Artikel 6 -10

Artikel 6 till 10 i våra allmänna transportvillkor för passagerare och bagage.

ARTIKEL 6: PERSONUPPGIFTER

6.1 Passagerare ska förse Flygbolaget eller dess Godkända agent med personlig information när en reservation görs, när extra tjänster ska erhållas, för att underlätta immigrationsformaliteter och när ett nytt land ska besökas. Den personliga information som ges Flygbolaget i anslutning till Transportavtalet kan komma att databehandlas. All personlig information samlas in och bearbetas i enlighet med den nederländska persondataskyddslagen (Wet Bescherming Persoonsgegevens), baserad på EU-direktivet 95/46/EC.

6.2 Informationen som anges av Passagerarna används primärt i syfte att (i) reservera och köpa biljett, (ii) erhålla specifika tjänster i anslutning till transporten, (iii) vägledande och kommersiell information, samt (iv) resultatet av statistiska studier. Den kan också användas i syfte att underlätta slutförandet av administrativa formaliteter avseende immigration och att anlända till ett nytt land, förhindra bedrägerier samt att garantera säkerheten under flygningar.

6.3 Passagerare informeras om att eventuella incidenter som inträffar under utförandet av Transportavtalet och som äventyrar säkerheten under en flygning kommer att registreras i ett datoriserat system och tillämpliga myndigheter kan komma att informeras.
Passagerarna informeras om och är införstådda med att utbudet av sådana kringtjänster som specialmåltider och/eller medicinsk hjälp kan kräva att Flygbolaget registrerar detta i sin databas, vilket troligen lyder under artikel 16 i den nederländska persondataskyddslagen. Dessa data används enbart till de extra specialtjänster som efterfrågas av Passageraren.

6.4 De data som samlas in kan komma att göras tillgänglig för behörig personal hos Flygbolaget eller dess partners (Godkända agenter och Flygbolag enligt Artikel 1 ovan) eller för dess kringtjänstleverantörer som en del av de begärda tjänster som beskrivs ovan.

6.5 I enlighet med tillämpliga lagar och regelverk i både Nederländerna och internationellt är Flygbolaget ibland skyldiga att göra personlig data tillgänglig för behöriga nederländska eller utländska myndigheter (t.ex. tull, polis, immigrationsmyndigheter), särskilt i syfte att förhindra och bekämpa terrorism och andra brott.
En del av mottagarna som nämns ovan kan vara baserade utanför EU och ha åtkomst till en del eller all personlig data som samlas in av Flygbolaget (efternamn, förnamn, passnummer, reseinformation etc.) för Passagerarens Transportavtal eller på grund av specifika lagenliga krav. Dataöverföring som genomförs utanför EU utförs i enlighet med de villkor som definieras i den nederländska persondataskyddslagen.

6.6 Enligt den nederländska persondataskyddslagen har passagerare rätt att få åtkomst till, korrigera, ta bort och motsätta sig data som samlas in om dem. Dessa rättigheter utnyttjas genom att skicka ett brev till följande adress: KLM Privacy Office – AMSPI, P.O. Box 7700, 1117ZL Schiphol, Nederländerna.

6.7 Avseende de regelverk som gäller påtar sig Flygbolaget rätten att använda passagerares data enligt de villkor och för de syften som anges i denna Artikel. Mer information om behandlingen av personlig data hos KLM Royal Dutch Airlines finns i sekretesspolicyn på www.klm.com.

6.8 Såvida passageraren inte motsätter sig när deras data samlas in eller genom att skriva till adressen som angavs ovan, förbehåller sig Flygbolaget rätten att använda Passagerarens data eller att vidarebefordra den till sina partners för att kunna skicka Passageraren lämpliga erbjudanden.

6.9 När det krävs enligt lag (elektronisk marknadsföring) får inte Passagerarens data användas i marknadsföringssyfte av Flygbolaget eller dess partners såvida inte Passageraren har givit sitt godkännande för sådan användning när den personliga informationen lämnas. Passageraren kan senare motsätta sig att dess data används i sådana syften genom att skicka ett brev till adressen som finns i Artikel 6.6.

6.10 När insamling av viss personlig data sker är det nödvändigt att Reservationen görs möjlig och att slutföra Transportavtalet. Passagerare kan utöva sin rätt att motsätta sig insamling och bearbetning av sina data, men bör informeras om att detta kan innebära att flygningen avbokas eller att man inte kan få vissa av de efterfrågade kringtjänsterna (t.ex. specialmåltider). Det anges också att i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk i Nederländerna och internationellt kan bristen på en del personlig information eller felaktigheter i den angivna informationen leda till beslutet att neka ombordstigning eller att tillåtas komma in i ett annat land. Flygbolaget påtar sig inget ansvar för detta.

ARTIKEL 7: SÄRSKILD ASSISTANS

7.1 Transport av ensamresande barn, Passagerare med nedsatt rörlighet och personer med sjukdomar eller andra personer som kräver särskild assistans, kan omfattas av speciella villkor. I vissa situationer får transport endast utföras med Flygbolagets tillstånd i förväg. Flygbolaget påtar sig rätten att kräva ett medicinskt utlåtande om vissa medicinska tillstånd. Godkännande av transport av gravida kvinnor kan behöva arrangeras i förväg med Flygbolaget. De speciella villkor som avser transport av Passagerare som hänvisas i Artikel 7.1 finns tillgängliga hos Flygbolaget och dess Godkända agenter på begäran, samt på KLM:s webbplats.

Vi rekommenderar att Passagerare informerar Flygbolaget om funktionshinder eller andra behov av särskild assistans när Reservationen görs. Om en begäran om särskild assistans görs efter en Reservation och i enlighet med tillämpliga regelverk, mindre än 48 timmar före avgång, gör Flygbolaget allt det kan för att uppfylla begäran enligt gällande regelverk med särskild hänsyn till tidsramen och den specifika assistans som krävs. Om Passageraren vid incheckning eller ombordstigning kräver särskild assistans för vilken en begäran inte kommit in i tid eller gjorts i enlighet med denna Artikel har Flygbolaget rätt att avvisa passageraren enligt Artikel 9 (o).

7.2 Om en Passagerare begär en specialmåltid måste han/hon höra sig för om den finns tillgänglig när han/hon gör Reservationen (och/eller ändrar en Reservation) eller inom de tidsgränser som har publicerats av Flygbolaget för det här ändamålet. I annat fall kan inte Flygbolaget garantera att den sagda specialmåltiden finns ombord på det berörda flyget.

7.3 Om en passagerare har en medicinsk bakgrund eller ett specifikt medicinskt tillstånd som en resa i en tryckkabin kan påverka, rekommenderas att passageraren rådfrågar en läkare innan flygningen, särskilt vid långa flygningar och vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder innan flygningen.

7.4 Om Passageraren inte informerar Flygbolaget om ett mentalt eller fysiskt tillstånd eller oförmåga i enlighet med villkoren i Artikel 7.1 och Flygbolaget som en följd av det tillståndet dirigerar om flygplanet till en icke-planerad destination har Flygbolaget rätt att återfå de rimliga kostnaderna för omdirigeringen och andra relaterade kostnader från Passageraren, såvida passageraren inte åberopar Force Majeure.

ARTIKEL 8: INCHECKNING OCH OMBORDSTIGNING

8.1 Sista incheckningstid (CID) varierar mellan de olika flygplatserna. Passagerarna måste infinna sig före Sista incheckningstid för att underlätta genomförandet av deras resa och för att förhindra att deras Reservationer blir avbokade. Flygbolaget eller dess Godkända agent ska tillhandahålla Passagerarna all nödvändig information om Sista incheckningstid för deras första flyg med Flygbolaget. Om Passagerarens resa inkluderar efterföljande flyg ansvarar Passageraren för att skaffa information om incheckningstider för dessa flyg.

8.2 Passagerarna måste infinna sig i tillräckligt god tid före flyget för att utföra alla formaliteter för resan och måste, i alla händelser, vara avslutade före den Sista incheckningstid som har angetts. Om en Passagerare inte infinner sig i tillräckligt god tid eller saknar alla dokument för incheckningen har Flygbolaget rätt att avboka Passageraren och den plats som var reserverad åt Passageraren, utan något skadeståndsansvar gentemot Passageraren.

8.3 Passagerare måste vara närvarande vid ombordstigningsgaten före den ombordstigningstid som anges vid incheckningen. Flygbolaget ska ha rätt att avboka Passagerarens Reservation och den plats som är reserverad åt Passageraren om inte Passageraren infinner sig vid gaten för ombordstigning vid angiven tid, utan att ha några ytterligare skyldigheter gentemot Passageraren och utan något skadeståndsansvar från Flygbolaget.

8.4 Flygbolaget har ingen skyldighet (inklusive utan begränsning skyldighet att transportera eller återbetala) eller någon form av skadeståndsansvar om Passageraren inte har uppfyllt villkoren i den här Artikeln.

ARTIKEL 9: NEKA OCH BEGRÄNSA TRANSPORT

Flygbolaget kan neka att transportera Passagerare och deras Bagage om ett eller flera av följande saker har inträffat eller sannolikt kommer att inträffa:
(a) Flygbolaget beslutar efter eget rimligt gottfinnande att en åtgärd är nödvändig för att efterleva gällande lagar, bestämmelser eller regler i den delstat eller det land som flygningen görs från, till eller över.
(b) Passageraren har uttryckt sig på ett sådant sätt eller uppvisat ett sådant beteende att (i) det kan misstänkas kunna påverka säkerheten och/eller (ii) Flygbolaget, dess personal, flygplan, tillgångar och/eller egendom, dess tjänster (inklusive lojalitetsprogram för Flygbolaget) eller dess passagerare har lidit någon skada, antingen direkt eller indirekt. Sådana uttryck eller beteenden inkluderar hot, kränkande eller förolämpande språk gentemot markpersonalen eller besättningen och Passagerare som hotar att äventyra säkerheten eller redan har äventyrat säkerheten för en eller flera personer, resgods eller själva flygplanet (vilket inkluderar passagerare som gör ett falskt bombhot).
(c) Passagerarens fysiska eller mentala tillstånd, vilket även innefattar tillstånd som har orsakats av konsumtion av alkohol eller användning av droger eller medicin, kan orsaka obehag, en fara eller risk för honom/henne, övriga Passagerare, besättning eller egendom.
(d) Passageraren har eller ger intryck av att olovligen inneha narkotika.
(e) Passageraren har äventyrat säkerheten, ordningen och/eller disciplinen när han/hon checkade in till flyget eller anslutande flyg eller under ett tidigare flyg och Flygbolaget har anledning att tro att uppförandet kommer att upprepas.
(f) Immigrations- och/eller tullmyndigheterna och/eller annan myndighet har informerat Flygbolaget (muntligen eller skriftligen) om att Passageraren inte tillåts resa och/eller Flygbolaget har meddelat Passageraren (muntligen eller skriftligen) att Flygbolaget inte kommer att transportera Passageraren på sina flyg, under en viss period eller för evig tid. Det inkluderar situationer i vilka Flygbolaget har fått en negativ reserekommendation beträffande Passageraren från en sådan myndighet, till exempel i fall då Passageraren misstänks för (uppsåt till) drogsmuggling och situationer då myndigheterna skriftligen har meddelat Passageraren att Flygbolaget inte längre ska transportera Passageraren på dess flyg.
(g) Flygbolaget har själva bestämt att inte transportera Passageraren på sina flyg under en viss period på grund av Passagerarens (kriminella) beteende gentemot Flygbolaget, dess besättning och/eller markpersonal, dess flygplan/tillgångar och/eller egendom, dess tjänster (inklusive Flygbolagets lojalitetsprogram) eller dess passagerare och har informerat Passageraren om detta antingen muntligt eller skriftligt.
(h) Passageraren har vägrat att genomgå säkerhetskontroller, som anges i Artikel 10.1.3 och 18.6 nedan eller har vägrat att tillhandahålla sin ID-handling.
(i) Passageraren kan inte bevisa att han/hon är den person som anges i rutan ”Passenger name” (Passagerarnamn) på Biljetten.
(j) Passageraren (eller den person som betalade för Biljetten) har inte betalat gällande Biljettpris inklusive skatt och/eller alla gällande avgifter och skatter.
(k) Passageraren verkar inte inneha giltiga resehandlingar, kan försöka eller har försökt att ta sig in i ett land genom vilket han/hon kanske reser, eller för vilket han/hon inte har ett giltigt inresetillstånd, har förstört resehandlingar under flyget, har vägrat att tillåta att kopior av dessa görs och behålls av Flygbolaget, eller Passagerarens resehandlingar har upphört att gälla, är ofullständiga mot bakgrund av gällande bestämmelser, eller förefaller vara falska eller på annat sätt misstänkta (till exempel: identitetsstöld, förfalskning eller efterbildning av dokument).
(l) Den Biljett som uppvisas av Passageraren:
  • förefaller ogiltig.
  • införskaffades olagligen eller köptes från en annan organisation än Flygbolaget eller dess Godkända agent.
  • har rapporterats som ett stulet eller förlorat dokument.
  • har blivit förfalskat eller förefaller vara oäkta, falskt eller på annat sätt misstänkt.
  • har en Flygkupong som har skadats eller ändrats av någon annan än Flygbolaget eller dess Godkända agent.
(m) Passageraren vägrar att betala en extra fast avgift enligt de villkor som anges i Artikel 3.4 ovan.
(n) Passageraren vägrar att betala en avgift enligt de villkor som anges i Artikel 10 nedan.
(o) Vid incheckning eller ombordstigning kräver Passageraren särskild assistans som inte begärdes när Reservationen av resan gjordes, eller i enlighet med tillämpliga regelverk minst 48 timmar före tillkännagiven avgångstid för flyget enligt Artikel 7.1, och som Flygbolaget inte rimligtvis kan tillhandahålla.
(p) Passageraren följde inte instruktionerna och bestämmelserna gällande säkerhet och/eller skydd.
(q) En Passagerare som har fått rabatt eller ett Biljettpris med specifika villkor kan inte uppvisa de dokument som krävs för det specifika biljettpriset och vägrar betala det korrigerade priset enligt Artikel 3.1 (i).
 I fallen (i), (k), (l), (m) och (n) ovan förbehåller sig Flygbolaget rätten att annullera Passagerarens Biljett. I fallen (f), (j) och (l) har Flygbolaget rätt att neka en återbetalning av Biljetten för Passageraren enligt Artikel 14.4 (f).

ARTIKEL 10: BAGAGE

10.1 Allmänna villkor

10.1.1 Passagerarens skyldigheter
(a) Passageraren är införstådd med att han/hon är medveten om innehållet i allt sitt Bagage.
(b) Passageraren är införstådd med att inte lämna Bagaget utan uppsikt från den stund de packar det och inte ta emot föremål från andra Passagerare eller andra personer.
(c) Passageraren är införstådd med att inte resa med Bagage som överlämnas av någon tredje part.
(d) Passageraren uppmanas att inte ha några ömtåliga föremål i sitt Bagage. Om Passagerare ändå packar sådana föremål i sitt Bagage måste de se till att dessa är rätt och säkert förpackade och skyddade i lämpliga behållare så att inte de inte orsakar skada på Bagage som tillhör andra Passagerare eller flygplanet.

10.1.2 Förbjudna föremål
Passagerarna får inte medföra några föremål i sitt Bagage där transport är förbjuden eller begränsad av tillämplig lag och regelverk i någon av de stater som lämnas, ankoms eller genomreses med flygplanet, inklusive i synnerhet:
(a) Föremål som kan äventyra säkerheten för flygplanet, personerna eller egendomen ombord, som de som avses i bestämmelserna för flygtransport av farligt gods som är utgivna av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) och Internationella luftfartsorganisationen (IATA) och i Flygbolagets bestämmelser, i den grad de är tillämpliga (ytterligare information tillhandahålls på begäran från Flygbolaget); dessa föremål inkluderar i synnerhet men är inte begränsade till, asbest, explosiva ämnen, trycksatt gas, oxiderande, radioaktiva eller magnetiska ämnen, brandfarliga ämnen, giftiga eller frätande ämnen och föremål, vätskor och ämnen som kan utgöra en betydande risk för hälsa, säkerhet eller egendom när de transporteras med flyg.
(b) Föremål som av Flygbolaget rimligtvis kan betraktas som olämpliga för transport på grund av vikt, mått, otrevlig lukt, form eller ömtålig eller förgänglig natur, som gör dem olämpliga för Transport, särskilt mot bakgrund av den flygplanstyp som används. Information om de föremålen ska tillhandahållas Passagerarna på begäran.
(c) Skjutvapen och ammunition andra än de som är avsedda för jakt eller sport som, för att godkännas som gods eller Incheckat Bagage, måste vara oladdade och lämpligt förpackade och med säkringen aktiverad. Transport av ammunition lyder under ICAO:s och IATA:s bestämmelser för flygtransport av farligt gods, enligt paragraf (a) ovan.
(d) Skärvapen, stickvapen och aerosolförpackningar som kan användas som attack- eller försvarsvapen, antika vapen, replikor av vapen, svärd, knivar och andra vapen av denna typ. Den här typen av vapen får inte lov att transporteras i kabinen under några som helst omständigheter. De kan emellertid godkännas som gods eller Incheckat Bagage, efter Flygbolagets godkännande.
(e) Levande djur, med undantag för vad som anges i villkoren i Artikel 10.4.
 Dessutom kan ytterligare information om förbjudna föremål som kanske inte får lov att transporteras som Handbagage, inklusive men inte begränsat till transport av vätskor och geléer samt spetsiga/vassa vapen och vassa föremål, trubbiga föremål som kan användas som tillhyggen och tändare, erhållas från Flygbolaget och på KLM:s webbplats.

10.1.3 Visiteringsrätt
Av säkerhets-/skyddsorsaker och/eller på begäran av myndigheter kan Passagerare bli ombedda att genomgå en visitering eller genomsökning (som görs med hjälp av röntgen eller på annat sätt), av dem själva och/eller av deras Bagage. Om en Passagerare inte finns tillgänglig kan hans/hennes Bagage bli skannat eller genomsökt i hans/hennes frånvaro i syfte att kontrollera om det innehåller de föremål som avses i Artikel 10.1.2 ovan. Om en Passagerare vägrar att gå med på det kan Flygbolaget neka transport för honom/henne och hans/hennes Bagage. Om sagda skanningar skadar Bagaget och dess innehåll eller orsakar Skada, ska inte Flygbolaget vara skadeståndsansvarigt, såvida inte Skadan har orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försumlighet från Flygbolagets sida.

10.1.4 Rätt att neka transport av bagage
(a) Flygbolaget kan av säkerhets- och/eller skyddsorsaker neka att transportera eller fortsätta transportera en Passagerares Bagage om det innehåller något av de föremål som beskrivs i Artikel 10.1.2 ovan eller om Passageraren har underlåtit att följa kraven i Artikel 10.1.1 (a), (b) och (c). Flygbolaget har ingen skyldighet att förvara det nekade Bagaget och/eller föremålen.
(b) Flygbolaget kan, i synnerhet av säkerhets-, hygien- och/eller driftsorsaker, neka att transportera föremål som inte bör transporteras med flyg på grund av mått, form, vikt, innehåll, utförande eller natur, eller neka att fortsätta transportera dem om de upptäcks under en resa. Flygbolaget har ingen skyldighet att förvara det nekade Bagaget och/eller föremålen.
(c) Flygbolaget kan neka att transportera Bagage som Passageraren har nekat att betala en extra avgift för enligt beskrivningen i Artikel 10.2.2 (b). Flygbolaget har ingen skyldighet att förvara det nekade Bagaget eller föremålen.
(d) Flygbolaget kommer inte att samtycka till att transportera djur som inte medföljs av de nödvändiga dokument som beskrivs i Artikel 10.4.
(e) Flygbolaget kan neka att transportera Bagage i lastrummet som inte har överlämnats av Passageraren till Flygbolaget före den Sista incheckningstiden enligt de villkor som definieras i Artikel 10.2.1 (a).

10.2 Incheckat Bagage

10.2.1 Allmänna villkor
(a) Passageraren måste överlämna sitt Bagage vid Flygbolagets incheckningsdisk eller vid självbetjäningsdisken före den Sista incheckningstiden.
(b) Så snart som Passagerarna har överlämnat sitt Bagage vid incheckningen, enligt ovanstående villkor, ska Flygbolaget ta det i förvar och utfärda ett Bagagekvitto till Passagerarna för varje Incheckat Bagage.
(c) Passagerarna måste ange sina namn på Bagaget.
(d) Flygbolaget kommer, så mycket som möjligt, att försöka se till att det Incheckade Bagaget transporteras på samma flygplan som passageraren. av orsaker som är kopplade till säkerhet/skydd, beslutar att det ska transporteras på ett annat flyg. I så fall kommer Flygbolaget att leverera Bagaget till Passageraren, såvida inte gällande lag kräver att Passageraren närvarar vid tullklareringen.
(e) Incheckat bagage måste kunna tåla normal hantering och ha ett skyddat innehåll.
(f) Passageraren uppmanas att inte packa ner pengar, smycken, konstverk, värdefulla metaller, bordssilver, värdepapper eller andra värdesaker, optisk eller fotografisk utrustning, datorer, elektronisk utrustning och/eller telekommunikationsutrustning, musikinstrument, pass och identitetshandlingar, nycklar, affärsdokument, manuskript eller rättsakter, fungibla eller med individuella särdrag i det Incheckade bagaget. I detta avseende anges att i händelse av förstörelse, förlust eller skada på det Incheckade bagaget är Flygbolaget endast skadeståndsskyldig i den rad som anges i Konventionen och Artikel 19 i dessa Allmänna transportvillkor.
(g) I enlighet med gällande regelverk uppmanas Passagerare att inte medföra någon medicin i det Incheckade bagaget.

10.2.2 Tillåtet bagage
(a) När det är tillämpligt enligt biljettbestämmelserna motsvarar Tillåtet bagage transport i lastrummet mängden Bagage per Passagerare begränsat i antal och/eller vikt och/eller mått, vilket avgörs baserat på destination och det Biljettpris som betalats och som visas på Biljetten.
(b) Passagerare kan resa med Incheckat bagage som överskrider Tillåtet bagage, efter betalning av en extra avgift. De villkor som avser denna extra avgift finns tillgängliga hos Flygbolaget, dess Godkända agenter samt på KLM:s webbplats.
(c) I alla händelser får det Incheckade bagaget inte överskrida maximalt antal per Passagerare. Information om det maximala antalet finns hos Flygbolaget, dess Godkända agenter samt på KLM:s webbplats.
(d) Passagerare kan få all relevant information om gällande Tillåtet bagage från Flygbolaget, dess Godkända agent och på KLM:s webbplats.

10.2.3 Särskild deklaration av värde
(a) För allt Incheckat Bagage med ett värde som överstiger gränserna för skadeståndsansvar i händelse av förstörelse, förlust, skada eller försening, enligt definitionen i Konventionen, kan Passagerarna antingen köpa till ett försäkringsskydd före resan eller, vid överlämnandet av Bagaget till Flygbolaget, göra en Särskild deklaration av värde begränsat till ett visst belopp. I det fallet måste en avgift, som anges på begäran, betalas av Passageraren. Kompensation kommer att betalas i enlighet med villkoren i Artikel 19.
(b) Flygbolaget förbehåller sig rätten att kontrollera att det deklarerade värdet överensstämmer med värdet på Bagaget och innehållet i detta.
(c) Alla Särskilda deklarationer av värde måste göras av passageraren till Flygbolaget före Sista incheckningstid. Flygbolaget har rätt att neka en Särskild deklaration av värde om en Passagerare inte följer den fastställda tidsgränsen. Flygbolaget kan även välja att sätta ett tak för nivån på deklarationerna. Flygbolaget förbehåller sig även rätten att i händelse av skada bevisa, vid tidpunkten för leveransen, att det deklarerade värdet var högre än det verkliga värdet.
(d) All relevant information om Särskild deklaration av värde och extra avgifter som anges i Artikel 10.2.3 ovan kan erhållas från Flygbolaget.

10.2.4 Hämtning och leverans av bagage
(a) Om inte annat följer av villkoren i Artikel 10.2.1 (d) är det Passagerarnas ansvar att hämta sitt Incheckade bagage så snart det har gjorts tillgängligt för dem på Ankomstorten eller Uppehållet. Om en Passagerare inte hämtar Bagaget inom tre månader från och med att Bagaget har ställts till hans/hennes förfogande, har Flygbolaget rätt att göra sig av med det sagda Bagaget, utan att på något sätt vara skadeståndsansvarigt gentemot Passageraren.
(b) Endast innehavaren av Bagagekvittot har rätt att hämta ut Incheckade bagaget.
(c) Om en person som ber om Bagaget inte kan uppvisa Bagagekvittot, ska Flygbolaget endast överlämna Bagaget till personen på villkor att han/hon bevisar sin rätt till det på ett tillfredsställande sätt.
(d) Om innehavaren av Bagagekvittot hämtar Bagaget utan att framföra klagomål räknas det som skäligen bevisat att Bagaget har levererats i gott skick och i överensstämmelse med Transportavtalet (tills motsatsen har bevisats av passageraren).
(e) Vid hämtning av Incheckat bagage vid förtida avbrytande av resan gäller villkoren i Artikel 3.4 (c).

10.3 Handbagage
(a) Alla biljetter ger rätt till transport i kabinen av Handbagage som är begränsat av antal och/eller vikt och/eller mått. Om denna information inte har angivits för Passageraren godkänns ett Handbagage som måste kunna placeras under platsen framför Passageraren eller i ett förvaringsfack.  Om Flygbolaget måste checka in Bagaget i lastrummet eftersom Passageraren inte har följt ovanstående villkor, måste Passageraren, när det är tillämpligt, betala en extra avgift enligt Artikel 10.2.2 (b).
 Visst Bagage som Passagerarna önskar transportera i kabinen kan när som helst före flygets avgång, av säkerhets-, drifts- eller flygplansskäl nekas transport i kabinen och ska därefter betraktas och hanteras som Incheckat Bagage.
(b) Det Bagage/föremål som en Passagerare inte vill transportera som Incheckat Bagage (till exempel ömtåliga musikinstrument eller liknande) och som inte uppfyller villkoren i Artikel 10.3 (a) ovan (överskjutande mått och/eller vikt), ska endast godkännas för transport i kabinen om Flygbolaget har blivit korrekt informerat om detta i förhand och har beviljat tillstånd. I detta fall kan transporten av sagda Bagage medföra en avgift enligt Flygbolagets biljettbestämmelser, som kan erhållas från densamma.
(c) Passagerare är ansvariga för personliga föremål och Handbagage som de medtar i kabinen. I händelse av förstörelse, stöld, förlust eller skada på personliga föremål och Handbagage, kan Flygbolaget endast hållas skadeståndsansvarig vid fel från bolagets sida, eller från dess personal eller agenter vilket har bevisats. Sagda skadeståndsansvar är begränsat till det belopp som anges i Artikel 19 i dessa Allmänna transportvillkor.

10.4 Djur

10.4.1 Allmänna villkor
(a) Transport av djur tillsammans med Passagerare måste godkännas av Flygbolaget i förväg.
(b) Antalet djur som får transporteras är begränsat per flygning och per Passagerare.
(c) I enlighet med gällande regler är transport av vissa djur förbjuden. Information om dessa kategorier finns tillgängliga vid förfrågan hos Flygbolaget och dess Godkända agent samt på KLM:s webbplats.
(d) Passageraren måste kunna uppvisa alla giltiga dokument för djuret som krävs av myndigheterna i avgångslandet, ankomstlandet eller transitlandet, inklusive pass, hälso- och vaccinationsintyg samt inrese- eller transittillstånd. Flygbolaget transporterar inte djur som saknar giltiga dokument.
(e) Beroende på destination kan transport av djur omfattas av villkor för ålder, vikt och hälsokontroller, vilket kan erhållas hos Flygbolaget.
(f) Djuret och dess transportbox inkluderas inte i det Tillåtna bagaget, utan Passageraren måste betala en extra avgift. Villkoren för detta finns tillgängligt hos Flygbolaget.
(g) Servicehundar för Passagerare med nedsatt rörlighet kommer att transporteras gratis, tillsammans med eventuell transportbox, utöver den mängd bagage som får transporteras gratis. Flygbolagets villkor för detta finns tillgängligt vid begäran.
(h) Vid förfalskning, avsaknad eller felaktigheter i de obligatoriska dokumenten, eller om transportboxen för djuret inte följer villkoren i Artikel 10.4.3, har Flygbolaget inget skadeståndsansvar för skada, förlust, försening, sjukdom eller dödsfall för djuret som transporteras (i händelse av att djuret nekas inresa till eller passage genom något land, någon delstat eller något territorium) såvida inte detta endast har orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försumlighet från Flygbolaget sida. Passagerare som reser med djur som inte följer tillämpliga regelverk måste ersätta Flygbolaget för avgifter, förlust, kompensation och alla kostnader och all skada som har åsamkats Flygbolaget till följd av en sådan situation.
 Flygbolaget ska efter eget gottfinnande och i alla lägen ha rätt att fastställa de ytterligare villkor som det bedömer som rimliga.
(i) Passagerare kan erhålla all relevant information om djurtransporter och den extra avgift som anges i Artikel 10.4.1 (f) ovan från Flygbolaget, dess Godkända agent och på KLM:s webbplats.

10.4.2 Djur som reser i kabinen 
(a) Djur och deras transportboxar kommer inte under några omständigheter godkännas i kabinen när de överskrider den vikt som fastställts av Flygbolaget. Information om maximalt tillåten vikt finns att få på begäran hos Flygbolaget, dess Godkända agent och på KLM:s webbplats.
(b) Djur måste placeras i transportboxar som är utformade för detta syfte, som är stängda och där djuret helt får plats med möjlighet att stå, vända sig samt andas enkelt och fritt.
(c) Passageraren får inte ta ut djuret, ens delvis, från transportboxen under resan.

10.4.3 Djur som reser i lastrummet
Djuret måste vara placerat i en transportbox av hårdplast eller glasfiber som är godkänd av IATA (den internationella luftfartsorganisationen).

Artikel 1 - 5
Artikel 11 -15
Artikel 16 -20