Artikel 11 - 16

Artikel 11 till 16 i våra allmänna transportvillkor för passagerare och bagage.

ARTIKEL 11: TIDTABELLER

11.1 De flyg och flygtider som finns i Tidtabellen är inte bindande på något sätt och har därför inget kontraktsvärde. Det enda syftet med dem är att informera Passagerarna om vilka flyg som erbjuds av Flygbolaget. De sagda Tidtabellerna är inte definitiva och kan komma att ändras efter publiceringsdatumet.

11.2 Å andra sidan anses de flygtider som finns tryckta på Biljetten fastställda, föremål för ändring av skäl som ligger utanför Flygbolagets kontroll, till att utgöra en integrerad del av Transportavtalet.

11.3 I händelse av en förändring i Tidtabellen kommer Passageraren att informeras med hjälp av kontaktuppgifterna som uppgavs när bokningen gjordes. Det är Passagerarens ansvar att förse Flygbolaget med kontaktinformation så att de kan kontaktas vid eventuella ändringar av de planerade flyg som visas på Biljetten. I händelse av en förändring i Tidtabellen och Passageraren beslutar sig för att neka Transport, kan Passageraren ansöka om en återbetalning som anges i Artikel 14.

ARTIKEL 12: FÖRSENINGAR OCH INSTÄLLDA FLYG

12.1 Flygbolaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att undvika försening av transporten av en Passagerare och hans/hennes Bagage. För att förhindra att ett flyg blir inställt eller försenat kan Flygbolaget ordna med ett flyg som utförs för dess räkning av ett annat Flygbolag och/eller flygplan och/eller annat transportmedel.

12.2 Om ett flyg ställs in eller försenas kommer flygbolaget att följa alla villkor i tillämpliga regelverk. Information om passagerares rättigheter vid förseningar och inställda flyg finns hos Flygbolaget och dess Godkända agenter samt på KLM:s webbplats.

ARTIKEL 13: NEKAD OMBORDSTIGNING OCH NEDGRADERING

13.1 Om Flygbolaget beslutar sig för att neka Passageraren ombordstigning på grund av överbokning eller av andra skäl, med resultat att Flygbolaget inte kan erbjuda någon plats till Passageraren även om Passageraren har en giltig Biljett och har anlänt till incheckning och ombordstigning enligt de tidsramar och villkor som gäller, ska Flygbolaget bevilja Passageraren kompensation enligt relevanta gällande regelverk när det är lämpligt.

13.2 Om Passageraren placeras i en lägre klass än vad Biljetten avser, återbetalar Flygbolaget skillnaden i Biljettpriset, enligt de villkor som anges i relevanta tillämpliga regelverk. Information om passagerarnas rättigheter i händelse av Nekad ombordstigning och nedgradering finns hos Flygbolaget, dess Godkända agenter samt på KLM:s webbplats.

ARTIKEL 14: ÅTERBETALNINGAR

14.1 Återbetalningen av en Biljett, i sin helhet eller delvis, görs i enlighet med de villkor som definieras i Artikel 14, i enlighet med Biljettbestämmelserna och relevanta tillämpliga regelverk.

14.2 En återbetalning, när den är godkänd av biljettbestämmelserna, betalas baserat på Biljettpriset inklusive skatt som har betalats för Biljetten.

14.3 En begäran om återbetalning av en Biljett måste skickas till utfärdaren av Biljetten (Flygbolaget eller Godkänd agent).

14.4 Flygbolaget får neka återbetalning:
(a) För en Biljett, om begäran görs efter att Biljettens giltighetsperiod har gått ut.
(b) För en Biljett som uppfyller lagkraven och bestämmelserna för att ta i beslag en Biljett som gör det möjligt för Passageraren att lämna landet, såvida inte sagda Passagerare tillhandahåller tillräckliga bevis för att han/hon har rätt att vistas i det sagda landet eller för att han/hon kommer att lämna landet med hjälp av ett annat Flygbolag, eller med ett annat transportmedel.
(c) För en Biljett, om innehavaren inte släpptes in av myndigheterna på Ankomstorten, Överenskommen mellanlandning eller Uppehåll och om Passageraren av den orsaken återfördes till platsen för ombordstigning eller någon annan plats av detta skäl.
(d) För en stulen, förfalskad eller oäkta Biljett.
(e) För passagerare som inte uppfyller de villkor som anges i Artikel 8.
(f) För Passagerare som nekas transport av Flygbolaget på grundval av Artikel 9 (f), (j) och (l).

14.5 Återbetalningarna omfattas av tillämpliga regelverk i
det land där Biljetten ursprungligen köptes och/eller lagarna och bestämmelserna i det land där återbetalningen måste göras.

ARTIKEL 15: UPPFÖRANDE OMBORD PÅ FLYGPLANET

15.1 Passagerarnas uppförande ombord på flygplanet får inte i förhållande till omständigheterna hindra, hota eller utsätta en eller flera personer, egendom eller flygplanet för fara. Passagerarna får inte hindra besättningen från att utföra sitt arbete och de måste följa besättningens instruktioner och rekommendationer för att säkerställa skydd och säkerhet på flygplanet, ett friktionsfritt genomförande av flygningen och Passagerarnas komfort.

15.2 Av säkerhetsorsaker kan Flygbolaget förbjuda eller begränsa användningen av elektronisk utrustning, till exempel mobiltelefoner, bärbara datorer, bärbara spelare, bärbara radioapparater, elektroniska spel eller sändarutrustning samt alla radiostyrda leksaker och walkie-talkies. Det är dock tillåtet att använda hörapparater och pacemakers.

15.3 Rökning (inklusive vanliga cigaretter, elektroniska cigaretter och andra typer av artificiell rökning) är strikt förbjuden ombord på flygplanet.

15.4 Flygbolaget har rätt att begränsa eller förbjuda konsumtion av alkohol ombord på flygplanet. Det är förbjudet att konsumera alkoholhaltig dryck som har medförts in i flygplanet av Passagerare eller tullfria produkter som köpts ombord på flygplanet.

15.5 Det är förbjudet att filma eller fotografera annat än privata filmer och fotografier ombord på flygplanet.

15.6 Om en Passagerare inte uppför sig i enlighet med villkoren i den här Artikeln har Flygbolaget rätt att vidta alla de åtgärder som det anser lämpliga och rimliga i enlighet med lagkrav och bestämmelser för att förhindra att sådant uppförande fortsätter. I det syftet har Flygbolaget rätt att vidta begränsningsåtgärder, att landsätta Passageraren, att när som helst vägra fortsatt transport av Passageraren samt att avlägga rapport om Passageraren till de lokala myndigheterna.

15.7 Om en Passagerare inte uppför sig i enlighet med villkoren i den här Artikeln (och de i Artikel 9 om att neka och begränsa transport) eller begår en kriminell eller klandervärd handling ombord på ett flygplan, förbehåller sig Flygbolaget rätten att vidta rättsliga åtgärder mot den sagda Passageraren och begära skadestånd.

15.8 Om Flygbolaget som en följd av Passagerarens uppförande dirigerar om flygplanet till en icke-planerad destination är Passageraren skyldig att ersätta Flygbolaget för de rimliga kostnader som en sådan omdirigering medför.

Artikel 1 - 5
Artikel 6 -10
Artikel 16 -20