General conditions of carriage

When you book a flight with KLM you agree to our general conditions of carriage for passengers and baggage. You can use the three links at the bottom of the page to read all the articles.

Contents

For easy reading, you can download and save the full version of the General Conditions of Carriage.

Article 1 Definitions 
Article 2 Scope of Application 
Article 3 Tickets 
Article 4 Fares, Fees, Taxes and Charges  
Article 5 Reservations
Article 6 Personal Data
Article 7 Special Assistance
Article 8 Check-in and Boarding
Article 9 Refusal and Limitation of Carriage
Article 10 Baggage 
Article 11 Schedules
Article 12 Delays and Cancellation of Flights  
Article 13 Denied Boarding and Downgrading
Article 14 Refunds
Article 15 Conduct Aboard Aircraft 
Article 16 Provisions for Ancillary Service
Article 17 Successive Air Carriers
Article 18 Administrative Formalities 
Article 19 Liability for Damage
Article 20 Time Limitation on Claims and Action

Article 1 - 5  
Article 6 - 10  
Article 11 - 15  
Article 16 - 20 

 

Obsah

Za účelom jednoduchého čítania si môžete prevziať a uložiť úplné znenie Všeobecných prepravných podmienok.

Článok 1 Definície 
Článok 2 Rozsah použitia 
Článok 3 Letenky 
Článok 4 Tarify, poplatky, dane a platby  
Článok 5 Rezervácie
Článok 6 Osobné údaje
Článok 7 Osobitná starostlivosť
Článok 8 Odbavenie a nástup na palubu
Článok 9 Odmietnutie a obmedzenie prepravy
Článok 10 Batožina 
Článok 11 Plány
Článok 12 Meškania a zrušenie letov  
Článok 13 Odmietnutie nástupu na palubu a preradenie do nižšej triedy
Článok 14 Vrátenie platby
Článok 15 Správanie na palube lietadla 
Článok 16 Poskytovanie doplnkových služieb
Článok 17 Nadväzujúci leteckí prepravcovia
Článok 18 Administratívne formality 
Článok 19 Zodpovednosť za škodu
Článok 20 Premlčanie nárokov a žalôb
Článok 1 - 5  
Článok 6 - 10  
Článok 11 - 15  
Článok 16 - 20