Bilaga

Det här meddelandet överensstämmer med kraven i Europeiska gemenskapens förordning (EG) nr 889/2002)

FLYGBOLAGS SKADESTÅNDSANSVAR FÖR PASSAGERARE OCH DERAS BAGAGE

Förtydligande:
Vi är skyldiga enligt den Europeiska gemenskapens förordning (EG) nr 889/2002 att tillhandahålla det här meddelandet. Det här meddelandet kan inte användas som grund för ett ersättningskrav, inte heller för att tolka villkoren i Förordningen eller Montrealkonventionen och det utgör inte del av avtalet mellan Flygbolaget/Flygbolagen och dig.

Meddelandet anger att Flygbolaget inte kan bestrida ersättningskrav på upp till 100 000 SDR och detta är felaktigt. I Förordningen och Montrealkonventionen anges följande: för skador upp till 100 000 SDR gällande dödsfall eller kroppsskada som har orsakats av en olycka ombord på flygplanet eller under ombordstigning eller avstigning kan inte Flygbolaget utesluta eller begränsa sitt skadeståndsansvar utom vid medvållande. Och gränsen för flygbolagets skadeståndsansvar för bagage som har försenats, förstörts, förlorats eller skadats är totalt 1 000 SDR för bevisade förluster och kostnader såvida inte passageraren har gjort en speciell deklaration av ett högre värde vid incheckningen eller har köpt en tilläggsförsäkring. Påståendet att det Flygbolag som står angivet på biljetten, eller det Flygbolag vars kod står angiven på biljetten, är det avtalsslutande Flygbolaget, gäller inte alltid.

Flygbolagens skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage
I detta informationsmeddelande sammanfattas de regler för skadståndsansvar som tillämpas av EG-flygbolag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen.

 

Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada
Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvar vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 113 100 SDR (ca 111 000 GBP eller 125 000 EUR) kan flygbolaget inte bestrida ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det inte har vållat skadan.

Förskottsutbetalningar
Om en passagerare dödas eller skadas, ska flygbolaget betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov, inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har identifierats. En sådan förskottsutbetalning ska vid dödsfall vara minst 16 000 SDR (ca 13 000 GBP eller 20 000 EUR).

Förseningar av passagerare
Vid förseningar av passagerare är flygbolaget skadeståndsansvarigt såvida det inte har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller såvida det inte var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder.

Skadeståndsansvaret vid försening av passagerare är begränsat till 4 694 SDR (ca 4 600 GBP eller 5 200 EUR).

Förseningar av bagage
Vid förseningar av bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt såvida det inte har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller såvida det inte har varit omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid försening av bagage är begränsat till 1 131 SDR (ca 1 112 GBP eller 1 252 EUR).

Förstört, förlorat eller skadat bagage
Flygbolaget är skadeståndsansvarigt för förstörelse, förlust eller skada på bagage upp till 1 000 SDR (ca 820 GBP eller 1 230 EUR). Vad gäller Incheckat Bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt även om det inte har vållat skadan, utom då bagaget varit defekt. Vad gäller handbagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt endast om det har vållat skadan.

Högre gränser för bagage
En passagerare kan få rätt till en högre ekonomisk gräns för skadeståndsansvar genom att göra en särskild deklaration senast vid incheckningen och genom att betala en tilläggsavgift.

Klagomål avseende bagage
Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört måste passageraren snarast möjligt skriftligen anmäla det till flygbolaget. Vid skada på Incheckat Bagage måste passageraren anmäla det skriftligen inom sju dagar, och vid försening inom 21 dagar, i båda fallen räknat från den dag då bagaget ställdes till passagerarens förfogande.

Utförande och avtalsslutande flygbolags skadeståndsansvar
Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är det samma som det avtalsslutande flygbolaget har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller ersättningskrav till endera flygbolaget. Om ett flygbolags namn eller kod står på biljetten är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget.

Tidsfrist för att väcka talan
Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från den dag då flygplanet ankom eller borde ha ankommit.

Grunden för informationen
Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som genomfördes i Europeiska gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97 (ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002) och medlemsstaternas nationella lagstiftning.