkan säga upp avtalet som ingåtts med Medlemsföretaget;
(ii) och/eller annullera BlueBiz-redogörelsen och således annullera alla intjänade Blue Credits eller oanvända BlueBiz-belöningar;
(iii) och vid behov begära att Medlemsföretaget betalar den fullständiga tillämpliga biljetten för alla nyttjade segment eller Betalda Alternativ använda för eventuell BlueBiz-belöning som förvärvats bedrägligt. Om Medlemsföretaget flyttar sitt huvudkontor utanför medlemskapslandet eller om Medlemsföretaget för avveckling, eller av någon annan anledning upphör med sin verksamhet kan Air France och KLM med omedelbar verkan säga upp avtalets villkor och/eller annullera BlueBiz-redogörelsen och alla intjänade Blue Credits.
2.6. Om ett Medlemsföretag inte tjänar Blue Credits under en period om 36 månader, förbehåller sig Air France och KLM rätten att säga upp avtalet med Medlemsföretaget.
2.7. Air France och KLM kommer att använda BlueBiz-publikationerna för att informera Medlemsföretaget om alla alternativ för att konvertera Blue Credits till BlueBiz-belöningar som är beroende av tillgänglighets- och kapacitetskontroll vid bokningstillfället. Air France och KLM förbehåller sig rätten att när som helst införa ytterligare villkor för att erhålla BlueBiz-belöningar, i synnerhet rätten att göra ändringar och/eller öka det antal Blue Credits som behövs. Air France och KLM kommer aktivt att bekräfta att BlueBiz-belöningen som presenteras som tillgänglig för Medlemsföretaget, faktiskt är tillgänglig. Dock kan Air France och KLM varken garantera eller säkerställa att ovannämnda fördelar kommer att finnas tillgängliga.
2.8 I samband med genomförandet av de Allmänna Villkoren för BlueBiz, förbehåller sig Air France och KLM rätten att vidta lämpliga juridiska åtgärder som de bedömer vara nödvändiga gentemot Medlemsföretaget, och kan erhålla skadestånd, advokatkostnader och rättegångskostnader.
2.9. KLMs allmänna transportvillkor, som registrerats hos domstolen i Haag, gäller för alla KLM-flygningar och kan hittas på www.klm.com.
Air Frances allmänna transportvillkor gäller för alla Air France-flygningar och kan hittas på www.airfrance.com.
För flygningar som flygs av Deltagande Flygbolag och Andra Flygbolagspartner, kommer de allmänna transportvillkoren för det berörda flygbolaget att gälla.

3. Medlemsvillkor
3.1. Endast företag som inte redan har ingått i (och/eller för närvarande inte förhandlar eller avslutar) ett Affärsavtal och vars huvudkontor är belägna i Medlemskapslandet kan anmäla sig till BlueBiz-programmet. Företaget kommer att behöva utse en Administratör under medlemskapsprocessen. Administratören ska vara Anställd hos företaget som undertecknar BlueBiz-avtalet.
Företaget kommer att fylla i medlemskapsformuläret som finns tillgängligt på webbplatserna för Air France, KLM och Deltagande Flygbolag eller på Resebyråer. Dessutom, måste företaget godkänna de Allmänna Villkoren vid denna tidpunkt. Varje Anställd som lämnar in ett medlemsformulär för sitt företag bekräftar att företaget har auktoriserat denna åtgärd.
Administratörens e-postadress måste anges under medlemsskapsprocessen. All kommunikation angående BlueBiz-programmet kommer att skickas till denna e-postadress.
Efter det att inskrivningen har bekräftats, kommer Administratören uppmanas att namnge en andra kontaktperson som ersättare.

3.2 Vid registrering för BlueBiz-programmet, godkänner Medlemsföretaget att motta BlueBiz-kommunikationen som är en grundläggande del av BlueBiz-programmet. Medlemsföretaget ansvarar för att tillhandahålla Air France och KLM med en aktiv e-postadress, postadress, för att erhålla sitt BlueBiz-referensnummer, lösenord och BlueBiz-kommunikationer. Om ett Medlemsföretag ändrar sin e-postadress, postadress, Administratör och/eller sin andra kontaktperson, ska Medlemsföretaget underrätta Air France och KLM skriftligen eller genom att använda BlueBiz-sidorna på B2C-webbplatserna för Air France, KLM eller Flygbolagspartner, utan onödigt dröjsmål.

3.3. Ett företag ska endast lämna in en ansökningsblankett för BlueBiz-programmet och ska endast erhålla ett BlueBiz-referensnummer.

3.4. Resebyråer (och dotterbolag) är inte tillåtna att anmäla sig till BlueBiz-programmet. Anställda på Resebyråer kommer inte heller att godkännas som Administratör på uppdrag av ett företag.

3.5. När medlemsskapsprocedurerna har genomförts, kommer Air France och KLM att bekräfta att villkoren för att gå med i BlueBiz-programmet är uppfyllda och informera Administratören så snart som möjligt om företagets godkännande eller avslag via e-post. Medlemsföretaget ansvarar för användningen av sitt BlueBiz-referensnummer och lösenord. Air France och KLM förbehåller sig rätten att neka registrering för företag som inte uppfyller de villkor som krävs för deltagande i BlueBiz-programmet.

3.6. BlueBiz-kontot kan inte överföras, och Administratören måste omedelbart informera Air France och KLM om eventuella ändringar av adress, flytt av sitt huvudkontor utanför Medlemskapslandet, uppsägning av sin verksamhet på grund av avveckling, osv.

4. Villkor för att tjäna Blue Credits
4.1. Medlemmen kan tjäna Blue Credits på flygningar med Air France, KLM och Deltagande Flygbolag och Andra Flygbolagspartner, som beskrivs i BlueBiz-publikationerna. Blue Credits kommer att beviljas Medlemmen enligt Blue Credits-poängsystem gällande dagen för nämnda flygningar förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

  • biljetten är betalad av Medlemsföretaget och står skriven på en Anställd hos Medlemsföretaget;
  • bokningsklassen och biljettpriset som anges på biljetten är inte uteslutna från BlueBiz-programmet;
  • BlueBiz-referensnumret måste vid bokningen meddelas och registreras i bokningsarkivet.
Annars kan inte utfärdade biljetter beaktas för intjäning av Blue Credits. Blue Credits kommer endast att tilldelas efter att flygningen har genomförts. BlueBiz-belöning berättigar inte till intjänande av Blue Credits.
4.2. Flying Blue-belöning eller lojalitetsprogram för Deltagande Flygbolag berättigar inte till intjänande av Blue Credits.
4.3. Blue Credits är giltiga i 2 hela kalenderår från det datum då de krediteras BlueBiz-redogörelsen, i enlighet med villkoren definierade i artikel 2 ovan.
4.4. Blue Credits kan inte delas upp och har inget kommersiellt bytesvärde; de kan inte återbetalas till ett penningvärde, och de kan inte överföras eller tillföras ett annat BlueBiz-konto, oavsett om de är värdefulla. Vid fusion eller köp av Medlemsföretaget, kan Blue Credits endast överföras till ett annat BlueBiz-konto med ett uttryckligt skriftligt avtal från BlueBiz:s Servicecenter. Blue Credits krediteras motsvarande BlueBiz-konto 6 till 8 veckor efter resan, med förbehåll för förseningar för ytterligare behandling av Air France och KLM. BlueBiz-redogörelsen finns när som helst tillgänglig för Administratören på Air Frances och KLMs webbplatser.
4.5. Om BlueBiz-referensnumret inte meddelas vid bokningen, kan Administratören begära att dessa oinlösta Blue Credits krediteras till sitt konto genom att använda ansökningsformuläret för oinlösta krediter som finns tillgängligt på Air Frances och KLMs webbplatser, upp till 6 månader efter flygningen.
Blue Credits kan inte krediteras för biljetter som har använts före inskrivningen
4.6. Skattekrav och/eller finansiella krav relaterade till BlueBiz och/eller till följd av användningen av BlueBiz-belöningar är Medlemsföretagets ansvar.
4.7. Vissa specialbiljetter berättigar inte till Blue Credits utan är undantagna från BlueBiz-programmet av Air France och KLM och Deltagande Flygbolag. BlueBiz:s poängsystem finns tillgängligt på webbplatserna för Air France, KLM och Deltagande Flygbolag.

5. Villkor för att använda Blue Credits
5.1. Med undantag för andra uttryckligen angivna fall, kan Blue Credits endast bytas ut av Administratören mot BlueBiz-belöningar tillgängliga i BlueBiz-programmet och utställda på Anställda i Medlemsföretagets och kan inte bytas mot pengar, Flying Blue Miles, eller andra fördelar som erhålls genom lojalitetsprogram.
5.2 Blue Credits kan bytas ut mot BlueBiz-belöningar på Air Frances och KLMs webbplatser i enlighet med procedurerna som beskrivs i BlueBiz-publikationerna.
5.3. BlueBiz-belöningar kan erhållas beroende på tillgängligheten av flygningar och/eller Betalda Alternativ, bokningskriterierna som anges i BlueBiz-publikationerna och en tillräcklig mängd Blue Credits. De elektroniska biljettuppgifterna (e-biljetter, EMDs för Betalda Alternativ) kommer att skickas till e-postadressen som är registrerad i bokningsarkivet för BlueBiz-belöningar. Det kommer också att skickas ett e-postmeddelande till Administratören för att bekräfta antalet Blue Credits som debiteras från Medlemsföretagets BlueBiz-konto, motsvarande beloppet som behövs för BlueBiz-belöningarna. Air France och KLM är inte ansvariga för förlust av BlueBiz-belöningar.
5.4. Blue Credits kan bytas ut mot BlueBiz-belöningsbiljetter för offentliga biljetter, (icke-offentliga biljetter eller reducerade biljettpriser, t.ex. gratisbiljetter, belöningsbiljetter, baby-, barn-, militär- eller regeringsbiljetter, gratisbiljetter, och alla andra biljetter där det vanliga offentliga biljettpriset inte gäller, är undantagna). Air France, KLM och Deltagande Flygbolag förbehåller sig rätten att utesluta vissa bokningsklasser.
5.5. En Administratör kan ändra och/eller avbryta en BlueBiz-belöning via BlueBiz:s Servicecenter, om biljettreglerna så tillåter.
Alla ändringsförfrågningar för BlueBiz-belöning måste skickas till BlueBiz:s Servicecenter före flygets avgång, enligt gällande biljettregler och BlueBiz:s Servicecenters öppettider (tjänsten är stängd under helger). Beroende på gällande biljettregler, kan ändringen av en BlueBiz-belöning leda till en justering (debitering eller kreditering) av Blue Credits.
För alla återbetalningsförfrågningar för BlueBiz-belöning, kommer återbetalning av Blue Credits att ske enligt gällande biljettvillkor.
Vid ändring och/eller annullering av en BlueBiz-belöning kan endast Blue Credits återbetalas till Medlemsföretagets BlueBiz-konto; ingen återbetalning i kontanter är möjlig.

6. Integritet
6.1. Personlig information relaterad till Medlemsföretagets och Administratörens deltagande (”Personlig Information”) i BlueBiz-programmet hanteras och används av Air France och KLM i enlighet med gällande bestämmelser för dataskydd. KLM har informerat den nederländska myndigheten om informationsskydd (”College Bescherming Persoonsgegevens”) om hanteringen av denna Personliga Information. Air France har informerat den franska informationsskyddsmyndigheten (”Commission Nationale Informatique et Libertés” – CNIL) om hanteringen av denna Personliga Information.
6.2. Personlig Information används och utbyts mellan Air France, KLM, Deltagande Flygbolag och Andra Flygbolagspartner i syfte att BlueBiz-programmet ska fungera korrekt. Dessutom, kommer Personlig Information att användas för direktmarknadsföring och kommunikation från Air France, KLM, Deltagande Flygbolag och Andra Flygbolagspartner. Om Administratören inte vill ta emot information om produkter och tjänster, kan han när som helst meddela BlueBiz:s Servicecenter. Administratören har också rätt att få tillgång till och ändra all information som berör dem.

7. Revision
7.1. Air France och KLM förbehåller sig rätten att när som helst bekräfta giltigheten av Medlemsföretagets deltagande i BlueBiz-programmet, utan att i förväg informera Administratören. Dessa bekräftelser syftar till att hjälpa Air France och KLM att garantera överensstämmelse med de Allmänna Villkoren för BlueBiz-programmet och till att upptäcka bedrägeri.
7.2. På begäran av Air France och KLM och för att kontrollera berättigandet till en biljett för intjänandet av Blue Credits eller för någon person som drar nytta av BlueBiz-belöningar, ska Medlemsföretaget tillhandahålla:
(i) giltigt identitetsbevis;
(ii) bevis för att biljetterna faktiskt betalades av Medlemsföretaget och utställdes på en av Medlemsföretagets Anställda;
(iii) eller annan dokumentation för att styrka sådan behörighet.
Underlåtenhet att göra detta inom en rimlig tidsfrist som fastställs av Air France och KLM kommer automatiskt att leda till avstängning eller uppsägning av avtalet med Medlemsföretaget, i enlighet med artikel 2.5.
7.3. Om oegentligheter och/eller överträdelser observeras vid styrkandet har Air France och KLM rätt att ensidigt avbryta intjäning och användning av Blue Credits, tills oegentligheterna och/eller överträdelserna har behandlats på ett för Air France och KLM tillfredsställande sätt. Air France och KLM har rätt att säga upp avtalet i enlighet med artikel 2.5.

8. Ansvar och tillämplig lag
8.1. Air France och KLM kan inte hållas ansvariga för obehörigt medlemskap, felaktig användning av BlueBiz-programmet och/eller bedrägliga handlingar av Administratörer. I händelse av oegentligheter, måste Administratören i fråga omedelbart be BlueBiz:s Servicecenter att blockera Medlemsföretagets konto. Medlemsföretaget kommer att hållas ansvarigt för all (påstådd) felaktig användning av BlueBiz-kontot, såsom obehörig användning av Blue Credits. Air France och KLM ansvarar inte för eventuella skador, förseningar, förluster, personskador, eller dödsfall relaterade till eller härrörande från tjänster eller fördelar som tillhandahålls eller inte av Air France, KLM, Deltagande Flygbolag och Andra Flygbolagspartner, såvida inte dessa skador eller förluster orsakas av vårdslöshet från Air France eller KLM eller av en avsiktlig handling som man vet kan förorsaka dessa skador, med undantag för andra åtgärder fastställda i Warszawakonventionen (i sin ändrade version) eller i Montrealkonventionen, beroende på omständigheterna. Air France och KLM kan inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador till följd av uppsägningen av BlueBiz-programmet eller eventuella ändringar som gjorts i detta.
8.2. BlueBiz-programmet styrs av fransk lag och eventuella resulterande rättstvister kommer behandlas av Tribunal de Commerce of Paris, med undantag för andra åtgärder som anges i tillämplig lag oavsett vilken lag och jurisdiktion som är tillämplig på avtalet. Lokal lagstiftning kan hindra Air France och KLM från att erbjuda hela eller en del av BlueBiz-programmet i vissa länder eller till vissa företag; Air France och KLM kan inte hållas ansvariga när de handlar i enlighet med lagstiftningen och förbehåller sig rätten att säga upp avtal med Medlemsföretag och/eller annullera Blue Credits.
9.3. Dessa Allmänna Villkor har upprättats på det franska språket. Även om översatt, är endast den franska versionen juridiskt bindande.

9. Anspråk
9.1. Trots de försiktighetsåtgärder som Air France och KLM har vidtagit inom ramverket för BlueBiz-programmet, måste alla anspråk som ett Medlemsföretag gör angående hela eller delar av BlueBiz-programmet skickas in till BlueBiz:s Servicecenter (URL : https://www.bluebiz.com/en/service-centre). För anspråk angående BlueBiz-belöningar, måste Administratören informera BlueBiz:s Servicecenter inom 6 månader efter att ha använt BlueBiz-belöningen.
9.2. Information angående BlueBiz-kontakter finns tillgänglig på de lokala webbplatserna för Air France, KLM och Deltagande Flygbolag.