Artikel 16 -20

Articles 16 to 20 of our general conditions of carriage for passengers and baggage.

ARTIKEL 16: VILLKOR FÖR KRINGTJÄNSTER

16.1 Om Flygbolaget, inom ramen för Transportavtalet och i enlighet med gällande lag, samtycker till att tillhandahålla kringtjänster utöver flygtransport, eller om Flygbolaget utfärdar en biljett eller kupong för transport eller andra tjänster, till exempel hotellreservationer eller bilhyra, kommer Flygbolaget endast att göra det som ombud för en tredje part (såvida inget annat uttryckligen har överenskommits) och kommer inte att vara Passagerarens motpart för dessa tjänster. De villkor för transport eller försäljning som omfattar aktiviteterna för sagda tredje parter kommer att gälla.

16.2 Om Flygbolaget erbjuder en Passagerare mark- eller sjötransport (tåg, buss, båt etc.) agerar Flygbolaget endast som agent åt en tredje part, även om transporten identifieras med dess Flygbolagskod. Olika system för skadeståndsansvar kan gälla sådan mark- eller sjötransport. Transportvillkoren och systemen för skadeståndsansvar tillhandahålls på begäran från den part som står för mark- eller sjötransporten. Flygbolaget är inte skadeståndsansvarigt för skada på Passagerare och deras Bagage under järnvägs-, bil- eller sjötransport.

ARTIKEL 17: FLERA FLYGBOLAG SOM UTFÖR VARSIN DEL AV EN PASSAGERARES SAMMANLAGDA RESRUTT

17.1 En Transport som utförs av flera Flygbolag som vardera utför en del av en Passagerares sammanlagda resrutt, inom ramen för en enda Biljett eller Sammanhängande biljett, bedöms vara en enda transport med syftet att fastställa tillämpningen av Konventionen för transporten.

17.2 När Flygbolaget har utfärdat Biljetten eller är det Flygbolag som anges först på Biljetten eller på en Sammanhängande biljett, som har utfärdats för flera på varandra följande Transporter, ska inte Flygbolaget vara skadeståndsansvarigt för de delar av resan som utförs av andra flygbolag, med undantag för vad som anges i paragraf 3 nedan.

17.3 I händelse av att Incheckat Bagage har förstörts, förlorats, försenats eller skadats kan Passagerare eller deras förmånstagare lämna in en fordran till det Flygbolag som utförde den transport under vilken Bagaget förstördes, förlorades, försenades eller skadades. Passagerarna kan även lämna in en fordran till det första och det sista Flygbolaget.

ARTIKEL 18: ADMINISTRATIVA FORMALITETER

18.1 Allmänna villkor
(a) Passagerarna är ansvariga för att tillhandahålla alla specifika handlingar, visum och tillstånd som krävs för deras resa, samt i tillämpliga fall för minderåriga barn och/eller passagerare som de har ansvar för och/eller för djur som reser tillsammans med dem, samt för att följa alla rättsregler (lagar, bestämmelser, beslut, krav och villkor) i avgångs-, ankomst- och transitländerna, samt Flygbolagets föreskrifter och instruktioner rörande dessa.
(b) Flygbolaget ska inte vara skadeståndsansvarigt för de
konsekvenser som drabbar Passagerare som inte uppfyller de villkor som avses i Artikel 18.1 (a).

18.2 Resehandlingar
(a) Passagerarna måste uppvisa inrese-, utrese- och transithandlingar samt hälsointyg och andra dokument som krävs av gällande bestämmelser (lagar, bestämmelser, beslut, krav och villkor) i avgångs-, ankomst- och transitländerna. Passagerarna måste dessutom överlämna samt låta Flygbolaget ta en kopia av sagda dokument vid behov eller registrera den information de innehåller.
(b) Flygbolaget förbehåller sig rätten att, i enlighet med Artikel 9, neka transport om en Passagerare inte följer gällande lagar och bestämmelser, om Flygbolaget tvivlar på de uppvisade dokumentens giltighet, eller om Passageraren inte låter Flygbolaget ta och behålla kopior av något dokument eller på annat sätt lagra informationen i de relevanta dokumenten.
(c) Flygbolaget ska inte vara skadeståndsansvarigt för förlust eller utgifter som drabbar Passagerare som inte följer villkoren i den här Artikeln.

18.3 Inreseförbud
Om en Passagerare nekas inresa till ett territorium måste Passageraren betala alla kostnader och böter som de lokala myndigheterna påtvingar Flygbolaget samt priset inklusive skatt för transporten om Flygbolaget, till följd av en regeringsförordning, måste återföra Passageraren till hans/hennes avreseplats eller annan plats. Det pris för Biljetten som har köpts för transporten till destinationen i det territorium som Passageraren nekades inresa till ska inte återbetalas av Flygbolaget. Av skäl som berör säkerhet och god ordning har kaptenen och/eller eskorterande polis rätt att kvarhålla Passagerarens relevanta resehandlingar i sitt förvar under flygningen till avreseplatsen eller annan plats.

18.4 Passagerarens ansvar för böter, kostnader för kvarhållande etc.
Om Flygbolaget måste betala eller deponera en bot eller vite, eller åsamkas utgifter av något slag på grund av att Passageraren, frivilligt eller ofrivilligt, inte har följt gällande lag i de berörda länderna, eller på grund av hans/hennes misslyckande att uppvisa något begärt dokument, eller uppvisande av ogiltiga dokument, måste Passageraren, då Flygbolaget begär det första gången, ersätta Flygbolaget för alla utlägg och belopp som dittills har betalts eller deponerats. För det här ändamålet har Flygbolaget rätt att använda alla eventuella pengar som har betalats till Flygbolaget för en transport som inte har utförts eller andra pengar som tillhör Passageraren och som kvarhålls av Flygbolaget.

18.5 Tullinspektioner
(a) Passagerarna kan komma att kallas in för kontroll av deras Bagage (försenat, Incheckat eller Handbagage) på begäran av tulltjänstemän eller någon annan myndighet. Flygbolaget ska inte vara skadeståndsansvarigt för Skada eller förlust som drabbar Passagerare som inte följer det här villkoret.
(b) Passagerarna ska kompensera Flygbolaget om någon handling, underlåtenhet eller vårdslöshet från deras sida orsakar Skada för Flygbolaget, inklusive, utan begränsning, underlåtenhet att efterleva villkoren i den här Artikeln eller om de hindrar Flygbolaget från att kontrollera deras Bagage.

18.6 Säkerhetskontroller
(a) Passagerarna måste genomgå de skydds- och säkerhetskontroller som krävs av regeringen och flygplatsmyndigheterna samt de som krävs av Flygbolaget.
(b) Flygbolaget kan inte hållas skadeståndsansvarigt vid nekande av transport för en Passagerare om det sagda nekandet är grundat på den rimliga bedömningen att det sagda nekandet berättigas av lagen, statliga bestämmelser och/eller gällande krav.

ARTIKEL 19: SKADESTÅNDSANSVAR

19.1 Allmänna villkor
Flygbolagets skadeståndsansvar ska avgöras av det Avtalsslutande flygbolagets Allmänna transportvillkor, förutom sådant som på annat sätt informerats passageraren. Om KLM är det Avtalsslutande flygbolaget gäller följande:

19.1.1 Flygbolagets skadeståndsansvar för Transport som utförs inom ramen för dessa Allmänna transportvillkor omfattas av reglerna för skadeståndsansvar i Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, och Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 som ändrar Rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om flygbolags skadeståndsansvar vid olyckor, beträffande transport av Passagerare och deras bagage.

19.1.2 I den omfattning som följande villkor inte strider mot de övriga villkoren i de här Allmänna transportvillkoren, och i enlighet med Konventionen gäller följande:
(a) Flygbolagets skadeståndsansvar är begränsat till Skada som har uppkommit under den Transport som dess Flygbolagskod anges för på den Kupong eller Biljett som gäller för flygningen. Om Flygbolaget utfärdar en Biljett för en transport som utförs av ett annat flygbolag, eller om Flygbolaget checkar in Bagaget för ett annat Flygbolags räkning, ska Flygbolaget endast agera som ett ombud för det sagda andra Flygbolaget. Villkor beträffande skadeståndsansvar vid på varandra följande transporter framgår av Artikel 17.3.
(b) Flygbolagets skadeståndsansvar får inte överskrida beloppet för den bevisade direkta Skadan och Flygbolaget ska inte på något sätt vara skadeståndsansvarigt för följdskador eller någon annan form av icke-kompensatoriska skador.
(c) Flygbolaget är inte skadeståndsansvarigt för Skada som har uppkommit till följd av att Flygbolaget har efterlevt något villkor i lag eller bestämmelser (lagar, bestämmelser, beslut, krav och villkor) eller om Passageraren har underlåtit att efterleva samma sagda villkor.
(d) Transportavtalet, inklusive dessa Allmänna transportvillkor och alla uteslutanden eller begränsningar av skadeståndsansvar som de innehåller, ska gälla för och omfatta Flygbolagets Godkända agenter, Code Share-partners, Flygbolagets anställda, dess ombud, dess representanter och ägaren av det flygplan som används av Flygbolaget samt anställda och representanter för sagda ägare och ombud. Den ersättningsgilla totalsumman från de tidigare nämnda personerna kan inte överstiga det belopp som omfattas av Flygbolagets skadeståndsansvar.
(e) Om Flygbolaget bevisar att Skadan till fullo eller delvis har orsakats av vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet av den person som begär kompensation eller av den person som utövar hans/hennes rättigheter eller av någon från vilken den som begär ersättning härleder sin rätt, ska Flygbolaget helt eller delvis befrias från dess skadeståndsansvar i den mån att sådan vårdslöshet, oriktig handling eller underlåtenhet har orsakat eller bidragit till Skadan. Den här paragrafen gäller alla villkor för skadeståndsansvar i dessa Transportvillkor, inklusive (som ett förtydligande) artikel 19.2.1.
(f) Om inte annat uttryckligen anges ska inget av dessa villkor innebära ett undantag från något uteslutande eller dess begränsning av skadeståndsansvaret för Flygbolaget, ägaren till det flygplan som använts av Flygbolaget, dess anställda, tjänstemän eller representanter, i överensstämmelse med Konventionen och tvingande och gällande lag.

19.2 Villkor som gäller internationella flyg och inrikesflyg

19.2.1 Kroppsskada
(a) I enlighet med kvarstående del av Artikel 19.2.1 är Flygbolaget skadeståndsansvarigt för Skada som har uppkommit i händelse av dödsfall eller kroppsskada som har åsamkats en Passagerare om den orsakades av en olycka som inträffade ombord på flygplanet eller under ombordstigning eller avstigning i enlighet med Montrealkonventionen.
(b) Flygbolaget ska inte vara skadeståndsansvarigt för någon Skada i följande fall:
Om en Passagerare transporteras vars ålder eller mentala eller fysiska hälsa medför fara eller risk för honom/henne ska Flygbolaget inte vara skadeståndsansvarigt för personskador som sjukdom, skada, funktionsnedsättning eller död, eller förvärrande av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, förutsatt att personskadorna kan hänföras endast till personens tillstånd.
(c) För Skada som uppstår under Artikel 19.2.1 (a), som inte överstiger 113 100 SDR per Passagerare, ska inte Flygbolaget utesluta eller begränsa sitt skadeståndsansvar. Flygbolaget ska dock ha rätt att åberopa Artikel 19.1.2 (e). Flygbolaget ska inte vara skadeståndsansvarigt för Skador under Artikel 19.2.1 (a) i den mån de överstiger 113 100 SDR per Passagerare om Flygbolaget bevisar att:
(1) Skadan inte har orsakats av vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet av Flygbolaget eller dess anställda eller ombud.
(2) Skadan helt och hållet orsakades av vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet av fordringsägaren, Passageraren vars rättigheter
utövas eller den person från vilken den som begär ersättning härleder sin rätt eller en tredje part.
(d) Flygbolaget förbehåller sig rätten att använda rättsmedel och subrogation mot alla tredje parter.
(e) I händelse av dödsfall eller kroppsskada som har orsakats av en flygolycka, enligt artikel 28 i Konventionen och artikel 5 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 som ändrar Rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 19 oktober 1997, ska den person som refereras till få en förskottsutbetalning så att han/hon kan täcka sina omedelbara behov, och förskottsutbetalningen ska vara i proportion till den materiella skada som har åsamkats. Den sagda förskottsutbetalningen ska motsvara minst 16 000 SDR omräknat i euro per Passagerare i händelse av dödsfall. Om inte annat följer av gällande lag ska förskottsutbetalningen vara gjord inom 15 dagar från identifieringen av Förmånstagaren.
I enlighet med artikel 5 i Förordningen (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 och artikel 28 i Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, ska utbetalningen av förskottet eller en tidig betalning inte utgöra något erkännande av skadeståndsansvar och Flygbolaget kan komma att kvitta de sagda beloppen mot belopp som förfaller till betalning senare.
Den sagda förskottsutbetalningen måste inte återbetalas såvida inte den person som mottog förskottet inte var den person som var berättigad till kompensation eller när skadan orsakades av oaktsamhet eller annan felaktig handling eller utelämnande av den person som begär kompensation, eller den person från vilken han eller hon hävdar sina rättigheter.

19.2.2 Skada på grund av förseningar
(a) Flygbolagets skadeståndsansvar i fråga om någon Skada som har orsakats av försening av Passagerarens flygtransport ska vara begränsat till 4 694 SDR per Passagerare.
(b) Flygbolagets skadeståndsansvar i fråga om någon Skada som har orsakats av försening av Bagagets flygtransport ska vara begränsat till 1 131 SDR per Passagerare. Upp till den här gränsen ska Artikel 19.2.3 (c) gälla.
(c) Oaktat villkoren i delparagraferna (a) och (b) i den här Artikeln, ska Flygbolaget inte vara skadeståndsansvarigt för någon Skada som uppstår på grund av försening om Flygbolaget bevisar att det och dess anställda och ombud vidtagit alla åtgärder som rimligen kunde krävas för att undvika Skadan, eller att det var omöjligt för det eller dem att vidta sådana åtgärder.

19.2.3 Skada på bagage
(a) I överensstämmelse med artikel 17 i Montrealkonventionen är Flygbolaget skadeståndsansvarigt för Skada som har orsakats genom förlust av eller skada på Incheckat Bagage, under förutsättning att den skadebringande händelsen ägde rum ombord på flygplanet eller under den tid då Flygbolaget förvarade det Incheckade bagaget.
(b) Undantag från Flygbolagets skadeståndsansvar:

  • Flygbolaget ska inte vara skadeståndsansvarigt i den mån Skadan har orsakats av bagagets egenskaper eller av en inneboende defekt eller svaghet hos det. Om Bagaget eller egendom i det orsakar skada för en annan person eller Flygbolaget måste Passageraren kompensera Flygbolaget för alla förluster som det har åsamkats och för de kostnader det har medfört.
  • Flygbolaget ska inte vara skadeståndsansvarigt i annan omfattning än vad som anges i delparagraf (c) nedan för Skada och/eller förlust som har drabbat ömtåliga, förgängliga eller värdefulla föremål som inte har förpackats på lämpligt sätt.
(c) Storlek på belopp för kompenserbar skada:
  • Flygbolagets skadeståndsansvar i händelse av att Bagaget har förstörts, förlorats eller skadats ska vara begränsat till 1 131 SDR per Passagerare. Om ett högre värde har angetts i enlighet med Artikel 10.2.3 (a) ska Flygbolagets skadeståndsansvar vara begränsat till det angivna värdet, såvida inte Flygbolaget kan bevisa vid leveransen att det deklarerade värdet är högre än det verkliga värdet.
  • För Handbagage som har tillåtits ombord kan Flygbolaget endast hållas skadeståndsansvarigt om det kan bevisas att Flygbolaget, dess anställda eller ombud har gjort fel.

ARTIKEL 20: TIDSBEGRÄNSNING FÖR KLAGOMÅL OCH FÖR ATT VÄCKA TALAN OM SKADESTÅND

20.1 Meddelande om krav gällande bagage
(a) Om det Incheckade bagaget har tagits emot utan att klagomål har framförts vid första påseendet ska det antas att Bagaget har levererats och tagits emot i gott skick och i överensstämmelse med Transportavtalet, såvida inte Passageraren tillhandahåller bevis på motsatsen. Allt saknat Bagage måste anmälas till Flygbolaget direkt vid flygets ankomst. Anmälningar som kommer in senare kommer inte att beaktas. På samma sätt måste varje föremål som saknas i Bagaget anmälas till Flygbolaget så snabbt som möjligt Sena anmälningar kommer inte att beaktas. Anmälningar som kommer in senare kommer inte att beaktas.
(b) I händelse av att Bagaget har skadats måste den person som skulle ta emot det lämna in en anmälan till Flygbolaget så snart skadan upptäckts och senast inom sju (7) dagar från att det Incheckade bagaget tagits emot. Vid försening måste anmälan göras inom tjugoen (21) dagar från och med det datum då Bagaget gjordes tillgängligt för Passageraren. Varje klagomål måste vara skriftligt och lämnas in eller skickas inom utsatt tid. Alla anmälningar som inte har gjorts inom angiven tid till Flygbolaget ska betraktas som ogiltiga men sparas i händelse av bedrägerier.

20.2 Passagerares talan om skadestånd
Alla anmälningar om skador upphävs om ingen åtgärd vidtas inom två år från den dag då flygplanet anlände till ankomstorten eller från den dag då flygplanet borde ha anlänt dit, eller från den dag då transporten avbröts. Sättet att beräkna tidsgränsen beror på vilken lag som följs i den domstol där ärendet tas upp till behandling.

20.3 Klagomål och åtgärder måste vara skriftliga
ALLA KLAGOMÅL OCH ÅTGÄRDER SOM NÄMNS I ARTIKEL 20 MÅSTE VARA SKRIFTLIGA OCH GÖRAS INOM UTSATT TID.

Artikel 1 - 5
Artikel 6 -10
Artikel 11 -15